266/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

266
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. júla 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
(1)
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 300 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.
(2)
Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu môžu správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu [k § 9 ods. 2 zákona]
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, než sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu [k § 9 ods. 3 zákona]
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu [k § 11 ods. 6 zákona]
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu [k § 11 ods. 8 zákona]
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu [k § 13 ods. 6 zákona]
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú nehnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(2)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú nehnuteľné veci štátu do nájmu na iné účely, ako sú uvedené v odseku 1, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 percent celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 percent výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky.
§ 8
Nájom hnuteľných vecí štátu [k § 13 ods. 6 zákona]
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu motorové vozidlá, technologické zariadenia dielní, práčovní a kotolní, dialyzačných pracovísk, pracovísk spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne).
§ 9
Výpožička majetku štátu [k § 13 ods. 9 zákona]
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ktorou sa prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 10
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 275/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 11
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Rudolf Zajac v. r.