301/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

301
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2003
o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje princípy ovplyvňujúce organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.1)
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na veterinárne kontroly spoločenských zvierat, ktoré sprevádzajú cestujúcich, a nie sú určené na obchodné účely okrem koňovitých zvierat.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
dokladovou kontrolou overenie veterinárnych certifikátov alebo iných dokladov sprevádzajúcich zviera,
b)
identifikačnou kontrolou len vizuálne overenie súladu medzi certifikátmi alebo inými dokladmi a zvieratami a prítomnosti a zhody označenia zvierat,
c)
fyzickou kontrolou kontrola samotného zvieraťa, ktorá môže zahŕňať odber vzoriek, ich laboratórne vyšetrenie a ak je to potrebné vykonanie dodatočných kontrol počas karantény,
d)
dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predvádza zvieratá na účely ich dovozu do Slovenskej republiky alebo členského štátu,
e)
zásielkou skupina zvierat rovnakého druhu, na ktoré sa vzťahuje rovnaký veterinárny certifikát alebo iný doklad, ktoré sú prepravované jedným dopravným prostriedkom a ktoré pochádzajú z rovnakej tretej krajiny alebo rovnakej časti takejto krajiny,
f)
hraničnou inšpekčnou stanicou inšpekčné miesto umiestnené v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky, ktoré je určené a schválené podľa § 11 alebo inšpekčné miesto členského štátu určené rovnocennými postupmi ustanovenými v právnom predpise Európskych spoločenstiev uvedenom v prílohe č. 1.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,2) ktorým sa transponuje právny predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
§ 3
(1)
Pri vstupe zvierat pochádzajúcich z tretích krajín na územie Slovenskej republiky
a)
dovozca je povinný3)
1.
oznámiť hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorú sa majú zvieratá predviesť, jeden pracovný deň vopred počet, druh a približný čas privezenia zvierat,
2.
predviesť zvieratá pod úradným dozorom priamo na inšpekčné stanovište podľa § 11 alebo v prípade potreby do karantény podľa § 15 ods. 1 písm. b),
b)
zvieratá môžu opustiť inšpekčné stanovište alebo karanténu, len ak sa preukáže
1.
vystavením certifikátu podľa prílohy č. 7 a podľa osobitného predpisu,4) že bola vykonaná veterinárna kontrola podľa § 4 ods. 1 a 2 písm. a), b) a d) a § 13 a 14 a že zvieratá spĺňajú všetky podmienky požadované príslušným orgánom veterinárnej správy,5)
2.
že náklady spojené s veterinárnou kontrolou boli uhradené alebo bola zložená záloha na úhradu výdavkov podľa § 15 ods. 1 a 6 a § 17 ods. 2.
(2)
Ak sa preukáže, že neboli splnené ustanovenia podľa odseku 1 písm. b), pohraničný colný úrad6) neprepustí zvieratá na územie Slovenskej republiky alebo na územia uvedené v osobitnom predpise2) do colného režimu voľný obeh.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobný postup na implementáciu ustanovení tohto paragrafu.
§ 4
(1)
Každá zásielka zvierat z tretej krajiny vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej colné určenie, musí byť podľa osobitného predpisu7) podrobená dokladovej a identifikačnej kontrole veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice schválenej na tento účel, aby sa
a)
overil pôvod zvierat,
b)
overilo ďalšie určenie zvierat, najmä ak ide o tranzit alebo ak ide o zvieratá, ktorých výmena s členskými štátmi nie je zosúladená alebo ktoré podliehajú špecifickým požiadavkám stanoveným rozhodnutím Európskych spoločenstiev pre členský štát určenia alebo Slovenskú republiku, ak je štátom určenia,
c)
overilo, že údaje uvedené v certifikátoch alebo v iných dokladoch, ktoré sa použijú podľa tohto nariadenia, poskytujú záruky v súlade s veterinárnymi požiadavkami,8) alebo v prípade zvierat, ktorých výmena s členskými štátmi nie je zosúladená, poskytujú garancie požadované štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ktoré sa použijú v rôznych prípadoch pokrytých týmto nariadením,
d)
overilo, že nebol daný podnet na zamietnutie zásielky postupom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt).
(2)
Bez dotknutia výnimiek podľa § 13, veterinárny inšpektor je povinný vykonať fyzickú kontrolu zvierat predvedených na inšpekčné miesto. Kontrola musí byť vykonaná po overení informácií v databázach v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt). Kontrola musí zahŕňať najmä
a)
klinické vyšetrenie zvierat, ktorým sa potvrdí, že zvieratá zodpovedajú údajom uvedeným v certifikáte alebo doklade, ktorý ich sprevádza, a že sú klinicky zdravé; zásada individuálneho klinického vyšetrenia pre určité druhy a kategórie zvierat môže byť zmenená podľa § 7 ods. 6 až 8 a § 8,
b)
laboratórne vyšetrenia, ktorých vykonanie sa považuje za nevyhnutné alebo ktoré sú stanovené v súlade s veterinárnymi požiadavkami,
c)
prípadné odbery úradných vzoriek na laboratórne vyšetrenia na rezíduá, vykonané v čo najkratšej lehote,
d)
overenie zhody s požiadavkami podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Veterinárny inšpektor musí na účely nasledujúcich kontrol prepravy a súladu, ak je to vhodné, s dodatočnými požiadavkami chovu určenia poskytnúť potrebné informácie príslušnému orgánu členského štátu určenia alebo príslušnému orgánu veterinárnej správy, ak štátom určenia je Slovenská republika, a to prostredníctvom systému výmeny informácií ustanoveného podľa osobitného predpisu.10)
(4)
Veterinárny inšpektor môže poveriť výkonom určitých úloh podľa odseku 1 až 3 špeciálne vyškolené odborne spôsobilé osoby, ktoré pracujú pod jeho vedením.11)
(5)
Výnimkou z odsekov 1 a 2 môže byť u zvierat vstupujúcich na letisko umiestnené na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu vykonávanie identifikačnej a fyzickej kontroly na letisku určenia za podmienky, že takéto letisko má inšpekčné miesto, ako je uvedené v § 11 a že zvieratá pokračujú vo svojej ceste tým istým lietadlom. V takomto prípade musí veterinárny inšpektor, ktorý vykonal dokladovú kontrolu, priamo alebo prostredníctvom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy informovať úradného veterinárneho lekára inšpekčného miesta členského štátu určenia, že zvieratá prešli inšpekčným miestom, a to prostredníctvom systému výmeny informácií ustanoveného podľa osobitného predpisu.10)
(6)
Náklady vynaložené pri plnení kontrol podľa odsekov 1 až 5 znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá podľa tohto ustanovenia vrátane pravidiel týkajúcich sa školení a kvalifikácie odborne spôsobilých osôb.
