331/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2004 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
z 10. júla 2003
o voľbách do Európskeho parlamentu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
USTANOVENIA O VOLEBNOM PRÁVE, ČASE KONANIA VOLIEB, VOLEBNOM OBVODE, VOLEBNÝCH OKRSKOCH, ZOZNAMOCH VOLIČOV A VOLEBNÝCH ORGÁNOCH
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky (ďalej len „voľby“) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.
(2)
Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách.
Volebné právo
§ 2
(1)
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, a občania iných členských štátov Európskej únie (ďalej len „občan únie“), ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt1) (ďalej len „volič“).
(2)
Občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, majú právo voliť, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky.
(3)
Prekážkou vo výkone volebného práva je
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,2)
b)
výkon trestu odňatia slobody,3)
c)
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.4)
(4)
Právo voliť nemajú občania únie, ktorí boli pozbavení volebného práva v členskom štáte Európskej únie, ktorého sú štátnymi občanmi.
(5)
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
§ 3
(1)
Za poslanca Európskeho parlamentu (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený
a)
občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 3 písm. b) a c), a
b)
občan únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, nebol pozbavený práva kandidovať v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 3 písm. b) a c).
(2)
Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
§ 4
Čas konania volieb
(1)
Voľby vyhlasuje a deň volieb určuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Rady Európskej únie najneskôr 90 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.5)
(2)
Voľby sa konajú na celom území Slovenskej republiky v jeden deň v nedeľu.
(3)
Voľby sa konajú v určený deň od siedmej do dvadsiatej druhej hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce alebo starosta mestskej časti (ďalej len „starosta obce“) určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
§ 5
Volebný obvod
Územie Slovenskej republiky tvorí na účely volieb do Európskeho parlamentu jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 14 poslancov.
§ 6
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach, mestách, v mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice (ďalej len „obec“) volebné okrsky.
(2)
Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom volebnom okrsku určí starosta obce najneskôr 50 dní predo dňom volieb.
(3)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.
(4)
Osobám, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia6) alebo v miestach, kde sa vykonáva väzba, zabezpečí možnosť výkonu volebného práva v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej obvode je toto zariadenie. Ak tieto osoby nemajú v tomto volebnom okrsku trvalý pobyt, volia na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadali. O vydávaní voličských preukazov platia ustanovenia osobitného zákona.7)
(5)
Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky očíslujú v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj vtedy, ak je v obci utvorený len jeden volebný okrsok.
§ 7
Zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku
(1)
Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotoví obec na základe stáleho zoznamu voličov.8)
(2)
Do zoznamu voličov obec dopíše voliča, ktorý je občanom únie, a to na jeho vlastnú žiadosť, ktorú je potrebné predložiť obci, v ktorej má volič trvalý pobyt, najneskôr 40 dní predo dňom volieb, inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká; o zapísaní alebo nezapísaní do zoznamu voličov informuje obec žiadateľa bezodkladne.
(3)
Občan únie predloží obci pri zápise do zoznamu voličov vyhlásenie, v ktorom uvedie svoju štátnu príslušnosť a volebný obvod členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov, že nebol v tomto členskom štáte zbavený práva voliť a vykoná svoje právo voliť len na území Slovenskej republiky, číslo platného cestovného dokladu a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa podáva na tlačive, ktoré vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Takýto volič zostane v tomto zozname zapísaný dovtedy, kým nepožiada obec o vyčiarknutie zo zoznamu voličov, alebo dovtedy, kým nebude obcou zo zoznamu voličov vyčiarknutý preto, že už nespĺňa požiadavky na výkon práva voliť.
(4)
O námietkovom konaní k zoznamu voličov platia ustanovenia osobitného zákona.9)
(5)
Zoznam občanov únie zapísaných v obci do zoznamu voličov zašle obec do troch dní po uplynutí lehoty podľa odseku 2 ministerstvu vnútra, ktoré ho ihneď doručí Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky bezodkladne informuje príslušné členské štáty Európskej únie o zapísaní ich štátnych občanov do zoznamu voličov v Slovenskej republike. Zároveň informuje ministerstvo vnútra o zapísaní občanov Slovenskej republiky do zoznamu voličov iného členského štátu Európskej únie.
