Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

443/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2003 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
OPATRENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. októbra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva podľa § 8a ods. 3 zákona, ktorými na účely tohto opatrenia sú:
a)
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) zriadené ministerstvom,
b)
generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže2) a
c)
ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených.2)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej techniky (počítače, tlačiarne), telefaxy, kopírovacie stroje a motorové vozidlá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevody majetku štátu na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu
(1)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o prevode správy zbraní a munície, okrem prevodu medzi správcami uvedenými v § 1 písm. b) a c), sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu
(1)
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o zámene správy majetku štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu výmenou dávajú zbrane a muníciu iným správcom, ako sú uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,
a)
ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia,
b)
ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo zbraní a munície.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva,
a)
ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia,
b)
ak správcovia uvedení v § 1 písm. b) a c) tohto opatrenia výmenou dávajú zbrane a muníciu.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
§ 8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 306/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 9
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2003.
Daniel Lipšic v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z.