195/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 30. mája 2003,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy pre potreby štátnej štatistiky, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 271/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-CO-FOG).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Peter Mach v. r.
Príloha k vyhláške č. 195/2003 Z. z.
ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
01.1
Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť
01.1.1
Výdavky verejnej správy
01.1.1.1
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
01.1.1.2
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
01.1.1.3
Úrad vlády Slovenskej republiky
01.1.1.4
Krajské úrady a okresné úrady
01.1.1.5
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky - poslanci
01.1.1.6
Obce
01.1.1.7
Vyššie územné celky
01.1.2
Finančná a rozpočtová oblasť
01.1.2.1
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
01.1.2.2
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
01.1.2.3
Štátny dlh
01.1.2.4
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
01.1.3
Zahraničná oblasť
01.1.3.1
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
01.1.3.2
Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí
01.1.3.3
Iné úrady Slovenskej republiky v zahraničí
01.1.3.4
Obchodno-ekonomické oddelenia v zahraničí
01.2
Zahraničná hospodárska pomoc
01.2.1
Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie
01.2.2
Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií
01.3
Všeobecné služby
01.3.1
Všeobecné personálne služby
01.3.2
Rámcové plánovacie a štatistické služby
01.3.2.1
Štatistický úrad Slovenskej republiky
01.3.2.2
Štátny informačný systém
01.3.2.3
Informačné technológie
01.3.3
Iné všeobecné služby
01.3.3.1
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
01.3.3.2
Úrad pre verejné obstarávanie
01.3.3.3
Katastrálne úrady
01.4
Základný výskum
01.4.0
Základný výskum
01.4.0.1
Základný výskum - Slovenská akadémia vied
01.4.0.2
Slovenská akadémia vied - organizácie výskumu a vývoja
01.4.0.3
Slovenská akadémia vied - ostatné organizácie
01.4.0.4
Základný výskum na vysokých školách
01.4.0.5
Základný výskum v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch
01.5
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.5.0
Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.6
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
01.6.0
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
01.6.0.1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - všeobecná vnútorná správa
01.7
Transakcie verejného dlhu
01.7.0
Transakcie verejného dlhu
01.8
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
01.8.0
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
02 OBRANA
02.1
Vojenská obrana 02.1.0 Vojenská obrana
02.1.0.1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
02.1.0.2
Vojenské spravodajstvo
02.1.0.3
Hospodárska mobilizácia
02.1.0.4
Príprava obrannej infraštruktúry
02.2
Civilná ochrana
02.2.0
Civilná ochrana
02.3
Zahraničná vojenská pomoc
02.3.0
Zahraničná vojenská pomoc
02.4
Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.4.0
Výskum a vývoj v oblasti obrany
02.5
Obrana inde neklasifikovaná
02.5.0
Obrana inde neklasifikovaná
02.5.0.1
Stredné vojenské školy zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
02.5.0.2
Vysoké vojenské školy zriadené Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
03.1
Policajné služby
03.1.0
Policajné služby
03.2
Ochrana pred požiarmi
03.2.0
Ochrana pred požiarmi
03.3
Súdy
03.3.0
Súdy
03.3.0.1
Ústavný súd Slovenskej republiky
03.3.0.2
Najvyšší súd Slovenskej republiky
03.3.0.3
Ostatné súdy
03.4
Väzenstvo
03.4.0
Väzenstvo
03.4.0.1
Vedľajšie hospodárstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
03.5
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti
03.5.0
Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti
03.6
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
03.6.0
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
03.6.0.1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - bezpečnostný úsek
03.6.0.2
Stredné školy zriadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
03.6.0.3
Vysoké školy zriadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
03.6.0.4
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
03.6.0.5
Slovenská informačná služba 03.6.0.6 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
03.6.0.7
Železničná polícia
03.6.0.8
Národný bezpečnostný úrad
03.6.0.9
Kancelária verejného ochrancu práv
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
04.1
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
04.1.1
Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť
04.1.1.1
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
04.1.1.2
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
04.1.1.3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
04.1.1.4
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
04.1.1.5
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
04.1.1.6
Metrologický dozor
04.1.1.7
Technická normalizácia
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
04.1.2.1
Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky
04.1.2.2
