24/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 14.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 9. januára 2003,
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 7, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 8, § 35 ods. 4 a 9, § 36ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 7, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 5, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 12 písm. b), § 28 ods. 10, § 35 ods. 3§ 37 zákona ustanovuje:
§ 1
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona)
Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7 ods. 7 zákona)
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce [k § 12 písm. b) zákona]
Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 a § 28 ods. 10 zákona)
Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Zoznam chránených rastlín, chránených živočíchov a prioritných druhov (k § 33 ods. 1 a 5 a § 28 ods. 10 zákona)
(1)
Zoznam chránených rastlín a prioritných druhov rastlín je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Zoznam chránených živočíchov a prioritných druhov živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 3 a 4 zákona)
(1)
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere, premiestňovať alebo prepravovať a vyvážať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,1) je uvedený v prílohe č. 7.
(2)
Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere, predávať, kupovať alebo vymieňať, ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny, premiestňovať alebo prepravovať a vyvážať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,1) je uvedený v prílohe č. 8.
§ 7
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 8 zákona)
(1)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.
(2)
Ochrana chránených rastlín zahŕňa
a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,
b)
odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.
§ 8
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)
(1)
Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.
(2)
Ochrana chránených živočíchov zahŕňa
a)
živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
b)
uhynuté a preparované jedince,
c)
ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
d)
ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)
e)
opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.
(3)
Evidencia podľa § 35 ods. 7 zákona obsahuje
a)
vedecké meno chráneného druhu živočícha,
b)
počet jedincov,
c)
pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
d)
stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
e)
dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
f)
opis situácie, ako k nálezu došlo,
g)
údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
h)
opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu alebo úhynu jedinca, ak je známy,
i)
predpokladaná príčina poranenia, poškodenia alebo úhynu jedinca,
j)
meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
k)
dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
l)
údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
(4)
Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 8 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.
§ 9
Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona)
(1)
Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre
a)
vtáky a cicavce
1.
oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2.
odchyt vtákov na lep a do pascí,
3.
používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4.
magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6.
umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
7.
zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
8.
výbušniny a chemikálie,
9.
kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10.
odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11.
odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13.
plynovanie alebo vykurovanie,
14.
samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15.
odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
b)
ryby
1.
elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2.
výbušniny a chemikálie,
3.
jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.
(2)
Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.
§ 10
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § 37 zákona)
(1)
Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.
(2)
Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.
Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)
§ 11
Evidenčný zoznam chránených rastlín
(1)
Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
(2)
Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)
(3)
Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
c)
údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.
(4)
Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia.
(5)
Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.
(6)
Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 12
Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií
(1)
Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere.
(2)
Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.
§ 13
Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere
(1)
Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.
(2)
Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.
(3)
Do knihy chovu sa zapisuje
a)
evidenčné číslo držiteľa,
b)
novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
c)
každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
d)
vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,
e)
dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
f)
údaj o pôvode chráneného živočícha,
g)
iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.
(4)
Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.
(5)
Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)
(6)
Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
b)
hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
c)
údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
d)
dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.
(7)
Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.
§ 14
Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní (k § 42 ods. 15 zákona)
(1)
Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.
(2)
Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na obvodnom úrade životného prostredia zabezpečí prvý držiteľ.
(3)
Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.
(4)
Ak chránený živočích uhynie a
a)
držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
b)
držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.
§ 15
Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)
(1)
Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje
a)
profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a
b)
nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočícha a na ktorom je vyrazené číslo,
c)
injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený obvodným úradom životného prostredia, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;4) trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
d)
iné vhodné nezameniteľné označenie určené obvodným úradom životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny5) (ďalej len „organizácia ochrany prírody“), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.
(2)
Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak obvodný úrad životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak obvodný úrad životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.
(5)
Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
b)
na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
c)
na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
e)
ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohách č. 7 a 8, alebo
f)
ak podľa vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočícha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.
(6)
Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), obvodný úrad životného prostredia zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.
(7)
Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.
(8)
Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
(9)
Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.
§ 16
Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona)
(1)
Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí
a)
zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
b)
rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
c)
vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,7)
d)
stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,8)
e)
stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
f)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.
(3)
Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.
(4)
Jaskyňu možno sprístupniť, ak
a)
zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
b)
sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
c)
výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
d)
rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
e)
v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
f)
navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
g)
v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 krajský úrad životného prostredia prihliada najmä na
a)
stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
b)
odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
c)
rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
d)
vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
e)
vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
f)
aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
g)
rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
h)
návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
i)
vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.
(6)
Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.
(7)
Po skončení sprístupňovacích prác vydá krajský úrad životného prostredia návštevný poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.
§ 17
Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub (k § 47 ods. 10 zákona)
(1)
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.
(2)
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.
(3)
Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.
(4)
Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä
a)
zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b)
kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c)
starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d)
vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e)
odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,8a)
f)
odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g)
vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h)
včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i)
odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.
(5)
Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
(6)
Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
(7)
Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
(8)
Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
(9)
Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady,8b) ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.
(10)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c)
súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
d)
špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e)
odôvodnenie žiadosti.
(11)
Doklady podľa odseku 10 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.
(12)
Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na
a)
druh a zdravotný stav dreviny,
b)
funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
c)
to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
d)
podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.
(13)
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie
a)
zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
b)
nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
c)
narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.
(14)
Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny10) sa vzťahuje obdobne odsek 10 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.
(15)
Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo výške 130 cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy č. 15; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.
(16)
Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.
§ 18
Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona)
(1)
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len „chránené územie a chránený strom“). Štátny zoznam zahŕňa
a)
prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
b)
databázu chránených území a chránených stromov,
c)
zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
(2)
Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.
(3)
Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,11) a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.
(4)
Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.
(5)
Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.
(6)
Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje
a)
poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
c)
kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.
§ 19
Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)
(1)
Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky12) (ďalej len „štátny znak“) a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.
(2)
Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm × 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,12) pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17.
(3)
Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.
(4)
Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm × 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.
(5)
Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm x 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).
(6)
Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,13) treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.
(7)
Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.
(8)
Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.
(9)
Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.
(10)
Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to
a)
tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
b)
grafickými tabuľami bez textu s rozmermi 10 cm × 10 cm vyjadrujúcimi niektoré zakázané alebo prikázané činnosti,
c)
panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach,
d)
tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ak ide o označenie súkromného chráneného územia.
(11)
Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrďovým oplotením.
Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 23 zákona)
§ 20
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
(1)
Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.
(2)
Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.
§ 21
Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu
(1)
Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park určujú strategické ciele starostlivosti o územie chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného prostredia a v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny14) obsahujú zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.
(2)
Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chráneného územia.
(3)
Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len „projekt ochrany“), a to aj pre ich ochranné pásma.
(4)
Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.
(5)
Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.
(6)
Obsah programu
a)
starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
b)
záchrany podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 21,
c)
záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 22.
§ 22
Dokumenty územného systému ekologickej stability
(1)
Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.
(2)
Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.
(3)
Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,15) tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.
(4)
Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.
(5)
Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.
(6)
Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce16) a pre projekty pozemkových úprav.17)
(7)
Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.
(8)
Obsah
a)
dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
b)
dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.
§ 23
Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny
(1)
Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny a na ustanovenie národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok.
(2)
Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.
(3)
Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.
(4)
Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „výsledky inventarizačných výskumov“) predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.
(5)
Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.
(6)
Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.
(7)
Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.
(8)
Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:
a)
národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údaja (verejný údaj – nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj – nemôže byť zverejnený),
b)
národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
c)
národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
d)
národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,
(9)
Obsah
a)
projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
b)
návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu,17a)
c)
národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.
§ 24
Dokumenty starostlivosti o dreviny
(1)
Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
(2)
Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.
§ 25
Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny
(1)
Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.
(2)
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie desiatich rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie piatich rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.
§ 26
Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny
Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť
a)
na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,
b)
v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.
Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)
§ 27
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1)
Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.
(2)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
d)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
e)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
f)
súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.
(4)
Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
d)
druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
e)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
b)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
c)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.
§ 28
Vedenie zoznamu
(1)
Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(2)
Zoznam sa vedie osobitne pre
a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.
(4)
Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).
(5)
Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.
(6)
Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, krajskom úrade životného prostredia, obvodnom úrade životného prostredia a v organizácii ochrany prírody.
§ 29
Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 7 zákona)
Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29.
§ 30
Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)
(1)
Krajský úrad životného prostredia na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.
(2)
Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať
a)
meno a priezvisko navrhovaného,
b)
dátum a miesto jeho narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
trvalý pobyt,
e)
číslo občianskeho preukazu,
f)
navrhovaný obvod pôsobnosti.
(3)
K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b)
lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
c)
fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.
Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)
§ 31
(1)
Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ochrany prírody“) nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaniach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu
a)
zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
b)
zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.
(2)
Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.
(3)
Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o
a)
zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
b)
ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.
(4)
Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.
(5)
Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.
(6)
Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.
(7)
Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody
a)
orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
b)
organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.
(8)
Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.
(9)
Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.
(10)
Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.
(11)
Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju pridelili, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.
(12)
Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.
(13)
Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.
§ 32
(1)
Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo
a)
služobného odznaku,
b)
nášiviek na rovnošate.
(2)
Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.
(3)
Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.
(4)
Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košele, bundy a jej odnímateľnej vložky.
(5)
Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košele, bundy alebo odnímateľnej vložky.
(6)
Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.
§ 33
Podrobnosti o rovnošate členov stráže prírody a jej súčastí (k § 74 ods. 5 zákona)
(1)
Člen stráže prírody nosí rovnošatu pri výkone činnosti podľa zákona a vždy pri kontrolnej činnosti v teréne.
(2)
Ustanovenia § 31 ods. 2 až 6 a 8 až 13 platia rovnako.
Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (k § 95 ods. 5 zákona)
§ 34
Spoločenská hodnota chránených rastlín
(1)
Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.
(2)
Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.
(3)
Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(4)
Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(5)
Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)
(6)
Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(7)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(8)
Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.
§ 35
Spoločenská hodnota chránených živočíchov
(1)
Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.
(2)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.
(3)
Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
(4)
Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.
§ 36
Spoločenská hodnota drevín
(1)
Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).
(2)
Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.
(3)
Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.
(4)
Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.
(5)
Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.
(6)
Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
(7)
Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.
(8)
Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.
(9)
Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov20) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.
§ 37
Prirážkový index
(1)
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.
(2)
Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.
§ 38
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
(1)
Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) je uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.
(3)
Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak
a)
sa nachádza na chránenom území,
b)
je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.
(4)
Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.18)
(5)
Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.
(6)
Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.
§ 39
Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)
(1)
Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú
a)
bobor vodný (Castor fiber L.),
b)
vydra riečna (Lutra lutra L.),
c)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),
d)
volavka popolavá (Ardea cinerea L.),
e)
los mokraďový (Alces alces L.),
f)
zubor hôrny (Bison bonasus L.),
g)
medveď hnedý (Ursus arctos L.),
h)
vlk dravý (Canis lupus L.),
i)
rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.
(2)
Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.
§ 40
Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája (k § 100 ods. 4 zákona)
(1)
Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
c)
opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
d)
označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
e)
opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
f)
spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
g)
uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)
(2)
K žiadosti o náhradu škody sa pripája
a)
lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
b)
výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
c)
doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
d)
doklad o užívateľskom práve k rybníku alebo rybochovnému zariadeniu, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok18) o vzniku škody na rybách a o jej výške,
e)
kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým,
f)
potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
g)
doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
h)
prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
i)
čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške jeho poskytnutia.
(3)
Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.
§ 40a
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.
