499/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2002
o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným, o výške peňažnej odmeny za výkon iných prospešných prác a o podmienkach jej poskytovania odsúdeným
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z., § 29 ods. 1 a § 29a ods. 5 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie ustanovuje výšku pracovnej odmeny, podmienky jej poskytovania obvineným a odsúdeným zaradeným do práce v súlade s osobitným predpisom,1) výšku a podmienky poskytovania peňažnej odmeny odsúdeným za výkon iných prospešných prác.2)
§ 2
Pracovná odmena obvineného a odsúdeného
(1)
Pracovnú odmenu obvineného alebo odsúdeného zaradeného do práce tvorí
a)
pracovná tarifa,
b)
pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas,
c)
pracovné zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,
d)
pracovné zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
e)
pracovné zvýhodnenie za prácu v noci,
f)
pracovné zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí,
g)
ohodnotenie práce.
(2)
Pracovná odmena odsúdených zaradených do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva je zahrnutá v cene za práce a služby, ktoré strediská vedľajšieho hospodárstva poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám.
(3)
Pracovná odmena musí byť rovnaká pre mužov a pre ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia; ženy majú právo na rovnakú pracovnú odmenu ako muži za prácu rovnakej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, vykonávanú za rovnakých podmienok a pri dosahovaní rovnakej výkonnosti a výsledkov práce.
§ 3
Pracovná tarifa a pracovný stupeň
(1)
Riaditeľ ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav") zaradí obvineného alebo odsúdeného do pracovnej tarify podľa druhu vykonávanej práce v súlade s charakteristikami pracovných taríf podľa prílohy č. 1, miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 2 a vo výške a za podmienok uvedených v prílohách č. 3 a 4.
(2)
Na účely odmeňovania obvineného alebo odsúdeného zaradeného do práce sa ustanovujú štyri pracovné tarify podľa odseku 3. Stupnicu pracovných taríf upravujú prílohy č. 3 a 4 podľa započítanej praxe.
(3)
Výška pracovných taríf v prvom pracovnom stupni je:
a) 1. pracovná tarifa 3 240 Sk mesačne alebo
18,50 Sk za hodinu,
b) 2. pracovná tarifa 3 520 Sk mesačne alebo
20,10 Sk za hodinu,
c) 3. pracovná tarifa 3 820 Sk mesačne alebo
21,80 Sk za hodinu,
d) 4. pracovná tarifa 6 250 Sk mesačne alebo
35,70 Sk za hodinu.
(4)
Započítaná prax podľa tohto nariadenia je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní činností, ktoré majú rovnaký charakter ako činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať.
(5)
Riaditeľ ústavu obvinenému alebo odsúdenému započíta prax vykonávanú v príslušnom odbore činnosti a zaradí ho do tretej alebo štvrtej pracovnej tarify vrátane pracovných stupňov, len ak túto prax a odbornú spôsobilosť obvinený alebo odsúdený hodnoverným spôsobom preukáže; inak ho zaradí do prvej alebo druhej pracovnej tarify vrátane príslušných pracovných stupňov.
(6)
Výška pracovnej tarify podľa príloh č. 3 a 4 patrí obvinenému a odsúdenému po odpracovaní pracovného času3) vrátane platených sviatkov.
(7)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je zaradený do práce na kratší pracovný čas ako podľa odseku 6 alebo ktorý neodpracoval v kalendárnom mesiaci všetky pracovné dni, patrí pracovná tarifa podľa príloh č. 3 a 4 vo výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
§ 4
Normy spotreby práce
(1)
Riaditeľ ústavu určí normy spotreby práce obvineného alebo odsúdeného; pritom musí vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a čas na prirodzené potreby.
(2)
Za vykonanú prácu podľa odseku 1 patrí obvinenému alebo odsúdenému pracovná odmena podľa pracovnej tarify uvedenej v § 3 ods. 3 písm. a) až c).
