297/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

297
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje zdravotné podmienky pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec, ich výmenách s členskými štátmi1) a dovoze z tretích krajín.2)
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na hydinu určenú na výstavy, prehliadky alebo preteky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
hydinou kury domáce, morky, perličky, kačky, husi, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a vtáky bežci (Ratitae), odchované alebo držané v zajatí na rozmnožovanie, na produkciu mäsa alebo konzumných vajec, alebo na získanie zvere na zazverenie,
b)
násadovými vajciami vajcia znesené hydinou uvedenou v písmene a) a určené na inkubáciu,
c)
jednodňovou hydinou všetka hydina mladšia ako 72 hodín, ešte nekŕmená a nenapájaná; pižmové kačky (Cairina moschata) alebo ich krížence možno kŕmiť,
d)
hydinou na reprodukciu hydina stará 72 hodín a staršia, určená na produkciu násadových vajec,
e)
úžitkovou hydinou hydina stará 72 hodín a staršia, chovaná na produkciu mäsa alebo konzumných vajec, alebo pernatá zver určená na zazverenie,
f)
jatočnou hydinou hydina zaslaná priamo na bitúnok na zabitie čo najskôr,
g)
kŕdľom všetka hydina s rovnakým zdravotným stavom, držaná v rovnakých priestoroch alebo v jednom mieste a tvoriaca jednu epizootologickú skupinu; v klietkových technológiách sa za kŕdeľ považuje všetka hydina, ktorá je v jednom vzduchovom priestore,
h)
chovom zariadenie alebo prevádzkareň podľa písmena i), ktoré sa využíva na chov alebo držanie hydiny na reprodukciu alebo úžitkovej hydiny,
i)
prevádzkarňou zariadenie alebo jeho časť umiestnené na jednom mieste; prevádzkareň sa podľa činnosti člení na
1.
šľachtiteľskú prevádzkareň, ktorou je prevádzkareň, ktorá produkuje násadové vajcia určené na liahnutie hydiny na reprodukciu,
2.
rozmnožovaciu prevádzkareň, ktorou je prevádzkareň, ktorá produkuje násadové vajcia určené na liahnutie úžitkovej hydiny,
3.
odchovnú prevádzkareň, ktorou je buď prevádzkareň odchovávajúca hydinu určenú na reprodukciu pred znáškovým obdobím, alebo prevádzkareň, ktorá odchováva úžitkové nosnice pred štádiom znášky,
4.
liaheň, ktorou je prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva inkubácia násadových vajec, ich liahnutie a ktorá dodáva jednodňovú hydinu,
j)
úradným lekárom veterinárny lekár, ktorého na vykonávanie štátnych veterinárnych činností vymenuje minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,3)
k)
povereným veterinárnym lekárom veterinárny lekár poverený orgánom veterinárnej správy4) alebo príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny vykonávať na zodpovednosť tohto orgánu v určitej prevádzkarni kontroly podľa tohto nariadenia,
l)
schváleným laboratóriom laboratórium umiestnené na území Slovenskej republiky alebo členského štátu, schválené orgánom veterinárnej správy alebo príslušným orgánom členského štátu a poverené na jeho zodpovednosť na vykonávanie diagnostických testov podľa tohto nariadenia,
m)
zdravotnou inšpekciou návšteva vykonaná úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom na účel prehliadky zdravotného stavu všetkej hydiny v prevádzkarni,
n)
chorobou choroba podliehajúca hláseniu uvedená v osobitnom predpise,5)
o)
ohniskom miesto podľa osobitného predpisu,6)
p)
karanténnou stanicou zariadenie, v ktorom je hydina držaná v úplnej izolácii a bez priameho alebo nepriameho kontaktu s inou hydinou tak, aby sa umožnilo jej dlhodobé pozorovanie a testovanie na choroby uvedené v osobitnom predpise,5)
r)
sanitárnym zabitím postup zabezpečujúci v ohnisku nákazy zničenie všetkej hydiny a jej produktov, ktoré sú infikované alebo podozrivé z kontaminácie, pri dodržaní všetkých nevyhnutných zdravotných opatrení vrátane dezinfekcie.
§ 3
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky7) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) predloží Európskej komisii (ďalej len „komisia“) plán národných opatrení, ktoré sú v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 a ktoré je potrebné zaviesť na splnenie požiadaviek na schvaľovanie prevádzkarní na výmeny hydiny a násadových vajec s členskými štátmi.
§ 4
Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy zodpovedné za koordináciu diagnostických metód stanovených v tomto nariadení vlády a ich používanie schválenými laboratóriami na území Slovenskej republiky je uvedené v prílohe č. 3 častiach I a II.
§ 5
Pri premiestňovaní, uvádzaní na trh a výmenách
a)
násadové vajcia, jednodňová hydina, hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia spĺňať podmienky uvedené v § 6, 12 až 15 a 17 a podľa § 13 a 14 a okrem toho
1.
násadové vajcia musia spĺňať podmienky uvedené v § 7,
2.
jednodňová hydina musí spĺňať podmienky uvedené v § 8,
3.
hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia spĺňať podmienky uvedené v § 9,
b)
jatočná hydina musí spĺňať podmienky uvedené v § 10, 12 až 15 a 17 a podľa § 13 a 14,
c)
hydina vrátane jednodňovej hydiny určená pre potreby zazverenia musí spĺňať podmienky uvedené v § 10, 12 až 15 a 17 a podľa § 13 a 14.
§ 6
Násadové vajcia, jednodňové kurčatá, hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia pochádzať
a)
z prevádzkarní, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
1.
musia byť schválené príslušným orgánom veterinárnej správy9) alebo príslušným orgánom členského štátu a mať pridelené úradné číslo10) v súlade s požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 časti A,
2.
v čase expedície alebo odoslania sa na ne nevzťahujú žiadne zdravotné obmedzenia týkajúce sa hydiny,
3.
musia byť umiestnené v oblasti, ktorá nepodlieha obmedzujúcim opatreniam nariadeným zo zdravotných dôvodov, ktoré boli nariadené v dôsledku výskytu ohniska choroby, na ktorú je hydina vnímavá,
b)
z kŕdľa, v ktorom nie je v čase expedície alebo odoslania žiadny klinický príznak alebo podozrenie z nákazlivej choroby hydiny.
