428/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003 do 31.12.2012

428
ZÁKON
z 19. septembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová „územného celku5)“ vkladajú slová „a príspevková organizácia vyššieho územného celku;5) klientom pre realizáciu prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev5a) je ministerstvo;“ a slová „je aj právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra, a to pre programy financované z prostriedkov Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „pre programy financované z týchto prostiedkov5b) je aj právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 55f zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b)
§ 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 21 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. “.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Napríklad § 34 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 21 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a o)“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi; Štátna pokladnica môže dočasne voľné finančné prostriedky použiť na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku a na zabezpečenie likvidity na jedinom účte,“.
6.
V § 6 ods. 1 písmená m) a n) znejú:
„m)
zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody peňažných prostriedkov13a) (ďalej len „tuzemské prevody"),
n)
zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody peňažných prostriedkov13b) (ďalej len „cezhraničné prevody") prostredníctvom Národnej banky Slovenska,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
§ 2 ods. 1 a § 3 až 11 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13b)
§ 2 ods. 1 a § 12 až 20 zákona č. 510/2002 Z. z.“.
7.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až z), ktoré znejú:
„s)
vydáva metodické usmernenia pre klientov v oblasti tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov, vedenia centrálneho registra majetku štátu a v oblasti realizácie verejného rozpočtu v podmienkach systému Štátnej pokladnice,
t)
zabezpečuje budovanie informačného systému Štátnej pokladnice,
u)
navrhuje stratégiu a koordinovanie činností ďalšieho budovania systému Štátnej pokladnice,
v)
má právo odpísať peňažné prostriedky z ňou vedeného účtu klienta bez predloženia jeho žiadosti o realizáciu platby v prípadoch ustanovených v osobitných predpisoch,14a)
w)
má právo za vykonanie platieb požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie peňažné prostriedky na účte klienta,
x)
zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady peňažných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom Národnej banky Slovenska, banky, pobočky zahraničnej banky a poštového podniku14b) na zmluvnom základe; na tieto účely môže Štátna pokladnica zriadiť účty v slovenskej mene a účty v cudzích menách aj v bankách a pobočkách zahraničných bánk,
y)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Štátnej pokladnice,
z)
ukladá a vymáha pokuty podľa § 13.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:
„14a)
§ 4 ods. 3 zákona č. 510/2002 Z. z.
14b)
§ 2 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.
8.
V § 6 odsek 2 znie:
(2) Štátna pokladnica na zabezpečenie činností podľa odseku 1 písm. p), r) a o)
a)
zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientoch a z účtovných výkazov14c) štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, verejných vysokých škôl, vyšších územných celkov, rozpočtových organizácií vyššieho územného celku, príspevkových organizácií vyššieho územného celku, obcí, rozpočtových organizácií obcí, príspevkových organizácií obcí, Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu, štátnych fondov, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Národného úradu práce, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu; súbory údajov zostavené Štátnou pokladnicou sa zahŕňajú do osobitnej časti Programu štátnych štatistických zisťovaní na príslušné roky,14d)
b)
zostavuje súhrnné údaje podľa požiadaviek ministerstva určené pre medzinárodné organizácie, Európsku úniu a Európske spoločenstvá,
c)
sústreďuje údaje o stave a zmene majetku štátu od jednotlivých správcov majetku štátu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14c a 14d znejú:
„14c)
§ 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
14d)
§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z.“.
9.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „faktúry" vkladajú slová „a odsúhlasené platby transferov, okrem transferov sociálnej pomoci k príjemcom, ktorých účty Štátna pokladnica nevedie,".
10.
V § 6 ods. 4 sa slová „Všeobecná zdravotná poisťovňa" nahrádzajú slovami „zdravotné poisťovne".
11.
V § 7 ods. 1 sa za slová "rozpočtami štátnych fondov," vkladajú slová "rozpočtami verejných vysokých škôl,".
12.
V § 8 ods. 1 sa za slová „územného celku" vkladajú slová „a príspevková organizácia vyššieho územného celku" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pre realizáciu prostriedkov Európskych spoločenstiev.5a)".
13.
V § 8 ods. 2 časť prvej vety za bodkočiarkou znie: „v rovnakej lehote predloží rozpočet klienta aj vyšší územný celok, rozpočtová organizácia vyššieho územného celku, príspevková organizácia vyššieho územného celku a verejná vysoká škola a v rovnakej lehote predloží implementačná agentúra podrobný rozpočet prostriedkov z Európskych spoločenstiev5b) a ministerstvo podrobný rozpočet rozpočtovej kapitoly Štátny dlh, rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa, rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom.".
14.
V § 8 ods. 2 sa druhá veta nahrádza vetou, ktorá znie: „V mesiaci január bežného roka môže klient čerpať len nevyhnutné výdavky určené klientovi správcom rozpočtovej kapitoly z vládneho návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok alebo určené klientovi vyšším územným celkom z predloženého návrhu rozpočtu na príslušný rozpočtový rok zastupiteľstvu vyššieho územného celku, ktorých rozpis klient predkladá do Štátnej pokladnice najneskôr do 1. decembra bežného roka.".