(6)
Obec na základe oznámenia ministerstva vnútra vyčiarkne zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie.
(7)
Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov v dvoch rovnopisoch najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.
Volebné orgány
§ 8
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pre voľby sa zriaďujú tieto volebné orgány:
a)
Ústredná volebná komisia,
b)
obvodné volebné komisie,
c)
okrskové volebné komisie.
(2)
Členom volebnej komisie môže byť volič. Volič môže byť členom len jednej volebnej komisie. Kandidát na poslanca (ďalej len „kandidát“) nemôže byť členom volebnej komisie.
(3)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán alebo politických hnutí (ďalej len „politická strana“), alebo volebných koalícií politických strán (ďalej len „koalícia“), ktoré podávajú kandidátnu listinu. Meno a priezvisko zástupcu a náhradníka s uvedením presnej adresy ich trvalého pobytu oznamuje politická strana alebo koalícia v lehotách podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Na oznámenia doručené po zákonom ustanovených lehotách sa neprihliada.
(4)
Nezaregistrovanie kandidátnej listiny alebo jej vzatie späť politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany alebo koalície vo volebných komisiách.
(5)
Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, alebo písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, alebo ak delegovaný zástupca politickej strany alebo koalície nezloží sľub ani na druhom zasadaní volebnej komisie. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak zanikla funkcia člena vo volebnej komisii.
(6)
Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojím podpisom.
(7)
Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie platného uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(8)
Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí žrebom zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.
(9)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a spracovanie výsledkov volieb utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Členovia odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 6.
§ 9
Zapisovateľ volebnej komisie
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie, zúčastňuje sa na zasadaniach volebnej komisie a plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce.
(3)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom volieb,
b)
obvodnej volebnej komisie vymenuje prednosta obvodného úradu najneskôr 50 dní predo dňom volieb,
c)
okrskovej volebnej komisie vymenuje starosta obce najneskôr 35 dní predo dňom volieb.
(4)
Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedeným v § 8 ods. 6.
§ 10
Ústredná volebná komisia
(1)
Každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, oznámi najneskôr 65 dní predo dňom volieb meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena a jedného náhradníka do Ústrednej volebnej komisie predsedovi vlády Slovenskej republiky.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o ich registrácii alebo o odmietnutí ich registrácie,
b)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných volebných komisií,
d)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
e)
vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a odovzdá ju predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky,
f)
vydá zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
g)
vyhlasuje nastúpenie náhradníkov,
h)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy ministerstvu vnútra.
(4)
Ministerstvo vnútra utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.
§ 11
Obvodná volebná komisia
(1)
Každá politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu, oznámi najneskôr 45 dní predo dňom volieb meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena a jedného náhradníka do obvodnej volebnej komisie prednostovi obvodného úradu.
(2)
Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov prednosta obvodného úradu.
(3)
Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta obvodného úradu.
(4)
Obvodná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií,
c)
dozerá na spracovanie výsledkov hlasovania vo volebných okrskoch,
d)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a bezodkladne ju odovzdá Ústrednej volebnej komisii,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu.
(5)
Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.
§ 12
Okrsková volebná komisia
(1)
Každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, oznámi najneskôr 30 dní predo dňom volieb meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1 alebo ak počet jej členov klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do siedmich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce.
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje správny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov,
b)
dopĺňa zoznam voličov a odoberá voličské preukazy,
c)
posudzuje platnosť hlasovacích lístkov,
d)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a bezodkladne ju odovzdá príslušnej obvodnej volebnej komisii,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
DRUHÁ ČASŤ
KANDIDÁTNE LISTINY, HLASOVANIE A ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV VOLIEB
§ 13
Podávanie kandidátnych listín
(1)
Kandidátnu listinu doručí politická strana registrovaná podľa osobitného zákona10) prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch najneskôr 65 dní predo dňom volieb zapisovateľovi Ústrednej volebnej komisie.