§ 7
(1)
Násadové vajcia, ktoré sú určené na odoslanie, musia
a)
pochádzať z kŕdľov, ktoré
1.
boli držané viac ako šesť týždňov v jednej alebo vo viacerých prevádzkarňach, uvedených v § 6 písm. a) prvom bode, v Slovenskej republike alebo v členskom štáte,
2.
ak boli vakcinované, boli vakcinované v súlade s podmienkami vakcinácie uvedenými v prílohe č. 4,
3.
buď boli podrobené zdravotnému vyšetreniu, ktoré vykonal úradný veterinárny lekár alebo poverený veterinárny lekár v čase do 72 hodín pred ich expedíciou alebo odoslaním a ktoré v čase tohto vyšetrenia nevykazovali žiadne klinické príznaky alebo podozrenie z nákazlivej choroby, alebo
4.
boli každý mesiac podrobené zdravotnej prehliadke vykonanej úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom a ich posledná prehliadka bola vykonaná v lehote do 31 dní pred expedíciou alebo odoslaním; ak sa vykoná tento spôsob prehliadky, úradný veterinárny lekár alebo poverený veterinárny lekár musí preskúmať aj záznamy o zdravotnom stave kŕdľa a vyhodnotiť jeho súčasný zdravotný stav na základe aktuálnych informácií, ktoré mu poskytne osoba zodpovedná za kŕdeľ v lehote do 72 hodín pred expedíciou alebo odoslaním. Ak záznamy alebo každá iná informácia vyvolajú podozrenie z choroby, kŕdle musia byť podrobené zdravotnému vyšetreniu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár alebo poverený veterinárny lekár, ktorým vylúči možnosť výskytu akejkoľvek nákazlivej choroby hydiny,
b)
byť označené podľa osobitného predpisu,11)
c)
byť dezinfikované podľa pokynov úradného veterinárneho lekára vydaných na základe podmienok uvedených v prílohe č. 2 časti B písm. b) druhom bode.
(2)
Ak počas inkubácie vajec vznikne v kŕdli, z ktorého boli násadové vajcia dodané, nákazlivá choroba hydiny, ktorá môže byť prenesená násadovými vajciami, okrem splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1 musí to byť oznámené príslušnej liahni a orgánu veterinárnej správy, ktorý vykonáva veterinárny dozor v liahni a v kŕdli pôvodu.
§ 8
(1)
Jednodňová hydina určená na odoslanie musí
a)
byť vyliahnutá z násadových vajec, ktoré zodpovedajú požiadavkám uvedeným v § 6 a 7,
b)
spĺňať, ak bola vakcinovaná, podmienky vakcinácie uvedené v prílohe č. 4,
c)
byť v čase odoslania bez príznakov, ktoré by mohli vyvolať podozrenie na chorobu.
(2)
Jednodňová hydina určená na odoslanie do Fínska a Švédska, ktorá je určená na zaradenie do kŕdľov hydiny na reprodukciu do kŕdľov úžitkovej hydiny, musí pochádzať z násadových vajec hydiny, ktorá bola podrobená testom podľa § 9 ods. 2.
(3)
Jednodňovú hydinu uvedenú v odseku 2 musí sprevádzať veterinárny certifikát podľa prílohy č. 5 vzoru č. 9, ktorý môže
a)
byť sprevádzaný podľa prílohy č. 5 vzoru č. 2, alebo
b)
byť súčasťou certifikátu podľa písmena a).
(4)
Dodatočné záruky podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na kŕdle, ktoré podliehajú programu uznanému komisiou za rovnocenný s programom zavedeným vo Švédsku a Fínsku.
§ 9
(1)
V čase expedície alebo odoslania hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia
a)
byť držané od svojho vyliahnutia alebo dlhšie ako šesť týždňov v jednej alebo vo viacerých prevádzkarňach v Slovenskej republike alebo v členskom štáte uvedených v § 6 písm. a) prvom bode,
b)
spĺňať, ak boli vakcinované, podmienky vakcinácie uvedené v prílohe č. 4,
c)
byť podrobené zdravotnému vyšetreniu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár alebo poverený veterinárny lekár v lehote do 48 hodín pred expedíciou alebo odoslaním a v čase vyšetrenia nesmú vykazovať žiadny klinický príznak alebo podozrenie z nákazlivej choroby hydiny.
(2)
Hydina na reprodukciu určená na odoslanie do Fínska a Švédska podlieha mikrobiologickým testom vykonaným vo vzorkách odobratých v kŕdli pôvodu.
(3)
Mikrobiologické testy podľa odseku 2 sa vykonávajú v súlade s prílohou č. 6.
(4)
Hydinu na reprodukciu, určenú na odoslanie do Fínska a Švédska, musí sprevádzať veterinárny certifikát podľa prílohy č. 5 vzoru č. 8, ktorý môže
a)
byť sprevádzaný certifikátom podľa prílohy č. 5 vzoru č. 3, alebo
b)
byť súčasťou certifikátu podľa písmena a).
(5)
Nosnice, najmä ak ide o nosnice úžitkovej hydiny, dodávané na produkciu konzumných vajec, ktoré sú určené na odoslanie do Fínska a Švédska, podliehajú mikrobiologickým testom vykonaným vo vzorkách odobratých v kŕdli pôvodu.
(6)
Mikrobiologické testy podľa odseku 5 sa vykonávajú v súlade s prílohou č. 7.
(7)
Nosnice, určené na odoslanie do Fínska a Švédska, musí sprevádzať veterinárny certifikát podľa prílohy č. 5 vzoru č. 10, ktorý môže byť
a)
sprevádzaný certifikátom podľa prílohy č. 5 vzoru č. 3, alebo
b)
súčasťou certifikátu podľa písmena a).
(8)
Dodatočné záruky podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na kŕdle, ktoré podliehajú programu uznanému komisiou za rovnocenný s programom zavedeným vo Švédsku a Fínsku.
§ 10
(1)
V čase expedície alebo odoslania musí jatočná hydina pochádzať z chovu
a)
kde bola držaná od svojho vyliahnutia alebo dlhšie ako 21 dní,
b)
na ktorý sa nevzťahujú žiadne zdravotné obmedzenia týkajúce sa hydiny,
c)
kde sa zdravotným vyšetrením kŕdľa hydiny, z ktorého pochádza zásielka určená na zabitie, vykonaným úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom v lehote do piatich dní pred odoslaním nezistili v kŕdli žiadne klinické príznaky alebo podozrenie z nákazlivej choroby hydiny,
d)
ktorý sa nenachádza v oblasti, v ktorej boli nariadené obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia zvierat podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych predpisov Európskych spoločenstiev ako dôsledku výskytu ohniska choroby, na ktorú je hydina vnímavá.