(3)
Ak obvinený alebo odsúdený vlastným zavinením nesplnil normu spotreby práce, riaditeľ ústavu jeho pracovnú odmenu primerane zníži.
§ 5
Pracovná odmena pri chybnej práci
Obvinenému alebo odsúdenému nepatrí pracovná odmena, ak vyrobí zavinene svojou chybnou prácou nepodarok. Ak možno nepodarok opraviť a ak obvinený alebo odsúdený urobí opravu sám, patrí mu pracovná odmena za prácu na takom výrobku, nie však pracovná odmena za vykonanie opravy. Pracovná odmena mu patrí aj vtedy, ak mu po oznámení nedostatku nebolo uložené zastaviť prácu. Ak obvinený alebo odsúdený chybnú prácu alebo nepodarok nezavinil, patrí mu pracovná odmena ako za bezchybnú prácu.
§ 6
Pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas
(1)
Za hodinu práce nadčas4) patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 ods. 1 písm. a) aj pracovné zvýhodnenie vo výške 25 % hodinovej pracovnej tarify za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený vykonal prácu nadčas; časti hodín v priebehu jedného kalendárneho mesiaca sa sčítavajú.
(2)
Pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas podľa odseku 1 patrí obvinenému alebo odsúdenému až po splnení podmienok podľa § 4 ods. 2.
(3)
Ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do práce a odpracoval len časť kalendárneho mesiaca a v zostávajúcej časti kalendárneho mesiaca už nebol zaradený do práce, pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Ak obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca nadpracúva dobu, ktorá mu bola uznaná ako ospravedlnená absencia, patrí mu pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2.
(5)
Ak obvinený alebo odsúdený bol zaradený do práce v priebehu kalendárneho mesiaca a časť z neho poberal nemocenské,5) patrí mu pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas, ak v tom kalendárnom mesiaci splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2, pričom doba poberania nemocenského5) na posúdenie pracovného zvýhodnenia za prácu nadčas sa do pracovného času podľa § 3 ods. 6 započítava.
(6)
Ak bol obvinený alebo odsúdený v priebehu kalendárneho mesiaca premiestnený do iného ústavu, kde bol opätovne zaradený do práce, pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas mu patrí až po splnení podmienok podľa odsekov 1 a 2. Zhodnotenie predchádzajúcej práce vykoná ústav, do ktorého bol odsúdený naposledy premiestnený pred rozdelením čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu;6) na tento účel pôvodný ústav vyhotoví a odstúpi príslušné podklady.
(7)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý bol v priebehu kalendárneho mesiaca prepustený, pričom počas tohto mesiaca bol zaradený do práce, ku dňu prepustenia splnil podmienky podľa odsekov 1 a 2 len pomerne a vznikol mu za prácu nárok za prácu nadčas,4) patrí mu pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas.
(8)
Obvinenému alebo odsúdenému, ktorý je odmeňovaný podľa vykonávanej práce a odpracovanej doby a vykonáva tieto práce nad rozsah pracovného času podľa § 3 ods. 7, patrí náhradné voľno, nepatrí mu však pracovné zvýhodnenie za prácu nadčas4) podľa odseku 1. Ak však obvinený alebo odsúdený pred prepustením z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody náhradné voľno nevyčerpal, patrí mu aj zvýhodnenie za prácu nadčas.4)
(9)
Pri uplatňovaní nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času7) sa pri posudzovaní práce nadčas4) vychádza z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.
§ 7
Pracovné zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu
Za hodinu práce v sobotu a v nedeľu patrí obvinenému alebo odsúdenému okrem pracovnej tarify podľa § 2 ods. 1 písm. a) aj pracovné zvýhodnenie vo výške 25 % hodinovej pracovnej tarify za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v sobotu a v nedeľu; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 8
Pracovné zvýhodnenie za prácu vo sviatok
Za hodinu práce vo sviatok patrí obvinenému alebo odsúdenému popri pracovnej tarife podľa § 2 ods. 1 písm. a) aj pracovné zvýhodnenie vo výške 50 % hodinovej pracovnej tarify za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval vo sviatok; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 9
Pracovné zvýhodnenie za prácu v noci
(1)
Za prácu v noci sa považuje práca v čase od 22. hodiny do 06. hodiny.
