460/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

460
ZÁKON
z 2. júla 2002
o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje vykonávanie medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ukladaní sankcií za porušenie povinností podľa tohto zákona v oblasti obchodu a nefinančných služieb, v oblasti finančných služieb, v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií, v oblasti technickej infraštruktúry, v oblasti vedeckotechnických, kultúrnych a športových stykov.
§ 2
Prijatie sankcií
(1)
Ak Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov alebo Rada Európskej únie (ďalej len „medzinárodný orgán") prijme rozhodnutie o medzinárodných sankciách na účel zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré spočívajú v obmedzeniach, príkazoch alebo zákazoch uvedených v § 4 až 8; medzinárodné sankcie sa v Slovenskej republike vyhlásia nariadením vlády Slovenskej republiky.
(2)
Ak medzinárodný orgán zruší rozhodnutie o medzinárodných sankciách, ktoré prispeli k zachovaniu alebo obnoveniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, vláda Slovenskej republiky zruší nariadenie vydané podľa odseku 1.
(3)
Každý je povinný dodržiavať medzinárodné sankcie vyhlásené vládou Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
§ 3
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
medzinárodnou sankciou súhrn obmedzení, príkazov alebo zákazov zavedených na účel zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ktoré vyplývajú
1.
z rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov prijatých podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov (ďalej len „rozhodnutie"), alebo
2.
zo spoločných pozícií Rady Európskej únie, ku ktorým sa Slovenská republika na základe výzvy Rady Európskej únie pripojila (ďalej len „spoločná pozícia"),
b)
sankcionovaným územím v rozhodnutí alebo v spoločnej pozícii určené územie úplne alebo čiastočne ovládané sankcionovanou osobou vrátane vzdušného priestoru a pobrežných vôd,
c)
sankcionovanou osobou osoba, ktorá je určená rozhodnutím alebo spoločnou pozíciou
1.
fyzická osoba žijúca na sankcionovanom území,
2.
iná fyzická osoba alebo iná organizovaná moc a jej predstavitelia obvykle sa zdržujúca na sankcionovanom území s výnimkou občanov Slovenskej republiky,
3.
právnická osoba so sídlom na sankcionovanom území,
d)
slovenskou osobou
1.
Slovenská republika,
2.
občan Slovenskej republiky,
3.
iná fyzická osoba zdržujúca sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného zákona,1)
4.
právnická osoba2) so sídlom na území Slovenskej republiky vrátane jednotiek územnej samosprávy,3)
e)
tovarom každá hnuteľná vec vrátane surovín a elektrickej energie, výrobky alebo služby s výnimkou predmetov kultúrnej hodnoty bez ohľadu na ich odplatné alebo bezodplatné poskytnutie,
f)
sankcionovaným tovarom v rozhodnutí alebo v spoločnej pozícii určený tovar, ktorý vlastní, drží alebo inak ovláda sankcionovaná osoba,
g)
slovenským tovarom tovar, ktorý vlastní, drží alebo inak ovláda slovenská osoba,
h)
iným tovarom tovar, ktorý nie je slovenským tovarom ani sankcionovaným tovarom,
i)
dopravným prostriedkom zariadenie, ktoré je spôsobilé prepravovať najmä osoby, batožinu, tovar podľa písmena e) alebo poštové zásielky,
j)
dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby aj dopravný prostriedok plávajúci pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný sankcionovanou osobou alebo v jej prospech,
k)
slovenským dopravným prostriedkom aj dopravný prostriedok plávajúci pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastnený, držaný, používaný alebo inak ovládaný slovenskou osobou alebo v jej prospech,
l)
iným dopravným prostriedkom dopravný prostriedok, ktorý nie je slovenským dopravným prostriedkom ani dopravným prostriedkom sankcionovanej osoby,
m)
predmetom kultúrnej hodnoty
1.
umelecké dielo a predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,4)
2.
národná kultúrna pamiatka5) a jej súbory,
3.
historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy,6)
4.
evidovaný majetok cirkví a náboženských spoločností,7)
5.
archívne dokumenty,8)
n)
ovládaním účinná faktická alebo právna možnosť svojím konaním zásadným spôsobom ovplyvňovať konanie inej osoby, používanie alebo využívanie veci alebo priebeh udalostí na určitom území,
o)
implementačným nariadením rozhodnutie medzinárodného orgánu, ktorým sa zaviedol rozsah medzinárodných sankcií sankcionovaného územia alebo sankcionovanej osoby.
