Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

360/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2003 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

360
OPATRENIE
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 12. augusta 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) zriadené úradom.
§2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
(1)
Osobitné ponukové konanie sú správcovia povinní vykonať, ak predmetom prevodu je výpočtová technika (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.
(2)
Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.
§3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu
(1)
Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľmi správy hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu, ak dávajú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1.
§6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia dávajú výmenou hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.
§7
Nájom majetku štátu
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas úradu; to neplatí, ak ide o nájom priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
(2)
Súhlas úradu podľa odseku 1 sa vyžaduje aj vtedy, ak sa majetok uvedený v odseku 1 prenajíma najviac na ďalších päť rokov.
(3)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 iným nájomcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na neurčitý čas alebo na čas dlhší ako dva roky.
§8
Výpožička majetku štátu
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas úradu, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona.
(2)
Súhlas úradu sa vyžaduje na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu iným vypožičiavateľom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§9
Zrušuje sa opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 266/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Dušan Podhorský v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.