(2)
Za hodinu práce v noci patrí obvinenému alebo odsúdenému popri pracovnej tarife podľa § 2 ods. 1 písm. a) aj pracovné zvýhodnenie vo výške 20 % hodinovej pracovnej tarify za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v noci; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú.
§ 10
Pracovné zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí
(1)
Za hodinu práce v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí patrí obvinenému alebo odsúdenému popri pracovnej tarife podľa § 2 ods. 1 písm. a) aj pracovné zvýhodnenie vo výške 20 % hodinovej pracovnej tarify za kalendárny mesiac, v ktorom obvinený alebo odsúdený pracoval v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí; časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú. Pracovná tarifa a pracovné zvýhodnenie obvinenému alebo odsúdenému nepatrí za dobu, ktorá sa inak považuje za ospravedlnenú.
(2)
Ukazovatele prekročenia najvyššie prípustných hodnôt škodlivých faktorov, ktoré pôsobia na prácu alebo pracovné prostredie obvineného alebo odsúdeného, upravujú osobitné predpisy.8) Riziko prekročenia na základe žiadosti ústavu alebo právnickej osoby posudzuje príslušný orgán na ochranu zdravia.9)
(3)
Pracovná činnosť, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia obvineného alebo odsúdeného v pracovnom prostredí, je činnosť s rizikom škodlivého pôsobenia podľa osobitných predpisov.10)
§ 11
Ohodnotenie práce
(1)
Za vyšší výkon normovanej práce v požadovanej kvalite patrí obvinenému alebo odsúdenému, ktorý bol zaradený do pracovnej tarify podľa § 3 ods. 3 písm. a) až c), pracovná odmena primerane zvýšená o prekročenie normy spotreby práce, a to odo dňa jeho zaradenia.
(2)
Za kvalitne vykonávanú prácu môže riaditeľ ústavu na základe predloženého návrhu priznať obvinenému alebo odsúdenému ohodnotenie až do výšky 20 % príslušnej pracovnej tarify v prvom pracovnom stupni podľa príloh č. 3 a 4 až po uplynutí dvoch mesiacov od jeho zaradenia.
§ 12
Peňažná odmena odsúdeného za výkon iných prospešných prác mimo ústavu
(1)
Peňažná odmena odsúdeného za výkon iných prospešných prác2) mimo ústavu nemôže byť nižšia ako 50 % z pracovnej tarify podľa § 3 ods. 3 písm. a); časti hodín v kalendárnom mesiaci sa sčítavajú. Na peňažnú odmenu sa vzťahuje ustanovenie § 2 ods. 3 rovnako. Výšku peňažnej odmeny a podmienky jej poskytovania dohodne riaditeľ ústavu s rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou, vyšším územným celkom alebo obcou, pre ktorú sa iné prospešné práce vykonávajú.
(2)
Zrážky z peňažnej odmeny odsúdeného podľa odseku 1 vykoná ústav oddelene od zrážok z čistej pracovnej odmeny v termíne rozúčtovania čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu.6)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 13
(1)
Ak podľa ustanovení tohto nariadenia patria obvinenému alebo odsúdenému jednotlivé zložky pracovnej odmeny podľa § 2 ods. 1 za prácu, zaokrúhľuje sa až výsledná suma, a to tak, že halierová suma do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľuje smerom nadol a halierová suma nad 50 halierov sa zaokrúhľuje smerom nahor.
(2)
Na účely odmeňovania za vykonanú prácu sa obvinený alebo odsúdený zaradí do funkcie podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.