(2)
V čase odoslania musí hydina staršia ako 72 hodín, určená na zazverenie poľovných revírov, pochádzať z chovu,
a)
v ktorom bola držaná od svojho vyliahnutia alebo dlhšie ako 21 dní a v ktorom počas dvoch týždňov predchádzajúcich odoslaniu neprišla do styku s novo prijatou hydinou,
b)
v ktorom nie sú na hydinu uplatňované žiadne zdravotné opatrenia,
c)
v ktorom pri zdravotnom vyšetrení vykonanom v lehote do 48 hodín pred odoslaním úradným veterinárnym lekárom alebo povereným veterinárnym lekárom v kŕdli, z ktorého je odosielaná hydina, nezistil žiadny klinický príznak alebo podozrenie z nákazlivej choroby hydiny,
d)
ktorý sa nenachádza v oblasti, v ktorej boli nariadené obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia zvierat podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych predpisov Európskych spoločenstiev ako dôsledku výskytu ohniska choroby, na ktorú je hydina vnímavá.
(3)
Ustanovenia § 6 a 9 sa nevzťahujú na hydinu uvedenú v odseku 2.
(4)
Zásielky hydiny na zabitie určené pre Fínsko a Švédsko musia byť
a)
mikrobiologicky testované vo vzorkách odobratých v prevádzkarni pôvodu a aj na sérotypy, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2 časti C oddiele A, a to spôsobom uvedeným v prílohe č. 8,
b)
sprevádzané certifikátom podľa prílohy č. 5 vzoru č. 7, ktorý môže
1.
sprevádzať certifikát podľa prílohy č. 5 vzoru č. 5, alebo
2.
súčasťou certifikátu podľa bodu 1.
§ 11
(1)
Požiadavky podľa § 5 až 10 a 15 sa nevzťahujú na premiestňovanie, uvádzanie na trh a na výmenu hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, ak ide o zásielky s menej ako 20 jednotkami.
(2)
Hydina a násadové vajcia uvedené v odseku 1 musia v čase odoslania pochádzať z kŕdľov, ktoré
a)
boli držané na území Slovenskej republiky alebo členského štátu od svojho vyliahnutia, alebo najmenej tri mesiace,
b)
v čase odoslania nevykazujú žiadne klinické príznaky nákazlivých chorôb hydiny,
c)
ak boli vakcinované, zodpovedajú podmienkam vakcinácie uvedeným v prílohe č. 4,
d)
nepodliehajú žiadnym zdravotným obmedzeniam vzťahujúcim sa na hydinu,
e)
sa nenachádzajú v oblasti, v ktorej sú zo zdravotných dôvodov nariadené obmedzujúce opatrenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi Európskych spoločenstiev ako následok výskytu ohniska choroby, na ktorú je hydina vnímavá.
(3)
Hydina z jednej zásielky podľa odseku 2 musí mať negatívne výsledky sérologických testov na zisťovanie prítomnosti protilátok proti Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum podľa prílohy č. 2 časti C najviac mesiac pred odoslaním. V prípade násadových vajec alebo jednodňovej hydiny musí byť kŕdeľ pôvodu v období troch mesiacov predchádzajúcich odoslaniu sérologicky testovaný na zistenie protilátok voči Salmonella pullorum a Salmonella gallinarum v rozsahu, ktorý zaručuje 95 % spoľahlivosť detekcie infekcie pri jej prevalencii 5 %.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú na zásielky bežcov (Ratitae) alebo ich násadových vajec.
§ 12
(1)
V prípade zásielok hydiny a násadových vajec zo Slovenskej republiky alebo z jej časti alebo z členských štátov alebo ich častí, ktoré vykonávajú očkovanie hydiny proti pseudomoru hydiny, do členského štátu alebo časti členského štátu, alebo do Slovenskej republiky alebo jej časti, ktorej štatút bol určený podľa odseku 2, musia byť splnené tieto požiadavky:
a)
násadové vajcia musia pochádzať z kŕdľov, ktoré sú
1.
buď nevakcinované, alebo
2.
vakcinované inaktivovanou vakcínou, alebo
3.
vakcinované živou vakcínou, ak bolo očkovanie vykonané najmenej 30 dní pred zberom násadových vajec,
b)
jednodňová hydina vrátane hydiny určenej na zazverenie nesmie byť vakcinovaná proti pseudomoru a musí pochádzať
1.
z násadových vajec zodpovedajúcich podmienkam uvedeným v písmene a),
2.
z liahne, v ktorej pracovné postupy zabezpečujú úplne časovo a priestorovo oddelenú inkubáciu takýchto vajec od vajec, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v písmene a),
c)
hydina na reprodukciu alebo úžitková hydina
1.
nesmie byť vakcinovaná proti pseudomoru hydiny,
2.
musí byť 14 dní pred odoslaním izolovaná v chove alebo v karanténnej stanici pod dozorom úradného veterinárneho lekára; žiadna iná hydina v tomto chove pôvodu alebo v karanténnej stanici nesmie byť vakcinovaná proti pseudomoru hydiny počas 21 dní predchádzajúcich odoslaniu a počas tohto obdobia do chovu; do karanténnej stanice nesmú mať vstup žiadne iné vtáky okrem tých, ktoré tvoria súčasť zásielky; v karanténnej stanici nesmie byť vykonávaná vakcinácia,
3.
podlieha počas 14 dní pred odoslaním reprezentatívnemu sérologickému testovaniu na protilátky proti pseudomoru hydiny spôsobom ustanoveným v prílohe č. 9 s negatívnymi výsledkami tohto testovania,
d)
jatočná hydina musí pochádzať z kŕdľov, ktoré ak
1.
nie sú vakcinované proti pseudomoru hydiny, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v písmene c) treťom bode,
2.
sú vakcinované, boli počas 14 dní pred odoslaním na základe reprezentatívnej vzorky testované izoláciou vírusu pseudomoru hydiny.
(2)
Na možnú klasifikáciu Slovenskej republiky alebo jej regiónu, alebo regiónov za nevakcinujúce proti pseudomoru hydiny môže štátna veterinárna a potravinová správa predložiť komisii na prešetrenie a schválenie program podľa § 13.
(3)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa usúdi, že Slovenská republika alebo jej región dosiahol štatút štátu alebo regiónu nevakcinujúceho proti pseudomoru hydiny, podá žiadosť o uznanie tohto štatútu komisii; pri určení štatútu nevakcinujúceho štátu alebo regiónu sa berú do úvahy údaje podľa § 14 ods. 1 písm. a), a najmä tieto kritériá:
a)
vakcinácia proti pseudomoru hydiny nesmie byť u hydiny podľa odseku 1 povolená počas posledných 12 mesiacov okrem povinnej vakcinácie športových holubov uvedenej v osobitnom predpise,12)
b)
kŕdle hydiny na reprodukciu musia byť sérologicky testované najmenej jedenkrát ročne na prítomnosť protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny podľa prílohy č. 9,
c)
v chovoch nesmie byť umiestnená žiadna hydina, ktorá bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny v predchádzajúcich 12 mesiacoch okrem chovov športových holubov podľa osobitného predpisu.12)
(4)
Komisia môže odňať nevakcinačný štatút podľa odseku 3, ak
a)
sa vyskytne závažná epizoócia pseudomoru hydiny, ktorá sa nekontrolovateľne šíri, alebo
b)
sa zrušia právne predpisy zakazujúce návrat k systematickej rutinnej vakcinácii proti pseudomoru hydiny.