§ 41
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
Kód Názov biotopu Kód €/m2
SK NATURA
A. Zoznam biotopov národného významu
Sl 4 Subhalínne travinné biotopy 201,48
Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach 12,28
Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) 23,90
Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd 6,63
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 6,63
Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 59,74
Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 48,46
Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 59,74
Tr 6 Teplomilné lemy 11,61
Tr 7 Mezofilné lemy 9,62
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,65
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 9,62
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky 8,63
Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 5,31
Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 7,30
Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 7,30
Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 46,14
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 18,92
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské 14,60
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové 34,85
Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy 17,92
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 23,23
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy 28,54
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy 46,14
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 19,25
B. Zoznam biotopov európskeho významu
Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 73,69
Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 73,69
Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 247,95
Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 143,06
Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 77,67
Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 19,58
Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 6110 14,93
a bázických substrátoch
Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae 3130 12,28
a/alebo Isoëto-Nanojuncetea
Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 3150 12,28
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion
Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 58,75
Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis 3260 19,58
a Callitricho-Batrachion
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 38,83
Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 24,56
Br 3 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 3230 19,58
(Myricaria germanica)
Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) 3240 12,28
Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 3270 9,62
a Bidention p.p.
Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 9,62
Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 9,62
Kr 1 Vresoviská 4030 15,93
Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 5,31
Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 43,81
Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 43,81
Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 18,58
Kr 10 Kosodrevina * 4070 35,51
Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty 6170 138,08
Al 4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade 6170 138,08
Al 5 Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa 6430 9,62
Al 9 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni 4060 17,92
Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte 6 210 24,56
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte * 6210 56,76
s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae
Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porasty * 6240 94,60
Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 77,34
Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 22,57
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 12,28
Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 14,93
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 21,24
Lk 2 Horské kosné lúky 6520 16,26
Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 51,78
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 9,62
Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 21,24
Ra 1 Aktívne vrchoviská * 7110 139,41
Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 117,50
Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 117,50
Ra 4 Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba 7150 117,50
Ra 5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210 165,30
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 117,50
Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 139,41
Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 9,62
Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 9,62
Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 14,93
Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8120 14,93
Sk 5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 8150 23,90
Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni * 8160 14,93
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 113,19
Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0 23,23
Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy * 91EO 17,92
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0 20,58
Ls 2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 34,85
Ls 2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové 9410 9,62
Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0 69,04
Ls 3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0 28,54
Ls 3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0 28,54
Ls 3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0 20,58
Ls 3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0 28,54
Ls 3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190 28,54
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180 17,92
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130 19,25
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 19,25
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 13,94
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 13,61
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 74,68
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0 56,76
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0 56,76
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0 56,76
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410 9,62
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 9,62
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410 9,62
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420 43,81
Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0 62,07
Poznámky:
1.
Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2.
Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3.
Prioritné biotopy sú označené *.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA
Vedecké meno Slovenské meno
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský
Fallopia japonica (syn. Reynoutria japonica) pohánkovec japonský
Fallopia x bohemica (syn. Reynoutria x bohemica) pohánkovec český
Fallopia sachalinensis (syn. Reynoutria sachalinensis) pohánkovec sachalínsky
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská
Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
O spôsoboch ničenia inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania (vegetatívne, generatívne, alebo obojaké), početnosť na lokalite (výskyt jednotlivý, skupinový, masový, monokultúra), charakter a situovanie stanovišťa (najmä rovina, svah, blízkosť toku, typ pozemku), ohrozenosť a veľkosť lokality, ako i ďalšie biologické vlastnosti druhu.
A. Vegetatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín
Fallopia japonica pohánkovec japonský
Fallopia x bohemica pohánkovec český
Fallopia sachalinensis pohánkovec sachalínsky
A. 1. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)
Odporúča sa využiť dvojfázový spôsob. Prvé kosenie s chemickým postrekom treba vykonať v druhej polovici mája pri výške pohánkovca asi 1 m. Najvhodnejšia výška na aplikáciu je 20 cm.
Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, t. j. v júni alebo v auguste. Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako dva-tri týždne, lebo pohánkovec veľmi rýchlo rastie.
Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy sa nesmú narúšať podzemné časti rastlín a transportovať ich na nové lokality.
B. Generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský
B. 1. Mechanické spôsoby ničenia
Pastva - vhodná je na lokalitách s hromadným výskytom druhu. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa ničí vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa ničia koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k úplnému zničeniu nedochádza.
Vytrhávanie - vhodný spôsob ničenia semenáčikov rastlín. Odporúčaný termín na realizáciu je apríl až máj.
Vykopávanie rastlín - vhodný spôsob na lokalitách s malým počtom jedincov. Je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. Odporúčaný termín na realizáciu: začiatok vegetačného obdobia. Upozornenie: zo zvyškov koreňa je rastlina schopná v pôde regenerovať.
Orba - vhodná na poľnohospodársky využívaných stanovištiach. Jej výhodou je súčasné ničenie semenáčikov i dospelých jedincov. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako ozimné žito, jarný jačmeň.
Sekanie - sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie sa odporúča využiť tiež v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, vtedy môže byť rastlina po takomto zásahu celá zničená.
Orezávanie - realizuje sa na kvitnúcich jedincoch na začiatku mája až júna. Okolíky po zrezaní je potrebné spáliť. Zrezaním alebo odseknutím súkvetia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Upozornenie: rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie, a preto takýto zásah treba niekoľkokrát za rok zopakovať.
Orezávanie súplodí - realizuje sa 2 až 4 týždne po odkvitnutí rastliny, približne v štádiu tvorby zelených semien. Odrezané súplodia je potrebné ihneď zozbierať do vriec a spáliť. Dbať, aby semená nevypadávali. Metóda je výhodná pre izolované a málo početné lokality.
B. 2. Chemické spôsoby ničenia
Aplikovať najmä pri veľkoplošnom rozšírení druhu. Na ničenie možno využiť viac druhov chemických prostriedkov, ich výber závisí od typu stanovišťa. Chemická aplikácia sa vykonáva v marci - apríli, môže sa však aplikovať podľa potreby od mája do konca vegetačného obdobia, keď vyrastajú prízemné ružice listov. Druhú aplikáciu je potrebné vykonať koncom mája a začiatkom júna.
B. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)
Využíva sa pre veľmi vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty zrezať, vysekať alebo skosiť a regenerujúce časti rastlín postriekať chemickým prípravkom. Na jar treba vysekať a odstrániť nadzemné časti rastlín a následne chemicky ošetriť ich zvyšky, ktoré zostali v zemi. Začiatkom leta treba naplniť duté stonky chemickým roztokom, aby účinok na podzemnú časť rastliny bol čo najefektívnejší.
C. Vegetatívne i generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská
Platia spôsoby uvedené v bodoch A.1., B.1., B.2. a B.3., doplnené o nasledujúce spôsoby:
C. 1. Mechanické spôsoby ničenia
Opakované kosenie, vytrhávanie celých rastlín vo vegetatívnej fáze pred tvorbou súkvetia, čo je spravidla koncom júla a začiatkom augusta. V prípade zlatobyle kanadskej a obrovskej vzhľadom na rozširovanie niektorých druhov vetrom ničenie uskutočniť pred vytvorením plodov. Treba dbať, aby sa najmä ulomené časti rastlín, napríklad netýkavky žliazkatej, nedostali do toku, a tak na nové stanovištia, podzemné časti rastlín neboli premiestňované so zeminou na nové lokality.
Orba - najmä na veľkoplošných rovinatých stanovištiach; nie je vhodná napríklad pre porasty sústredené v sprievodnej drevinovej vegetácii tokov.
Následné osiatie plochy najvhodnejšie pôvodnými a konkurencieschopnými druhmi rastlín. Tento spôsob treba využiť najmä pri eliminovaní rôznych typov nevyužívaných stanovíšť v krajine, ale i v intravilánoch miest a obcí (na tzv. mestských úhoroch).
C. 2. Chemické spôsoby ničenia
Využívať na ničenie tam, kde nie je možné využívať mechanický spôsob ničenia, napríklad násypy železničných tratí, navážky a iné antropogénne stanovištia. Chemické metódy využívať aj ako vhodný spôsob ničenia veľkoplošných zárastov. Výber prípravkov závisí od typu stanovíšť, treba zvážiť najmä blízkosť vodných tokov. Ich aplikácia je najlepšia v čase, keď porasty nie sú vysoké, t. j. na väčšine lokalít v máji, lebo neskôr už ich výška väčšinou presahuje 1 meter.
C. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)
Tento spôsob využívať na príliš vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty pokosiť a regenerujúce časti rastlín chemicky postriekať.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU ROZŠIROVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
a) rastliny
Vedecké meno Slovenské meno
Aesculus hippocastanum pagaštan konský
Castanea sativa gaštan jedlý
Juglans regia orech kráľovský
Morus alba moruša biela
Morus nigra moruša čierna
b) živočíchy
Vedecké meno Slovenské meno
Oncorhynchus mykiss pstruh dúhový
Salvelinus fontinalis sivoň potočný
Ctenopharyngodon idella amur biely
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Syrmaticus reevesii bažant kráľovský
Meleagris gallopavo morka divá
Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom1)
Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom1)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
       
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa  
  Aconitum anthora L. prilbica jedhojová 16,59
* Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] prilbica korzická  
  Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá 16,59
  Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá 26,55
SR Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská 16,59
  Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 66,38
  Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 9,95
  Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá 36,50
  Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 49,79
SR Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. zvonovec ľaliolistý 36,50
  Adonis distorta Ten. hlaváčik  
  Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 49,79
  Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 36,50
  Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. eonium  
  Aeonium gomeraense Praeger eonium  
  Aeonium saundersii Bolle eonium  
  Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 49,79
  Agrimonia pilosa Ledebour repík sibírsky  
  Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 36,50
  Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 49,79
  Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. rebríček jemnolistý 49,79
  Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 49,79
  Achillea ptarmica L. rebríček betrámový 26,55
  Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 66,38
SR Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 232,35
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. žabník Wahlenbergov  
  Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 99,58
  Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 99,58
  Allium ericetorum Thore cesnak vresoviskový 99,58
  Allium grosii Font Quer cesnak  
  Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 49,79
  Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 16,59
  Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 66,38
  Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 49,79
  Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý 36,50
  Althaea pallida Willd. ibiš bledý 49,79
  Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky 49,79
  Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 36,50
  Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 36,50
  Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. tarica horská Gmelinova 36,50
  Alyssum pyrenaicum Lapeyr. tarica pyrenejská  
  Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 36,50
  Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 49,79
+ Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý 16,59
  Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease parasca  
+ Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka 49,79
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 165,97
  Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto červenohlav  
* Anchusa crispa Viv. smohla  
  Anchusa italica Retz. smohla talianska 49,79
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec  
* Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske  
* Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo  
* Androcymbium psammophilum Svent. androcymbium  
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 49,79
* Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý  
  Androsace mathildae Levier pochybok  
  Androsace maxima L. pochybok najväčší 66,38
  Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 26,55
  Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský  
  Androsace villosa L. pochybok huňatý 99,58
  Andryala crithmifolia Ait.    
* Angelica heterocarpa Lloyd angelika  
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman  
  Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra bôľhoj  
  Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj  
  Antirrhinum charidemi Lange papuľka  
* Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka  
  Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 49,79
* Apium bermejoi Llorens zeler  
SR Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 66,38
* Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky  
  Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoliniho  
  Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov  
* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano orlíček  
* Arabis kennedyae Meikle. arábka  
  Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka slatinná 49,79
  Arabis nova Vill. arábka nová 165,97
  Arabis sadina (Samp.) P. Cout. arábka  
  Arabis scopoliana Boiss. arábka  
  Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.    
  Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.    
  Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson    
  Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 26,55
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky 66,38
  Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý 16,59
  Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl piesočnica  
  Arenaria humifusa Wahlenberg piesočnica  
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská  
  Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica  
* Argyranthemum lidii Humphries    
* Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries    
  Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.    
  Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries    
  Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 66,38
  Armeria berlengensis Daveau trávnička  
* Armeria helodes Martini & Pold trávnička  
  Armeria neglecta Girard trávnička  
  Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička  
* Armeria rouyana Daveau trávnička  
  Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička  
  Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička  
  Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 49,79
  Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 165,97
  Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. palina   
  Artemisia eriantha Ten. palina skalná 36,50
* Artemisia granatensis Boiss. palina  
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá  
  Artemisia oelandica (Besser) Komarov palina  
* Artemisia pancicii (Janka) Ronniger palina Pančičova  
  Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 26,55
  Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 36,50
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva asfodel  
  Asplenium adiantum-nigrum L. slezinník čierny 36,50
SR Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 66,38
  Asplenium cuneifolium Viv. slezinník klinovolistý 66,38
* Asplenium hemionitis L. slezinník  
  Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník  
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská  
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. astra  
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec  
  Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 36,50
* Astragalus aquilanus Anzalone kozinec  
  Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 132,77
  Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 26,55
  Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 66,38
  Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec  
  Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 99,58
  Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 36,50
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle kozinec  
* Astragalus maritimus Moris kozinec  
  Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 36,50
  Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 49,79
  Astragalus peterfii Jáv. kozinec  
  Astragalus tremolsianus Pau kozinec  
* Astragalus verrucosus Moris kozinec bradavičnatý  
  Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. kozinec mechúrikatý belavý 99,58
  Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 36,50
  Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský  
  Athamanta cortiana Ferrarini atamanta  
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis    
  Atractylis preauxiana Schultz    
  Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 66,38
* Atropa baetica Willk. ľuľkovec  
  Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova  
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer    
  Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 36,50
* Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia  
  Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 16,59
  Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 49,79
  Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 49,79
  Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 49,79
  Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 49,79
  Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 66,38
  Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 66,38
* Bellevalia hackelli Freyn belevália  
* Bencomia brachystachya Svent.    
  Bencomia sphaerocarpa Svent.    
* Berberis maderensis Lowe dráč  
  Beta patula Ait. repa  
* Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok  
  Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. dvojštítok  
  Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 49,79
  Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 16,59
  Boleum asperum (Pers.) Desvaux    
  Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 66,38
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot    
  Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch vratička rumančekovolistá 66,38
  Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá  
  Brassica glabrescens Poldini kapusta  
  Brassica hilarionis Post. kapusta  
  Brassica insularis Moris kapusta ostrovná  
* Brassica macrocarpa Guss. kapusta  
  Braya linearis Rouy    
  Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas  
  Bromus squarrosus L. stoklas kostrbatý 26,55
* Bunium brevifolium Lowe buľka  
  Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 36,50
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý  
  Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 49,79
  Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík  
* Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík  
  Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 36,50
  Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 16,59
  Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 26,55
  Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries smlz  
  Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý  
  Calendula maderensis DC. nechtík  
  Calla palustris L. diablik močiarny 66,38
  Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 36,50
  Calypso bulbosa L.    
  Camelina rumelica Velen. ľaničník rumelský 49,79
  Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový 36,50
* Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. zvonček český  
* Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky  
  Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 49,79
* Campanula morettiana Reichenb. zvonček  
  Campanula rapunculus L. zvonček repkový 36,50
  Campanula romanica Savul. zvonček  
* Campanula sabatia De Not. zvonček  
SR* Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový 36,50
  Campanula xylocarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 26,55
  Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) zvonček maličký  
  Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná 66,38
  Caralluma burchardii N. E. Braun karaluma  
  Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 36,50
  Cardamine parviflora L. žerušnica malokvetá 66,38
  Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek žerušničník Hallerov pravý 49,79
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak  
  Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 66,38
  Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 49,79
  Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 66,38
  Carex chordorrhiza L.f. ostrica výbežkatá 66,38
  Carex diandra Schrank ostrica oblastá 36,50
  Carex dioica L. ostrica dvojdomá 49,79
  Carex divisa Huds. ostrica delená 66,38
  Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 36,50
  Carex halleriana Asso ostrica alpínska 49,79
  Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 36,50
  Carex holostoma Drejer ostrica  
  Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 36,50
  Carex limosa L. ostrica barinná 66,38
  Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen ostrica chudobná vrchovisková 49,79
  Carex malato-belizii Raymond ostrica  
* Carex panormitana Guss. ostrica  
  Carex parviflora Host ostrica černastá 66,38
  Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá 66,38
  Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 36,50
  Carex pulicaris L. ostrica blšná 49,79
  Carex rupestris All. ostrica skalná 49,79
  Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná 49,79
  Carex umbrosa Host ostrica tôňomilná 36,50
  Carex viridula Michx. ostrica Oederova 49,79
  Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. krasovlas akantolistý  
  Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 49,79
  Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 49,79
  Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 36,50
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou nevädza  
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza  
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler nevädza  
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál nevädza  
* Centaurea balearica J.D. Rodriguez nevädza baleárska  
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza  
* Centaurea citricolor Font Quer nevädza  
  Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá  
  Centaurea gadorensis G. Blanca nevädza  
* Centaurea horrida Badaro nevädza  
* Centaurea immanuelis-loewii Deg. nevädza  
  Centaurea jankae Brandza nevädza  
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza  
  Centaurea kartschiana Scop. nevädza  
* Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá  
  Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál nevädza drobnoúborová  
* Centaurea niederi Heldr. nevädza  
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza  
* Centaurea pinnata Pau nevädza  
  Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza  
  Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza  
  Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál nevädza  
  Centaurea vicentina Mariz nevädza  
  Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis] zemežlč pobrežná slatinná 66,38
  Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 26,55
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč  
* Centaurium somedanum Lainz zemežlč  
  Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný  
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka  
  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 9,95
  Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 16,59
  Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 16,59
  Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 26,55
  Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 82,95
* Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuričkolistý  
  Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 26,55
  Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý 36,50
  Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. rožec dinársky  
  Cerastium uniflorum Clairv. rožec jednokvetý 66,38
  Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 16,59
  Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 49,79
* Ceropegia chrysantha Svent. lampášik  
  Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 82,95
  Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes papyštek  
  Chaerophyllum azoricum Trelease krkoška azorská  
  Chamaemeles coriacea Lindl.    
  Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 99,58
  Cheirolophus duranii (Burchard) Holub    
  Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub    
  Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub    
  Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.    
  Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 66,38
  Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 49,79
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.    
  Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 16,59
  Cinna latifolia (Trev.) Griseb.    
SR Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 36,50
  Cirsium latifolium Lowe pichliač  
  Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 36,50
  Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus  
  Cistus palhinhae Ingram cistus  
  Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 132,77
  Cleistogenes serotina (L.) Keng dvojradovec neskorý 16,59
+ Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 9,95
  Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 9,95
  Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 16,59
* Cochlearia polonica E. Fröhlich. lyžičník poľský  
SR * Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 36,50
* Coincya rupestris Rouy    
SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly 82,95
SR Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 165,97
* Colchicum corsicum Baker jesienka korzická  
* Colchicum cousturieri Greuter jesienka  
 
 
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 36,50
  Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 49,79
  Comarum palustre L. nátržnica močiarna 16,59
  Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.) horcovka útla 16,59
  Conioselinum tataricum Hoffm. šabrina pošvatá 26,55
  Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 99,58
  Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 49,79
* Consolida samia P. H. Davis ostrôžka  
* Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec  
  Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 82,95
* Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec  
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles pupenec  
* Convolvulus lopez-socasii Svent. pupenec  
* Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec  
  Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 16,59
  Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 49,79
  Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 66,38
* Coronopus navasii Pau vraňonôžka  
  Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený 26,55
  Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 49,79
  Corydalis gotlandica Lidén chochlačka  
* Crambe arborea Webb ex Christ katran  
  Crambe leavigata DC. ex Christ katran  
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. katran  
SR Crambe tataria Sebeók katran tatársky 82,95
 + Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 26,55
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde    
  Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 49,79
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá  
  Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto škarda  
  Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 66,38
  Crepis pulchra L. škarda úhľadná 49,79
  Crepis pusilla (Sommier) Merxm. škarda  
  Crepis sibirica L. škarda sibírska 66,38
  Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell. škarda   
  Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran  
* Crocus etruscus Parl. šafran  
  Crocus hartmannianus Holmboe šafran  
  Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 9,95
  Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 49,79
  Crypsis aculeata (L.) Aiton skrytka ostnatá 66,38
  Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook. kučeravec čiarkovitý 165,97
  Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková  
SR* Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 99,58
SR Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 99,58
  Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť  
  Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 232,35
  Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 132,77
  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 16,59
  Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 66,38
  Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 82,95
  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 49,79
  Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 82,95
  Dactylorhiza kalopissii E. Nelson vstavačovec  
  Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 66,38
  Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 132,77
  Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalis vstavačovec májový pravý 9,95
  Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý 232,35
  Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 16,59
  Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 36,50
SR*+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 165,97
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý 26,55
  Daphne petraea Leybold lykovec skalný  
* Daphne rodiguezii Texidor lykovec Rodriguezov  
* Delphinium caseyi BL Burtt stračonôžka  
  Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 16,59
  Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 36,50
  Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 99,58
  Dendriopoterium pulidoi Svent.    
  Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm. metlica  
  Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý  
* Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz klinček piesočný český  
  Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 26,55
  Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter klinček  
  Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 26,55
  Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 49,79
  Dianthus diutinus Kit. klinček trváci  
  Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 26,55
  Dianthus marizii (Samp.) Samp. klinček  
* Dianthus moravicus Kovanda klinček moravský  
SR* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 49,79
  Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay klinček  
SR* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn. 