(3)
Ak pracovná činnosť, ktorú má obvinený alebo odsúdený vykonávať, nie je uvedená v katalógu pracovných činností, obvinený alebo odsúdený sa dočasne zaradí do platovej triedy porovnaním tejto pracovnej činnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu pracovných činností. Pri porovnaní pracovných činností sa vychádza z charakteristiky príslušnej pracovnej tarify, pričom pracovné činnosti sa porovnávajú z hľadiska potrebných kvalifikačných predpokladov, miery zložitosti, miery zodpovednosti, miery psychickej záťaže a fyzickej záťaže.
(4)
Pracovná odmena podľa tohto nariadenia sa poskytne prvýkrát za mesiac september 2002.
§ 14
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 499/2002 Z. z.
Charakteristiky pracovných taríf obvinených a odsúdených zaradených do práce
1. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie)
Výkon pomocných prác, ktoré si vyžadujú len poučenie na plnenie presných postupov a pokynov, s malou zmyslovou záťažou a bežnou fyzickou a psychickou námahou, bez zodpovednosti a bez ďalších väzieb na iné činnosti.
2. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie)
Výkon prípravných alebo pomocných, alebo prevádzkovo-manipulačných prác, ktorý si vyžaduje potrebné odborné zaškolenie alebo zaučenie, spravidla s obmedzenou zodpovednosťou, bežnou alebo zvýšenou fyzickou námahou vrátane zvýšeného rizika pracovného úrazu, bežnou psychickou a zmyslovou záťažou a menšími väzbami na ďalšie činnosti.
3. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, tak aj odborná spôsobilosť1)
Samostatný výkon ucelených rutinných, obslužných alebo remeselných prác alebo opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác podľa určených postupov alebo podrobných prevádzkových režimov s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami, s obmedzenou zodpovednosťou, rizikom pracovného úrazu a zvýšenou fyzickou alebo psychickou záťažou.
4. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou
Výkon samostatných, osobitne náročných, odborných a špecializovaných prác podmienený voľbou správneho postupu, pričom sa nesmie vybočiť z alternatívnych technických, technologických, prevádzkových, ekonomických, administratívnych a iných postupov vrátane dodržania nadväznosti na iné činnosti s primeranou mierou zodpovednosti, s možnými dôsledkami na úsek činnosti ústavu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 499/2002 Z. z.
Katalóg pracovných činností obvinených a odsúdených zaradených do práce
1. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (poučenie)
1.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Pomocný výkon prác pri príprave jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
02 Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozoberania, interiérov, exteriérov, výmena záclon alebo závesov.
02 Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku účelových zariadení zboru a o poskytovaných službách.
03 Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových zariadení zboru vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb (napr. žehlenie oblekov, čistenie obuvi).
04 Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.
05 Pomocný výkon práce pri bežnej údržbe odevu, bielizne alebo obuvi.
06 Jednoduchý výkon práce v práčovni.
07 Ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabávaním a zhŕňaním nečistôt všetkého druhu vrátane udržiavania priechodnosti odpadových kanálov.
1.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení (napr. rozmnožovacie a kopírovacie stroje, drviče papiera).
02 Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie písomností a zásielok v ústave.
03 Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkúvanie obehu spisov, dokladov, tlače v ústave.
04 Jednoduché pomocné práce podľa presných pokynov (napr. výdaj kníh, športových potrieb).
05 Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
06 Ručné balenie sypkých, pevných alebo tekutých látok vrátane vizuálnej kontroly, váženia a uzatvárania obalov.
1.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Jednoduchý pomocný výkon prác na vlečke, v sklade, údržbárskej dielni, opravárenskej dielni alebo v garáži.
02 Základný ručný výkon zámočníckej práce (zrážanie hrany, konzervovanie, čistenie, odmasťovanie, nanášanie ochrannej pasty alebo náteru, ohýbanie plechu s jedným alebo dvoma ohybmi vo zveráku alebo ohýbačke).