§ 13
Ak štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje dobrovoľný alebo povinný program kontroly a eradikácie choroby, na ktorú je hydina vnímavá, môže ho predložiť komisii na schválenie. V programe uvedie najmä
a)
rozšírenie choroby na svojom území,
b)
odôvodnenie programu významom choroby a predpokladaným ekonomickým prínosom,
c)
geografickú oblasť, v ktorej bude program uplatnený,
d)
kategórie štatútov pre hydinové prevádzkarne, štandardy, ktoré majú byť dosiahnuté v každej kategórii hydiny, ako aj postupy testovania, ktoré sa musia použiť,
e)
spôsoby kontroly programu,
f)
opatrenia, ktoré sa vykonajú, ak prevádzkareň z akéhokoľvek dôvodu stratí svoj štatút s ohľadom na chorobu,
g)
opatrenia, ktoré sa uložia, ak sú výsledky testov, vykonaných podľa určeného programu, pozitívne.
§ 14
(1)
Ak podľa zistenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy je územie Slovenskej republiky alebo jeho časť bez výskytu choroby, na ktorú je hydina vnímavá, predloží komisii dokumentáciu, v ktorej uvedie najmä
a)
povahu choroby jej výskytu na území Slovenskej republiky v minulom období,
b)
výsledky dohľadu založené na sérologickom, mikrobiologickom alebo patologickom vyšetrení a skutočnosti, že choroba podlieha hláseniu, čas, počas ktorého bol vykonaný dohľad; prípadne čas, počas ktorého bolo zakázané vakcinovať proti tejto nákaze, a územie, na ktoré sa zákaz vzťahoval, a opatrenia na overenie, či príslušná oblasť zostáva bez nákazy.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi komisii akúkoľvek zmenu o skutočnostiach uvedených v odseku 1.
§ 15
(1)
Jednodňová hydina a násadové vajcia musia byť prepravované
a)
v nepoužitých jednorazových obaloch určených na tento účel, ktoré sa po použití zničia, alebo
b)
vo vratných obaloch na opakované použitie, ak sú vopred vyčistené a vydezinfikované.
(2)
Obaly podľa odseku 1 musia
a)
obsahovať výlučne jednodňovú hydinu alebo násadové vajcia rovnakého druhu hydiny, kategórie a typu hydiny, ktoré pochádzajú z jednej prevádzkarne,
b)
byť označené týmito údajmi:
1.
názov štátu a oblasť pôvodu,
2.
úradné číslo prevádzkarne pôvodu (príloha č. 2 časť A druhý bod),
3.
počet kusov hydiny alebo vajec v každom obale,
4.
druh hydiny, ku ktorému patria vajcia alebo jednodňová hydina.
(3)
Obaly obsahujúce jednodňovú hydinu alebo násadové vajcia môžu byť pri preprave zoskupené do vhodných kontajnerov. Počet obalov v skupine a údaje uvedené v odseku 1 písm. b) musia byť na kontajneri vyznačené.
(4)
Hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia byť prepravované v škatuliach alebo klietkach, ktoré
a)
obsahujú len hydinu rovnakého druhu, kategórie a typu, ktorá pochádza z jednej prevádzkarne,
b)
sú označené úradným číslom prevádzkarne, z ktorej hydina pochádza.
(5)
Hydina na reprodukciu, úžitková hydina a jednodňová hydina musia byť dopravené bezodkladne do prevádzkarne určenia bez toho, aby sa dostali do styku s inými živými vtákmi, okrem hydiny na reprodukciu úžitkovej hydiny alebo jednodňovej hydiny zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.
(6)
Jatočná hydina musí byť bezodkladne dopravená na bitúnok určenia bez toho, aby sa dostala do kontaktu s inou hydinou, okrem jatočnej hydiny, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.
(7)
Hydina určená na zazverenie revírov musí byť dopravená bezodkladne na miesto určenia bez toho, aby sa dostala do kontaktu s inou hydinou, okrem hydiny určenej na zazverenie, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.
(8)
Obaly, klietky a dopravné prostriedky musia byť riešené tak, aby
a)
sa predchádzalo vypadávaniu výkalov a minimalizovalo sa vypadávanie peria,
b)
bola možná vizuálna prehliadka hydiny,
c)
bolo možné čistenie a dezinfekcia.
(9)
Dopravné prostriedky a kontajnery, obaly a klietky, ak nie sú na jednorazové použitie, musia byť pred naložením a po vyložení vyčistené a vydezinfikované podľa pokynov príslušného orgánu veterinárnej správy alebo orgánu veterinárnej služby členského štátu.
§ 16
Hydina uvedená v § 15 ods. 4 sa nesmie prepravovať cez oblasti infikované morom hydiny alebo pseudomorom hydiny okrem prepravy uskutočňovanej po hlavných cestných komunikáciách alebo železničných tratiach.
§ 17
(1)
Pri výmenách s členskými štátmi musí hydinu a násadové vajcia počas prepravy do miesta určenia sprevádzať zdravotný certifikát, ktorý
a)
zodpovedá certifikátu podľa prílohy č. 5,
b)
je podpísaný úradným veterinárnym lekárom,
c)
je vydaný v deň nakládky v jazyku alebo v jazykoch odosielajúceho členského štátu alebo Slovenskej republiky, ak je odosielateľom, a v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch členského štátu určenia alebo Slovenskej republiky, ak je štátom určenia,
d)
je platný päť dní,
e)
pozostáva z jedného listu papiera,
f)
je vyhotovený pre jedného príjemcu,
g)
je opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom odlišnej farby, ako je certifikát.
(2)
Pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec v rámci Slovenskej republiky do regiónu klasifikovaného alebo prevádzkarne klasifikovanej podľa programu uvedeného v § 12 až 14, musí zásielku do miesta určenia sprevádzať zdravotný certifikát, ktorého vzor určí štátna veterinárna a potravinová správa.
§ 18
Členské štáty určenia alebo Slovenská republika, ak je štátom určenia, môžu v súlade so všeobecnými ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva povoliť jednému alebo viacerým členským štátom všeobecné alebo obmedzené povolenie vstupu hydiny a násadových vajec na svoje územie bez zdravotného certifikátu uvedeného v § 17.
§ 19
Dovážaná hydina a násadové vajcia musia spĺňať podmienky ustanovené v § 20 až 23.
