544/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2003

544
ZÁKON
z 10. júla 2002
o Horskej záchrannej službe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje zriadenie, postavenie a úlohy Horskej záchrannej služby (ďalej len „horská služba"), práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s bezpečnosťou osôb v horských oblastiach a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Zriadenie horskej služby
(1)
Zriaďuje sa horská služba ako štátna príspevková organizácia,1) ktorá na území vymedzenom týmto zákonom vykonáva záchrannú činnosť a plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Horská služba je zapojená finančnými vzťahmi2) na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ktoré vykonáva funkciu jej zriaďovateľa.3)
(3)
Podrobnosti o organizácii horskej služby upravuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(4)
Sídlom horskej služby je Poprad.
(5)
Horská služba spravuje podľa osobitného zákona4) majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.
§ 3
Územná pôsobnosť horskej služby
Horská služba vykonáva činnosť v týchto horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí:5)
a)
Babia hora,
b)
Belianske Tatry,
c)
Malá Fatra,
d)
Nízke Tatry,
e)
Pieniny,
f)
Pilsko,
g)
Slovenský raj,
h)
Veľká Fatra,
i)
Vysoké Tatry,
j)
Západné Tatry.
§ 4
Úlohy horskej služby
(1)
Horská služba v horských oblastiach najmä
a)
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou,
b)
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c)
umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v horskej oblasti (ďalej len „vlastník") výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb,
d)
umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí,
e)
vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom,
f)
podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách,
g)
podieľa sa na požiadanie na zaistení bezpečnosti pri športových a iných podujatiach,
h)
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu.
(2)
Horská služba ďalej
a)
plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b)
zabezpečuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov (§ 12),
c)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh podľa tohto zákona,
d)
spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach,
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti horskej záchrany, a zastupuje Slovenskú republiku v týchto medzinárodných organizáciách.
§ 5
Oprávnenia zamestnanca horskej služby
(1)
Zamestnanec horskej služby pri plnení úloh podľa § 4 ods. 1 a člen občianskeho združenia pri záchrannej činnosti alebo preventívnej činnosti, ak je táto činnosť organizovaná horskou službou, je oprávnený
a)
vstupovať a vchádzať dopravnými prostriedkami horskej služby bez osobitného povolenia do horskej oblasti,
b)
používať osobitné poplachové zariadenia, signálne pištole a výbušniny určené na odstrel lavín,
c)
používať bezplatne a prednostne zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu,7)
d)
prekročiť na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu štátnu hranicu za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
vydávať pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti,
f)
nahliadať do knihy vychádzok a výstupov [§ 7 ods. 1 písm. c)] a vyžadovať z nej informácie,
g)
vyžadovať pri vykonávaní záchrannej činnosti alebo pri pátraní po nezvestnej osobe preukázanie totožnosti osoby, ktorej sa záchranná činnosť alebo pátranie týka, alebo preukázanie totožnosti osoby v súvislosti s ukladaním pokút v blokovom konaní podľa tohto zákona.
(2)
Zamestnanec horskej služby pri výkone svojich oprávnení sa preukazuje služobným preukazom horskej služby.
(3)
Horská služba spracúva osobné údaje osôb podľa odseku 1 písm. g) v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu.8)
§ 6
Obmedzenie práv k nehnuteľnostiam
(1)
Vlastník je povinný umožniť vstup zamestnancom horskej služby, prípadne vjazd dopravným prostriedkom na nehnuteľnosti pri plnení úloh podľa tohto zákona; je takisto povinný strpieť umiestnenie výstražných, informačných a iných zariadení súvisiacich s bezpečnosťou osôb a umiestnenie zabezpečovacích zariadení. Horská služba dbá na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka.
(2)
Okresný úrad rozhoduje o primeranej náhrade9) za obmedzenie podľa odseku 1, ak v tejto veci nedôjde k dohode medzi vlastníkom a okresným úradom.
§ 7
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ubytovacie služby alebo stravovacie služby
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby v horskej oblasti, je povinná
a)
poskytnúť ubytovanie alebo prístrešok osobe, ak v dôsledku náhleho zhoršenia počasia, pôsobenia iných prírodných živlov, v dôsledku úrazu alebo iného náhleho zhoršenia zdravotného stavu je ohrozený jej život alebo zdravie,
b)
ohlásiť bezodkladne horskej službe informácie o osobe, ktorej sa poskytlo ubytovanie alebo prístrešok podľa písmena a),
c)
viesť knihu vychádzok a výstupov, ktorá obsahuje meno a priezvisko osoby, čas odchodu a predpokladaného príchodu a trasu vychádzky, túry alebo výstupu,
d)
oznámiť horskej službe nezvestnú osobu, ktorá je ubytovaná v jej zariadení.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, je povinná
a)
poskytnúť prvú pomoc v prípade ohrozenia života alebo zdravia a zabezpečiť odbornú lekársku pomoc,
b)
zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti.
§ 8
Povinnosti prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu
(1)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný
a)
umiestniť na viditeľnom mieste pravidlá správania sa na lyžiarskej trati,
b)
označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
c)
zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označených lyžiarskych tratí počas prevádzkového času zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu,
d)
zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zranenej osoby odborne spôsobilou osobou10) do miesta, kde sa jej poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia.
(2)
Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný umožniť bezplatne prednostnú prepravu zamestnancov horskej služby a iných záchranných služieb a zachraňovaných osôb na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú poveternostné podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.
§ 9
Povinnosti organizátorov podujatí
Organizátor športového a iného podujatia v horskej oblasti, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, je povinný najmenej tri dni pred jeho konaním ohlásiť horskej službe zameranie a miesto konania podujatia a v prípade potreby prerokovať s horskou službou bezpečnostné opatrenia.
§ 10
Povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne vysielanie
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá prevádzkuje rozhlasové vysielanie alebo televízne vysielanie, je povinná na požiadanie horskej služby bezplatne poskytnúť nevyhnutný čas na odvysielanie oznámenia súvisiaceho s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.
§ 11
Práva a povinnosti osôb v horskej oblasti
(1)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, má právo požadovať od horskej služby, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti, a od prevádzkovateľa lyžiarskej trate alebo prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu bezplatné informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti.
(2)
Osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti, je povinná
a)
dodržiavať pokyny horskej služby, pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,
b)
správať sa tak, aby neohrozovala vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb,
c)
ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti,
d)
zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov,
e)
uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú, okrem nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinného zdravotného poistenia, ak porušila povinnosti podľa písmen a) až d).
§ 12
Odborná spôsobilosť
Záchrannú činnosť v horských oblastiach môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou.10)
§ 13
Priestupky
(1)
Porušenie povinností ustanovených v § 9 a § 11 ods. 2 písm. a) až d) je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(2)
Pokutu za priestupky podľa odseku 1 môžu v blokovom konaní ukladať aj poverení zamestnanci horskej služby.
(3)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný zákon.11)
§ 14
Iné správne delikty
(1)
Okresný úrad môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností ustanovených v § 7, 8 a 10 pokutu do 100 000 Sk.
(2)
Pri určení pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
§ 15
Spoločné ustanovenie
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Horská služba Tatranského národného parku" rozumie sa tým „Horská záchranná služba".
§ 16
Prechodné ustanovenie
Správa majetku štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v užívaní Tatranskej horskej služby Štátnych lesov Tatranského národného parku a ktorý je určený na záchrannú činnosť, prechádza zo Štátnych lesov Tatranského národného parku na horskú službu.
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
6)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
7)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu.
8)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 12 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.