§ 5
Dokladová kontrola musí byť vykonávaná v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe č. 4.
§ 6
(1)
Identifikačná kontrola musí byť vykonávaná u každého zvieraťa v zásielke.
(2)
Ak veterinárny inšpektor nemá dôvodné pochybnosti týkajúce sa identifikácie zvierat v zásielke, môže byť identifikačná kontrola vykonávaná u desať percent zvierat v zásielke. Ak zásielka obsahuje veľký počet zvierat, musí byť skontrolovaných minimálne desať zvierat z celej zásielky. Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspokojujúce, počet kontrolovaných zvierat v zásielke sa musí zvýšiť a môže sa rovnať až celkovému počtu zvierat v zásielke.
(3)
Ak veterinárny inšpektor má dôvodné pochybnosti týkajúce sa identifikácie zvierat v zásielke, musia identifikačné kontroly u zvierat, pre ktoré sa nepožaduje individuálne označenie v súlade s veterinárnymi požiadavkami, pozostávať najmenej z kontroly označenia reprezentatívneho počtu balíkov alebo kontajnerov. Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspokojujúce, počet kontrolovaných balíkov alebo kontajnerov sa zvýši a môže sa rovnať až celkovému počtu balíkov alebo kontajnerov. Identifikačná kontrola pozostáva z vizuálnej kontroly zvierat obsiahnutých v reprezentatívnom počte balíkov alebo kontajnerov, aby sa overil druh prepravovaných zvierat.
§ 7
(1)
Veterinárny inšpektor vykoná fyzickú kontrolu podľa § 4 ods. 2 u živých párnokopytníkov a zvierat koňovitých; zabezpečí najmä, aby všetky takéto zvieratá boli vyložené na hraničnej inšpekčnej stanici v jeho prítomnosti.
(2)
Zvieratá musia byť podrobené prehliadke týkajúcej sa ich spôsobilosti na ďalšiu prepravu a klinické vyšetrenie, ktoré môže zahŕňať odber vzoriek. Takéto vyšetrenia a odbery vzoriek sa vykonajú v súlade s ustanoveniami prílohy č. 5.
(3)
Vzorky musia byť zaslané do laboratória schváleného štátnou veterinárnou a potravinovou správou na overenie zhody s údajmi veterinárneho certifikátu.
(4)
U každého zvieraťa, z ktorého sa odoberajú vzorky, sa zaznamenajú tieto informácie:
a)
príslušné číslo veterinárneho certifikátu a sériové číslo pridelené zásielke príslušnou hraničnou inšpekčnou stanicou,
b)
identifikačné číslo zvieraťa,
c)
požadované laboratórne vyšetrenia,
d)
výsledky vyšetrení a ďalšie následne prijaté opatrenia,
e)
úplná adresa cieľového miesta určenia zásielky.
(5)
Klinické vyšetrenie podľa odseku 2 musí pozostávať z vizuálneho vyšetrenia všetkých zvierat.
(6)
Ak ide o zvieratá určené na chov a produkciu, musí byť klinickému vyšetreniu podľa prílohy č. 5 podrobených najmenej desať percent zvierat, pričom desať zvierat predstavuje minimálny počet zvierat reprezentujúcich celú zásielku. Ak zásielku tvorí menej ako desať zvierat, musí byť kontrole podrobené každé zviera v zásielke.
(7)
Ak ide o zvieratá určené na zabitie, musí byť klinickému vyšetreniu podľa prílohy č. 5 podrobených najmenej päť percent zvierat, pričom päť zvierat predstavuje minimálny počet zvierat reprezentujúcich celú zásielku. Ak zásielku tvorí menej ako päť zvierat, musí byť kontrole podrobené každé zviera v zásielke.
(8)
Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspokojujúce, počet kontrolovaných zvierat v zásielke sa musí zvýšiť a môže sa rovnať až celkovému počtu zvierat v zásielke.
(9)
Veterinárny inšpektor môže v odôvodnených prípadoch zadržať zásielku zvierat na hraničnej inšpekčnej stanici, až kým mu nie sú doručené výsledky laboratórnych vyšetrení vzoriek zo zvierat z tejto zásielky.
(10)
Ak ide o pozitívne výsledky vyšetrení vzoriek alebo ak je to inak opodstatnené, musí štátna veterinárna a potravinová správa každých šesť mesiacov, prvýkrát 1. mája 2004, oznamovať Európskej komisii výsledky kontrol, spolu s informáciou podľa odseku 4 alebo tieto výsledky kontrol ihneď oznámiť členskému štátu určenia a Európskej komisii. Zároveň musia byť bez zbytočného odkladu zaslané členskému štátu určenia alebo Európskej komisii rovnopisy veterinárnych certifikátov.
§ 8
(1)
Individuálnemu klinickému vyšetreniu nemusia byť podrobené hydina, vtáky, zvieratá vodného hospodárstva vrátane všetkých živých rýb, hlodavce, zajacovité, včely a iný hmyz, plazy a obojživelníky, ostatné bezstavovce, alebo zvieratá určené do zoologických záhrad a do cirkusu vrátane párnokopytníkov a zvierat koňovitých, ktoré sa považujú za nebezpečné a kožušinové zvieratá.
(2)
U zvierat uvedených v odseku 1 musí klinické vyšetrenie pozostávať z pozorovania zdravotného stavu a správania celej skupiny alebo reprezentatívneho počtu zvierat. Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspokojujúce, počet kontrolovaných zvierat v zásielke sa musí zvýšiť. Ak uvedené kontroly odhalia akékoľvek odchýlky, veterinárny inšpektor musí vykonať všetky opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné vrátane odberu vzoriek.