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov 26,55
  Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 26,55
  Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová klinček včasný nepravý 26,55
  Dianthus rupicola Biv. klinček  
  Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 36,50
  Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 26,55
  Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 36,50
  Dichostylis micheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 49,79
  Dictamnus albus L. jasenec biely 9,95
  Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 26,55
  Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 26,55
  Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 66,38
  Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata    
  Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka  
* Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka  
  Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. dvojradovka  
  Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 66,38
  Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 16,59
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel ďatelinovec  
  Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 66,38
  Draba cacuminum Elis Ekman chudôbka  
  Draba cinerea Adams chudôbka  
  Draba dorneri Heuffel. chudôbka  
  Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 66,38
  Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 116,17
  Draba muralis L. chudôbka múrová 16,59
  Ex? Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 49,79
  Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská 66,38
  Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 49,79
* Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná  
SR Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 99,58
  Drosera anglica Huds. rosička anglická 99,58
  Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 26,55
+ Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 26,55
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď  
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá 36,50
  Dryopteris fragans (L.) Schott papraď  
  Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 66,38
  Echium candicans L. fil. hadinec  
* Echium gentianoides Webb & Coincy hadinec  
  Echium italicum L. hadinec taliansky 36,50
SR Echium russicum J. F. Gemlin hadinec červený 49,79
  Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 49,79
  Elatine gussonei (Sommier) Brullo elatinka  
  Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 66,38
  Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 66,38
  Ex? Elatine triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 66,38
SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 49,79
  Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 26,55
  Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 66,38
+ Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 99,58
  Epipactis albensis Nováková et Rydlo kruštík neskorý 99,58
  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 9,95
  Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein] kruštík oddialený 82,95
  Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštík Futákov 99,58
  Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov 99,58
  Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický 49,79
  Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 36,50
  Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 16,59
  Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 16,59
  Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 36,50
  Epipactis nordeniorum Robatsch kruštík Nordenových 99,58
  Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 36,50
  Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský 165,97
  Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 36,50
  Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 66,38
  Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallosov 99,58
  Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.] kruštík modrofialový 36,50
  Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 165,97
  Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 36,50
  Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 66,38
  Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec  
  Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová  
  Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 26,55
  Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 49,79
  Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 49,79
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový  
  Erodium ciconium (L.) L’ Hér. bocianik stepný 66,38
  Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik  
* Erodium rupicola Boiss. bocianik  
  Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny  
  Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky  
  Eryngium planum L. kotúč modrastý 26,55
* Eryngium viviparum Gay kotúč  
  Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 36,50
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský  
  Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás horčičník karpatský 49,79
  Erythronium dens-canis L. kandík psí 99,58
* Euphorbia handiensis Burchard prýštec  
  Euphorbia lambii Svent. prýštec  
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann prýštec  
* Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter prýštec nevadský  
  Euphorbia stygiana H. C. Watson prýštec  
  Euphorbia transtagana Boiss. prýštec  
* Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská  
  Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 66,38
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana očianka  
  Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. očianka veľkokvetá  
  Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho  
  Euphrasia micrantha Rchb. očianka drobnokvetá 66,38
  Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 66,38
  Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál očianka slovenská podhorská 36,50
  Euphrasia stipitata Smejkal očianka stopkatá 36,50
  Ferula latipinna Santos feruľa  
SR* Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 99,58
  Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb. kostrava  
  Festuca dominii Krajina kostrava Dominova 36,50
  Festuca duriotagana Franco & R. Afonso kostrava  
  Festuca elegans Boiss. kostrava  
  Festuca henriquesii Hack. kostrava  
  Festuca saxatilis Schur kostrava skalná 36,50
  Festuca summilusitana Franco & R. Afonso kostrava  
  Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 36,50
  Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný 36,50
  Frangula azorica Tutin krušina azorská  
* Fritillaria conica Rix korunkovka  
* Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. korunkovka  
* Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka  
  Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 49,79
* Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka  
* Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka  
  Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá 26,55
  Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 49,79
  Gagea minima (L.) Ker Gawl. krivec najmenší 49,79
  Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 36,50
  Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 36,50
  Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 66,38
  Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 49,79
  Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský  
* Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný  
  Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec  
  Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 66,38
* Galium sudeticum Tausch lipkavec sudetský  
  Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 66,38
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý  
  Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 66,38
  Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka  
  Genista dorycnifolia Font Quer kručinka  
  Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka  
  Gentiana clusii Perr. et Songeon horec Clusiov 16,59
  Gentiana frigida Haenke horec ľadový 26,55
  Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet horec  
  Gentiana nivalis L. horec snežný 16,59
  Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 36,50
  Gentiana punctata L. horec bodkovaný 26,55
  Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček  
* Gentianella bohemica Skalický horček český  
* Geranium maderense P. F. Yeo pakost  
  Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 26,55
SR Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 66,38
  Glaux maritima L. sivuľka prímorská 66,38
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka  
  Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 26,55
* Globularia sarcophylla Svent. guľôčka  
* Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľočka  
  Gnaphalium luteoalbum L. paplesnivček žltobiely 26,55
  Goodyera macrophylla Lowe smrečinovec  
  Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinovec plazivý 26,55
  Gratiola officinalis L. graciola lekárska 26,55
  Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 66,38
  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 9,95
  Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 66,38
  Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 16,59
  Gymnigritella runei Teppner & Klein    
  Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 36,50
  Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin gypsomilka zväzkovitá piesočná 36,50
  Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 36,50
* Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka  
  Halimium verticillatum (Brot.) Sennen    
  Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 16,59
  Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 49,79
  Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá 49,79
  Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník  
* Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník  
  Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník  
  Helichrysum gossypinum Webb slamiha  
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle slamiha  
  Helichrysum monogynum Burtt & Sund. slamiha  
* Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha  
  Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 36,50
  Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 165,97
  Herniaria algarvica Chaudhri prietržník  
  Herniaria incana Lam. prietržník sivý 66,38
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník  
  Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhri prietržník  
  Herniaria maritima Link prietržník prímorský  
  Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 66,38
  Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 66,38
  Hierochloë repens (Host) P. Beauv. tomkovica plazivá 26,55
SR Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 132,77
SR Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 165,97
  Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.) podkovka ľúba 66,38
  Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 36,50
  Hippuris tetraphylla L. fil. truskavec  
  Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 36,50
  Hladnikia pastinacifolia Reichenb    
  Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva medúnok  
  Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 66,38
  Hottonia palustris L. perutník močiarny 36,50
  Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.    
  Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 49,79
  Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis blanolistník  
  Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.    
  Hyoseris frutescens Brullo & Pavone jahnačka  
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník  
  Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 66,38
  Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack prasatník  
* Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá  
  Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva iberka  
  Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 66,38
  Inula germanica L. oman nemecký 26,55
  Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 49,79
  Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 66,38
* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová  
  Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
 Arcang.
pafialka  
SR Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 66,38
SR Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve] kosatec piesočný 66,38
* Iris boissieri Henriq. kosatec  
  Iris graminea L. kosatec trávolistý 49,79
  Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 49,79
  Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó kosatec trávolistý pašachorový 49,79
* Iris marisca Ricci & Colasante kosatec  
  Iris pumila L. kosatec nízky 26,55
  Iris sibirica L. kosatec sibírsky 36,50
  Iris spuria L. kosatec pochybný 66,38
  Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 36,50
  Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 49,79
  Isatis maeotica DC. farbovník azovský 49,79
  Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 66,38
  Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Milde šidlatka azorská  
  Isoëtes boryana Durieu šidlatka  
  Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka  
  Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 49,79
* Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan    
  Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer    
* Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova  
  Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva pávinec  
  Jasione lusitanica A. DC. pávinec  
  Jasminum azoricum L. jazmín azorský  
  Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 66,38
  Juncus atratus Krock. sitina černastá 26,55
  Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá 66,38
  Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova 66,38
  Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 66,38
  Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 82,95
  Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá 49,79
  Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 66,38
  Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 49,79
  Juncus triglumis L. sitina trojplevová 49,79
  Juncus valvatus Link sitina  
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý  
* Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov  
  Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 49,79
  Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 66,38
Koeleria tristis Domin ometlina smutná 26,55
  Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.    
  Kunkeliella subsucculenta Kammer    
* Lactuca watsoniana Trel. šalát Watsonov  
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter    
  Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek lýrovka obyčajná prostredná 16,59
* Laserpitium longiradium Boiss. lazerník  
  Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 26,55
  Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 36,50
  Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 26,55
  Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov 49,79
  Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják hrachor trávolistý páperistý 26,55
  Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 36,50
  Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 49,79
  Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 66,38
  Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 66,38
  Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 66,38
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny 66,38
  Leontodon boryi Boiss. púpavec  
  Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový  
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec  
  Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 36,50
  Lepidium perfoliatum L. žerucha prerastenolistá 16,59
  Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 66,38
  Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská  
  Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 49,79
  Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link leuzea  
  Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý 82,95
SR Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 82,95
  Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná 26,55
  Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 99,58
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka  
  Limonium dendroides Svent. limonka  
  Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco limonka  
  Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó limonka Gmelinova uhorská 82,95
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana limonka  
  Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko limonka  
  Limonium multiflorum Erben limonka  
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka  
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka  
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. limonka  
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka  
  Linaria algarviana Chav. pyštek  
  Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 66,38
  Linaria coutinhoi Valdés pyštek  
* Linaria ficalhoana Rouy pyštek  
  Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý  
* Linaria hellenica Turrill pyštek grécky  
  Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov  
  Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 49,79
  Linaria pseudolaxiflora Lojac. pyštek  
* Linaria ricardoi Cout. pyštek  
  Linaria tonzigii Lona pyštek  
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek  
* SR Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 66,38
  Ex? Linnaea borealis L. linnéovka severná 99,58
* Linum dolomiticum Borbas ľan  
  Linum hirsutum L. ľan chlpatý 36,50
  Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý 66,38
* Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri) ľan  
  Linum perenne L. ľan trváci 49,79
  Linum trigynum L. ľan trojbliznový 66,38
SR Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 232,35
  Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 66,38
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá  
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 66,38
+ Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 66,38
* Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský  
  Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec  
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. ľadenec Kunkelov  
  Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 26,55
  Luronium natans (L.) Raf. žabníčka plávajúca  
  Luzula arctica Blytt chlpaňa  
  Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 26,55
  Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 66,38
  Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 36,50
  Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 9,95
  Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 9,95
* Lythrum flexuosum Lag. vrbica  
  Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 66,38
  Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 99,58
* Mandragora officinarum L. mandragora lekárska  
* Marbeckiella sousae Rothm.    
  Marcetella maderensis (Born.) Svent.    
* Marsilea azorica Launert & Paiva marsilea azorská  
  Marsilea batardae Launert marsilea  
SR Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá 36,50
  Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá  
  Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 26,55
  Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.    
  Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska 36,50
  Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 66,38
  Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 49,79
  Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.    
  Melica altissima L. mednička najvyššia 49,79
  Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco komonica  
  Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 16,59
* Micromeria taygetea P. H. Davis    
  Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo    
  Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 66,38
  Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 49,79
  Minuartia hirsuta subsp.  frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 49,79
* Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova  
  Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 49,79
* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova  
  Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia  
  Moehringia lateriflora (L.) Frenzl meringia  
  Moehringia tommasinii Marches. meringia  
  Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl meringia huňatá  
  Monanthes wildpretii Banares & Scholz    
  Monizia edulis Lowe    
  Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná 49,79
  Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 36,50
* Murbeckiella sousae Rothm.    
* Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica  
  Muscari neglectum Guss.ex Ten. modrica nebadaná 16,59
  Musschia aurea (L. f.) DC.    
* Musschia wollastonii Lowe    
  Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská  
  Myosotis lusitanica Schuster nezábudka  
  Myosotis maritima Hochst. in Seub. nezábudka  
  Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova  
  Myosotis retusifolia R. Afonso nezábudka  
* Myrica rivas-martinezii Santos. vresna  
  Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 36,50
  Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 66,38
  Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt riečňanka  
  Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka  
  Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)] riečňanka menšia 16,59
  Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley narcis  
  Narcissus calcicola Mendonca narcis  
  Narcissus cyclamineus DC. narcis  
  Narcissus fernandesii G. Pedro narcis  
  Narcissus humilis (Cav.) Traub narcis  
* Narcissus longispathus Pugsley narcis  
* Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský  
  Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes narcis   
  Narcissus scaberulus Henriq. narcis  
  Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. narcis   
* Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový  
  Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý  
* Naufraga balearica Constans & Cannon    
  Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. bazanovec kytkový 66,38
  Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy kocúrnik  
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik  
  Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 66,38
  Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 16,59
  Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 16,59
  Nymphaea alba L. lekno biele 26,55
  Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 49,79
  Odontites granatensis Boiss. zdravienok  
  Odontites holliana (Lowe) Benth. zdravienok  
  Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 49,79
* Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová  
  Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. halucha  
  Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 36,50
  Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 26,55
  Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 66,38
  Omphalodes kuzinskyanae Willk. pupkovec  
* Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný  
  Onobrychis montana DC. vičenec horský 66,38
* Ononis hackelii Lange ihlica  
  Ononis pusilla L. ihlica nízka 66,38
* Onopordum carduelinum Bolle ostropes  
* Onopordum nogalesii Svent. ostropes  
  Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 66,38
  Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 49,79
SR* Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 232,35
  Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 49,79
  Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka  
  Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 36,50
  Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 165,97
* Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník  
  Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 165,97
  Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 199,16
  Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 36,50
* Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník  
* Ophrys lunulata Parl. hmyzovník  
  Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers hmyzovník  
  Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 232,35
  Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 165,97
  Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 165,97
  Orchis mascula (L.) L. vstavač mužský 49,79
  Orchis militaris L. vstavač vojenský 49,79
  Orchis morio L. vstavač obyčajný 26,55
  Orchis pallens L. vstavač bledý 16,59
  Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 165,97
  Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 36,50
* Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač  
  Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 165,97
  Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 66,38
  Orchis ustulata L. vstavač počerný 66,38
  Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný 49,79
  Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý 99,58
  Origanum dictamnus L. pamajorán  
* Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. bledavka  
  Orobanche alsatica Kirschl. záraza alsaská 66,38
  Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 66,38
  Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 66,38
  Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. záraza hustokvetá  
  Orobanche gracilis Sm. záraza útla 36,50
  Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 49,79
  Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 66,38
SR Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.) ostrík močiarny 232,35
 + Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 49,79
 + Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 36,50
  Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský 26,55
  Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 36,50
  Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 26,55
  Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 36,50
  Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub čremcha obyčajná skalná 36,50
  Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka  
  Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska  
  Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soó pivonka lekárska banátska  
  Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka  
* Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál    
  Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 66,38
  Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. mak  
  Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. mak  
  Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 36,50
  Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský 99,58
  Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý 99,58
* Parolinia schizogynoides Svent.    
  Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 66,38
  Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 26,55
  Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 26,55
  Pedicularis palustris L. všivec močiarny 16,59
  Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 82,95
* Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský  
  Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 26,55
* Pericallis hadrosoma Svent.    
  Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. horčiak  
  Petagnia saniculifolia Guss.    
  Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 66,38
  Petrocoptis grandiflora Rothm.    
  Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.    
  Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas    
  Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 99,58
  Phagnalon benettii Lowe    
  Phalaris maderensis (Menezes) Menezes lesknica  
  Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 49,79
  Phlomis brevibracteata Turrill. sápa  
  Phlomis cypria Post. sápa  
  Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 26,55
  Phoenix theophrasti Greuter datľovník  
  Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 49,79
  Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 16,59
* Physoplexis comosa (L.) Schur    
  Picconia azorica (Tutin) Knobl.    
* Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov  
  Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov 66,38
  Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 16,59
* Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica  
  Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská  
  Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 36,50
+ Pinus cembra L. #1 borovica limbová (limba) 16,59
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.    
  Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio] skorocel  
  Plantago almogravensis Franco skorocel  
  Plantago altissima L. skorocel najvyšší 26,55
  Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 26,55
  Plantago malato-belizii Lawalré skorocel  
  Plantago maritima L. skorocel prímorský 26,55
  Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 49,79
  Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 16,59
  Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hulten vemenník  
  Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 36,50
  Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica  
  Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 165,97
* Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch. lipnica jesenícka  
  Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá 165,97
  Podospermum laciniatum (L.) DC. hadokoreň strapatý 66,38
  Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 49,79
  Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 66,38
  Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv  
  Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 49,79
  Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 26,55
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl papraďovec  
  Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 26,55
  Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 49,79
  Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 36,50
  Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník  
  Potentilla emilii-popii Nyárády nátržník  
  Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý 49,79
  Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 49,79
  Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 66,38
  Potentilla rupestris L. nátržník skalný 36,50
* Primula apennina Widmer prvosienka  
  Primula auricula L. prvosienka holá 16,59
  Primula carniolica Jacq. prvosienka kranská  
  Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 26,55
* Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá  
  Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plocholistá 66,38
  Primula minima L. prvosienka najmenšia 26,55
  Primula nutans Georgi prvosienka  
  Primula palinuri Petagna prvosienka  
  Primula scandinavica Bruun prvosienka  
* Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná  
  Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják žeruška alpínska pochybná 49,79
  Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco slivka  
  Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub    
  Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček veronikovec sivý bledý 66,38
  Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 66,38
  Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 49,79
  Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrill steblovec  
  Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec  
  Pulegium vulgare Mill. mäta sivá 26,55
  Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 36,50
SR Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 26,55
SR Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 49,79
  Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 16,59
SR* Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó] poniklec lúčny maďarský 165,97
SR* Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 16,59
SR* Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 16,59
  Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 66,38
  Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle poniklec   
  Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 165,97
  Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 36,50
  Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 36,50
  Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 26,55
* Pyrus magyarica Terpö hruška maďarská  
 + Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 49,79
 + Quercus frainetto Ten. dub balkánsky 26,55
 + Quercus pedunculiflora K. Koch. dub sivý 26,55
  Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 66,38
* Ramonda serbica Pančić ramonda  
  Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 9,95
  Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 66,38
  Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 66,38
  Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 16,59
  Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník  
  Ranunculus lapponicus L. iskerník  
  Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 49,79
  Ranunculus lingua L. iskerník veľký 36,50
  Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 66,38
  Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 66,38
  Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 49,79
  Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 66,38
  Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 36,50
* Ranunculus weyleri Mares iskerník  
* Reseda decursiva Forssk. rezeda  
  Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 26,55
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 49,79
  Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz štrkáč  
  Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 49,79
  Rhododendron luteum Sweet rododendron žltý  
  Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]    
  Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 49,79
* Ribes sardoum Martelli ríbezľa  
  Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 36,50
+ Rosa arvensis Huds. ruža roľná 66,38
+ Rosa glauca Pourr. ruža sivá 49,79
* Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín  
  Rouya polygama (Desf.) Coincy    
  Rumex azoricus Rech. fil. štiavec azorský  
  Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný  
+ Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 49,79
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec  
+ Salix alpina Scop. vŕba alpínska 16,59
+ Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 16,59
+ Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 26,55
+ Salix herbacea L. vŕba bylinná 16,59
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 36,50
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 66,38
+ Salix phylicifolia L. vŕba bobkolistá 26,55
+ Salix repens L. vŕba plazivá 9,95
+ Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 9,95
+ Salix retusa L. vŕba tupolistá 26,55
+ Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 16,59
  Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco vŕba  
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 66,38
  Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 49,79
  Salvia veneris Hedge. šalvia  
  Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 16,59
* Sambucus palmensis Link baza  
  Sanicula azorica Guthnick ex Seub. žindava azorská  
* Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná  
  Santolina impressa Hoffmanns. & Link santolina  
  Santolina semidentata Hoffmanns. & Link santolina  
  Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 26,55
  Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer pabodliak alpínsky estónsky  
  Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 16,59
  Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 26,55
  Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň  
  Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 9,95
  Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 66,38
* Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň  
  Saxifraga florulenta Moretti lomikameň  
  Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí  
  Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 66,38
  Saxifraga osloensis Knaben lomikameň  
* Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň  
* Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň  
  Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 26,55
  Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň  
* Saxifraga valdensis DC. lomikameň  
* Saxifraga vayredana Luizet lomikameň  
  Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 16,59
  Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes hlaváč  
  Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawa vratičník mnohozárezový 49,79
  Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 66,38
  Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 66,38
  Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 66,38
  Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 49,79
  Schoenus nigricans L. šašina černastá 66,38
* Scilla beirana Samp. scila  
  Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 49,79
  Scilla litardierei Breistr. scila  
  Scilla maderensis Menezes scila  
* Scilla morrisii Meikle scila  
* Scilla odorata Link scila  
  Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 9,95
  Scleranthus perennis L. sklerant trváci 36,50
  Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 36,50
  Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 26,55
  Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 66,38
  Scrophularia vernalis L. krtičník jarný 26,55
  Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 49,79
  Sedum annuum L. rozchodník ročný 36,50
  Sedum brissemoretii Raymond-Hamet rozchodník  
  Semele maderensis Costa    
  Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 26,55
* Senecio caespitosus Brot. starček  
  Senecio doria L. starček zlatožltý 49,79
* Senecio elodes Boiss. ex DC. starček  
  Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martens starček erukolistý úzkolistý 36,50
  Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner starček   
* Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva starček  
  Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský  
  Senecio paludosus L. starček barinný 36,50
  Senecio sarracenicus L. starček poriečny 26,55
  Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 26,55
SR* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá 66,38
* Seseli intricatum Boiss. sezel  
  Seseli leucospermum Waldst. et Kit. sezel  
  Seseli pallasii Besser sezel pestrý 26,55
  Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl] ostrevka karpatská 66,38
  Sibthorpia peregrina L.    
  Sideritis cypria Post. ránhoj  
* Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj  
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj  
  Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj  
  Sideritis infernalis Bolle ránhoj  
  Sideritis javalambrensis Pau ránhoj  
  Sideritis marmorea Bolle ránhoj  
  Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj  
* Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe    
  Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 16,59
  Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 49,79
  Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 49,79
  Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka  
* Silene hicesiae Brullo & Signorello silenka  
  Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka  
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. silenka Holzmannova  
  Silene longicilia (Brot.) Otth. silenka  
  Silene mariana Pau silenka  
  Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 49,79
  Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 36,50
* Silene orphanidis Boiss. silenka  
* Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova  
* Silene velutina Pourret ex Liosel. silenka  
  Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe    
  Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 49,79
  Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník  
  Sisymbrium supinum L. huľavník nízky  
  Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 49,79
* Solanum lidii Sunding ľuľok  
  Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 16,59
  Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 16,59
  Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová soldanelka horská pieninská 49,79
  Soldanella villosa Darracq. soldanelka  
  Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci    
 + Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná 49,79
 + Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná 49,79
 + Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá 49,79
 + Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 26,55
 + Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 49,79
 + Sorbus maderensis (Lowe) Docle jarabina  
 + Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 49,79
 + Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská 49,79
 + Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 49,79
 + Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 26,55
 + Sorbus teodorii Liljefors jarabina  
  Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 66,38
  Sparganium natans L. ježohlav najmenší 49,79
  Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 49,79
  Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 49,79
  Spergularia azorica (Kindb.) Lebel pakolenec  
  Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 66,38
  Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 49,79
 + Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 66,38
 + Spiraea salicifolia L. tavoľník vŕbolistý 26,55
SR * Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard pokrut letný 232,35
  Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 232,35
  Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich    
  Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá 82,95
* Stipa austroitalica Martinovský kavyľ  
* Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ  
  Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný 49,79
  Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 49,79
  Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ  
  Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 36,50
  Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnosteblový rakúsky 36,50
  Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnosteblový pravý 36,50
  Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 26,55
  Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 49,79
* Stipa styriaca Martinovský kavyľ  
  Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 36,50
* Stipa veneta Moraldo kavyľ  
* Stipa zalesskii Wilensky kavyľ  
  Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 36,50
  Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 26,55
  Sventenia bupleuroides Font Quer    
  Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 49,79
* Symphytum cycladense Pawł. kostihoj  
  Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 36,50
  Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 49,79
  Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb. orgován  
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth vratič  
  Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 36,50
  Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek púpava západoslovenská 49,79
  Taraxacum sect. Palustria púpava 26,55
  Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 36,50
 + Taxus baccata L. #1 tis obyčajný 9,95
  Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard] tezdálka piesočná 66,38
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.    
* Teline salsoloides Arco & Acebes.    
  Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový 36,50
SR Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub popolavec dlholistý moravský 49,79
  Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý 49,79
  Teucrium abutiloides L’Hér hrdobarka  
  Teucrium betonicum L’Hér hrdobarka  
* Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka  
  Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka  
  Teucrium scordiumL. hrdobarka cesnaková 26,55
  Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 49,79
  Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka  
  Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 26,55
  Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 26,55
SR Ex Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový 82,95
SR Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 82,95
  Thlaspi montanum L. peniažtek horský 26,55
  Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.    
* Thymelaea broterana P.Cout. vrabcovník  
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška  
* Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link dúška  
  Thymus carnosus Boiss. dúška  
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.) dúška  
* Thymus villosus L. subsp. villosus dúška  
  Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý 49,79
  Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják mliečnik Brittingerov 49,79
  Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa mliečnik sutinový panónsky 26,55
  Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 36,50
  Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 66,38
  Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 36,50
  Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 49,79
  Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher mliečnik huňatý 36,50
  Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 66,38
  Tordylium maximum L. zápalička väčšia 36,50
SR Tozzia carpathica Woł. vrchovka alpínska 49,79
  Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 49,79
  Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 26,55
  Trapa natans L. kotvica plávajúca 36,50
  Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 66,38
  Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 36,50
  Trichomanes speciosum Willd.    
  Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 66,38
  Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 66,38
  Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 49,79
  Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 66,38
  Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 49,79
  Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupinovitá 82,95
  Trifolium saxatile All. ďatelina  
  Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 66,38
  Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 49,79
  Triglochin maritima L. barička prímorská 36,50
  Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova 36,50
  Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 26,55
  Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman trojštet  
  Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 9,95
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira    
  Tulipa cypria Stapf. tulipán  
  Tulipa hungarica Borbas tulipán  
  Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá 36,50
  Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 36,50
  Urtica kiovensisRogow. pŕhľava kyjevská 26,55
  Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 66,38
  Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 66,38
  Utricularia minor L. bublinatka menšia 36,50
  Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 26,55
 + Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 26,55
  Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 49,79
  Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 49,79
  Verbascum litigiosum Samp. divozel  
  Verbascum speciosumSchrad. divozel úhľadný 36,50
  Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum divozel úhľadný pravý 36,50
  Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 66,38
  Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 26,55
  Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 36,50
  Veronica micrantha Hoffmanns. & Link veronika  
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika  
  Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 66,38
  Veronica scutellata L. veronika štítovitá 26,55
  Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá 36,50
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika  
  Vicia dennesiana H. C. Watson vika  
  Vicia incana Gouan vika sivá 49,79
  Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 49,79
  Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 49,79
  Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky  
  Viola alpina Jacq. fialka alpínska 26,55
  Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 49,79
* Viola athois W. Becker fialka  
* Viola cazorlensis Gandoger fialka  
  Viola dacica Borbás fialka dácka 49,79
* Viola delphinantha Boiss. fialka  
  Viola elatior Fr. fialka vyššia 26,55
  Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 49,79
* Viola hispida Lam. fialka  
  Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka  
  Viola paradoxa Lowe fialka  
  Viola pumila Chaix fialka nízka 36,50
  Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalas fialka  
  Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 26,55
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 66,38
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál    
  Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 16,59
  Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 49,79
  Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. valdštejnka trojpočetná 99,58
  Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský valdštejnka trojpočetna Magicova 99,58
  Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 36,50
  Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 66,38
  Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca  
  Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 66,38
  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova  
       
       
  MACHORASTY   €/cm2
       
  Rožteky    
  Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.    