(2)
Politické strany sa môžu dohodnúť na podaní spoločnej kandidátnej listiny a utvoriť koalíciu. Pre koalíciu sa použijú ustanovenia tohto zákona týkajúce sa politickej strany, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
neskrátený názov politickej strany alebo koalície,
b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, vek, zamestnanie, adresu trvalého pobytu kandidáta, členstvo v politickej strane alebo údaj o tom, že kandidát nie je členom žiadnej politickej strany (ďalej len „bez politickej príslušnosti“),
c)
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,
d)
podpis štatutárneho zástupcu politickej strany a odtlačok jej pečiatky; na kandidátnej listine koalície sa uvedie podpis štatutárneho zástupcu každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačky ich pečiatok,
e)
potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 50 000 Sk (ďalej len „kaucia“),
f)
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, v ktorom
1.
občan Slovenskej republiky uvedie, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nedal súhlas, aby bol uvedený na kandidátnej listine inej politickej strany alebo koalície, a že nie sú mu známe prekážky voliteľnosti,
2.
občan únie uvedie svoju štátnu príslušnosť, že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nedal súhlas, aby bol uvedený na kandidátnej listine inej politickej strany alebo koalície, že nie sú mu známe prekážky voliteľnosti a že nekandiduje vo voľbách do Európskeho parlamentu v inom členskom štáte Európskej únie; súčasne predloží v slovenskom jazyku osvedčenie kompetentných správnych orgánov členského štátu Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, potvrdzujúce, že v tomto členskom štáte nebol zbavený práva kandidovať vo voľbách alebo že týmto orgánom nie je známa takáto príčina nespôsobilosti.
(4)
Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť ako kandidáta len svojho člena alebo osobu bez politickej príslušnosti. Ak podáva kandidátnu listinu koalícia, môže na nej uviesť ako kandidáta len člena niektorej politickej strany tvoriacej koalíciu alebo osobu bez politickej príslušnosti.
(5)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 14 kandidátov.
(6)
Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť svoj grafický znak.
(7)
Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu 50 000 Sk pred podaním kandidátnej listiny. Kaucia sa uhrádza na osobitný účet, ktorý na tento účel zriadi ministerstvo vnútra v Národnej banke Slovenska. Číslo účtu oznámi zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie na požiadanie tej politickej strane alebo koalícii, ktorá mieni podať kandidátnu listinu. Ministerstvo vnútra vráti do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii uhradenú kauciu, ak politická strana alebo koalícia získa aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, a úroky z kaucií sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
V prílohe ku kandidátnej listine určí politická strana alebo koalícia svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ich mená, priezviská a adresy trvalého pobytu. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca oznámi politická strana alebo koalícia Ústrednej volebnej komisii.
(9)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, vyzve splnomocnenca politickej strany alebo koalície, aby v lehote do troch dní kandidátnu listinu upravil.
(10)
Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo koalície na druhom rovnopise kandidátnej listiny. Zapisovateľ predloží kandidátne listiny Ústrednej volebnej komisii na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.
§ 14
Preskúmavanie kandidátnych listín Ústrednou volebnou komisiou
(1)
Ústredná volebná komisia začne preskúmavať predložené kandidátne listiny najneskôr 55 dní predo dňom volieb.
(2)
Ústredná volebná komisia preskúma kandidátnu listinu, či spĺňa podmienky podľa tohto zákona, a vyčiarkne kandidátov,
a)
ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v § 3 ods. 1,
b)
pri ktorých nie je pripojené vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 písm. f) prvého bodu alebo druhého bodu,
c)
ktorí sú uvedení na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií, na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 písm. f) prvého bodu alebo druhého bodu; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
ktorí sú uvedení na kandidátnej listine v inom členskom štáte Európskej únie,
e)
ktorí sú uvedení na kandidátnej listine nad najvyššie ustanovený počet podľa § 13 ods. 5.
§ 15
Registrácia kandidátnych listín
(1)
Ústredná volebná komisia zaregistruje najneskôr 45 dní predo dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, ako aj kandidátne listiny, ktoré boli upravené podľa § 14 ods. 2. Registrácia je podmienkou vyhotovenia hlasovacích lístkov.