(3)
Ak ide o zvieratá určené pre vedecké výskumné strediská, ktoré majú schválený špecifický zdravotný status, živé ryby, kôrovce a mäkkýše, ktoré sú umiestnené v zapečatených kontajneroch pod kontrolovanými podmienkami prostredia, musí sa vykonať klinické vyšetrenie a odber vzoriek, ak sa predpokladá, že existuje určité riziko vzhľadom na uvedené druhy zvierat alebo ich pôvod alebo ak sa vyskytnú iné nezrovnalosti.
§ 9
(1)
Veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice poskytne osobe, ktorá predviedla zvieratá na kontrolu na každú zásielku overený rovnopis veterinárneho certifikátu alebo iných dokladov sprevádzajúcich zásielku spolu s certifikátom podľa prílohy č. 7 a v súlade s osobitným predpisom.4) Certifikáty alebo doklady musia byť označené poradovým číslom prideleným zásielke hraničnou inšpekčnou stanicou.
(2)
Veterinárny inšpektor si ponechá originál veterinárneho certifikátu alebo originál veterinárneho dokladu sprevádzajúci zásielku a taktiež rovnopis certifikátu podľa prílohy č. 7 a v súlade s osobitným predpisom.4)
(3)
Na hraničnej inšpekčnej stanici musia byť o každej zásielke zaznamenané a archivované tieto informácie:
a)
poradové číslo certifikátu pridelené príslušnej zásielke hraničnou inšpekčnou stanicou,
b)
dátum príjazdu príslušnej zásielky na hraničnú inšpekčnú stanicu,
c)
veľkosť zásielky,
d)
druhy zvierat, spôsoby ich využitia a vek, ak je to potrebné,
e)
príslušné číslo certifikátu,
f)
tretia krajina pôvodu,
g)
členský štát určenia,
h)
rozhodnutie týkajúce sa zásielky,
i)
odkaz na vykonávanie odberu vzoriek.
(4)
V prípade registrovaných zvierat koňovitých podľa osobitného predpisu12) nesmie byť identifikačný doklad zadržaný a v prípade dočasného vstupu takýchto koní nesmie byť zadržaný originál zdravotného certifikátu.
(5)
Ak ide o jatočné zvieratá koňovité, ktoré sú určené na prechod cez trh so zvieratami alebo zberné stredisko, musia byť sprevádzané certifikátom podľa prílohy č. 7 a v súlade s osobitným predpisom4) a overeným rovnopisom zdravotného certifikátu až na bitúnok.
(6)
Všetky veterinárne certifikáty alebo iné doklady týkajúce sa zásielok, ktoré boli zamietnuté na hraničnej inšpekčnej stanici, musia byť opečiatkované na každej strane pečiatkou červenej farby so slovom „ZAMIETNUTÉ“ podľa prílohy č. 6.
(7)
Veterinárny inšpektor archivuje certifikáty alebo iné doklady sprevádzajúce zásielku, rovnopisy certifikátov podľa prílohy č. 7 a podľa osobitného predpisu6) a záznamy uvedené v odseku 3 a v § 7 najmenej tri roky.
§ 10
(1)
Vstup zvierat na územie Slovenskej republiky sa nepovolí, ak sa pri kontrole zistí, že
a)
zvieratá druhov, pre ktoré sú osobitné predpisy upravujúce dovoz13) zosúladené s Európskymi spoločenstvami, pochádzajú z územia alebo časti územia tretej krajiny, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch podľa osobitného predpisu14) pre príslušné druhy zvierat alebo z ktorých je dovoz zakázaný podľa osobitného predpisu15) a v súlade s rozhodnutím Európskej komisie. Týmto nie sú dotknuté požiadavky ustanovené osobitným predpisom,16)
b)
zvieratá iné ako sú zvieratá uvedené v písmene a), nevyhovujú veterinárnym požiadavkám alebo požiadavkám upraveným právnymi predpismi členských štátov, zodpovedajúcim jednotlivým prípadom podľa tohto nariadenia,
c)
zvieratá sú podozrivé z nákazlivej choroby alebo sú postihnuté nákazlivou chorobou alebo chorobou predstavujúcou riziko pre zdravie ľudí a zvierat, alebo sú iné dôvody ustanovené vo veterinárnych požiadavkách,
d)
vyvážajúca tretia krajina nespĺňa veterinárne požiadavky,
e)
zdravotný stav zvierat nedovoľuje pokračovať v ich ďalšej preprave,
f)
veterinárny certifikát alebo doklad sprevádzajúci zvieratá nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu8) alebo kde predpisy neboli zosúladené, požiadavky ustanovené podľa predpisov Slovenskej republiky alebo členských štátov a zodpovedajúce jednotlivým prípadom podľa tohto nariadenia.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá implementácie ustanovení tohto paragrafu.
§ 11
(1)
Hraničná inšpekčná stanica musí byť
a)
umiestnená v mieste vstupu na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny; inšpekčné miesto môže byť umiestnené aj v určitej vzdialenosti od miesta vstupu, ak je to vynútené geografickými obmedzeniami, ako sú vykladacie prístavisko, železničná stanica, priesmyk a pod podmienkou, že inšpekčné miesto je v takomto prípade dostatočne vzdialené od chovov alebo miest, v ktorých sa nachádzajú zvieratá vnímavé k nákazlivým chorobám,
b)
umiestnená v colnom priestore, ktorý umožňuje vykonávať ostatné administratívne formality vrátane colných formalít spojených s dovozom,
c)
určená a schválená podľa § 3,
d)
pod dozorom veterinárneho inšpektora, ktorý je zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpektorovi môžu pomáhať špeciálne vyškolení odborní veterinárni technici, ktorí pracujú pod jeho vedením a musí zabezpečiť vykonávanie aktualizácie databáz v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift pojekt).
(2)
Slovenská republika v období pred nadobudnutím platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a ihneď po zaradení hraničných inšpekčných staníc na dočasný zoznam štátnou veterinárnou a potravinovou správou v spolupráci s úradmi Európskej komisie, ktoré overujú ich súlad s minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2, predloží Európskej komisii zoznam hraničných inšpekčných staníc zodpovedných za vykonávanie veterinárnych kontrol zvierat a poskytne tieto informácie:
a)
typ hraničnej inšpekčnej stanice
1.
prístav,
2.
letisko,
3.
cestný kontrolný bod,
4.
