147/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

147
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. decembra 2002 stalo Maroko, 1. apríla 2003 Lotyšsko; 1. júna 2003 sa zmluvnou stranou dohovoru stane Estónsko.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Estónsko
a)
Dohovor pre Estónsko nadobudne platnosť 1. júna 2003.
b)
Listina o prístupe Estónska k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a výhradu:
„1.
Podľa článku 29 dohovoru Estónska republika určuje ako ústredný orgán Ministerstvo spravodlivosti.
2.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Estónska republika oznamuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa orgánom Estónskej republiky smú zasielať len prostredníctvom jej ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Estónska republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Estónskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka.“.
Lotyšsko
a)
Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. apríla 2003.
b)
Ratifikačná listina Lotyšska obsahuje toto vyhlásenie a výhrady:
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Lotyšská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Lotyšská republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Lotyšská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.“
Podľa článkov 29 a 40 Lotyšsko určilo tieto orgány:
1.
ako ústredný orgán podľa článku 29:
National Center for the Rights of the Child (Národné centrum pre práva dieťaťa) Brivibas iela 85
Riga, LV - 1001
tel.: +371 7315700
fax: +371 7314914
e-mail: centrs@vbtac. lv,
2.
ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:
Orphan's Courts and Parish Courts of the Republic of Latvia (opatrovnícke súdy a obvodné súdy Lotyšskej republiky).“.
Maroko
a)
Dohovor pre Maroko nadobudol platnosť 1. decembra 2002.
b)
Maroko pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.