§ 4
Obchod a nefinančné služby
Medzinárodnou sankciou v oblasti obchodu a nefinančných služieb je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
dovozu9) alebo kúpy sankcionovaného tovaru, jeho predaja alebo akéhokoľvek iného nakladania s ním slovenskými osobami alebo na slovenskom území,
b)
vývozu10) predaja alebo umožnenia iného nakladania so slovenským tovarom sankcionovanou osobou alebo na sankcionovanom území,
c)
prepravy slovenského tovaru cez sankcionované územie a sankcionovaného tovaru cez územie Slovenskej republiky,
d)
prepravy iného tovaru cez územie Slovenskej republiky na sankcionované územie alebo určeného sankcionovanej osobe,
e)
poskytovania akéhokoľvek iného plnenia slovenskými osobami na prospech sankcionovanej osoby na sankcionovanom území vrátane uzatvárania obchodov s nimi,
f)
poskytovania ubytovacích alebo stravovacích služieb sankcionovanej osobe na území Slovenskej republiky, alebo
g)
poskytovania služieb cestovného ruchu slovenskou osobou občanom Slovenskej republiky na sankcionovanom území.
§ 5
Finančné služby
Medzinárodnou sankciou v oblasti finančných služieb je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
prevodu peňažných prostriedkov z účtov vedených a na účty vedené v bankách alebo v pobočkách zahraničných bánk pre sankcionované osoby, ktorý sa vykonáva na území Slovenskej republiky alebo ktorý vykoná občan Slovenskej republiky, iná fyzická osoba zdržujúca sa na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
úročenia peňažných prostriedkov na účtoch podľa písmena a),
c)
akéhokoľvek iného poskytnutia peňažných prostriedkov, finančných a ekonomických zdrojov slovenskými osobami alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe, alebo
d)
uzatvárania alebo plnenia z poistných zmlúv v prospech sankcionovanej osoby.
§ 6
Doprava, pošty a telekomunikácie
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti dopravy je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
vstupu slovenských dopravných prostriedkov na sankcionované územie,
b)
vstupu iných dopravných prostriedkov na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky na sankcionované územie, alebo zo sankcionovaného územia na územie Slovenskej republiky, ak je dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravuje sankcionovaný tovar alebo sankcionovaná osoba,
c)
prekročenie štátnych hraníc Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby na účel prechodu cez územie Slovenskej republiky, vstupu na územie Slovenskej republiky alebo výstupu z územia Slovenskej republiky,
d)
akéhokoľvek fyzického alebo právneho disponovania s dopravnými prostriedkami sankcionovanej osoby, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky,
e)
poskytnutia slovenských dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe, alebo
f)
vykonávania opráv a úprav a poskytovania náhradných dielov, súčiastok alebo náradia potrebného na opravy alebo úpravy dopravných prostriedkov sankcionovanej osobe.
(2)
Medzinárodnou sankciou v oblasti pošty a telekomunikácií je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
prijatia na prepravu z územia, na územie alebo cez územie Slovenskej republiky listových, balíkových a iných zásielok prepravovaných poštovým podnikom11) na sankcionované územie alebo určené sankcionovanej osobe,
b)
poskytnutia telefónneho, telegrafného alebo iného podobného spojenia so sankcionovanou osobou alebo so sankcionovaným územím,
c)
rádiového, televízneho alebo iného vysielania12) na sankcionované územie.
§ 7
Technická infraštruktúra
Medzinárodnou sankciou v oblasti technickej infraštruktúry je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz dodávok energie, surovín, strojov, ich častí a súčastí, materiálov, počítačového vybavenia vrátane technológií a vedomostí a iných zariadení potrebných na ich výrobu z územia alebo cez územie Slovenskej republiky sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie.
§ 8
Vedecko-technické, kultúrne a športové styky
(1)
Medzinárodnou sankciou v oblasti vedecko-technických stykov je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
vykonávania vedeckých výskumov alebo technických výskumov, programov alebo projektov, na ktorých sa spoločne podieľajú slovenské osoby a sankcionovaná osoba,
b)
poskytnutia prístrojov a zariadení slovenskými osobami alebo z územia Slovenskej republiky sankcionovanej osobe na účel ich použitia na vedecký výskum alebo technický výskum, program alebo projekt,
c)
poskytnutia informácií o vedeckých výskumoch a technických výskumoch, o programoch a projektoch slovenských osôb a ich výsledkoch akoukoľvek formou vrátane poskytovania informácií prostredníctvom faxu, elektronického prostriedku alebo telefónom sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie, ak nie sú tieto údaje verejne13) dostupné, alebo
d)
poskytnutia patentov a patentových práv14) slovenských osôb sankcionovanej osobe.
(2)
Medzinárodnou sankciou v oblasti kultúrnych stykov je najmä obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
poskytnutia predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo zo slovenského územia sankcionovanej osobe alebo na sankcionované územie,
b)
prijímania predmetov kultúrnej hodnoty slovenskými osobami alebo na slovenskom území od sankcionovanej osoby alebo zo sankcionovaného územia, ak nejde o krátkodobé prijatie na účel záchrany, ochrany alebo uchovania predmetov kultúrnej hodnoty bezprostredne ohrozených ozbrojeným konfliktom alebo živelnou katastrofou alebo o navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty slovenskej osobe,
c)
uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia15) slovenskými osobami len pre sankcionovanú osobu alebo na sankcionovanom území, alebo
d)
poskytnutia autorských a iných vecne príbuzných práv16) slovenských osôb sankcionovanej osobe.