03 Základný výkon zámočníckej práce (napr. zhotovovanie tesnenia z rôznych materiálov vysekávaním alebo vystrihovaním).
04 Jednoduchý pomocný výkon práce (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia).
05 Frézovanie alebo obrábanie jednoduchých dielov na nastavených strojoch.
06 Sústruženie podložky z tyčového materiálu na úplne nastavenom automatickom sústruhu.
07 Bodové zváranie malých dielcov s vizuálnou kontrolou.
1.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Jednoduchý ručný výkon práce v záhradníctve a ovocinárstve s použitím bežného náradia.
02 Jednoduchý a pomocný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch alebo pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia (napr. kosenie, strihanie, polievanie, sadenie, pletie, čistenie, zber).
03 Jednoduchý pomocný výkon práce pri chove úžitkových zvierat.
04 Ručné poprašovanie semenáčov a sadeníc chemickými prostriedkami, plnenie téglikov, vreciek, polyetylénových pásov hnojivovými substrátmi.
05 Balenie a príprava semenáčov a sadeníc lesných drevín na expedíciu.
06 Plnenie jám snehom a ľadom na zakladanie sadeníc.
07 Ručná príprava pôdy plytkým zhrňovaním na prirodzenú obnovu lesa.
2. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: neustanovuje sa (odborné zaškolenie alebo zaučenie)
2.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
02 Ručné vaľkanie chleba a ručné vyhotovovanie náročnejších druhov pečiva (napr. vianočka, hviezdičky, ozdobovanie koláčov, prevaľovanie lístkového cesta).
03 Sádzanie chleba zo slamienok do priebežných pecí.
04 Samostatný predaj tovaru a jedál v bufete s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
05 Obsluha v jedálni účelového zariadenia zboru.
2.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Starostlivosť o zverené izby v účelovom zariadení zboru a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb alebo obsluha minibaru vrátane odovzdávania podkladov na vyúčtovanie.
02 Pomocný výkon práce v účelovom zariadení zboru na recepcii bez oddelenej činnosti vrátnice (napr. vedenie denníka ubytovaných, knihy návštev), vyberanie poplatkov za poskytované služby.
03 Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
04 Upratovanie po maliaroch, murároch a pod. s použitím rôznych mechanických upratovacích strojov.
05 Komplexné upratovanie v zdravotníckom a účelovom zariadení zboru (napr. v nemocnici pre obvinených a odsúdených).
06 Komplexné čistenie a údržba výrobných a prevádzkových priestorov vrátane čistenia značne znečistených plôch.
07 Príjem a výdaj zákaziek v zberniach.
08 Príjem bielizne s kontrolou stavu stupňa a charakteru znečistenia a poškodenia s určením spôsobu prania a čistenia a jej značkovanie.
09 Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
10 Žehlenie bielizne a pracovných odevov na viacvalcových žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania.
11 Upratovanie, umývanie a dezinfekcia podlahy a stien kobiek a spaľovní, krematórií, manipulačných priestorov, obradnej siene, chladiacich priestorov, sociálneho zariadenia a katafalku.
12 Úprava hrobových miest, polievanie kvetov, udržiavanie čistoty cintorínskych zariadení, hrobov, kobiek, odvážanie odpadu, vykopávanie jamiek na ukladanie urien a na vsyp popola.
13 Bežná oprava a údržba odevov, bielizne alebo obuvi.
14 Základná hygienická úprava vlasov, fúzov a brady.
2.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
02 Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na motorové vozidlo a z vozidla.
03 Obsluha skladových mechanizačných prostriedkov.
04 Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
05 Zavesovanie (odpútavanie) bremien na žeriav rôznymi spôsobmi vrátane bremien nepravidelných tvarov pomocou hákov, klieští, plošín a viazakov vrátane bežnej údržby závesných prostriedkov.
