31/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2003 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 30. januára 2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 27a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z. ustanovuje:
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
§ 1
(1)
V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulica“), má každá ulica názov.1) V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.
(2)
Ulice sa označujú názvami na orientačných tabuliach rovnakého typu.
(3)
Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu2) (ďalej len „budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.
§ 2
(1)
Obec môže označiť ulice okrem orientačných tabúľ s názvami ulíc aj ďalšími orientačnými údajmi na samostatných informačných tabuliach rovnakého typu. Ďalšími orientačnými údajmi sú názvy sídlisk, označenie smeru ulice, umiestnenie významných inštitúcií, budov a iné údaje, ktoré uľahčujú orientáciu v obci.
(2)
Informačné tabule na označenie ulice ďalšími orientačnými údajmi sa umiestňujú spravidla na križovatke ulíc tak, aby neprekážali viditeľnosti dopravných značiek. Osadzujú sa na samostatných stojanoch zapustených do zeme, výnimočne sa môžu umiestniť aj na budovy alebo na iné vhodné miesta.
§ 3
(1)
Názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje sa uvádzajú v štátnom jazyku.3)
(2)
Obce, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,4) môžu označiť názvy ulíc a ďalšie orientačné údaje aj v jazyku národnostnej menšiny.5)
(3)
Názvy ulíc v jazyku národnostnej menšiny sa uvádzajú spravidla na jednej orientačnej tabuli pod názvom ulice v štátnom jazyku; to platí aj o označovaní ulíc ďalšími orientačnými údajmi v jazyku národnostnej menšiny.
Číslovanie budov
§ 4
Súpisné číslo sa určuje každej budove.
§ 5
(1)
Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
(2)
Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.
(3)
Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu obce na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
(4)
Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.
(5)
Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, je potrebné vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce budovy.
(6)
V číselnom rade orientačných čísiel sa nové orientačné číslo utvorí tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísiel sa pridá veľké písmeno abecedy.
§ 6
(1)
Žiadosť stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b)
predmet žiadosti,
c)
označenie budovy a termín jej dokončenia,
d)
prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku6) a kolaudačné rozhodnutie.7)
(2)
Súpisné číslo a orientačné číslo sa určuje budove podľa poradia, v akom sa obci doručila žiadosť stavebníka podľa odseku 1.
(3)
Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla budove obsahuje
a)
názov obce a jej číselný kód,8)
b)
názov časti obce, ak sa obec člení na časti, názov ulice a názov katastrálneho územia, v ktorých sa budova nachádza,
c)
parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená; ak je budova postavená na viacerých pozemkoch, uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,
d)
označenie budovy,
e)
dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia7) a názov orgánu, ktorý ho vydal,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
g)
výrok o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla,
h)
odôvodnenie,
i)
poučenie o opravnom prostriedku,
j)
dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce.
(4)
Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo alebo orientačné číslo možno len výnimočne po predchádzajúcom upovedomení vlastníka budovy.
(5)
Obec zašle rovnopis rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla príslušnej správe katastra.9)
§ 7
(1)
Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady.10) Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.
(2)
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
§ 8
(1)
Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel sa vedie na evidenčných listoch alebo v elektronických médiách.
(2)
Evidencia súpisných čísiel a orientačných čísiel obsahuje údaje uvedené v rozhodnutí o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla alebo orientačného čísla (§ 6 ods. 3).
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Časť obce, ktorá má vlastné katastrálne územie, môže mať samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami.
(2)
Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.
(3)
Súpisné číslo a orientačné číslo možno určiť aj bez kolaudačného rozhodnutia,7) ak tak ustanovuje osobitný predpis11) alebo ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil.12)
§ 10
Súpisné čísla a orientačné čísla určené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za súpisné čísla a orientačné čísla podľa tejto vyhlášky.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.
Vladimír Palko v. r.
1)
§ 2b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
2)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
3)
§ 1 ods. 1, § 3 ods. 3 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
5)
§ 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.
7)
8)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí.
9)
§ 20 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)
§ 2c ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
11)
§ 2c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z.
12)
§ 55 ods. 2 a § 81c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.