337/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

337
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami.
Výnosom sa ustanovujú požiadavky na materiály a predmety, ktoré sú určené na styk s potravinami alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 15/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.