336/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 14.07.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júla 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (§ 8a ods. 3 zákona), ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenská akadémia vied, Kancelária verejného ochrancu práv, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, krajské úrady,
b)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Úrad pre štátnu pomoc, Správa finančnej kontroly Bratislava, Správa finančnej kontroly Zvolen, Správa finančnej kontroly Košice, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom, a to DataCentrum, Stály sekretariát Rady colnej únie Slovenskej republiky, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie - Tatranská Lomnica,
c)
verejnoprávne inštitúcie, ktoré na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. c) zákona], a iné právnické osoby, ak na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. d) zákona].
(2)
Toto opatrenie sa nevzťahuje na nakladanie s vojenským materiálom2) a na nakladanie so štátnymi hmotnými rezervami.3)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
(1)
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa pre správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.
(2)
Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 6 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
§ 8
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 156/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 9
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Ivan Mikloš v. r.
1)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.