železničný kontrolný bod,
b)
kategórie zvierat, ktoré sa budú kontrolovať na príslušnej hraničnej inšpekčnej stanici vzhľadom na jej vybavenie a počet veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov s vyznačením zvierat, ktoré nemožno kontrolovať na tejto hraničnej inšpekčnej stanici a pre registrované zvieratá koňovité pracovná doba špeciálne schválenej hraničnej inšpekčnej stanice,
c)
vybavenie personálom určeným na veterinárne kontroly
1.
počet veterinárnych inšpektorov najmenej s jedným veterinárnym inšpektorom v službe počas celej pracovnej doby na hraničnej inšpekčnej stanici,
2.
počet odborných veterinárnych zamestnancov,
d)
opis vybavenia a priestorov použiteľných na vykonávanie
1.
dokladovej kontroly,
2.
fyzickej kontroly,
3.
odberu vzoriek,
4.
všeobecných vyšetrení ustanovených v § 4 ods. 2 písm. b),
5.
špeciálnych vyšetrení nariadených veterinárnym inšpektorom,
e)
kapacita priestorov použiteľných v prípade potreby na ustajnenie zvierat až do dodania výsledkov vyšetrení,
f)
charakter vybavenia umožňujúceho rýchlu výmenu informácií, najmä s ostatnými hraničnými inšpekčnými stanicami,
g)
rozsah obchodu, najmä druhy, kategórie a počet zvierat prechádzajúcich hraničnou inšpekčnou stanicou.
(3)
Odborníci Európskej komisie v spolupráci so štátnou veterinárnou a potravinovou správou môžu vykonať kontrolu hraničných inšpekčných staníc určených podľa § 3, aby sa presvedčili, že sa jednotne používajú predpisy týkajúce sa veterinárnych kontrol a že jednotlivé hraničné inšpekčné stanice majú potrebnú infraštruktúru a spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v prílohe č. 2.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto paragrafu.
§ 12
(1)
Ak zvieratá druhov, pre ktoré sú osobité predpisy upravujúce dovoz12) zosúladené s Európskymi spoločenstvami, nebudú uvádzané na trh na území Slovenskej republiky, veterinárny inšpektor inšpekčného miesta s výnimkou špeciálnych požiadaviek platných pre zvieratá koňovité, ktoré sú registrované a sprevádzané identifikačným dokladom podľa osobitného predpisu,17) musí
a)
vydať dotknutej osobe rovnopis certifikátu alebo samostatne overené rovnopisy certifikátov týkajúcich sa zvierat, ak sa zásielka zvierat rozdeľuje, pričom platnosť takýchto rovnopisov je obmedzená na desať dní,
b)
vystaviť v súlade s osobitným predpisom4) certifikát, ktorý zodpovedá vzoru podľa prílohy č. 7 a ktorý potvrdzuje, že boli vykonané veterinárne kontroly podľa § 4 ods. 1 a 2 písm. a), b) a d) a že zvieratá spĺňajú všetky podmienky požadované príslušným orgánom veterinárnej správy a ktorý popisuje druh odobratých vzoriek, výsledky prípadných laboratórnych vyšetrení alebo kedy môžu byť očakávané výsledky takýchto laboratórnych vyšetrení; certifikát musí pozostávať len z jedného listu,
c)
odobrať a uschovať originál alebo originály certifikátov sprevádzajúcich zvieratá.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto paragrafu.
(3)
Ak zvieratá prešli cez inšpekčné miesto, potom výmeny zvierat uvedených v odseku 1 a prepustených na územie Slovenskej republiky alebo na územia uvedené v osobitnom predpise2) s členskými štátmi sa riadia v zhode s pravidlami pre veterinárne kontroly ustanovenými podľa osobitného predpisu.18) Informácia od príslušného orgánu miesta určenia poskytnutá prostredníctvom systému výmeny informácií stanoveného podľa osobitného predpisu10) musí najmä stanoviť, či
a)
sú zvieratá určené pre Slovenskú republiku alebo členský štát alebo pre územie so špecifickými požiadavkami,
b)
boli odobraté vzorky, ale nie sú známe výsledky, hoci dopravný prostriedok opustil hraničnú inšpekčnú stanicu.
§ 13
(1)
Veterinárne kontroly pri dovoze zvierat druhov, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,19) sa vykonajú takto:
a)
ak sú zvieratá predvedené na jeden z hraničných priechodov v Slovenskej republike na účely ich dovozu do Slovenskej republiky, musia byť podrobené na tomto mieste všetkým kontrolám podľa § 4,
b)
ak sú zvieratá určené na dovoz do Slovenskej republiky, predvedené na inšpekčné miesto v inom členskom štáte s jeho predbežným súhlasom alebo ak sú zvieratá určené na dovoz do iného členského štátu, predvedené na inšpekčné miesto v Slovenskej republike s jej predbežným súhlasom
1.
všetky kontroly podľa § 4 sa musia vykonať na tomto mieste, pričom sa zohľadňujú požiadavky kladené na členské štáty určenia alebo Slovenskú republiku, ak je štátom určenia, najmä aby sa zabezpečilo, že požiadavky štátu určenia týkajúce sa zdravia zvierat boli splnené alebo
2.
ak ide o prípad dohody medzi štátnou veterinárnou a potravinovou správou, príslušným ústredným orgánom členského štátu, a ak je to vhodné členským štátom alebo členskými štátmi tranzitu, sa vykonajú na tomto mieste len kontroly podľa § 4 ods. 1, pričom kontroly podľa § 4 ods. 2 sa vykonajú v štáte určenia,
3.
ak ide o prípad podľa druhého bodu, môžu zvieratá opustiť hraničnú inšpekčnú stanicu, na ktorej sa vykonala dokladová a identifikačná kontrola len v zapečatených dopravných prostriedkoch a len po tom, čo veterinárny inšpektor
3.1 vyznačil na rovnopise alebo ak sa zásielka rozdeľuje na rovnopisoch certifikátov, že zvieratá prešli cez inšpekčné miesto a že kontroly boli vykonané,
3.2 informoval prostredníctvom systému výmeny informácií stanoveného podľa osobitného predpisu10) veterinárne orgány miesta určenia alebo ak je to vhodné členského štátu alebo členských štátov tranzitu, že zvieratá prešli inšpekčným miestom,
3.3 ak informoval napriek § 3 ods. 1 písm. b) príslušný colný orgán hraničnej inšpekčnej stanice o tom, že poskytol úľavu z kontrol týkajúcich sa predvedených zvierat,
4.
ak ide o jatočné zvieratá, uplatňujú sa postupy podľa písmena b) bodu 1,
5.