15.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
V ustanovených lehotách podľa odseku 14 klient predkladá na odsúhlasenie Štátnej pokladnici dvanásťmesačný finančný plán realizácie výdavkov, v ktorom realizáciu výdavkov plánuje podľa mesiacov, a trojmesačný finančný plán realizácie výdavkov, v ktorom realizáciu výdavkov plánuje podľa týždňov, ktoré súčasne v ustanovených lehotách dopĺňa a aktualizuje. Realizácia bežných výdavkov, ktoré klient plánuje na kalendárny mesiac s výnimkou klienta, ktorým je ministerstvo pre realizáciu rozpočtu rozpočtovej kapitoly Štátny dlh, a klientov, ktorí platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely a za výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov realizujú z bežných výdavkov, nesmie prekročiť jednu dvanástinu rozpočtu bežných výdavkov klienta; ak má klient v kalendárnom mesiaci nepravidelné, mimoriadne alebo nepredvídané bežné výdavky, môže plánovať aj vyššiu realizáciu bežných výdavkov, najviac však do jednej desatiny rozpočtu bežných výdavkov. Ak klient v kalendárnom mesiaci plánuje menej ako jednu dvanástinu rozpočtu bežných výdavkov, môže v nasledujúcich mesiacoch plánovať vyššiu realizáciu rozpočtu bežných výdavkov i nad jednu desatinu rozpočtu bežných výdavkov. Realizáciu kapitálových výdavkov plánuje klient podľa zmluvy s dodávateľom so zreteľou na dohodnuté lehoty dodávky a platby. Týmto nie je dotknutá povinnosť dodržať ročný rozpočet výdavkov.“.
16.
V § 8 ods. 7 druhej vete sa za slová „čakajúcich na realizáciu" namiesto čiarky vkladá spojka „a" a vypúšťajú slová „a súčet výdavkov uvedených v odsúhlasených finančných plánoch realizácie výdavkov".
17.
V § 10 ods. 3 a 5 sa na konci prvej vety nad slovo „kontroly" umiestňuje odkaz 20.
18.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Likviditou na jedinom účte sa rozumie schopnosť splácať záväzky štátu a záväzky vyplývajúce zo systému Štátnej pokladnice.“.
19.
V § 12 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
dodržiavať limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období a účel použitia peňažných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 2; povinnosť dodržiavať limit zostatku peňažných prostriedkov a účel použitia peňažných prostriedkov neplatí pre klienta Slovenská informačná služba a povinnosť dodržiavať účel použitia peňažných prostriedkov v hotovosti neplatí pre klienta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a pre klienta Zbor väzenskej a justičnej stráže,
d)
vykonávať predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu20) pred predložením žiadosti o vstup do záväzku a predbežnú finančnú kontrolu20) pred predložením žiadosti o realizáciu platby na odsúhlasenie Štátnej pokladnici,“.
20.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
poskytovať Štátnej pokladnici informácie potrebné na zostavovanie súborov údajov podľa § 6 ods. 2,
i)
poskytovať meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné telefónne číslo, adresu sídla a adresu elektronickej pošty24a) na identifikáciu osoby, ktorá používa informačný systém Štátnej pokladnice.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.
21.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Peňažné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu
a)
miezd, platov, honorárov a ostatných peňažných nárokov,24b)
b)
cestovných náhrad,24c)
c)
preddavkov vnútorným organizačným jednotkám,
d)
nákupu pohonných hmôt,
e)
dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci,
f)
náhrad svedkom, prísediacim, znalcom a tlmočníkom za účasť na pojednávaní,
g)
nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí,
h)
ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka.„.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24b a 24c znejú:
„24b)
§ 10 ods. 5 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24c)
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
22.
V § 12 ods. 4 sa slová „na pošte" nahrádzajú slovami „v poštovom podniku".
23.
V § 12 ods. 5 sa slová „je povinný" nahrádzajú slovami „a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sú povinné".
24.
V § 12 ods. 8 písm. b) sa za slovo „spôsob" vkladá čiarka a slovo „lehotu".
25.
V § 13 ods. 1 sa slovo „Ministerstvo" nahrádza slovami „Štátna pokladnica" a vypúšťa sa tretia veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27.
26.
V § 13 ods. 2 sa slovo „Ministerstvo" nahrádza slovami „Štátna pokladnica".
27.
V § 17 písmeno c) znie:
„c)
poskytuje ministerstvu stanoviská k podmienkam úverových zmlúv,“.
28.
V § 17 písmeno h) znie:
„h)
vykonáva finančné operácie s investičnými nástrojmi28a) vrátane operácií s finančnými derivátmi28b) súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu a likvidity na jedinom účte,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
„28a)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b)
§ 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 17 písm. m) sa slová „písmena k)" nahrádzajú slovami „písmen k) a o)".