2.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Obsluha jednoduchého strojného zariadenia (napr. sušička, odstredivka, odmasťovacie zariadenie).
02 Pomocný výkon práce pri obsluhe aktivačných nádrží, usadzovačov, čerpadiel a potrubí pri biologickom čistení odpadových vôd.
03 Pomocný výkon práce pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
04 Pomocný výkon práce v autodielni.
05 Pomocný výkon práce v tlačiarni.
06 Demontáž akumulátorových batérií, čistenie a konzervovanie povrchu článkov.
07 Jednoduchý kováčsky výkon práce (napr. ručné kovanie, ohýbanie, ostrenie a kalenie náradia).
08 Jednoduchý ručný zámočnícky výkon práce (napr. ručné rezanie tenkostenného profilu, spájanie dielcov skrutkovaním, ohýbanie materiálu za studena).
09 Jednoduchý zámočnícky výkon práce (napr. vŕtanie, brúsenie, zhotovovanie jednoduchej súčiastky).
10 Jednoduchý klampiarsky výkon práce v dielňach (napr. ručné a strojové strihanie tabuľového plechu, ohýbanie, vŕtanie a vystužovanie plechu, nitovanie a spájanie dielcov).
11 Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.
12 Prípravná a montážna práca pri montážach a opravách výťahov, spolupráca pri osadzovaní a opravách výťahového stroja, nastavenie kabíny, zavesenie nosných lán, montáž alebo oprava jednoduchých prevodových skríň, navíjacích bubnov alebo montáž a zapojenie jednoduchých elektrických prístrojov ako koncových vypínačov, drevených spínačov a pod.
13 Základná maliarska práca (napr. príprava základného materiálu, sadrovanie, umývanie starých malieb, čistenie malieb čistiacou hmotou).
14 Prvé a druhé poťahovanie drobného nábytku, okenných rámov a krídiel gitom.
15 Vkladanie alebo odoberanie a ukladanie materiálu pri všetkých drevoobrábacích strojoch alebo dopravných pásoch so súčasným účelovým triedením.
16 Inštalačný a kúrenársky výkon práce (napr. príprava dielcov potrubia, armatúr, rozoberanie potrubia na ďalšie použitie).
17 Izolatérsky výkon práce (napr. príprava izolačného materiálu, zhotovovanie rôznych druhov rovných izolačných vložiek).
18 Sklenársky výkon práce (napr. zasklievanie bežných konštrukcií) v dielni.
19 Jednoduchý tesársky výkon práce (napr. zhotovovanie provizórneho oplotenia, murárskych kôz, lešenárskych podľah, jednoduchých debniacich dielcov).
20 Jednoduchý murársky alebo maliarsky výkon práce (napr. vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami, dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov, komínových dvierok, ventilačných mriežok, konzol).
21 Obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov (napr. miešacích súprav na výrobu jedného druhu zmesi) alebo demontáž jednoduchších agregátov, strojov a zariadení.
22 Jednoduchý kamenársky výkon práce (napr. ručné štiepanie bridlicových dosiek), dlažbová a obkladová práca.
23 Jednoduchý betonársky výkon práce (napr. miešanie zmesi, výroba záhradných obrubníkov, dlaždíc).
24 Jednoduchý stolársky výkon práce (napr. pripravovanie lignátu, sololitu, priskrutkovanie drobného kovania na rámy).
25 Rovnanie, strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa výkresu výstuže s výberom materiálu.
26 Bodové zváranie časti výstuže so zostavením podľa výkresu.
27 Základný výkon frézarskej práce na jednoduchých dielcoch v dielenskej tolerancii.
28 Sústruženie jednoduchého puzdra s presnosťou IT 12 na nastavenom revolverovom sústruhu.
29 Sústruženie povrchov, čiel a zrážanie hrán čapov s presnosťou IT 12 na hrotovom sústruhu.
30 Rezanie nekovových materiálov všetkého druhu alebo rezanie a rozbrusovanie kovových materiálov s priemerom do 40 mm alebo prierezom do 1 250 mm2, strihanie plechov na tabuľových nožniciach.