(2)
Ústredná volebná komisia v lehote podľa odseku 1 odmietne registráciu kandidátnej listiny, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a nemožno ju upraviť podľa § 14 ods. 2.
(3)
Zapisovateľ Ústrednej volebnej komisie do 24 hodín od rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie doručí rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 dotknutej politickej strane alebo koalícii.
(4)
Proti rozhodnutiu Ústrednej volebnej komisie o registrácii kandidátnej listiny, o registrácii kandidátnej listiny s úpravami podľa § 14 ods. 2 a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môže dotknutá kandidujúca politická strana alebo koalícia podať návrh na vydanie rozhodnutia o ponechaní kandidáta na kandidátnej listine alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátnej listiny, alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidátnej listiny na Najvyšší súd Slovenskej republiky.11) Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie. Najvyšší súd Slovenskej republiky je povinný rozhodnúť do piatich dní odo dňa podania návrhu. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa nemožno odvolať.
(5)
Ministerstvo vnútra zašle obciam zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách najneskôr 25 dní predo dňom volieb. Obce zabezpečia, aby bol zoznam zaslaný každému voličovi najneskôr 20 dní predo dňom volieb.
(6)
Zoznam občanov iných členských štátov Európskej únie uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách doručí ministerstvo vnútra v lehote do 30 dní predo dňom volieb Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky pre potreby informovania príslušných členských štátov Európskej únie.
(7)
O občanoch Slovenskej republiky kandidujúcich v inom členskom štáte Európskej únie informuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na základe oznámenia členského štátu Európskej únie ministerstvo vnútra, ktoré zoznam takýchto občanov predloží Ústrednej volebnej komisii.
(8)
Ak Ústredná volebná komisia zo zoznamu podľa odseku 7 zistí, že kandidát, ktorého zaregistrovala, kandiduje aj v inom členskom štáte Európskej únie, bezodkladne zabezpečí zverejnenie tejto skutočnosti vo volebných miestnostiach. Údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 16
Vzatie kandidátnej listiny späť, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Politická strana alebo koalícia môže do troch dní predo dňom volieb písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať svoju kandidátnu listinu späť.
(2)
Kandidát sa môže svojej kandidatúry písomne vzdať. Kandidatúru kandidáta môže písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.
(3)
Vzatie kandidátnej listiny späť politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Tieto skutočnosti je potrebné písomne doručiť predsedovi Ústrednej volebnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie.
(4)
Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátnej listiny, údaje o kandidátovi zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.
§ 17
Číslovanie kandidátnych listín
Ústredná volebná komisia najneskôr 40 dní predo dňom volieb určí žrebom číslo, ktorým sa označí zaregistrovaná kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Kandidátnej listine, ktorá je dodatočne zaregistrovaná na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pridelí Ústredná volebná komisia číslo, ktoré nasleduje za najvyšším vyžrebovaným číslom. Čísla kandidátnych listín bezodkladne oznámi Ústredná volebná komisia kandidujúcim politickým stranám a koalíciám a zabezpečí ich zverejnenie.
§ 18
Hlasovacie lístky
(1)
Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.
(2)
Ministerstvo vnútra zabezpečí na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, neskrátený názov politickej strany alebo koalície, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, zamestnanie, obec jeho trvalého pobytu a členstvo v politickej strane alebo údaj o tom, že kandidát je bez politickej príslušnosti. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na kandidátnej listine. Ak politická strana alebo koalícia na kandidátnej listine uviedla svoj grafický znak, uvedie sa aj na hlasovacom lístku.
(3)
Hlasovacie lístky musia byť vyhotovené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky ministerstva vnútra.
(4)
Ministerstvo vnútra zašle hlasovacie lístky starostom obcí, ktorí zabezpečia, aby boli doručené najneskôr v deň volieb všetkým okrskovým volebným komisiám.