       
  Pečeňovky    
  Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 16,59
  Cephalozia macounii (Aust.) Aust. šiškovec  
  Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka  
SR Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková 16,59
* Marsupella profunda Lindb. mešcovka  
  Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 16,59
  Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.    
  Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 26,55
  Riccia breidleri Jur. mrvka  
  Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.    
SR Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec 36,50
       
  Machy    
  Bruchia vogesiaca Schwaegr.    
  Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout    
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] palošík  
  Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov 26,55
SR Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 16,59
  Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 19,91
  Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec  
SR Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. dvojhrot 19,91
  Dichelyma capillaceum (With.) Myr.    
  Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.    
  Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 26,55
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.    
  Encalypta mutica I. Hagen šišiačik  
  Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 16,59
  Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov 16,59
  Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs kosáčik  
SR Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas  [syn. Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.] kosáčik 16,59
  Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 6,63
  Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.    
  Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. zmáčanec  
SR Meesia longiseta Hedw. bakuľka 36,50
  Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 16,59
SR Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 36,50
  Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. rovnoplod  
SR Ex Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov 36,50
  Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 6,63
  Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. merík  
  Pyramidula tetragona (Bird.) Bird. ihlanovka štvorboká 16,59
  Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 36,50
  Sphagnum pylaisii Brid. rašeliník  
  Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.    
* Thamnobryum fernandesii Sergio stromkovec  
SR Tortella rigens(Hedw.) Loeske závitovka 26,55
  Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 16,59
       
       
  LIŠAJNÍKY    
       
  Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 16,59
  Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 16,59
  Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 6,63
  Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 6,63
  Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 6,63
  Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 6,63
  Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 1,66/cm2
  Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 6,63
  Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 36,50/cm2
  Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 16,59/cm2
  Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahti diskovka perlová  6,63/cm2
  Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 26,55
  Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 6,63
  Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 6,63
  Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 16,59
  Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta bradatec bukový 16,59
  Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 16,59
       
  HUBY (Makromycéty)   €/jedinec
       
  Agaricus maleolens F. H. Møller pečiarka krémová  23,23
  Agrocybe cylindracea (DC.) Maire  poľnička topoľová 66,38
  Amanita caesarea (Scop.) Pers.  muchotrávka cisárska  53,11
  Amanita friabilis (P.Karst.) Bas  muchotrávka jelšová  69,70
  Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon  muchotrávka šiškovitá  16,59
  Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.  muchotrávka Vittadiniho 69,70
  Battarraea stevenii(Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova 82,95
  Boletus appendiculatus Schaeff.  hríb príveskatý 23,23
  Boletus dupainii Boud.  hríb Dupainov  82,95
  Boletus fechtneri Velen.  hríb striebristý 36,50
  Boletus fragrans Vittad.  hríb voňavý 26,55
  Boletus impolitus Fr.  hríb plavý 33,19
  Boletus junquilleus (Quél.) Boud.  hríb žltý 66,38
  Boletus lupinus Fr.  hríb vlčí 33,19
  Boletus queletii Schulzer  hríb Quéletov 19,91
  Boletus radicans Pers.  hríb horký 33,19
  Boletus regius Krombh.  hríb kráľovský 33,19
  Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.  hríb purpurový 23,23
  Boletus speciosus Frost  hríb nádherný 33,19
  Boletus torosus Fr.  hríb zavalitý 82,95
  Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd  rozpadavec tatranský 53,11
  Catathelasma imperiale (Fr.) Singer  náramkovka cisárska 63,06
  Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer  meďovec rubínový 49,79
  Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk  bedľovník orosený 33,19
  Chamonixia caespitosa Rolland  šamonia modrejúca 73,02
  Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk  kyjak useknutý 46,47
  Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.  pahliva šafranová 23,23
  Endoptychum agaricoides Czern.  strieška bedľovitá 82,95
  Entoloma euchroum (Pers.) Donk  hodvábnica fialovomodrá 66,38
  Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar  vločkovka žltozelená 23,23
  Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer práchnovček lekársky 76,34
  Gomphidius roseus (Nees) Fr.  sliziak ružový 16,59
  Gomphus clavatus (Pers.) Gray  lievikovec kyjakovitý 53,11
  Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm  ušiak zväzkovitý 23,23
  Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singer hlinovec šafranový 36,50
  Hericium erinaceus (Bull.) Pers.  koralovec ježovitý 49,79
  Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar  zvončekovec sadzový 26,55
  Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.  šťavnačka marcová 23,23
  Lactarius repraesentaneus Britzelm.  rýdzik nádherný 33,19
  Lepiota hystrix F. H. Møller et J. E. Lange  bedlička pichliačová 69,70
  Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffard  bedlica Pilátova 73,02
  Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná 82,95
  Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer  čechratec stepný 23,23
  Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.  slizovnica slzivá 33,19
  Myriostoma coliforme(Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná 26,55
  Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.  kalichovka fialovoružová 23,23
  Panaeolus reticulatus Overh.  zvoncovec rašeliniskový 49,79
  Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim  koreňovica škoricovohnedá 19,91
  Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim  koreňovica olivová 19,91
  Phellodon confluens (Pers.) Pouzar  korkovec zrastený 19,91
  Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.  lupeňopórovec červenožltý 23,23
  Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel  pakorienovka čierna 73,02
  Pleurotus eryngii (DC.) Quél.  hliva kotúčová 56,43
  Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton  drobuľka pieskomilná 29,87
  Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.  misôčka tmavá 49,79
  Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar oranžovec bledý 79,66
  Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser  machovec tmavý 23,23
  Rhodotus palmatus (Bull.) Maire  červenáčik obyčajný 53,11
  Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločnica agátová 49,79
  Russula consobrina Fr.  plávka smutná 16,59
  Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm  mäsovec guľatý 82,95
  Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt tulipánovka fialová 23,23
  Suillus flavidus (Fr.) C. Presl  masliak močiarny 49,79
  Suillus sibiricus (Singer) Singer  masliak sibírsky 46,47
  Tuber aestivum Vittad.  hľuzovka letná 66,38
  Volvariella caesiocincta P. D. Orton  pošvovec menší 23,23
  Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer  pošvovec cudzopasný 49,79
  Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.  suchohríb marhuľovožltý 16,59
  Xerocomus moravicus (Vacek) Herink  suchohríb moravský 66,38
  Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.  suchohríb cudzopasný 49,79
Poznámky:
1.
Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2.
Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3.
Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4.
Prioritné druhy sú označené znakom *.
5.
Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6.
Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7.
Dreviny sú označené znakom +.
8.
Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9.
Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:
Výška dreviny v cm
50 200 99,58
201 300 165,97
301 500 365,13
501 - 1 000 663,87
1 001 - 2 000 995,81
nad 2 000 1659,69
Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A.DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda – ulitníky
SR Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla 165,97
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Hygromia kovacsi
Chilostoma banaticum
p Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
SR Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 99,58
Theodoxus prevostianus
SR Ex Theodoxus transversalis teodox pásavý 165,97
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SR Unio (=Crassiana) crassus korýtko riečne 99,58
Araneae – pavúky
Macrothele calpeiana
Crustacea – kôrovce
Armadillidium ghardalamensis
Odonata – vážky
Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo
SR Cordulegaster heros pásikavec 165,97
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus graslinii klinovka
SR Leucorrhinia albifrons vážka obrovská 165,97
Leucorrhinia caudalis vážka
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 165,97
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
SR Ophiogomphus cecilia klinovka hadia 165,97
Oxygastra curtisii
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá 99,58
SR Sympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova 99,58
Mantodea – modlivky
Apteromantis aptera
Orthoptera (Caelifera + Ensifera)
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
SR Isophya stysi kobylka Štysova 165,97
Myrmecophilus baronii
SR Odontopodisma rubripes koník východný 66,38
SR Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov 165,97
SR Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská 165,97
SR Saga pedo sága stepná 497,90
SR Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius koník slovanský 165,97
Coleoptera – chrobáky
SR Bombelasmus unicornis 165,97
Buprestis splendens
Carabus hampei
SR Carabus hungaricus bystruška južná 165,97
Carabus olympiae
SR Carabus variolosus bystruška potočná 66,38
SR Carabus zawadszkii bystruška Zawadského 99,58
SR Cerambyx cerdo fuzáč veľký 165,97
SR Cucujus cinnaberinus plocháč červený 66,38
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
SR Duvalius hugaricus behúnik maďarský 165,97
SR Ex Dytiscus latissimus potápnik široký 165,97
SR Graphoderus bilineatus potápnik 66,38
Leptodirus hochenwarti
SR Osmoderma eremita pižmovec hnedý 165,97
SR Phryganophilus ruficollis 165,97
Pilemia tigrina
SR Probaticus subrugosus 165,97
Propomacrus cypriacus
SR Pseudogaurotina excellens fuzáč karpatský 165,97
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
SR Rosalia alpina fuzáč alpský 165,97
Lepidoptera – motýle
Apatura metis dúhovec balkánsky
Arytrura musculus
Catopta thrips
SR Coenonympha hero očkáň hnedý 165,97
SR Ex Coenonympha oedippus očkáň rašelinový 165,97
SR Coliasmyrmidone žltáčik zanoväťový 132,77
Cucullia mixta
SR Dioszeghyana schmidtii mora Schmidtova 99,58
Erannis ankeraria
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christi očkáň
Erebia sudetica očkáň vysokohorský
SR Eriogaster catax priadkovec trnkový 66,38
SR Euphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový 165,97
Fabriciana elisa perlovec korzický
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hyles hippophaes
SR Ex Chondrosoma fiduciarium piadivka piadivkovicovitá 132,77
SR Leptidea morsei mlynárik východný 99,58
Lignyoptera fumidaria
SR Lopinga achine očkáň mätonohový 66,38
SR Lycaena dispar ohniváčik veľký 66,38
SR Ex Lycaena helle ohniváčik hadovníkový 132,77
SR Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 66,38
SR Maculinea nausithous modráčik bahniskový 165,97
SR Maculinea teleius modráčik krvavcový 165,97
Melanargia arge očkáň juhotaliansky
SR Ex Nymphalis vaualbum babôčka hájová 132,77
Papilio alexanor vidlochvost horský
Papilio hospiton vidlochvost korzický
SR Parnassius apollo jasoň červenooký 331,93
SR Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový 66,38
Phyllometra culminaria
Plebicula golgus modráčik nevadský
Polymixis rufocincta isolata
SR Polyommatus eroides modráčik stepný 99,58
SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 66,38
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
SR Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 66,38
Echinoidea – ježovky
Centrostephanus longispinus
Osteichthyes (=Pisces) – ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Anaecypris hispanica
Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) sih ostronosý
SR Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 497,90
Phoxinus percnurus
Romanichthys valsanicola
Valencia hispanica valencia španielska
Zingel asper
kolok rhônsky
Amphibia – obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SR Bombina bombina kunka červenobruchá 165,97
SR Bombina variegata kunka žltobruchá 66,38
Bufo calamita ropucha krátkonohá
SR Bufo viridis ropucha zelená 66,38
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá
Hydromantes (Speleomantes) ambrosii mločík
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