31 Ručné brúsenie na stojanových brúskach rovných alebo mierne zaoblených plôch s rozmerom do 10 000 mm2 alebo dĺžkou dielcov do 400 mm, kefovanie a leštenie dielcov veľkosti opracovanej plochy do 10 000 mm2 alebo dielca s dĺžkou do 800 mm.
32 Zhotovovanie konzol, príchytiek, strmeňov, opierok a pod. vrátane rozmeriavania východiskového materiálu, delenie, rovnanie, vŕtanie, brúsenie, pilovanie a pod.
33 Odporové zváranie na lisoch, vysokofrekvenčné spájkovanie.
34 Zváranie na tupo s kontrolou na tesnosť alebo deštrukčnou skúškou.
2.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
02 Odborný ručný výkon práce v záhradách, sadoch, lesoch, verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia.
03 Výkon práce s drobnými mechanizmami pri údržbe a tvorbe záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
04 Ručné ukladanie a vykladanie alebo rozhadzovanie kompostu, zeminy, maštaľného hnoja, priemyselných hnojív a pod.
05 Pomocný výkon práce pri chove, ošetrovaní a kŕmení zvierat.
06 Ošetrovanie a chov hydiny v úžitkových malochovoch.
07 Sledovanie krmív, návoz krmiva, vyskladňovanie síl, výber kŕmnych miest, vyčistenie, označenie a dezinfekcia.
08 Ručná príprava pôdy pri zakladaní alebo prevádzke lesných škôlok (napr. hlboké prekopávanie, planírovanie, rigolovanie, rýľovanie, úprava záhonov, chodníkov, priekop).
09 Vysádzanie ovocných drevín vrátane úpravy koreňov bez rezu koruny.
10 Mechanický výkon prác pri príprave pôd.
3. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, a ak to vyžaduje samostatný výkon prác, aj odborná spôsobilosť1)
3.01. Pracovné činnosti z okruhu stravovania
01 Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál, obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
02 Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
3.02. Pracovné činnosti z okruhu ubytovania, upratovania a čistenia
01 Šitie, oprava a úprava pracovných odevov, šatstva alebo bielizne.
02 Pletenie na mechanických strojoch (napr. typu WERA-U, DERA-B).
03 Strojové žehlenie odevov na lisoch, ručné žehlenie šiat, hodvábnych výrobkov, individuálnych spoločenských šiat vrátane zložitého tvarovania tkanín (plisovanie) aj na strojoch.
3.03. Pracovné činnosti z okruhu manipulácie
01 Ručný presun hmôt, polotovarov a výrobkov s hmotnosťou nad 50 kg.
02 Vedenie a údržba kolesových traktorov s prívesom pri doprave.
03 Vedenie motorových vozíkov s prídavnými a doplnkovými zariadeniami a mechanizmami (napr. so zahrňovacou radlicou, žeriavovým hákom, klieštinami, s hydraulickým drapákom) na viacúčelové používanie.
3.04. Pracovné činnosti z okruhu obsluhy, remeselného, opravárskeho a údržbárskeho výkonu prác
01 Obsluha umývacieho tunela, šampónovanie, pastovanie a leštenie povrchu karosérie, podvozkov a motorov motorových vozidiel a odstraňovanie nedostatkov vzniknutých pri umývaní (napr. zaplavenie karburátora vodou).
02 Čistenie odpadových nádrží a obsluha čistiarne odpadových vôd.
03 Základný údržbársky výkon práce.
04 Obsluha drviacich, strihacích, mlecích a lisovacích strojov a liniek vrátane nastavenia, kontrola kvality na expedícii.