(5)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
(6)
Ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti,12) alebo k vzatiu späť kandidátnej listiny politickou stranou v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany sa nevyhotovia, a ak sú vyhotovené, volebné komisie zabezpečia, aby sa voličom vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už rozdané boli, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. To isté platí, ak dôjde k vzatiu späť kandidátnej listiny koalíciou alebo dôjde k zrušeniu alebo pozastaveniu činnosti jednej z politických strán, ktorá tvorí koalíciu.
§ 19
Vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov
(1)
Slovenský rozhlas13) a Slovenská televízia14) vyhradia a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),15) môže vyhradiť na politickú reklamu najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac päť hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci politickej reklamy počas určeného času majú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu.
(2)
Vysielanie politickej reklamy sa začína 21 dní predo dňom volieb.
(3)
Náklady na politickú reklamu vo vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany alebo koalície. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(4)
Za politickú reklamu sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sú v súlade s programovou službou.16) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné.
(5)
Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 4 a tých, ktoré sú venované politickej reklame podľa odseku 1, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície, je v čase vyhradenom na vysielanie politickej reklamy zakázané.
(6)
Porušenie pravidiel o vysielaní politickej reklamy podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.17)
(7)
Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách možno začať 21 dní predo dňom volieb len na tých miestach, ktoré vyhradila obec svojím všeobecne záväzným nariadením. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán alebo koalícií.
(8)
Vysielať alebo zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách alebo koalíciách v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom v rozhlasovom vysielaní a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí je 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb zakázané.
(9)
V deň volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.
§ 20
Informovanie voličov
Obec najneskôr 50 dní predo dňom volieb určí čas a miesto konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, ustanoví tiež, ktoré časti obce patria k jednotlivým volebným okrskom. Obec najneskôr 20 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§ 21
Prípravy vo volebnej miestnosti
Pred začatím volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený v dvoch rovnopisoch zoznam voličov a dostačujúci počet hlasovacích lístkov a nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“). Potom vyhlási hlasovanie za začaté.
§ 22
Priestory určené na úpravu hlasovacích lístkov
(1)
Volebné miestnosti sú upravené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Každý volič s hlasovacími lístkami musí prejsť priestorom určeným na ich úpravu. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.
(2)
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom okrem prípadu podľa § 23 ods. 6 nikto prítomný.
§ 23
Spôsob hlasovania
(1)
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v oboch rovnopisoch zoznamu voličov vydá okrsková volebná komisia voličovi prázdnu obálku a hlasovacie lístky.
(3)
Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná komisia do oboch rovnopisov zoznamu voličov. Zápis podpíše predseda a dvaja členovia komisie; voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu voličov. Potom komisia vydá voličovi prázdnu obálku a hlasovacie lístky.
(4)
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň volieb do volebnej miestnosti, bude dopísaný okrskovou volebnou komisiou do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku. Zápis do zoznamu komisia zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade. Zápis do zoznamu platí iba na čas konania volieb.
(5)
Po tom, čo volič prevzal obálku a hlasovacie lístky, vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore vloží do obálky jeden hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u jedného z kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
(6)
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(7)
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iné hlasovacie lístky.
(8)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(9)
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacími lístkami; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná tajnosť hlasovania.
(10)
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
§ 24
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 4 ods. 3) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takom opatrení upovedomí voličov spôsobom v mieste obvyklým. Ak sa hlasovanie preruší, zapečatí okrsková volebná komisia volebné dokumenty a volebné schránky. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie overí neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
§ 25
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
§ 26
Poriadok vo volebnej miestnosti
(1)
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, počas jeho neprítomnosti jej podpredseda.
(2)
Pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie alebo jej podpredsedu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
(3)
Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, členov volebných komisií vyšších stupňov, členov ich odborných (sumarizačných) útvarov a voličov aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o sledovanie priebehu volieb a sčítania hlasov, a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť len v prípade, ak by bol ohrozený verejný poriadok, alebo z dôvodu kapacitných možností volebnej miestnosti.
(4)
Vo volebnej miestnosti je zakázaná akákoľvek propagácia kandidátov.