§ 20
Hydina a násadové vajcia musia pochádzať z tretej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej v zozname vyhotovenom komisiou.
§ 21
(1)
Hydina a násadové vajcia musia pochádzať z tretích krajín
a)
v ktorých mor hydiny a pseudomor hydiny, tak ako sú definované v osobitných predpisoch,14) sú chorobami podliehajúcimi povinnému hláseniu,
b)
ktoré sú bez moru hydiny a pseudomoru hydiny alebo ktoré, aj keď nie sú bez týchto nákaz, používajú opatrenia na ich kontrolu, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné s opatreniami uvedenými v osobitných predpisoch.14)
(2)
Ďalšie kritériá, najmä typ použitej vakcíny, sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 22
(1)
Hydinu a násadové vajcia možno z územia tretej krajiny alebo z časti územia príslušnej tretej krajiny uvedenej v zozname uvedenom v § 20 ods. 1 dovážať, len ak pochádzajú z kŕdľov, ktoré
a)
boli pred odoslaním bez prerušenia držané na území alebo na časti územia príslušnej krajiny po čas určený príslušným orgánom veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím komisie,
b)
vyhovujú zdravotným požiadavkám na zdravie, ktoré určí príslušný orgán veterinárnej správy v súlade s rozhodnutím komisie pre dovozy hydiny a násadových vajec z príslušnej krajiny; tieto podmienky môžu byť rozdielne podľa druhu a kategórie hydiny.
(2)
Zdravotné požiadavky sa určujú na základe požiadaviek uvedených v § 3 až 18 a v prílohách v nich uvedených.
§ 23
(1)
Hydinu a násadové vajcia musí sprevádzať certifikát vydaný a podpísaný úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny. Certifikát musí
a)
byť vydaný v deň nakládky pre zásielky do Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
byť vyhotovený v úradnom jazyku Slovenskej republiky alebo členského štátu, ak je štátom určenia,
c)
byť predložený v originálnom vyhotovení,
d)
potvrdzovať, že hydina alebo násadové vajcia spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a požiadavky prijaté na jeho základe pre dovoz z tretích krajín,
e)
byť platný päť dní,
f)
pozostávať z jedného listu papiera,
g)
byť vyhotovený pre jediného príjemcu,
h)
byť opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom odlišnej farby, ako je certifikát.
(2)
Certifikát podľa odseku 1 musí zodpovedať vzoru, ktorý vydá štátna veterinárna správa a potravinová správa na základe rozhodnutia komisie.
§ 26
(1)
Dovezená jatočná hydina musí byť po príchode do miesta určenia prepravená priamo na bitúnok a čo najskôr zabitá.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže z dôvodov zdravia zvierat určiť bitúnok, na ktorý musí byť hydina podľa odseku 1 prepravená.
§ 27
(1)
Pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi možno nariadiť mimoriadne núdzové opatrenia podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi sa vykonávajú veterinárne kontroly podľa osobitného predpisu.16)
§ 28
Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia § 17 ods. 1 a § 18 použijú len pri dovoze z členských štátov.
§ 29
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 okrem § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2 až 7, § 10 ods. 4 a § 27, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v znení
– smernice Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Európskeho spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),
– smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 korigendum k smernici Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. EÚ L 268, 24. 9. 1991),
– rozhodnutia Komisie 92/369/EHS z 24. júna 1992, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Rady 90/539/EHS o veterinárnych podmienkach, ktorými sa upravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o podmienky vakcinácie hydiny (Ú. v. EÚ L 195, 14. 7. 1992),
– smernice Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 268, 14. 9. 1992),
– smernice Rady 93/120/ES z 22. decembra 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o zdravotných podmienkach zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy hydiny a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 340, 31.12.1993),
– smernice Rady 1999/90/ES z 15. novembra 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa a násadových vajec z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 300, 23. 11. 1999),
– rozhodnutia Komisie 2000/505/ES z 25. júla 2000, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS o podmienkach týkajúcich sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod vo vnútri Spoločenstva a dovoz hydiny a násadových vajec z tretích krajín a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 96/482/ES, ktorým sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a veterinárne certifikáty pre dovoz hydiny a násadových vajec okrem vtákov skupiny bežcov a ich vajec z tretích krajín vrátane opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré sa musia uplatňovať po takom dovoze (Ú. v. L 201, 9. 8. 2000),
– rozhodnutia Komisie 2001/867/ES z 3. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa smernicu Rady 90/539/EHS o zdravotných certifikátoch pre obchod s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 323, 7. 12. 2001),
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa k rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– rozhodnutia Komisie 2006/911/ES z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 346, 9. 12. 2006),
– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
– rozhodnutia Komisie 2007/594/ES z 29. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 90/539/EHS, pokiaľ ide o vzory veterinárnych osvedčení pre obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva s cieľom zohľadniť určité požiadavky verejného zdravia (Ú. v. L 227, 31. 8. 2007),
– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 2007/729/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. L 294, 13. 11. 2007).
2.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
POŽIADAVKY NA SCHVAĽOVANIE PREVÁDZKARNÍ
ČASŤ A
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY
1.
Príslušný orgán veterinárnej správy schváli alebo povolí prevádzkarne, len ak
a)
zodpovedajú požiadavkám na zariadenia a ich prevádzku uvedeným v časti B,
b)
zaviedli a dodržiavajú program dohľadu chorôb schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou a požiadavky uvedené v časti C,
c)
zabezpečia podporu pri vykonávaní úkonov podľa písmena d),
d)
podliehajú dozoru príslušného orgánu veterinárnej správy v súvislosti s organizovanou formou sledovania zdravia zvierat; toto sledovanie predstavuje najmä
1.
najmenej jednu inšpekčnú návštevu ročne vykonanú úradným veterinárnym lekárom, doplnenú kontrolou na overenie uplatňovania hygienických opatrení a kontrolou prevádzky v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B,
2.
kontrolu zaznamenávania chovateľom všetkých informácií potrebných na nepretržité sledovanie zdravotného štatútu prevádzkarne,
e)
chovajú len hydinu uvedenú v § 2.
2.
Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí každej prevádzkarni, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v bode 1, úradné číslo.
ČASŤ B
POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A PREVÁDZKU
A.
Šľachtiteľské, rozmnožovacie a odchovné prevádzkarne
1.
Zariadenia
a)
Poloha a usporiadanie zariadení musí vyhovovať druhu výroby prevádzkarne a zabezpečovať prevenciu proti zavlečeniu choroby alebo, ak sa choroba vyskytne, umožňovať ich kontrolu; ak sa v prevádzkarni chová viac druhov hydiny, musia byť zreteľne oddelené,
b)
zariadenia musia zabezpečovať dobré hygienické podmienky a umožňovať výkon zdravotného sledovania hydiny,
c)
vybavenie musí zodpovedať druhu výroby a umožňovať čistenie a dezinfekciu zariadenia a dopravných prostriedkov na prepravu hydiny a násadových vajec na najvhodnejšom mieste.