(3)
Medzinárodnou sankciou v oblasti športových stykov je obmedzenie, príkaz alebo zákaz
a)
účasti osôb alebo skupín osôb reprezentujúcich sankcionovanú osobu na športových podujatiach, ktoré sú usporiadané na území Slovenskej republiky alebo slovenskými osobami,
b)
účasti slovenských osôb alebo skupín osôb reprezentujúcich Slovenskú republiku na športových podujatiach usporiadaných sankcionovanou osobou alebo na sankcionovanom území.
§ 9
Výnimky zo sankčného režimu
Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú na
a)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti,17)
b)
humanitárnu pomoc, ak táto nie je obmedzená rozhodnutím, záväznou rezolúciou alebo spoločnou pozíciou príslušných medzinárodných orgánov (§ 2 ods. 1); za takúto pomoc sa považujú najmä dodávky
1.
potravín,
2.
ošatenia,
3.
liekov,
4.
zdravotného materiálu, alebo
5.
iných humanitárnych potrieb na ochranu zdravia a záchranu života osôb nezúčastňujúcich sa na činnostiach, za ktoré bola uložená medzinárodná sankcia,
c)
poskytovanie dávok sociálnej pomoci, štátnych sociálnych dávok, dávok dôchodkového poistenia, dávok nemocenského poistenia, hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie a na platby poistného na sociálne zabezpečenie a na príspevok na štátnu politiku zamestnanosti a poistného na všeobecné zdravotné poistenie,
d)
poskytovanie mzdy, náhrady mzdy, odstupného a odchodného a ďalších platieb vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
e)
poskytovanie výživného,
f)
náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá nie je v príčinnej súvislosti s vykonaním medzinárodných sankcií na základe tohto zákona, a na výplatu poistného s tým spojeného,
g)
získanie vecí zdedených po sankcionovanej osobe,
h)
úhradu pohľadávky sankcionovanou osobou, ak táto nevznikla porušením medzinárodných sankcií, alebo
i)
na výkon rozhodnutia a na všeobecné záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv.
§ 10
Správne delikty
(1)
Za porušenie obmedzenia, príkazu alebo zákazu podľa § 4 až 8 vyhláseného nariadením vlády možno uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona,18)
a)
pokutu do 5 000 000 Sk,
b)
prepadnutie veci.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá vlastní alebo oprávnene drží práva k priemyselnému a inému duševnému vlastníctvu14),16) a porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz uvedený v § 8 ods. 1 písm. d) a v § 8 ods. 2 písm. d), možno uložiť pokutu do 100 000 Sk.
(3)
Ak konaním podľa odseku 1 došlo k porušeniu alebo ohrozeniu obzvlášť dôležitých zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, možno uložiť pokutu do 20 000 000 Sk.
(4)
Sankciu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný na rozhodnutie o uložení sankcie dozvedel o tom, kto sa dopustil konania podľa odsekov 1 až 3, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď ku konaniu došlo. Pri ukladaní sankcií sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(5)
Prepadnutie veci možno uložiť samostatne alebo s pokutou. Prepadnutie veci možno uložiť, ak je vec vo vlastníctve osoby, ktorá porušila obmedzenie alebo zákaz podľa § 4 až 8 tohto zákona vyhláseného v nariadení vlády a
a)
bola použitá alebo určená na spáchanie protiprávneho konania porušujúceho tieto povinnosti,
b)
bola získaná takýmto konaním alebo ako odmena zaň, alebo
c)
bola nadobudnutá za vec uvedenú pod písmenom b).
(6)
Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.
(7)
Orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 je v rozsahu svojej pôsobnosti19)
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
(8)
Ak vec nepatrí do pôsobnosti orgánov uvedených v odseku 3, je orgánom príslušným na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(9)
Orgán príslušný na rozhodnutie vo veci je povinný pred vydaním rozhodnutia vyžiadať si vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o rozsahu a intenzite porušenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je povinné zaslať vyjadrenie orgánu do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie.
(10)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(11)
Na konanie o uložení sankcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,20) ak tento zákon neustanovuje inak; rozklad podaný proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
Spoločné a zrušovacie ustanovenie
§ 11
Podrobnosti o sankcionovanej osobe a o sankcionovanom území, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 12
Zrušuje sa:
1.
§ 56a zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 483/2001 Z. z.
2.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov.
§ 13
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
4)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z.
5)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
6)
§ 19 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
7)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
8)
Zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 písm. n) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
10)
11)
§ 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
12)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.
13)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
14)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
15)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
16)
Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).