SR Hyla arborea rosnička zelená 165,97
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása
Mertensiella luschani salamandra Luschanova
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá
SR Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá 331,93
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Proteus anguinus jaskyniar vodný
SR Rana arvalis skokan ostropyský 165,97
SR Rana dalmatina skokan štíhly 165,97
Rana graeca skokan
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
SR Rana lessonae skokan krátkonohý 165,97
Salamandra atra salamandra čierna
Salamandra aurorae salamandra
Salamandra lanzai salamandra
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
SR Triturus cristatus mlok hrebenatý 497,90
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus marmoratus mlok
SR Triturus montandoni mlok karpatský 165,97
Reptilia – plazy
SR Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla 1327,75
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SR Coronella austriaca užovka hladká 331,93
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SR Elaphe longissima užovka stromová 497,90
Elaphe situla užovka leopardovitá
SR Emys orbicularis korytnačka močiarna 1327,75
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SR Lacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná 99,58
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SR Lacerta viridis jašterica zelená 497,90
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Macrovipera schweizeri vretenica
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosa korytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
Natrix natrix cypriaca užovka
SR Natrix tessellata užovka fŕkaná 398,32
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SR Podarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová 265,55
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falax užovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka žltočierna
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií) vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthina vretenica
SR Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá 165,97
Mammalia – cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SR Barbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna 331,93
SR Bison bonasus zubor hrivnatý/ zubor lesný 3319,39
Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) vlk dravý/vlk obyčajný
SR Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií) bobor vodný/bobor eurázijský 995,81
Capra aegagrus (prirodzené populácie) koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy) veľrybotvaré cicavce
SR Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií) škrečok poľný 33,19
Crocidura canariensis bielozúbka kanárska
Crocidura sicula bielozúbka sicílska
SR Dryomys nitedula plch lesný 165,97
SR Eptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská 331,93
SR Eptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná 165,97
Atelerix (=Erinaceus) algirus jež túlavý
SR Felis silvestris mačka divá/lesná 1327,75
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus) plchovité
SR Hypsugo (=Pipistrellus) savii večernica Saviho 663,87
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SR Lutra lutra vydra riečna 1327,75
SR Lynx lynx (s výnimkou estónskych populácií) rys ostrovid 2655,51
Lynx pardinus rys leopardovitý
SR Marmota marmota latirostris svišť vrchovský 3319,39
Mesocricetus newtoni škrečok balkánsky
Microchiroptera (všetky druhy) netopiere
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SR Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 995,81
SR Microtus tatricus hraboš tatranský 165,97
SR Miniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 663,87
Monachus monachus tuleň mníší
SR Muscardinus avellanarius plch lieskový 99,58
SR Mustela eversmanii tchor stepný 165,97
SR Ex Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky 3319,39
SR Myotis alcathoe netopier nymfin 331,93
SR Myotis bechsteini netopier veľkouchý 165,97
SR Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý 165,97
SR Myotis brandti netopier Brandtov 165,97
SR Myotis dasycneme netopier pobrežný 165,97
SR Myotis daubentoni netopier vodný 66,38
SR Myotis emarginatus netopier brvitý 331,93
SR Myotis myotis netopier obyčajný 331,93
SR Myotis mystacinus netopier fúzatý 165,97
SR Myotis nattereri netopier riasnatý 165,97
SR Nyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký 165,97
SR Nyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý 165,97
SR Nyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 165,97
Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia) muflón lesný
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) ovca kruhorohá
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SR Pipistrellus kuhlii netopier južný/večernica južná 331,93
SR Pipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková 165,97
SR Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá 331,93
SR Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá 331,93
SR Plecotus auritus ucháč svetlý 331,93
SR Plecotus austriacus ucháč sivý 331,93
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
SR Rhinolophus euryale podkovár južný 663,87
SR Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 663,87
SR Rhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý 331,93
Rousettus aegyptiacus kaloň egyptský
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) kamzík arbuzský
Rupicapra rupicapra balcanica kamzík vrchovský balkánsky
SR Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 4979,08
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SR Sicista betulina myšovka horská 663,87
SR Sicista subtilis myšovka stepná 663,87
SR Spermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 497,90
Spermophillus (=Citellus) suslicus syseľ perlavý
SR Ursus arctos medveď hnedý 2655,51
SR Vespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá 165,97
Vormela peregusna tchor škvrnitý
Poznámky:1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.B.DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Gastropoda – ulitníky
Alopia bielzii clathrata alopia zádielská 165,97
Anisusseptemgyratus kotúľka 165,97
Belgrandiella (rod) belgrandiela 165,97
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská 99,58
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá 99,58
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota ciha pyskatá 165,97
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá 165,97
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla 165,97
Faustina rossmaessleri 99,58
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná 165,97
Hauffenia (rod) haufenia 165,97
Helix lutescens slimák žltkastý 66,38
Vallonia declivis valónia hodvábna 165,97
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá 99,58
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný 66,38
Vertigo geyeri pimprlík močiarny 165,97
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý 99,58
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská 165,97
Annelida – obrúčkovce
Allobophora dubiosa dážďovka bahenná 99,58
Allobophora hrabei dážďovka Hraběho 165,97
Batracobdella paludosa klepsina barinná 165,97
Hirudo medicinalis pijavica lekárska 99,58
Palpigrady – šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea 663,87
Araneae – pavúky
Anyphaena furva spriadavka 165,97
Araneus nordmanni križiak 165,97
Arctosa perita strehúň 165,97
Arctosa stigmosa strehúň 165,97
Argiope lobata križiak 165,97
Argyroneta aquatica vodnár striebristý 165,97
Atypus muralis komôrkár pontický 165,97
Dolomedes plantarius lovčík 165,97
Gnaphosa microps skaliarka 165,97
Gnaphosa nigerrima skaliarka 165,97
Haplodrassus moderatus skaliarka 165,97
Cheiracanthium montanum 165,97
Larinioides silvicultrix križiak 165,97
Lycosa vultuosa 165,97
Pardosa proxima sliedič 165,97
Synema plorator kvetárik 165,97
Zelotes puritanus skaliarka 165,97
Pseudoscorpionidea – šťúriky
Atemnus politus 165,97
Chtonius austriacus 165,97
Neobisium beieri 331,93
Neobisium polonicum 331,93
Neobisium slovacum 663,87
Opilionida – kosce
Egaenus convexus 165,97
Gyas titanus 165,97
Ischyropsalis manicata 165,97
Opilio dinaricus 165,97
Platybunus pallidus 99,58
Cyphophtalmi
Siro carpaticus 165,97
Acarina – roztoče
Argas vespertilionis 99,58
Ixodidae
Ixodes vespertilionis 165,97
Crustacea – kôrovce
Astacus astacus rak riečny 66,38
Astacus leptodactylus rak bahenný 66,38
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový 331,93
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická 165,97
Chirocephalus slovacicus žiabronôžka slovenská 165,97
Lepidurus apus štítovec jarný 66,38
Niphargus tatrensis 165,97
Synurella intermedia 165,97
Triops cancriformis štítovec letný 66,38
Diplopoda – mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx 16,59
Enantiulus tatranus 16,59
Glomeris mnischechi 16,59
Chelogona carpathicum 16,59
Julus curvicornis 16,59
Mastigophorophyllon cirriferum 16,59
Melogona transsilvanica 16,59
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus 16,59
Polydesmus komareki 16,59
Polydesmus montanus 16,59
Polydesmus tatranus 16,59
Polyzonium eburneum 16,59
Polyzonium transsilvanicum 16,59
Chilopoda – stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus 16,59
Scutigera coleoptrata 16,59
16,59
Ephemeroptera
Ametropus fragilis podenka 16,59
Ecdyonurus insignis podenka 16,59
Ephemera glaucops podenka 16,59
Ephemerella mesoleuca podenka 16,59
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná 16,59
Heptagenia coerulans podenka 16,59
Choroterpes pictetii podenka 16,59
Isonychia ignota podenka 16,59
Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka 16,59
Rhithrogena germanica podenka 16,59
Odonata – vážky
Aeschna coerulea šidlo belasé 165,97
Aeschna isosceles šidlo 99,58
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 165,97
Anax imperator šidlo obrovské 66,38
Anax parthenope šidlo tmavé 33,19
Brachytron pratense šidlo lúčne 99,58
Coenagrion hastulatum šidielko 165,97
Coenagrion scitulum šidielko 99,58
Cordulegaster (rod) pásikavec 165,97
Epitheca bimaculata vážka 66,38
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 165,97
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 99,58
Orthetrum coerulescens vážka modrá 99,58
Somatochlora (rod) ligotavka 165,97
Sympecma fusca šidlovka hnedá 132,77
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 66,38
Plecoptera – pošvatky
Agnetina elegantula pošvatka 66,38
Brachyptera braueri pošvatka 165,97
Brachyptera monilicornis pošvatka 99,58
Capnopsis schilleri pošvatka 165,97
Isogenus nubecula pošvatka 165,97
Isoperla obscura pošvatka tmavá 165,97
Isoptena serricornis pošvatka 165,97
Marathamea vitripennis pošvatka 99,58
Rhabdiopteryx navicula pošvatka 99,58
Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková 99,58
Xantoperla apicalis pošvatka 99,58
Dermaptera – ucholaky
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový 66,38
Labidura riparia ucholak veľký 66,38
Mantodea – modlivky
Mantis religiosa modlivka zelená 99,58
Ensifera – kobylky
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus) kobylka šúrová 331,93
Poecilimon fussi kobylka Fussiho 165,97
Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová 165,97
Caelifera – koníky
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný 331,93
Calliptamus barbarus koník barbarský 66,38
Mecostethus grossus koník žltopásy 66,38
Oedalus decorus koník čiernopásy 165,97
Heteroptera – bzdochy
Acyrosoma leucogrammes bzdocha 16,59
Bagrada stolata bzdocha 16,59
Crypsinus angustatus bzdocha 16,59
Dybowskyia reticulata bzdocha 16,59
Henestaris halophilus bzdocha 16,59
Hyoidea notaticeps bzdocha 16,59
Spathocera obscura bzdocha 16,59
Auchenorrhyncha – cikády
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová 165,97
Dictyophara pannonica ostročielka stepná 99,58
Dorycephalus baeri cikádka 99,58
Pagiphora annulata 165,97
Tibicen plebejus cikáda 165,97
Tibicina haematodes cikáda viničná 165,97
Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus 99,58
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový 165,97
Distoleon tetrarammicus mravcolev 99,58
Libelloides coccajus askalafus 165,97
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly 165,97
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká 99,58
Megistopus flavicornis 99,58
Myrmecaelurus trigrammus 99,58
Myrmeleon formicarius 99,58
Myrmeleon inconspicuus 99,58
Coleoptera – chrobáky
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 99,58
Agnathus decoratus 165,97
Allonyx qaudrimaculatus pestroš 99,58
Alosimus syriacus 99,58
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný 165,97
Ampedus ruficeps kováčik 165,97
Anthaxia candens krasoň čerešňový 99,58
Anthaxia hungarica krasoň južný 99,58
Apalus (rod) 99,58
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis pestroš 99,58
Bius thoracicus potemník 165,97
Boros schneideri 165,97
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 165,97
Brachyta (=Evodinus) interrogationis fuzáč 99,58
Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý 99,58
Calosoma sycophanta húseničiar pižmový 99,58
Capnodis tenebrionis krasoň 165,97
Carabus arcensis bystruška 66,38
Carabus auronitens bystruška zlatá 66,38
Carabus cancellatus bystruška medená 66,38
Carabus clathratus bystruška 165,97
Carabus fabricii bystruška 66,38
Carabus irregularis bystruška 66,38
Carabus menetriesi bystruška menétriesova 165,97
Carabus montivagus bystruška 99,58
Carabus nitens bystruška 99,58
Carabus obsoletus bystruška lesklá 66,38
Carabus problematicus bystruška 66,38
Carabus scabriusculus bystruška 66,38
Cerambyx miles fuzáč 99,58
Cerocoma (rod) 99,58
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý 99,58
Cornumutila quadrivittata fuzáč 99,58
Deltomerus tatricus utekáčik 99,58
Dicerca aenea krasoň lesklý 165,97
Dicerca alni krasoň jelšový 165,97
Dicerca furcata krasoň 165,97
Dicerca moesta krasoň 99,58
Dircaea australis 99,58
Ditylus laevis 99,58
Elater (= Ludius) ferrugineus kováčik hrdzavý 99,58
Emus hirtus drobčík chlpatý 66,38
Epicauta erythrocephala 99,58
Epicauta rufidorsum 99,58
Ergates faber fuzáč zavalitý 165,97
Eurythyrea quercus krasoň dubový 99,58
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový 99,58
Euzonitis (rod) 99,58
Evodinus borealis fuzáč 165,97