2.
Odchov
a)
Technológia chovu musí byť založená v najvyššej možnej miere na zásadách „turnusového chovu“ s jednorazovým vyskladnením a naskladnením. Medzi každou šaržou hydiny sa musí vykonať úplné vyskladnenie všetkej hydiny, čistenie a dezinfekcia,
b)
v šľachtiteľských, rozmnožovacích a odchovných prevádzkarňach sa môže chovať len hydina pochádzajúca
1.
z vlastnej prevádzkarne, alebo
2.
z iných šľachtiteľských, rozmnožovacích a odchovných prevádzkarní v Slovenskej republike alebo v členských štátoch, schválených v súlade s § 6 písm. a), alebo
3.
z dovozu z tretích krajín, dovezená v súlade s týmto nariadením,
c)
manažment prevádzkarne musí určiť hygienické zásady prevádzkarne. Zamestnanci musia nosiť vhodný pracovný odev a návštevníci ochranný odev,
d)
stavby, ploty a vybavenie musia byť udržiavané v dobrom technickom stave,
e)
vajcia sa musia zbierať viackrát za deň a musia byť čisté a čo najskôr po zbere vydezinfikované,
f)
výrobca musí oznámiť poverenému veterinárnemu lekárovi každú odchýlku v úžitkovosti alebo každý iný príznak, ktorý by mohol nasvedčovať o výskyte nákazlivej choroby hydiny. Ak je podozrenie z choroby, musí poverený veterinárny lekár odoslať do schváleného laboratória vzorky potrebné na stanovenie alebo potvrdenie diagnózy,
g)
pre každý kŕdeľ sa vedie denník chovu alebo register, alebo iná forma média s údajmi o kŕdli. Tieto doklady sa uchovávajú najmenej dva roky od vyskladnenia kŕdľa a musia obsahovať tieto údaje:
1.
dátum naskladnenia a vyskladnenia hydiny,
2.
úžitkovosť,
3.
chorobnosť, úmrtnosť a ich príčiny,
4.
všetky vykonané laboratórne testy a ich výsledky,
5.
miesto pôvodu hydiny,
6.
miesto určenia vajec,
h)
v prípade výskytu nákazlivej choroby hydiny sa musia výsledky laboratórnych testov okamžite oznámiť poverenému veterinárnemu lekárovi.
B.
Liahne
1.
Zariadenia
a)
Liaheň musí byť fyzicky a prevádzkovo oddelená od chovných zariadení. Usporiadanie musí zabezpečiť vzájomné oddelenie týchto rôznych funkčných jednotiek liahne:
1.
skladovanie a triedenie vajec,
2.
dezinfekcia,
3.
predinkubácia,
4.
liahnutie,
5.
príprava a balenie na odoslanie,
b)
budovy musia byť chránené proti vnikaniu vtákov z vonkajšieho prostredia a proti hlodavcom. Podlahy a steny musia byť z odolného, nepriepustného a umývateľného materiálu. Budovy musia byť vybavené vhodným druhom prirodzeného alebo umelého osvetlenia a systémom regulácie vetrania a teploty. Musí byť zabezpečené hygienické odstraňovanie odpadu (vajec a hydiny),
c)
vybavenie musí mať hladké povrchy, ktoré sú nepriepustné pre vodu.
2.
Prevádzka
a)
Prevádzka musí vychádzať zo zásady jednosmerného pohybu vajec, mobilného vybavenia a zamestnancov,
b)
násadové vajcia musia pochádzať
1.
zo šľachtiteľských alebo rozmnožovacích prevádzkarní v Slovenskej republike alebo v členských štátoch schválených podľa § 6 písm. a),
2.
z tretích krajín, ak sú dovezené v súlade s týmto nariadením,
c)
manažment prevádzkarne musí určiť hygienické zásady prevádzkarne; zamestnanci musia nosiť vhodný pracovný odev a návštevníci ochranný odev,
d)
budovy a vybavenie musia byť udržiavané v dobrom technickom stave,
e)
dezinfikovať sa musia
1.
vajcia medzi ich príjmom a procesom inkubácie,
2.
pravidelne inkubátory,
3.
liahne a ich vybavenie po liahnutí každej dávky hydiny,
f)
na vyhodnotenie zdravotného stavu liahne sa musí používať program kontrol mikrobiologickej kvality,
g)
prevádzkovateľ musí oznámiť poverenému veterinárnemu lekárovi každú odchýlku v úžitkovosti alebo každý iný príznak, ktorý by mohol svedčiť o výskyte nákazlivej choroby hydiny. Len čo vznikne podozrenie na výskyt nákazlivej choroby, poverený veterinárny lekár musí odoslať do schváleného laboratória potrebné vzorky na stanovenie alebo potvrdenie diagnózy a informovať príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodne, aké opatrenia sa vykonajú,
h)
o jednotlivých kŕdľoch sa musia viesť a uchovávať najmenej dva roky záznamy o kŕdli, register alebo iná forma zápisu s údajmi o kŕdli, ktoré musia obsahovať tieto údaje:
1.
pôvod vajec a dátum ich dodávky,
2.
výsledky liahnutia,
3.
všetky zistené odchýlky,
4.
všetky vykonané laboratórne testy a ich výsledky,
5.
podrobné údaje o vakcinačných programoch,
6.
počet a miesto určenia inkubovaných nevyliahnutých vajec,
7.
miesto určenia jednodňovej hydiny,
i)
v prípade výskytu nákazlivej choroby hydiny musia byť výsledky laboratórnych testov ihneď oznámené ústrednému veterinárnemu lekárovi alebo poverenému veterinárnemu lekárovi.
ČASŤ C
PROGRAM DOHĽADU CHORÔB
Program dohľadu chorôb, ktorým je program pravidelného prieskumu a potvrdenia zdravotného stavu danej populácie hydiny, musí zahŕňať najmenej dohľad týchto infekcií a druhov hydiny:
A.
Infekcia Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum a Salmonella arizonae
1.
Druhy hydiny, na ktoré sa dohľad vzťahuje:
a)
S. pullorum a gallinarum: kury domáce, morky, perličky, prepelice, bažanty, jarabice a kačky,
b)
S. arizonae: morky.
2.