Národný úrad práce
04.1.2.3
Sociálna a pracovná rehabilitácia zdravotne postihnutých občanov
04.1.2.4
Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce
04.2
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo
04.2.1
Poľnohospodárstvo
04.2.1.1
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
04.2.1.2
Skúšobne a kontrolné ústavy
04.2.1.3
Veterinárna oblasť
04.2.1.4
Pozemkové úpravy
04.2.1.5
Agentúra SAPARD
04.2.1.6
Školské poľnohospodárske podniky
04.2.1.7
Školské majetky
04.2.1.8
Slovenský pozemkový fond
04.2.1.9
Vodné hospodárstvo
04.2.2
Lesníctvo
04.2.2.1
Školské lesné podniky
04.2.2.2
Školské lesy
04.2.3
Rybárstvo a poľovníctvo
04.3
Palivá a energia
04.3.1
Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)
04.3.2
Ropa a zemný plyn
04.3.3
Jadrové palivo
04.3.3.1
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
04.3.4
Ostatné palivá
04.3.5
Elektrická energia
04.3.6
Energia iná ako elektrická
04.4
Ťažba, výroba a výstavba
04.4.1
Ťažba nerastných surovín (neenergetických)
04.4.2
Výroba
04.4.3
Výstavba
04.4.3.1
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
04.5
Doprava
04.5.1
Cestná doprava
04.5.1.1
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
04.5.1.2
Výstavba a oprava diaľnic a ciest
04.5.1.3
Správa a údržba ciest
04.5.1.4
Slovenská správa ciest
04.5.1.5
Ústav cestnej dopravy
04.5.2
Vodná doprava
04.5.2.1
Štátna plavebná správa
04.5.2.2
Čistenie plavebnej dráhy Dunaja
04.5.3
Železničná doprava
04.5.3.1
Technická ochrana a obnova železníc
04.5.4
Letecká doprava
04.5.5
Potrubná a iná doprava
04.6
Komunikácie
04.6.0
Komunikácie
04.7
Iné odvetvia
04.7.1
Distribučné siete a skladovanie
04.7.1.1
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
04.7.1.2
Štátne hmotné rezervy - hmotné rezervy
04.7.1.3
Štátne hmotné rezervy - mobilizačné rezervy
04.7.1.4
Štátne hmotné rezervy - pohotovostné zásoby
04.7.1.5
Štátne hmotné rezervy - núdzové zásoby
04.7.2
Hotely a reštaurácie
04.7.3
Cestovný ruch
04.7.4
Viacúčelové rozvojové projekty
04.8
Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.1
Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti
04.8.2
Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva
04.8.3
Výskum a vývoj v oblasti palív a energie
04.8.4
Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby
04.8.5
Výskum a vývoj v oblasti dopravy
04.8.6
Výskum a vývoj v oblasti komunikácií
04.8.7
Výskum a vývoj v iných odvetviach
04.9
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
04.9.0
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
04.9.0.1
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
04.9.0.2
Fond národného majetku Slovenskej republiky
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
05.1
Nakladanie s odpadmi
05.1.0
Nakladanie s odpadmi
05.2
Nakladanie s odpadovými vodami
05.2.0
Nakladanie s odpadovými vodami
05.3
Znižovanie znečisťovania
05.3.0
Znižovanie znečisťovania
05.4
Ochrana prírody a krajiny
05.4.0
Ochrana prírody a krajiny
05.5
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
05.5.0
Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
05.6
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
05.6.0
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
05.6.0.1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
06.1
Rozvoj bývania
06.1.0
Rozvoj bývania
06.2
Rozvoj obcí
06.2.0
Rozvoj obcí
06.3
Zásobovanie vodou
06.3.0
Zásobovanie vodou
06.4
Verejné osvetlenie
06.4.0
Verejné osvetlenie
06.5
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
06.5.0
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
06.6
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
06.6.0
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
07 ZDRAVOTNÍCTVO
07.1
Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia
07.1.1
Farmaceutické výrobky
07.1.2
Iné zdravotnícke výrobky
07.1.3
Terapeutické pomôcky a vybavenie
07.2
Ambulantná zdravotná starostlivosť
07.2.1
Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť
07.2.1.1
Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre dospelých
07.2.1.2
Primárna zdravotná starostlivosť - praktický lekár pre deti a dorast
07.2.1.3
Primárna zdravotná starostlivosť - gynekológ
07.2.1.4
Lekárska služba prvej pomoci
07.2.1.5
Záchranná zdravotná služba vrátane leteckej záchrannej služby
07.2.2
Špecializovaná zdravotná starostlivosť
07.2.2.1
Dialyzačné strediská
07.2.2.2
Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, v ktorých sa poskytuje zdravotná lekárska starostlivosť
07.2.2.3
Psychiatrické stacionáre
07.2.3
Stomatologické služby
07.2.4
Iné zdravotnícke služby
07.2.4.1
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
07.2.4.2
Dopravná zdravotná služba
07.2.4.3
Špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, v ktorých sa neposkytuje zdravotná lekárska starostlivosť
07.3
Ústavná zdravotná starostlivosť
07.3.1
Všeobecná nemocničná starostlivosť
07.3.2
Špecializovaná nemocničná starostlivosť
07.3.3
Služby medicínskych centier a pôrodníc
07.3.4
Služby opatrovateľských domov a zotavovní
07.4
Verejné zdravotné služby
07.4.0
Verejné zdravotné služby
07.4.0.1
Štátne zdravotné ústavy
07.5
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.5.0
Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva
07.6
Zdravotníctvo inde neklasifikované
07.6.0
Zdravotníctvo inde neklasifikované
07.6.0.1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
07.6.0.2
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
07.6.0.3
Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky
07.6.0.4
Slovenská lekárska knižnica
07.6.0.5
Centrum pre chemické látky a chemické prípravky
07.6.0.6
Správa a prevádzka zdravotných poisťovní
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
08.1
Rekreačné a športové služby
08.1.0
Rekreačné a športové služby
08.2
Kultúrne služby
08.2.0
Kultúrne služby
08.2.0.1
Divadlá
08.2.0.2
Umelecké súbory
08.2.0.3
Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
08.2.0.4
Odborno-metodické zariadenia
08.2.0.5
Knižnice
08.2.0.6
Múzeá a galérie
08.2.0.7
Pamiatková starostlivosť
08.2.0.8
Národnostná kultúra
08.2.0.9
Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
08.3
Vysielacie a vydavateľské služby
08.3.0
Vysielacie a vydavateľské služby
08.4
Náboženské a iné spoločenské služby
08.4.0
Náboženské a iné spoločenské služby
08.5
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.5.0
Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.6
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0.1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
09 VZDELÁVANIE
09.1
Predškolská výchova a základné vzdelanie
09.1.1
Predškolská výchova
09.1.1.1
Predškolská výchova
09.1.1.2
Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou
09.1.2
Základné vzdelanie
09.1.2.1
Základné vzdelanie
09.1.2.2
Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou
09.2
Stredoškolské vzdelávanie
09.2.1
Osemročné gymnáziá
09.2.1.1
Osemročné gymnáziá
09.2.1.2
Osemročné gymnáziá so špeciálnou starostlivosťou
09.2.2
Gymnáziá
09.2.2.1
Gymnáziá
09.2.2.2
Gymnáziá so špeciálnou starostlivosťou
09.2.3
Športové gymnáziá
09.2.4
Stredné odborné školy
09.2.4.1
Stredné odborné školy
09.2.4.2
Stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou
09.2.5
Stredné odborné školy umeleckého zamerania
09.2.6
Stredné odborné učilištia a odborné učilištia
09.2.6.1
Stredné odborné učilištia a odborné učilištia
09.2.6.2
Stredné odborné učilištia a odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou
09.2.7
Združené školy
09.3
Pomaturitné vzdelávanie
09.3.0
Pomaturitné vzdelávanie
09.4
Vysokoškolské vzdelávanie
09.4.1
Prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania
09.4.2
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
09.4.3
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania
09.5
Nedefinovateľné vzdelávanie
09.5.0
Nedefinovateľné vzdelávanie
09.5.0.1
Zariadenia záujmového vzdelávania
09.5.0.2
Centrá voľného času
09.5.0.3
Jazykové školy
09.5.0.4
Zariadenia (inštitúcie) celoživotného vzdelávania
09.6
Služby v školstve
09.6.0
Služby v školstve
09.6.0.1
Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách
09.6.0.2
Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach
09.6.0.3
Školské stravovanie vo vysokoškolských zariadeniach
09.6.0.4
Domovy mládeže
09.6.0.5
Domovy mládeže pre vysoké školy
09.6.0.6
Školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách
09.6.0.7
Strediská služieb škole
09.6.0.8
Zariadenia výchovného poradenstva
09.6.0.9
Zariadenia výchovnej prevencie
09.7
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.7.0
Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania
09.8
Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0
Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0.1
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
09.8.0.2
Metodické centrá
09.8.0.3
Štátna školská inšpekcia
09.8.0.4
Ústav informácií a prognóz školstva
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
10.1
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10.1.1
Choroba
10.1.2
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
10.1.2.1
Sociálne dávky pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
10.1.2.2
Zariadenia sociálnych služieb
10.1.2.3
Ďalšie sociálne služby
10.1.2.4
Príspevky neštátnym subjektom
10.2
Staroba
10.2.0
Staroba
10.2.0.1
Zariadenia sociálnych služieb
10.2.0.2
Ďalšie sociálne služby
10.2.0.3
Príspevky neštátnym subjektom
10.3
Pozostalí
10.3.0
Pozostalí
10.4
Rodina a deti
10.4.0
Rodina a deti
10.4.0.1
Štátne sociálne dávky
10.4.0.2
Zariadenia sociálnych služieb
10.4.0.3
Ďalšie sociálne služby
10.4.0.4
Príspevky neštátnym subjektom
10.4.0.5
Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia
10.5
Nezamestnanosť
10.5.0
Nezamestnanosť
10.6
Bývanie
10.6.0
Bývanie
10.7
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.7.0
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
10.7.0.1
Dávky sociálnej pomoci
10.7.0.2
Zariadenia sociálnych služieb
10.7.0.3
Ďalšie sociálne služby
10.7.0.4
Príspevky neštátnym subjektom
10.8
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia
10.8.0
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia
10.9
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
10.9.0
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
10.9.0.1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10.9.0.2
Právnické osoby vykonávajúce poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia
10.9.0.3
Sociálna poisťovňa