§ 27
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť zvyšné nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. V prípade, že okrsková volebná komisia na žiadosť voličov použila aj prenosnú volebnú schránku, obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky z volebnej schránky, sčíta obálky a porovná ich počet so záznamami v zozname voličov. Obálky, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 21, a hlasovacie lístky, ktoré neboli v obálke, okrsková volebná komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí a sčíta hlasovacie lístky, ktoré boli odovzdané pre jednotlivé politické strany alebo koalície, vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej strany alebo koalície využilo právo prednostného hlasu. Ďalej sčíta prednostné hlasy, ktoré boli odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích lístkoch.
§ 28
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Na prospech politickej strany alebo koalície sa rátajú i také hlasovacie lístky, na ktorých sú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované. Na takéto úpravy sa neprihliada. Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako jednému kandidátovi, takýto hlasovací lístok sa ráta v prospech politickej strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.
(2)
Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive, a hlasovacie lístky politických strán alebo koalícií podľa § 18 ods. 6.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o platnosti obálky, hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia.
§ 29
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Zápisnicu podpíše predseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici sa uvedie
a)
čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
f)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií,
h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
§ 30
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku predseda okrskovej volebnej komisie oznámi výsledok hlasovania a jedno vyhotovenie zápisnice bezodkladne doručí obvodnej volebnej komisii a počká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu obvodnej volebnej komisie povinnosti podľa odseku 1 do 24 hodín po ukončení hlasovania, môže obvodná volebná komisia výsledky hlasovania v ostatných volebných okrskoch odovzdať Ústrednej volebnej komisii.
(3)
Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané obálky, hlasovacie lístky a oba rovnopisy zoznamu voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými dokumentmi obci do úschovy.
§ 31
Zber výsledkov hlasovania v obvodnej volebnej komisii
Obvodná volebná komisia prostredníctvom svojho odborného (sumarizačného) útvaru overí úplnosť zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku doručených podľa § 30 ods. 1. Pri tejto činnosti majú právo byť prítomní okrem jej členov zapisovateľ obvodnej volebnej komisie, členovia jej odborného (sumarizačného) útvaru, členovia Ústrednej volebnej komisie a členovia jej odborného (sumarizačného) útvaru, ako aj osoby, ktorým na to dala súhlas obvodná volebná komisia. Ak vzniknú pochybnosti, obvodná volebná komisia má právo vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlenia a iné informácie; zjavné chyby opraví po dohode s predsedom okrskovej volebnej komisie, inak požiada okrskovú volebnú komisiu, aby nedostatky odstránila.
§ 32
Zápisnica obvodnej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania
(1)
Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Zápisnicu podpíše predseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici sa uvedie
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zozname voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu,
f)
počet voličov politickej strany alebo koalície, ktorí využili právo prednostného hlasu,
g)
počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických strán alebo koalícií,
h)
prehľad uznesení, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda obvodnej volebnej komisie bezodkladne doručí jedno vyhotovenie zápisnice Ústrednej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti. Druhé vyhotovenie zápisnice spolu s ostatnými volebnými dokumentmi odovzdá obvodná volebná komisia do úschovy obvodnému úradu.
§ 33
Podmienky prideľovania mandátov
(1)
Ústredná volebná komisia zistí, koľko platných hlasov celkove bolo odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu.
(2)
Ústredná volebná komisia ďalej zistí, ktorá politická strana alebo koalícia získala aspoň päť percent z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Na politické strany alebo koalície, ktoré získali menej než päť percent platných hlasov, a na nimi získané platné hlasy sa pri ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov neprihliada.
§ 34
Prideľovanie mandátov
(1)
Súčet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície postupujúce do ďalšieho sčítania podľa § 33 ods. 2 sa vydelí číslom 15 (počet mandátov zväčšený o číslo jeden). Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo je republikovým volebným číslom.
(2)
Celkový počet platných hlasov, ktorý dostala politická strana alebo koalícia, sa delí republikovým volebným číslom a politickej strane alebo koalícii sa pridelí toľko mandátov, koľkokrát je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných hlasov, ktoré táto politická strana alebo koalícia získala.