Program dohľadu choroby
a)
Na určenie toho, či sa infekcia vyskytuje, sa musia použiť sérologické alebo bakteriologické testy,
b)
vzorky na testovanie sa podľa potreby odoberajú z krvi, z hydiny z druhého liahnutia, peria alebo z prachu z liahní, ako stery zo stien liahní, z podstielky alebo vody z napájačiek,
c)
na určenie počtu vzoriek, ktoré treba odobrať, sa pri odbere vzoriek krvi z kŕdľa na sérologické vyšetrenie na S. pullorum alebo S. arizonae musí brať do úvahy prevalencia infekcie v Slovenskej republike a jej incidencia v chove v minulosti; kŕdeľ sa musí kontrolovať počas každého znáškového obdobia, a to v okamžiku najvhodnejšom na zistenie choroby.
B.
Infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis
1.
Druhy hydiny, na ktoré sa dohľad vzťahuje:
a)
Mycoplasma gallisepticum: kury domáce, morky,
b)
Mycoplasma meleagridis: morky.
2.
Program dohľadu choroby:
a)
Výskyt infekcie sa musí testovať sérologickým alebo bakteriologickým testovaním alebo nálezom zápalových zmien vo vzduchových vakoch u jednodňových kurčiat a moriek,
b)
vzorky na testovanie sa podľa potreby odoberajú ako vzorky krvi jednodňových kurčiat a moriek, spermií, výterov z trachey, kloaky alebo vzduchových vakov,
c)
testy na stanovenie M. gallisepticum alebo M. meleagridis sa musia vykonať na reprezentatívnej vzorke, aby bol možný sústavný dohľad infekcie počas odchovu a znášky, najlepšie pred začiatkom znášky a potom každé tri mesiace.
C.
Výsledky a opatrenia, ktoré treba vykonať
Ak nie sú zistení reagenti, test sa považuje za negatívny. V opačnom prípade je kŕdeľ podozrivý a musia sa v ňom vykonať opatrenia uvedené v časti D.
D.
V chovoch, ktoré majú dve alebo viac oddelených produkčných jednotiek, môže príslušný orgán veterinárnej správy upustiť od vykonania týchto opatrení v zdravých produkčných jednotkách infikovanej prevádzkarne, ak poverený veterinárny lekár potvrdí, že štruktúra a veľkosť týchto produkčných jednotiek a činnosti, ktoré sa v nich vykonávajú, sú takej povahy, že tieto produkčné jednotky poskytujú úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, držanie a kŕmenie hydiny, a teda uvedená choroba sa nemôže šíriť z jednej jednotky do ostatných.
Opatreniami dohľadu infekcií uvedenými v bodoch A až D nie sú dotknuté ustanovenia § 13 a 14.
ČASŤ D
KRITÉRIÁ NA POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNE
1.
Schválenie vydané prevádzkarni musí príslušný orgán veterinárnej správy pozastaviť1)
a)
ak prevádzkareň po schválení ďalej nespĺňa požiadavky uvedené v časti B,
b)
do ukončenia potrebného vyšetrovania nákazlivej choroby, ak
1.
ide o podozrenie na klasický mor hydiny (aviárnu influenzu) alebo pseudomor hydiny (Newcastelskú chorobu) v prevádzkarni,
2.
prevádzkareň získala hydinu alebo násadové vajcia z prevádzkarne podozrivej alebo skutočne infikovanej aviárnou influenzou alebo pseudomorom hydiny,
3.
sa vyskytol kontakt medzi prevádzkarňou a ohniskom aviárnej influenzy alebo pseudomoru hydiny, na základe ktorého mohlo dôjsť k prenosu infekcie,
c)
až do vykonania nových testov, ak výsledky surveillance vykonané na infekciu S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum alebo M. meleagridis v súlade s požiadavkami uvedenými v častiach B a C vyvolávajú podozrenie z infekcie,
d)
až do vykonania príslušných opatrení nariadených úradným veterinárnym lekárom, ak prevádzkareň nezodpovedá požiadavkám uvedeným v časti A ods. 1 písm. a) až c).
2.
Schválenie musí orgán veterinárnej správy zrušiť1), ak
a)
sa v prevádzkarni vyskytne avirána influenza alebo pseudomor hydiny,
b)
opakované testy potvrdia prítomnosť infekcie S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum alebo M. meleagridis,
c)
aj po druhom upozornení úradného veterinárneho lekára neboli vykonané opatrenia na uvedenie prevádzkarne do súladu s požiadavkami časti A ods. 1 písm. a), b) a c).
3.
Podmienky, ktoré musí prevádzkareň splniť pre nové vydanie schválenia, ktoré bolo zrušené podľa bodu 2:
a)
ak bolo schválenie zrušené na základe výskytu klasického moru hydiny (aviárnej influenzy) alebo pseudomoru hydiny (Newcastelskej choroby), môže nové rozhodnutie o schválení príslušný orgán veterinárnej správy vydať až 21 dní po vykonaní záverečného čistenia a dezinfekcie prevádzkarne, ak bolo vykonané sanitárne zabitie hydiny,
b)
ak bolo schválenie zrušené v dôsledku infekcie vyvolanej
1.
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum alebo Salmonella arizonae, môže príslušný orgán veterinárnej správy nové rozhodnutie o schválení vydať po vykonaní sanitárneho zabitia hydiny a následnej dezinfekcii a po vykonaní dvoch vyšetrení s negatívnymi výsledkami, ktoré boli vykonané v prevádzkarni po sebe v intervale najmenej 21 dní,
2.
Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis, môže príslušný orgán veterinárnej správy nové rozhodnutie o schválení vydať po dvoch vyšetreniach s negatívnymi výsledkami vykonaných v celom kŕdli po sebe v intervale najmenej 60 dní.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
I. Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia Salmonella spp. a infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis) je
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
Bratislava
II. Národné referenčné laboratórium pseudomoru hydiny a Národné referenčné laboratórium moru hydiny je
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
Zvolen
III.
Národné referenčné laboratórium pre vtáčie nákazy je zodpovedné za koordináciu diagnostických metód ustanovených v tomto nariadení vlády. Na tento účel
a)
môže poskytovať schváleným laboratóriám činidlá potrebné na diagnostické testovanie,
b)
sleduje kvalitu činidiel, ktoré používajú laboratóriá schválené na účely vykonávania diagnostických testov ustanovených v tomto nariadení vlády,
c)
organizuje porovnávacie testy.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
PODMIENKY VAKCINÁCIE HYDINY
1.
Na vakcináciu hydiny alebo kŕdľov produkujúcich násadové vajcia možno v Slovenskej republike použiť len vakcíny, ktoré sú registrované podľa osobitného predpisu1) Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv.2)
2.
