Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

336/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júla 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,1) Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajské prokuratúry, Slovenská informačná služba, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Slovenská akadémia vied vrátane jej organizácií,1a)
b)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Správa finančnej kontroly Bratislava, Správa finančnej kontroly Zvolen, Správa finančnej kontroly Košice, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom, a to DataCentrum, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie - Tatranská Lomnica,
c)
verejnoprávne inštitúcie, ktoré na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. c) zákona], a iné právnické osoby, ak na základe zákona spravujú majetok štátu [§ 1 ods. 1 písm. d) zákona].
(2)
Toto opatrenie sa nevzťahuje na nakladanie s vojenským materiálom2) a na nakladanie so štátnymi hmotnými rezervami.3)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a na dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.
Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 6 zákona)
§ 8
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 156/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 8a
Zrušuje sa opatrenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky č. 374/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 9
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Ivan Mikloš v. r.
1)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 15 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
2)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.