(3)
Ak sa takýmto spôsobom pridelilo o jeden mandát viac, než sa malo prideliť, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane alebo koalícii, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. Pri rovnakom zostatku delenia sa mandát odpočíta politickej strane alebo koalícii, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(4)
Ak neboli týmto spôsobom pridelené všetky mandáty alebo ak politická strana alebo koalícia kandidovala menej kandidátov, ako jej má byť pridelených mandátov, Ústredná volebná komisia pridelí tieto mandáty postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov hlasov sa pridelí mandát politickej strane alebo koalícii, ktorá získala väčší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb.
(5)
V rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií kandidáti dostanú mandáty pridelené politickej strane alebo koalícii v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom lístku. Ak však najmenej desatina z celkového počtu voličov, ktorí odovzdali platný hlas pre túto politickú stranu alebo koalíciu, využila právo prednostného hlasu, dostane najskôr mandát ten z kandidátov, ktorý získal najmenej desať percent prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. V prípade, že politickej strane alebo koalícii je pridelených viac mandátov a viac kandidátov splnilo podmienku podľa predchádzajúcej vety, mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných hlasov je rozhodujúce poradie na hlasovacom lístku.
(6)
Kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi.
§ 35
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb a uverejnenie výsledku volieb
(1)
Ústredná volebná komisia po rozdelení mandátov vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb. Zápisnicu podpíše predseda, ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu a pre každú koalíciu,
d)
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení, spolu s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ako aj mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali náhradníkmi.
(3)
Ústredná volebná komisia uverejní celkový výsledok volieb po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. Zároveň oznámi politickým stranám a koalíciám výsledok volieb s uvedením konečného poradia kandidátov po úprave poradia podľa výsledku prednostného hlasovania. Môže uverejniť aj priebežné výsledky, v ktorých uvedie údaje podľa odseku 2 písm. a) až c).
(4)
Ústredná volebná komisia odovzdá zápisnicu o výsledku volieb predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý odovzdá výsledky volieb konaných na území Slovenskej republiky Európskemu parlamentu.
§ 36
Osvedčenie o zvolení
Ústredná volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov osvedčenie o zvolení.
§ 36a
Nové voľby
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby podľa tohto zákona do 30 dní od doručenia nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým bola vyslovená neplatnosť volieb do Európskeho parlamentu.
§ 37
Nastupovanie náhradníkov
(1)
Ak sa v Európskom parlamente uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, ktorého určí politická strana alebo koalícia. Ak však boli na kandidátnej listine uplatnené prednostné hlasy, nastupuje kandidát, ktorý získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 34 ods. 5.
(2)
Ak nie je náhradník tej istej politickej strany alebo koalície, zostane mandát uprázdnený do konca volebného obdobia.
(3)
Ak bola politická strana zrušená,18) náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až do konca volebného obdobia.
(4)
Ak bola činnosť politickej strany pozastavená,19) v čase pozastavenia náhradník nenastupuje.
(5)
Nastúpenie náhradníka vyhlási Ústredná volebná komisia do 15 dní od doručenia oznámenia Európskeho parlamentu o uprázdnení mandátu. Náhradníkovi odovzdá osvedčenie, v ktorom sa uvedie, od ktorého dňa sa stal poslancom. Nastúpenie náhradníka alebo neuplatňovanie mandátu bezodkladne oznámi Ústredná volebná komisia predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
(6)
O nastúpení náhradníka alebo o neuplatňovaní mandátu informuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky Európsky parlament do 15 dní od doručenia oznámenia Ústrednej volebnej komisie.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 38
Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a ich vybavenie, ako aj pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých územnom obvode sú zriadené.
(2)
Pre obvodné volebné komisie zabezpečia všetky pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily obvodné úrady a pre Ústrednú volebnú komisiu ministerstvo vnútra.
§ 39
Spolupráca orgánov verejnej moci
Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona.
§ 40
Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1)
Programové a technické prostriedky potrebné na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečí Štatistický úrad Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra a volebné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému orgánu štátnej štatistiky každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zabezpečovanie podmienok na spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.