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus vodomil 165,97
Hydrophilus (= Hydrous) piceus vodomil čierny 99,58
Lacon (rod – okrem L. punctatus) kováčik 99,58
Laena reitteri potemník 165,97
Laena viennensis potemník 99,58
Leptura (= Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký 165,97
Lethrus apterus viničiar čierny 99,58
Limoniscus violaceus kováčik fialový 165,97
Lucanus cervus roháč obyčajný 165,97
Megopis scabricornis fuzáč 99,58
Melandrya barbata 66,38
Meloe autumnalis májka 66,38
Meloe brevicollis májka 99,58
Meloe cicatricosus májka 165,97
Meloe decorus májka 99,58
Meloe hungarus májka 165,97
Meloe proscarabeus májka obyčajná 199,16
Meloe rufiventris májka 199,16
Meloe rugosus májka 66,38
Meloe scabriusculus májka 99,58
Meloe tuccicus májka 165,97
Meloe uralensis májka 99,58
Meloe variegatus májka dúhová 165,97
Meloe violaceus májka fialová 66,38
Menephilus cylindricus potemník 165,97
Morimus funereus 66,38
Mylabris (rod) 99,58
Necydalis major fuzáč 99,58
Necydalis ulmi fuzáč 165,97
Nemosoma caucasicum ploskáň 165,97
Oenas crassicornis 99,58
Oryctes nasicornis nosorožtek obyčajný 165,97
Pachyta lamed fuzáč žltočierny 66,38
Phytoecia argus fuzáč 99,58
Phytoecia hirsutula fuzáč 99,58
Phytoecia scutellata fuzáč 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives krasoň 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica krasoň 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový 66,38
Purpuricenus kaehleri fuzáč 99,58
Pytho abieticola 165,97
Pytho depressus 99,58
Rhopalopus ungaricus 99,58
Rhysodes germari 165,97
Selatostomus rugosus kováčik 165,97
Semanotus russicus fuzáč borievkový 165,97
Sitaris muralis 165,97
Sisyphus schaefferi lajniak skarabeusovitý 66,38
Sphaenoptera antiqua krasoň 165,97
Tragosoma depsarium fuzáč 165,97
Trichoferus pallidus fuzáč 99,58
Zonitis nana 99,58
Hymenoptera – blanokrídlovce
Anthidium montanum vlnárka horská 66,38
Anthocopa mocsaryi čalúnnica mocsáriho 66,38
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 165,97
Bombus (všetky druhy) čmeľ 66,38
Cystomutilla ruficeps pamravec 66,38
Euchroeus dallatoreana blyskavka 66,38
Larra anathema kutavka 165,97
Liometopum microcephalum mravec 66,38
Rhadinoceraea reitteri piliarka 165,97
Scolia flavifrons žihadlovka obrovská 165,97
Xylocopa (všetky druhy) drevár 66,38
Trichoptera – potočníky
Acrophylax vernalis potočník alpínsky 99,58
Agrypnia obsoleta potočník 99,58
Agrypnia varia potočník 99,58
Allogamus starmachi 66,38
Apatania carpathica 66,38
Beraeamyia hrabei 66,38
Ceraclea riparia 99,58
Cyrnus crenaticornis 66,38
Cyrnus flavidus 66,38
Grammotaulis nitidus potočník 99,58
Holocentropus dubius 99,58
Holocentropus picicornis 99,58
Holocentropus stagnalis 99,58
Chaetopteryx subradiata 66,38
Chimarra marginata potočník 165,97
Limnophilus algosus potočník 66,38
Oecetis notata potočník 99,58
Oecetis tripunctata potočník 165,97
Polycentropus excisus 99,58
Polycentropus schmidi 99,58
Setodes viridis potočník 165,97
Lepidoptera – motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový 99,58
Arichanna melanaria kôrovka barinná 99,58
Boloria aquilonaris perlovec severský 165,97
Brenthis hecate perlovec dvojradový 165,97
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový 66,38
Colias chrysotheme žltáčik kozincový 132,77
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový 165,97
Erebia pharte očkáň tatranský 165,97
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový 165,97
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata spriadač kostihojový 165,97
Eutelia adulatrix mora škumpová 99,58
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy 99,58
Hipparchia semele očkáň metlicový 99,58
Hipparchia statilinus očkáň piesočný 99,58
Hyponephele lupina očkáň hájový 165,97
Chazara briseis očkáň skalný 99,58
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový 99,58
Maculinea alcon modráčik horcový 99,58
Neptis sappho bielopásovec hrachorový 132,77
Pericallia matronula spriadač čremchový 165,97
Polyommatus admetus modráčik hnedý 165,97
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý 66,38
Polyommatus damon modráčik vičencový 165,97
Synprapha microgamma mora rašelinisková 99,58
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 165,97
Zygaena cynarae vretienka smldníková 66,38
Zygaena laeta vretienka neskorá 99,58
Diptera – dvojkrídlovce
Atherix ibis 99,58
Petromyzontes – mihule
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 497,90
Eudontomyzon mariae (vladykovi) mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 497,90
Lampetra planeri mihuľa potočná 663,87
Osteichthyes (=Pisces) – ryby
Acipenser gueldenstaedtii jeseter ruský 995,81
Alburnoides bipunctatus ploska pásavá 265,55
Carassius carassius karas zlatistý 331,93
Cyprinus carpio kapor sazan divá forma 1327,75
Gobio kesslerii hrúz Kesslerov 663,87
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 663,87
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 497,90
Misgurnus fossilis čík európsky 663,87
Pelecus cultratus šabľa krivočiara 497,90
Rutilus pigus plotica lesklá 331,93
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský 663,87
Umbra krameri blatniak tmavý 663,87
Zingel streber kolok vretenovitý 663,87
Zingel zingel kolok veľký 663,87
Amphibia – obojživelníky
Bufo bufo ropucha bradavičnatá 165,97
Rana kl . esculenta skokan zelený 165,97
Rana ridibunda skokan rapotavý 331,93
Rana temporaria skokan hnedý 99,58
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá 165,97
Triturus alpestris mlok horský 165,97
Triturus dobrogicus mlok dunajský 497,90
Triturus vulgaris mlok bodkovaný 165,97
Reptilia – plazy
Anguis fragilis slepúch lámavý 165,97
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná 99,58
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná 265,55
Mammalia – cicavce
Alces alces los mokraďový 1659,69
Crocidura suaveolens bielozúbka krpatá 66,38
Crocidura leucodon bielozúbka bielobruchá 66,38
Eliomys quercinus plch záhradný 1659,69
Erinaceus concolor jež bledý/jež východoeurópsky 165,97
Glis (=Myoxus) glis plch sivý 165,97
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný 331,93
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 165,97
Neomys anomalus dulovnica menšia 165,97
Neomys fodiens dulovnica väčšia 165,97
Sciurus vulgaris veverica stromová 66,38
Sorex alpinus piskor vrchovský 165,97
Sorex araneus piskor lesný/piskor obyčajný 66,38
Sorex minutus piskor malý 66,38
Poznámka:Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE, PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ A VYVÁŽAŤ
Vedecké meno Slovenské meno
1.
Alectoris graeca kuropta horská
2.
Alectoris rufa kuropta červená
3.
Anas platyrhynchos kačica divá
4.
Anser albifrons hus bieločelá
5.
Anser anser hus divá
6.
Anser fabalis hus siatinná
7.
Bonasa bonasia jariabok hôrny
8.
Columba palumbus holub hrivnák
10.
Corvus corone vrana túlavá
11.
Corvus frugilegus havran poľný
12.
Fulica atra lyska čierna
13.
Garrulus glandarius sojka škriekavá
14.
Meleagris gallopavo morka divá
15.
Perdix perdix jarabica poľná
16.
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
17.
Pica pica straka čiernozobá
18.
Scolopax rusticola sluka lesná/sluka hôrna
19.
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná
Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ, CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE, PREDÁVAŤ, KUPOVAŤ ALEBO VYMIEŇAŤ, PONÚKAŤ S CIEĽOM PREDAJA ALEBO VÝMENY A PREMIESTŇOVAŤ A VYVÁŽAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ
Vedecké meno Slovenské meno
Alectoris barbata kuropta skalná
Alectoris rufa kuropta červená
Anas platyrhynchos kačica divá
Columba palumbus holub hrivnák
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská
Perdix perdix jarabica poľná
Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY
1.
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra) - v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka ho možno chytať, zraňovať a usmrcovať v poľovných oblastiach J XII. Veľká Fatra a J XXII. Slovenský raj.1)
2.
Kuna lesná (Martes martes) - v období od 1. marca do 30. novembra bežného kalendárneho roka je zakázané ju chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc2) s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať kunu lesnú celoročne.
3.
Tchor tmavý (Mustela putorius) - v období od 1. marca do 30. septembra bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc2) s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrcovať tchora tmavého celoročne.
4.
Vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus) - celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami
a)
v okrese Rožňava a Košice okolie na území NP Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
b)
v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku - potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskom.
Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.
5.
Šakal zlatý (Canis aureus) - v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
6.
Slimák záhradný (Helix pomatia) - celoročne je zakázané chytať, zbierať a usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.
7.
Hlavátka podunajská (Hucho hucho) - v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.
8.
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) - v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)
9.
Boleň dravý (Aspius aspius) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)
10.
Mrena severná (Barbus barbus) a mrena škvrnitá (Barbus peloponensius) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.3)
Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV
Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov
W - jedince získané z voľnej prírody
A - jedince rastlín umelo vypestované
F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N
C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N
I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)
N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona
Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Pokyny na vyplnenie druhovej karty
Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:
DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa.
EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.
DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.
NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca
Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom
odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom
znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom
odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky
odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí
rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode
kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES
výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca
dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom
zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES
zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení
Číslo dokladu
- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody
- číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytený z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES
- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený
- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania
POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.
OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.
PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný obvodný úrad životného prostredia).
VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie
Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:
úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)
vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny
predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES
zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES
úlet, únik - jedinec ušiel, uletel
výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca
odcudzenie - jedinec bol odcudzený
vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci
vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)
zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý
Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.
NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.
V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).
V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.
Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU
Štátny zoznam zahŕňa
1.
prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2.
databázu chránených území a chránených stromov,
3.
zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
1.
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany chráneného územia,
e)
zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
f)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
g)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
h)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
i)
príslušnosť chráneného územia k súvislej európskej sústave chránených území.
2.
Databáza chránených území a chránených stromov
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
a)
evidenčné číslo štátneho zoznamu,
b)
názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
c)
druh chráneného územia,
d)
stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
e)
predmet ochrany - účel vyhlásenia,
f)
údaje o ochrannom pásme,
g)
začlenenie do geomorfologickej jednotky,
h)
obec, katastrálne územie, okres, kraj,
i)
výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
j)
čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
k)
údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
l)
súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
m)
súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).
3.
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
a)
právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
b)
mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
c)
základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,
d)
výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
e)
oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
f)
súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
g)
doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY
A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem
Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.
Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.