štátna veterinárna a potravinová správa informuje Európsku komisiu a zástupcov členských štátov, ktorí sa schádzajú v stálom veterinárnom výbore, o prípadoch, kedy sa uplatnia postupy podľa písmena b) bodu 2.
(2)
Zvieratá, ktorých výmeny sú zosúladené s veterinárnymi požiadavkami,8) ale ktoré pochádzajú z tretej krajiny, pre ktorú ešte neboli zavedené jednotné podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, môžu byť dovážané, ak spĺňajú tieto podmienky:
a)
nachádzajú sa na území tretej krajiny odoslania najmenej počas období, ktorých dĺžka je ustanovená v osobitnom predpise,20)
b)
sú podrobené kontrolám podľa § 4,
c)
môžu opustiť inšpekčné miesto alebo karanténu, len ak takéto kontroly preukážu, že zviera alebo zásielka zvierat
1.
spĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat platné pri výmenách dotknutých druhov zvierat, ako je stanovené v osobitnom predpise8) alebo požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené v osobitnom predpise,21) alebo
2.
vo vzťahu k jednej alebo viacerým špecifickým chorobám, spĺňa podmienky rovnocennosti stanovené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev na základe reciprocity medzi požiadavkami tretej krajiny a Slovenskej republiky,
d)
ak sú určené pre Slovenskú republiku alebo členský štát, ktoré využívajú výhody z dodatočných garancií podľa osobitného predpisu,22) musia spĺňať požiadavky vzhľadom na výmenu s členskými štátmi,
e)
po prechode hraničnou inšpekčnou stanicou musia byť jatočné zvieratá dopravené na bitúnok určenia a zvieratá na chov a produkciu alebo zvieratá vodného hospodárstva do chovu určenia.
(3)
Ak sa kontrolami podľa odsekov 1 a 2 preukáže, že zviera alebo zásielka zvierat nespĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2, zviera alebo zásielka nesmú opustiť hraničnú inšpekčnú stanicu alebo karanténu a použijú sa ustanovenia § 17.
(4)
Ak nie sú zvieratá uvedené v odseku 1 určené na uvedenie na trh na území Slovenskej republiky, ktorá vykonala veterinárne kontroly alebo členského štátu, ktorý vykonal veterinárne kontroly, použijú sa ustanovenia § 12 upravujúce vystavenie certifikátu.
(5)
Zvieratá na chov a produkciu musia v mieste určenia zostať pod úradným dozorom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Po uplynutí doby pozorovania stanovenej štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môžu byť zvieratá predmetom výmeny s členskými štátmi za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.16)
(6)
Jatočné zvieratá na bitúnku určenia podliehajú veterinárnym požiadavkám týkajúcim sa zabíjania príslušných druhov zvierat.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto paragrafu.
§ 14
(1)
Tranzit zvierat z tretej krajiny do ďalšej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky sa môže uskutočniť, ak
a)
bol vopred schválený
1.
veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice na území Slovenskej republiky, kde musia byť zvieratá predvedené na účely vykonania kontrol podľa § 4 a ak je to potrebné, aj príslušným ústredným orgánom členského štátu alebo štátov tranzitu,
2.
veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice na území členského štátu, kde musia byť zvieratá predvedené na účely vykonania kontrol podľa § 4 a ak je to potrebné, aj štátnou veterinárnou a potravinovou správou, ak je Slovenská republika krajinou tranzitu,
b)
dotknutá strana preukáže, že prvá tretia krajina, do ktorej alebo cez ktorú sú zvieratá zasielané po preprave cez územie Slovenskej republiky a cez jedno z území uvedených v osobitnom predpise,2) sa zaväzuje nezamietnuť alebo nevrátiť späť na územie Slovenskej republiky takéto zvieratá, ktorých dovoz alebo tranzit povolila, a že zvieratá spĺňajú požiadavky týkajúce sa ochrany zvierat počas prepravy,
c)
kontrola podľa § 4 preukázala na spokojnosť veterinárneho lekára a ak je to potrebné, po tom ako zvieratá prešli karanténou, že spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia alebo ak ide o zvieratá uvedené v osobitnom predpise,17) poskytujú zdravotné garancie uznané v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám podľa tohto nariadenia,
d)
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice oznámil príslušným orgánom členských štátov tranzitu a hraničnému priechodu na výstupe z Európskych spoločenstiev, že zvieratá prešli inšpekčným miestom, a to prostredníctvom systému výmeny informácií ustanovenému podľa osobitného predpisu,10)
e)
ide o prechod cez územie Slovenskej republiky a jedno z území uvedených v osobitnom predpise,2) vykonáva v súlade s tranzitnými postupmi Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo inými colnými tranzitnými postupmi podľa predpisov Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev; jediná povolená manipulácia počas tranzitu cez uvedené územia je manipulácia vykonávaná v miestach vstupu na tieto územia alebo výstupu z nich a činnosti na zabezpečenie pohody zvierat.
(2)
Všetky náklady vynaložené pri použití tohto ustanovenia znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
§ 15
(1)
Ak ide o dovoz alebo tranzit zvierat, ktorých podmienky nie sú upravené právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, musia byť zvieratá, ak to vyžadujú veterinárne požiadavky, umiestnené v karanténe alebo izolácii, pričom takáto karanténa alebo izolácia sa môže vykonať
a)
ak ide o iné choroby, ako je slintačka a krívačka, besnota a pseudomor hydiny, v karanténe umiestnenej v tretej krajine pôvodu, ktorá bola schválená v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a je pravidelne kontrolovaná veterinárnymi odborníkmi Európskej komisie,
b)
v karanténe umiestnenej na území Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe č. 3,
c)
v chove určenia.
(2)
V súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev môže orgán veterinárnej správy prijať špeciálne bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť splnené počas prepravy medzi karanténami fariem pôvodu a určenia a hraničnými inšpekčnými stanicami a v karanténach uvedených v odseku 1 písm. a).