§ 41
Nároky členov volebných komisií
(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Výkon funkcie člena volebnej komisie je iným úkonom vo všeobecnom záujme.20)
(2)
Člen volebnej komisie má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy,21) prípadne, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(3)
Zamestnávateľovi so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len „zamestnávateľ“), ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 2, je povinná obec, obvodný úrad alebo ministerstvo vnútra na jeho žiadosť uhradiť poskytnutú náhradu mzdy za čas uvoľnenia.22)
(4)
Člen a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie majú nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemajú nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Odmenu vyplatí obec.
(5)
Odmena sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.
§ 42
Nároky kandidátov
(1)
Okolnosť, že niekto je kandidátom, mu nesmie byť na úkor v jeho pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahoch. Kandidát má právo, aby mu odo dňa nasledujúceho po registrácii kandidátnej listiny, na ktorej je uvedený, do konca dňa predchádzajúceho voľbám zamestnávateľ, u ktorého je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, poskytol pracovné voľno. Činnosť registrovaného kandidáta je prekážkou v práci z dôvodov všeobecného záujmu ako iný úkon vo všeobecnom záujme.20)
(2)
Pri poskytovaní náhrady mzdy kandidátom politických strán alebo koalícií a pri náhrade vyplatenej mzdy zamestnávateľovi sa postupuje podľa osobitného predpisu.23) Zamestnávateľ uplatňuje náhradu vyplatenej mzdy u politickej strany alebo koalície, na kandidátnej listine ktorej je kandidát uvedený.
(3)
Kandidátovi, ktorý nie je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, vyplatí náhradu mzdy politická strana alebo koalícia, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
(4)
Náhrada mzdy kandidáta sa vypočíta podľa § 41 ods. 2.
§ 43
Úhrada výdavkov spojených s voľbami
(1)
Výdavky spojené s voľbami do Európskeho parlamentu sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Jednotlivé druhy výdavkov spojených s voľbami, ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, a spôsob ich úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra a Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Na úhradu výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu sa obvodnému úradu, obci a krajskej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky poskytujú preddavky.
(4)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky politických strán alebo koalícií spojené s vysielaním politickej reklamy alebo umiestňovaním politických plagátov.
§ 44
Počítanie lehôt
Na plynutie lehôt podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní.24)
§ 45
Opatrenia proti nečinnosti
Ak obec alebo starosta obce neplní úlohy podľa § 7, § 9 ods. 3 písm. c), § 12 ods. 2 a 3, § 15 ods. 5, § 18 ods. 4, § 19 ods. 7, § 20, § 22 ods. 1 a § 38 ods. 1, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu.
§ 46
Organizačné opatrenia
(1)
Ministerstvo vnútra
a)
zabezpečí tlač hlasovacích lístkov v potrebnom množstve,
b)
usmerní obce a miestne orgány štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
zabezpečovaní pomocných prostriedkov podľa § 38,
4.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov,
c)
vydá vzory tlačív a zabezpečí ich vyhotovenie.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom vnútra vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 47
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 2 ods. 1 a 4, § 3 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 až 5, § 13 ods. 3 písm. f) bodu 2, § 14 ods. 2 písm. b) až d), § 15 ods. 6 a 8 a § 21 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 331/2003 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa úplne transponuje táto smernica:
1.
Smernica Rady č. 93/109/ES zo 6. decembra 1993 stanovujúca podrobné pravidlá na výkon práva voliť a kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov únie s trvalým pobytom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 329, uverejnená 30. decembra 1993, strana 0034 až 0038.
2.
Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
§ 34 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
3)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
4)
5)
6)
§ 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
8)
§ 4, 5 a § 6 ods. 1, 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
9)
§ 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
10)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
11)
12)
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
16)
17)
18)
§ 13 zákona č. 424/1991 Zb.
19)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb.
20)
§ 136 ods. 4 Zákonníka práce.
21)
§ 138 ods. 1 Zákonníka práce.
22)
§ 138 ods. 2 Zákonníka práce.
23)
24)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.