05 Kováčsky výkon práce (napr. strojové zhotovovanie kováčskych výrobkov).
06 Stolársky, lakovnícky a murársky údržbársky výkon práce.
07 Ručné čistenie kanalizačných sietí.
08 Ručné čistenie, dezinfekcia a obsluha jednoduchých vodárenských zariadení.
09 Bežná oprava mechanických sejacích a iných poľnohospodárskych strojov vrátane nastavenia.
10 Hobľovanie reziva, prírezov, lisov a veľkoplošných materiálov na hrúbkovacích trojstranných alebo štvorstranných hobľovačkách a rovinných frézach vrátane nastavenia.
11 Výroba, oprava a montáž klampiarskych výrobkov (napr. odpadové rúry, oplechovanie rovných plôch).
12 Stolársky výkon práce (napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek, krytov na stavbách).
13 Zhotovovanie rámového oplotenia, pevných okien, oplechovanie dverí a pod.
14 Lešenársky výkon práce (napr. stavba a rozoberanie všetkých druhov ochranných lešení do 10 m výšky a ohradení).
15 Samostatný výkon prác pri obsluhe a údržbe energetických zariadení.
3.05. Pracovné činnosti z okruhu pôdohospodárstva
01 Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov alebo ovocných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
02 Výsadba ovocných drevín vrátane úpravy koreňov, nadzemných častí a ďalších prác.
03 Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov, trvaliek, liečivých rastlín a pod.
04 Výsev semien sejacím strojom (napr. kvetín, zeleniny).
05 Rozmetanie priemyselných hnojív a maštaľných hnojív.
06 Vláčenie, smykovanie a ostatná predsejbová príprava pôdy, technický záber náradia do 6 m.
07 Mechanizovaná práca v sadoch (napr. bránenie medzi riadkami, dopravná práca).
08 Obsluha techniky, pohyb a práca mimo spevnených komunikácií a plôch a tvorba záhrad, sadov, lesov, verejnej a inej zelene.
09 Ošetrovanie výkrmného dobytka, jalovíc a teliat v maštaliach bez mechanizácie.
10 Ošetrovanie ošípaných, baranov a oviec v úžitkových chovoch.
11 Základný výkon práce pri ošetrovaní zvierat podľa pokynov.
12 Kŕmenie a ošetrovanie ťažných koní, ošetrovanie postrojov, prívesných zariadení a vozov, spolupráca pri kovaní a preprave koní.
3.06. Pracovné činnosti z okruhu administratívnych a administratívno-technických prác
01 Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov.
02 Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
4. pracovná tarifa
Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa so zodpovedajúcou špecializáciou
4.00. Spoločné pracovné činnosti
01 Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
02 Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom pod vedením lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.
03 Asistencia pri diagnostických činnostiach spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pri spracúvaní analytických hodnotení vykonávaných iným odborným zamestnancom.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 499/2002 Z. z.
Stupnica pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v Sk mesačne)
Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Stupnica pracovných taríf
1 2 3 4
1 do 5 rokov 3 240 3 520 3 820 6 250
2 do 10 rokov 3 390 3 670 3 990 6 520
3 nad 10 rokov 3 530 3 830 4 160 6 790
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 499/2002 Z. z.
Stupnica pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v Sk za hodinu)
Pracovný stupeň Počet rokov započítanej praxe Stupnica pracovných taríf
1 2 3 4
1 do 5 rokov 18,50 20,10 21,80 35,70
2 do 10 rokov 19,40 21,00 22,80 37,30
3 nad 10 rokov 20,20 21,90 23,80 38,80
1)
Čl. 2 ods. 2 písm. c) oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 506/1990 Zb. o dojednaní Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci (č. 29).
2)
§ 29a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85 ods. 2, § 87 a § 91 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
5)
§ 11 písm. b) bod 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 29 ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi.
9)
§ 18 písm. c) a § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1)
Napríklad vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
1)
Napríklad vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.