(3)
Ak veterinárny inšpektor zodpovedný za inšpekčné miesto rozhodne o umiestnení zvierat v karanténe, takáto karanténa v závislosti od ohrozenia, ktoré zistil veterinárny inšpektor, sa musí vykonať
a)
na tomto inšpekčnom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti alebo
b)
v chove určenia, alebo
c)
v karanténe umiestnenej v blízkosti chovu určenia.
(4)
Všeobecné podmienky, ktoré musí spĺňať karanténa uvedená v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a), sú stanovené v prílohe č. 3. Štátna veterinárna a potravinová správa prijme špeciálne podmienky schválenia, ktoré sa použijú pre rôzne druhy zvierat v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(5)
Karantény uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 3 písm. a) musia byť schválené Európskou komisiou a budú podrobené kontrolám podľa § 24. Zoznam karantén, ako aj aktualizácia tohto zoznamu sa zverejňujú podľa osobitného predpisu23) vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(6)
Ustanovenia odsekov 2, 4 a 5 sa nepoužijú na karantény, ktoré sú výhradne pre zvieratá uvedené v § 13 ods. 1.
(7)
Všetky náklady vynaložené pri použití tohto ustanovenia znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.
§ 16
(1)
Ak je podozrenie, že sa nedodržiavajú veterinárne požiadavky alebo sú pochybnosti týkajúce sa identifikácie zvierat, úradný veterinárny lekár alebo príslušný orgán veterinárnej správy vykoná také veterinárne kontroly, ktoré považuje za primerané.
(2)
Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v súlade s osobitným predpisom24) primerané administratívne opatrenia alebo penalizačné opatrenia na postihnutie fyzických osôb alebo právnických osôb pre porušenie ustanovení podľa osobitného predpisu.24) Ak sa zistí, že vyhotovené certifikáty alebo doklady sa nezhodujú s aktuálnym zdravotným stavom zvierat, identifikačné značky sú nevyhovujúce, zvieratá neboli predvedené na kontrolu na hraničnej inšpekčnej stanici alebo zvieratá neboli odoslané do pôvodne zamýšľaného miesta určenia alebo iné porušenie ustanovení podľa osobitného predpisu,24) príslušný orgán veterinárnej správy prijme opatrenia v súlade s osobitným predpisom.24)
§ 17
(1)
Ak sa pri kontrolách podľa tohto nariadenia zistí, že zviera nespĺňa veterinárne požiadavky alebo sa takýmito kontrolami zistia iné nedostatky, príslušný orgán veterinárnej správy po konzultácii s dovozcom alebo jeho zástupcom rozhodne o
a)
ustajnení, kŕmení a napájaní zvierat a ak je to potrebné, o poskytnutí starostlivosti alebo
b)
umiestnení zvierat do karantény alebo o izolácii zásielky,
c)
vrátení zásielky zvierat v lehote ustanovenej štátnou veterinárnou a potravinovou správou mimo územie Slovenskej republiky a území podľa osobitného predpisu,3) ak tomu nebráni zdravotný stav zvierat alebo požiadavky týkajúce sa pohody zvierat.
(2)
Ak ide o požiadavky podľa odseku 1 písm. c), úradný veterinárny lekár inšpekčného miesta
a)
aktivuje informačné postupy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift projekt),
b)
zruší podľa opatrení v súlade s rozhodnutím Európskej komisie veterinárny certifikát alebo iný doklad sprevádzajúci zamietnutú zásielku.
(3)
Ak vrátenie zvierat nie je možné najmä z dôvodov týkajúcich sa pohody zvierat, úradný veterinárny lekár
a)
môže po odsúhlasení príslušným orgánom veterinárnej správy a po predchádzajúcom vyšetrení zvierat pred zabitím, povoliť zabitie zvierat pri dodržaní veterinárnych požiadaviek, alebo
b)
musí nariadiť zabitie zvierat na iné účely, ako pre ľudskú spotrebu, alebo nariadiť vhodné spracovanie tiel zabitých zvierat a určiť podmienky týkajúce sa kontroly využitia získaných živočíšnych produktov.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje podľa odseku 7 Európsku komisiu o prípadoch udelenia výnimky podľa odseku 3.
(5)
Dovozca alebo jeho zástupca znášajú náklady vynaložené na opatrenia podľa odsekov 1 až 4 na zničenie zásielky a na použitie mäsa na iné účely. Výnos z predaja výrobkov uvedených v odseku 3 sa musí vrátiť vlastníkovi zvierat alebo jeho zástupcovi po odrátaní vyššie uvedených nákladov.
(6)
Podrobné pravidlá na použitie tohto ustanovenia prijme orgán veterinárnej správy v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
(7)
Ak je to vhodné, štátna veterinárna a potravinová správa oznámi informácie, ktoré má k dispozícii podľa osobitného predpisu25) členským štátom a Európskej komisii.
§ 18
Na účely vykonávania kontrol uvedených v § 12 ods. 3 identifikácia a registrácia podľa osobitného predpisu26) musia byť vykonávané okrem jatočných zvierat a registrovaných zvierat koňovitých v mieste určenia zvierat, ak je to vhodné po uplynutí doby pozorovania podľa § 13 ods. 5. Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev určí postupy identifikácie alebo označovanie jatočných zvierat.
§ 19
Pri dovoze zvierat podľa tohto nariadenia štátna veterinárna a potravinová správa vyberá poplatky za veterinárne a zdravotné kontroly podľa osobitného predpisu.27)
§ 20
(1)
Bez ovplyvnenia kontrol splnenia požiadaviek týkajúcich sa pohody zvierat počas prepravy môže sa za podmienok ustanovených štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a na recipročnom základe znížiť frekvencia identifikačných kontrol a fyzických kontrol, a to najmä vo vzťahu k výsledkom kontrol, vykonávaných pred prijatím tohto nariadenia.
(2)
Pri poskytovaní výnimiek podľa odseku 1 sa berú do úvahy
a)
záruky poskytované treťou krajinou vzhľadom na splnenie veterinárnych požiadaviek podľa osobitných predpisov,28)
b)
zdravotná situácia zvierat v tretej krajine,
c)
informácie o zdravotnej situácii v tretej krajine,
d)
povaha opatrení na tlmenie a boj proti nákazám, aplikovaných treťou krajinou,
e)
štruktúra a právomoc veterinárnej služby,
f)
právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na povoľovanie používania určitých látok a dodržiavanie požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,29)
g)
výsledky inšpekčných návštev vykonaných Európskou komisiou,
h)
výsledky kontrol vykonávaných pri dovoze.