30.
§ 17 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vykonáva na finančnom trhu finančné operácie s investičnými nástrojmi28a) vrátane operácií s finančnými derivátmi28b) na preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku a na zabezpečenie likvidity na jedinom účte.“.
31.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Štátna pokladnica predkladá ministerstvu
a)
podklady na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu,
b)
priebežné analýzy hospodárenia klientov,
c)
údaje na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu,
d)
údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch štátneho rozpočtu, štátnych finančných aktív a štátnych finančných pasív, na účtoch prostriedkov z Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia a na účtoch štátnych fondov.“.
32.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
33.
V § 19 ods. 2 sa slová „s dočasne voľnými prostriedkami Štátnej pokladnice" nahrádzajú slovami „podľa § 17".
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 431/2002 Z. z.“.
35.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Na vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov Štátnou pokladnicou vedie Národná banka Slovenska pre Štátnu pokladnicu účty v slovenskej mene vrátane zúčtovacieho účtu na krytie a plnenie záväzkov z účasti v platobnom systéme podľa osobitného predpisu29a) a účty v cudzích menách vrátane účtu prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorých zostatky sa evidujú na jedinom účte.
(2)
Vedenie účtov Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, zúčtovanie na týchto účtoch a vykonávanie ďalších služieb Národnou bankou Slovenska pre Štátnu pokladnicu vrátane podmienok a spôsobu úročenia kreditných zostatkov účtov Štátnej pokladnice vedených v Národnej banke Slovenska, ktoré sa evidujú na jedinom účte, sa upraví zmluvami medzi Štátnou pokladnicou a Národnou bankou Slovenska.
(3)
Štátna pokladnica uzatvára s Národnou bankou Slovenska, bankami, pobočkami zahraničných bánk a poštovým podnikom zmluvu o spôsobe výberu a vkladu peňažných prostriedkov v hotovosti klientmi Štátnej pokladnice.
(4)
Štátna pokladnica, agentúra a ministerstvo poskytujú Národnej banke Slovenska údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií. Rozsah údajov a podrobnosti o ich poskytovaní budú upravené na zmluvnom základe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 38 až 58 zákona č. 510/2002 Z. z.“.
36.
Pred § 22 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Správca majetku štátu je povinný predkladať Štátnej pokladnici informácie o skutočnom majetku štátu. Spôsob, obdobie, ku ktorému sa stav majetku štátu zisťuje, rozsah a lehotu predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
37.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Správca majetku štátu je povinný predkladať Štátnej pokladnici informácie o skutočnom stave majetku štátu. Spôsob, obdobie, ku ktorému sa stav majetku štátu zisťuje, rozsah a lehotu predkladania ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
38.
V § 23 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2003" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2005".
39.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 2 a 5.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
40.
Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:
㤠23a
(1)
Národná banka Slovenska počas vedenia účtov na základe § 23 ods. 1 poskytuje
a)
ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených príjmových účtoch a výdavkových účtoch štátneho rozpočtu, účtoch štátnych finančných aktív a pasív, účtoch štátnych fondov a účtoch, na ktorých sú vedené prostriedky Európskych spoločenstiev alebo účtoch, na ktorých sú vedené iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv,
b)
ústrednému orgánu32) a ministerstvu údaje o stavoch a operáciách na ňou vedených
1.
príjmových rozpočtových účtoch a výdavkových rozpočtových účtoch rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu,
2.
výdavkových rozpočtových účtoch iných subjektov, na ktoré sa poskytli prostriedky z rozpočtu rozpočtovej kapitoly príslušného ústredného orgánu.
(2)
Klient podľa § 9 ods. 1 a klient, ktorým je štátna príspevková organizácia, verejná vysoká škola, príspevková organizácia vyššieho územného celku a štátny fond, môže mať súbežne otvorené účty aj v banke, najdlhšie však do 31. decembra 2005.
(3)
Štátna pokladnica odsúhlasuje finančný plán realizácie výdavkov, žiadosť o vstup do záväzku a žiadosť o realizáciu platby klienta podľa § 8, žiadosť o vstup do záväzku a žiadosť o realizáciu platby klienta podľa § 10 a žiadosť o realizáciu platby klienta podľa § 9 od 1. januára 2005. Týmto nie sú dotknuté povinnosti klienta podľa § 8 až 10.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
41.
V celom texte zákona sa slová „korunové účty" nahrádzajú slovami „účty v slovenskej mene" v príslušnom tvare a slová „devízové účty" sa nahrádzajú slovami „účty v cudzích menách" v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z. a zákona č. 291/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 8 ods. 6 sa za slovom „obmien" čiarka nahrádza slovom „a" a vypúšťajú sa slová „a ochraňovania štátnych hmotných rezerv".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.