V rámci rutinných vakcinačných programov proti pseudomoru hydiny (Newcastelskej chorobe) sa musia používať
a)
živé atenuované vakcíny proti pseudomoru hydiny, ktoré sa pripravujú z kmeňa vírusu pseudomoru hydiny, ktorého základná kultúra bola testovaná a vykazovala index itracerebrálnej patogenity (ICPI)
1.
nižší ako 0,4, ak bolo každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 107 EID50, alebo
2.
nižší ako 0,5, ak bolo každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 108 EID50,
b)
inaktivované vakcíny proti pseudomoru hydiny, ktoré sa pripravujú z kmeňa vírusu pseudomoru hydiny, ktorého základná kultúra bola testovaná a vykazovala index itracerebrálnej patogenity (ICPI) nižší ako 0,7, ak bolo každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 108 EID50.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE HYDINY NA REPRODUKCIU URČENEJ NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA
1.
Všeobecné zásady
Kŕdeľ pôvodu musí byť izolovaný 15 dní. Mikrobiologické testovanie musí zahŕňať všetky sérotypy salmonel.
2.
Metóda odberu vzoriek
Metóda odberu a počet vzoriek, ktoré treba odobrať, musia byť rovnaké, ako je ustanovené v osobitnom predpise.1)
3.
Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonávať podľa normy STN ISO 6579 alebo podľa revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté vydanie alebo revidované vydanie).
Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE NOSNÍC ÚŽITKOVEJ HYDINY NA PRODUKCIU KONZUMNÝCH VAJEC URČENÝCH NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA
1.
Všeobecné zásady
Kŕdeľ pôvodu musí byť izolovaný 15 dní. Mikrobiologický test sa musí vykonať počas desiatich dní pred odoslaním zásielky.
Mikrobiologický test musí zahŕňať tieto invázne sérotypy:
- Salmonella gallinarum,
- Salmonella pullorum,
- Salmonella enteritidis,
- Salmonella berta,
- Salmonella typhimurium,
- Salmonella thompson,
- Salmonella infantis.
2.
Metóda odberu vzoriek
Z určitého počtu budov v chove, v ktorých sú vtáky držané, alebo ak majú vtáky voľný prístup do viac ako jednej budovy v chove, z každej skupiny budov v chove, v ktorých sú vtáky držané, sa musia náhodne odobrať zložené vzorky fekálií, každá s hmotnosťou najmenej jeden gram.
3.
Počet vzoriek, ktoré treba odobrať
Počet vzoriek musí umožňovať detekciu salmonel s 95 % spoľahlivosťou pri 5 % prítomnosti salmonel.
4.
Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonávať podľa normy STN ISO 6579 alebo podľa revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté vydanie alebo revidované vydanie).
Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE HYDINY NA ZABITIE URČENEJ NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA
1.
Všeobecné zásady
Kŕdeľ pôvodu musí byť izolovaný 14 dní pred zabitím. Odobraté vzorky musia obsahovať zmiešané vzorky fekálií vytvorené z viacerých vzoriek čerstvých fekálií, každá s hmotnosťou najmenej jeden gram. Vzorky čerstvých fekálií sa musia odobrať náhodne z viacerých miest v budove, kde sú vtáky držané, alebo ak majú vtáky voľný prístup do viac ako jednej budovy v jednotlivom chove, z každej skupiny budov v chove, v ktorých sú vtáky držané.
2.
Počet vzoriek, ktoré treba odobrať
Počet miest, z ktorých treba odobrať samostatné vzorky fekálií alebo podstielky na vytvorenie zmiešanej vzorky, sú tieto:
Počet vtákov držaných v budove Počet vzoriek fekálií, ktoré treba odobrať
v budove alebo v skupine budov v chove

1-24
Počet, ktorý sa rovná počtu jednotiek
s maximom 20

25-29
20

30-39
25

40-49
30

50- 59
35

60-89
40

90-199
50

200-499
55
500 alebo viac 60
3.
Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonávať podľa normy STN ISO 6579 alebo podľa revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté vydanie alebo revidované vydanie).
Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.
ROČNÉ SÉROLOGICKÉ TESTOVANIE NA DETEKCIU PROTILÁTOK PROTI PSEUDOMORU HYDINY (NEWCASTELSKEJ CHOROBE) V KŔDĽOCH HYDINY NA REPRODUKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ALEBO V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH ALEBO ICH REGIÓNOCH SO ŠTATÚTOM NEVAKCINOVANIA
1.
Odber vzoriek krvi
Zo všetkých kŕdľov na reprodukciu sa musia odoberať jedenkrát ročne vzorky krvi najmenej od 60 náhodne vybraných vtákov a musia sa vyšetriť hemaglutinačnoinhibičným testom (HIT) v súlade s postupom uvedeným v bode 2.
2.
Postup
a)
Rozplniť 0,025 ml fosfátového pufrovaného roztoku (FPR) do všetkých jamiek plastovej mikrotitračnej platničky s jamkami s dnom v tvare v",
b)
pridať 0, 025 ml séra do prvej jamky platničky,
c)
s použitím mikrotitračnej pipety vykonať po celej platničke dvojnásobné riedenie séra,
d)
pridať 0,025 ml riedenej alantoidnej tekutiny, obsahujúcej 4 alebo 8 JHA (jednotiek hemaglutinačnej aktivity),
e)
premiešať poklepaním a umiestniť platničku pri teplote 4 oC na najmenej 60 minút alebo pri izbovej teplote na najmenej 30 minút,
f)
pridať do všetkých jamiek 0,025 ml 1 % červených krviniek,
g)
premiešať jemným poklepaním a umiestniť do 4 oC,
h)
platničky sa odčítajú po 30 až 40 minútach, keď kontrolné červené krvinky sedimentujú; vykonáva sa naklonením a pozorovaním prítomnosti alebo neprítomnosti stekania v tvare slzy v rovnakom pomere, ako sa vyskytuje v kontrolných jamkách obsahujúcich len červené krvinky (0,025 ml) a FPR (0,05 ml),
i)
titer HI je najvyššie riedenie antiséra, ktoré vyvoláva úplnú inhibíciu štyroch alebo ôsmich jednotiek vírusu (v každom teste treba vykonať titráciu HA (hemaglutinačnej aktivity) na potvrdenie prítomnosti požadovaných JHA).
j)
validita výsledkov závisí od získania titra nižšieho ako 23 pre štyri JHA alebo 25 pre osem JHA s negatívnym kontrolným sérom a titra v prvom riedení známeho titra pozitívneho kontrolného séra.
3.
Interpretácia testov
Použitý antigén ovplyvňuje úroveň, pri ktorej sa sérum považuje za pozitívne:
- pre štyri JHA je pozitívnym sérum, ktoré vykazuje titer 24 alebo vyšší,
- pre osem JHA je pozitívnym sérum, ktoré vykazuje titer 23 alebo vyšší.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.
14)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
16)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
1)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.