237/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

237
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk.
Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti o vedení a používaní registra úverov a záruk, rozsah a spôsob oznamovania údajov bankami a pobočkami zahraničných bánk, rozsah a spôsob poskytovania údajov Národnou bankou Slovenska a spôsob technického zabezpečenia ochrany oznamovaných a poskytovaných zdrojov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.