§ 21
(1)
Proti rozhodnutiu príslušného orgánu veterinárnej správy Slovenskej republiky podľa tohto nariadenia je možné odvolať sa, ak je to prípustné podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Rozhodnutia prijaté príslušným orgánom členského štátu určenia, alebo Slovenskej republiky, ak je štátom určenia a dôvody takéhoto rozhodnutia, sa musia oznámiť dovozcovi alebo jeho zástupcovi.
(3)
Ak dovozca alebo jeho zástupca o to požiada, rozhodnutie a dôvody takéhoto rozhodnutia sa mu oznámia písomne s poučením o jeho práve odvolať sa, oznámením miesta kde sa hraničná inšpekčná stanica nachádza, ako aj postup a lehoty, ktoré musí dodržať.
§ 22
Ochranné opatrenia
(1)
Ak sa na území tretej krajiny vyskytla alebo šíri choroba, zoonóza alebo iná choroba,31) ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ak na to oprávňujú iné dôvody týkajúce sa zdravia zvierat, najmä v dôsledku zistení zo strany veterinárnych odborníkov, štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s rozhodnutím Európskej komisie a vzhľadom na závažnosť situácie ihneď
a)
zastaviť dovozy z tretej krajiny alebo jej časti, prípadne dovozy realizované cez dotknutú tretiu krajinu tranzitu,
b)
určiť osobitné podmienky pre zvieratá pochádzajúce z príslušnej tretej krajiny alebo jej časti.
(2)
Ak jedna z kontrol vykonaná podľa tohto nariadenia preukáže, že zásielka zvierat by mohla predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zdravie zvierat, príslušný orgán veterinárnej správy
a)
bezodkladne zabaví zásielku a dá ju neškodne odstrániť a
b)
informuje ostatné hraničné inšpekčné stanice a Európsku komisiu o zistených skutočnostiach a o pôvode zvierat podľa § 17 ods. 7.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže, ak ide o situáciu podľa odseku 1, v súlade s rozhodnutím Európskej komisie prijať dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa zvierat, na ktoré sa vzťahuje § 14.
(4)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa oficiálne informuje Európsku komisiu o nutnosti prijať ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní ustanovenia podľa odsekov 1 a 3 alebo nepoverí stály veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať dočasné ochranné opatrenia vzhľadom na dotknuté zvieratá, pričom informuje o tom členské štáty a Európsku komisiu podľa § 17 ods. 7.
Kontroly Európskej komisie
§ 23
(1)
V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1, veterinárni odborníci Európskej komisie môžu
a)
overovať, či hraničné inšpekčné stanice schválené podľa § 11 a karantény schválené podľa § 15 spĺňajú podmienky uvedené v prílohách č. 2 a 3,
b)
vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej republike.
(2)
Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.
(3)
Európska komisia je oprávnená informovať členský štát o výsledkoch kontrol vykonaných podľa odseku 1.
(4)
Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev potrebné pravidlá na vykonanie odseku 1.
§ 24
(1)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa alebo príslušný orgán členského štátu na základe kontrol na mieste obchodovania so zvieratami zváži, že sa nedodržali podmienky Európskych spoločenstiev na hraničnej inšpekčnej stanici členského štátu alebo Slovenskej republiky, bez zbytočného odkladu to oznámi príslušným orgánom tohto členského štátu alebo Slovenskej republiky.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa to týka hraničných inšpekčných staníc na území Slovenskej republiky, prijme všetky potrebné opatrenia a informuje príslušné orgány dotknutého členského štátu o povahe vykonaných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch na takéto rozhodnutia.
§ 25
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Smernica Rady č. 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú Smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 268, 24. 9. 1991, s. 56) v znení
smernice Rady 91/628/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11. 12. 1991, s. 17),
rozhodnutia Rady 92/438/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 25. 8. 1992, s. 22),
rozhodnutia Komisie 92/527/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 332, 18. 11. 1992, s. 22),
rozhodnutia Komisie 94/957/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 374, 31. 12. 1994, s. 19),
rozhodnutia Komisie 94/970/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 371, 31. 12. 1991, s. 41),
smernice Rady 96/43/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 1. 7. 1996, s. 1),
rozhodnutia Komisie 97/793/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 323, 26. 11. 1997, s. 31).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC
Štátna veterinárna a potravinová správa schváli hraničnú inšpekčnú stanicu na účely kontroly zvierat, ak má
1.
prístupovú cestu určenú výhradne na prepravu zvierat, aby sa obmedzilo zbytočné čakanie zvierat,
2.
ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné priestory určené na vykladanie a nakladanie rôznych dopravných prostriedkov, na vykonávanie kontroly, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat, ktoré sú vzhľadom na počet kontrolovaných zvierat dostatočne priestranné, osvetlené a vetrané,
3.
dostatočný počet veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov špeciálne vyškolených na vykonávanie kontrol sprievodných dokladov, ako aj klinických kontrol ustanovených v § 4, 10, 13 a 14 tohto nariadenia, ktorý zodpovedá množstvu kontrolovaných zvierat na hraničnej inšpekčnej stanici,
4.
dostatočne veľké priestory vrátane šatní, spŕch a toaliet pre potreby zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych kontrol,
5.
vhodné priestory a zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pre bežné kontroly ustanovené predpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev,
6.
služby špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonávať špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na hraničnej inšpekčnej stanici,
7.
služby prevádzkarne, ktorá je umiestnená v bezprostrednej blízkosti a ktorá má nevyhnutné zariadenia a vybavenie na ustajnenie, kŕmenie, napájanie, ošetrovanie a v prípade nutnosti, zabitie zvierat,
8.
ak sú priestory hraničnej inšpekčnej stanice využívané pri preprave zvierat aj ako miesto na odpočinok zvierat alebo na ich prekládku, zariadenia prispôsobené na vykladanie zvierat, ich napájanie, kŕmenie a v prípade potreby na ich zodpovedajúce ustajnenie, aby im mohla byť poskytnutá potrebná starostlivosť a ak je to nevyhnutné, aby mohli byť zabité na mieste spôsobom, ktorý vylučuje ich zbytočné utrpenie,
9.
vhodné vybavenie umožňujúce rýchlu výmenu informácií s ostatnými hraničnými inšpekčnými stanicami a príslušnými veterinárnymi orgánmi podľa osobitného predpisu1) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev podľa prílohy č. 7 časti B bodu 6,
10.
zariadenia a vybavenie na čistenie a dezinfekciu.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE KARANTÉN
1.
Na schválenie karantén sa uplatňujú požiadavky podľa prílohy č. 2 bodov 2, 4, 5, 7, 9 a 10.
2.
Okrem splnenia týchto požiadaviek karantény musia
a)
byť pod stálou kontrolou a pod zodpovednosťou úradného veterinárneho lekára,
b)
byť umiestnené v miestach vzdialených od chovov alebo iných miest, v ktorých sa nachádzajú zvieratá vnímavé na nákazlivé choroby,
c)
mať systém účinnej kontroly, aby bolo zabezpečené adekvátne pozorovanie zvierat.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
PODROBNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA DOKLADOVÝCH KONTROL ŽIVÝCH ZVIERAT POCHÁDZAJÚCICH Z TRETÍCH KRAJÍN
1.
Každý certifikát, ktorý sprevádza zásielku živých zvierat pochádzajúcich z tretej krajiny, musí byť skontrolovaný na účely overenia, či
a)
je to originálny certifikát vyhotovený v jazyku krajiny pôvodu a či je vyhotovený najmenej v jednom z úradných jazykov členských štátov alebo Slovenskej republiky, kde je hraničná inšpekčná stanica, a členských štátov konečného určenia alebo Slovenskej republiky, ak je štátom konečného určenia,
b)
sa odvoláva na tretiu krajinu alebo časť tretej krajiny schválenej na vývoz do Európskych spoločenstiev,
c)
jeho forma a obsah zodpovedajú vzoru vyhotovenému pre živé zviera a príslušnú tretiu krajinu,
d)
pozostáva z jedného listu,
e)
je úplne vyplnený,
f)
dátum vystavenia certifikátu sa vzťahuje k dátumu nakládky živých zvierat na ich odoslanie do Európskych spoločenstiev alebo Slovenskej republiky,
g)
je vyhotovený pre jedného príjemcu,
h)
je podpísaný úradným veterinárnym lekárom alebo, ak je to vhodné, zástupcom úradného veterinárneho lekára a jeho meno a postavenie sú uvedené čitateľne a veľkými tlačenými písmenami a ak sa to vyžaduje, úradná pečiatka tretej krajiny a podpis sú odlišnej farby, ako je farba tlače certifikátu,
i)
certifikát nie je menený okrem prečiarknutí, ktoré musia byť podpísané a opečiatkované certifikujúcim veterinárnym lekárom.
2.
Príslušný orgán musí skontrolovať písomnú záruku a plán prepravy z vonkajšej hranice do konečného miesta určenia, ak sa požaduje ich dodanie prepravcom podľa osobitného predpisu.1) Písomná záruka a plán prepravy musia byť vyhotovené najmenej v jednom z úradných jazykov členských štátov alebo Slovenskej republiky, kde je hraničná inšpekčná stanica, a členských štátov konečného určenia alebo Slovenskej republiky, ak je štátom konečného určenia.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 301/2003 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA INDIVIDUÁLNU KONTROLU TÝKAJÚCU SA SPÔSOBILOSTI ZVIERAT NA PREPRAVU, KLINICKÉ VYŠETRENIE A POSTUPY ODBERU VZORIEK U PÁRNOKOPYTNÍKOV A KOŇOVITÝCH ZVIERAT NA HRANIČNEJ INŠPEKČNEJ STANICI
I.
Kontrola týkajúca sa spôsobilosti zvierat na prepravu
1.
Okrem klinického vyšetrenia musí byť vykonané zhodnotenie spôsobilosti zvierat na ďalšiu prepravu. Tento odhad musí brať do úvahy dĺžku už vykonanej cesty vrátane poskytnutého kŕmenia, napájania a zabezpečenia odpočinku. Tiež musí brať do úvahy dĺžku cesty, ktorú treba vykonať, vrátane zamýšľaného kŕmenia, napájania a zabezpečenia odpočinku počas tejto časti cesty.
2.
Dopravný prostriedok zvieraťa musí byť kontrolovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami podľa osobitného predpisu.1)
II.
Klinické vyšetrenie
Klinické vyšetrenie musí zahŕňať najmä
1.
vizuálne vyšetrenie zvieraťa vrátane celkového zhodnotenia jeho zdravotného stavu, jeho schopnosti sa voľne pohybovať, stavu jeho kože a sliznice a akéhokoľvek príznaku nadmerného výtoku,
2.
sledovanie dýchacieho a tráviaceho systému,
3.
náhodné kontrolovanie teploty tela; to sa nevykoná u zvierat, kde neboli zistené žiadne odchýlky podľa bodov 1 a 2,
4.
palpácia (ohmatanie) sa vyžaduje, len ak boli zistené odchýlky podľa bodov 1, 2 a 3.
III.
Postupy odberu vzoriek
Odber vzoriek sa musí vykonať na účely kontrolovania zhody so zdravotnými požiadavkami stanovenými v sprievodnom veterinárnom certifikáte.
1.
Najmenej tri percentá zásielok mesačne musia byť predmetom odberu vzoriek na sérologické vyšetrenie. Najmenej desať percent zvierat zo zásielky musí byť podrobených odberu vzoriek, pričom minimálny počet zvierat sú štyri zvieratá. Ak sa zistia problémy, percento sa musí zvýšiť.
2.
Úradný veterinárny lekár môže tiež odobrať akékoľvek ďalšie vzorky zo zvierat v zásielke.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
5)
6)
7)
8)
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
10)
§ 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
11)
12)
§ 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.
15)
16)
§ 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
17)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2003 Z. z. o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
20)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
21)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
22)
§ 3 ods. 1 písm. e) body 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
23)
24)
25)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.
26)
§ 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
28)
§ 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z.
30)
Zákon č. 488/2002 Z. z.
31)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.