477/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2007 do 20.12.2007

477
ZÁKON
z 23. októbra 2003
o ochrane štátnej hranice
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice,1)
b)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane štátnej hranice,
c)
správne delikty a priestupky na úseku ochrany štátnej hranice.
§ 2
(1)
Ochrana štátnej hranice je súbor opatrení vykonávaných na území Slovenskej republiky na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), do vzdialenosti 5 kilometrov od štátnej hranice (ďalej len „blízkosť štátnej hranice“) a do vzdialenosti 40 kilometrov od štátnej hranice (ďalej len „prihraničné územie“), ktorých cieľom je zabrániť nedovolenému prekročeniu štátnej hranice.
(2)
Ochranu štátnej hranice zabezpečuje Policajný zbor v rozsahu a spôsobom podľa tohto zákona, osobitných zákonov alebo medzinárodnej zmluvy.
§ 3
Oprávnenia príslušníka Policajného zboru pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice
Pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice je príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) okrem oprávnení podľa osobitného predpisu2) oprávnený v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v blízkosti štátnej hranice,
b)
zakázať vstup osobe na určené miesto nachádzajúce sa v blízkosti štátnej hranice,
c)
vstupovať a vchádzať dopravným prostriedkom na pozemky v prihraničnom území pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s ochranou štátnej hranice.
§ 4
Technické prostriedky
(1)
Policajný zbor pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice je oprávnený v prihraničnom území umiestňovať a používať technické prostriedky, ktoré zisťujú a dokumentujú nedovolené prekračovanie štátnej hranice alebo zabraňujú nedovolenému prekračovaniu štátnej hranice (ďalej len „technický prostriedok“).
(2)
Policajný zbor pred umiestnením technického prostriedku písomne oznámi túto skutočnosť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“); zároveň ho poučí o právach a povinnostiach, ktoré mu umiestnením technického prostriedku vznikajú. Ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečovaním ochrany štátnej hranice a ak umiestnenie technického prostriedku neznesie odklad, je Policajný zbor oprávnený technický prostriedok umiestniť aj bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti vlastníkovi nehnuteľnosti; po umiestnení technického prostriedku Policajný zbor bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť vlastníkovi nehnuteľnosti.
(3)
Pri umiestnení technického prostriedku je Policajný zbor povinný dbať na práva vlastníka nehnuteľnosti.
(4)
Technický prostriedok, ak to jeho charakter dovoľuje, sa označuje nápisom „Majetok štátu, jeho zničenie, poškodenie alebo neoprávnené odstránenie sa postihuje podľa zákona“.
(5)
Pri umiestnení technického prostriedku v prihraničnom území sa nevyžaduje označenie monitorovaného priestoru podľa osobitného zákona.3)
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
§ 5
Každý je povinný
a)
zdržať sa konania, ktoré môže poškodiť, zničiť alebo inak znehodnotiť technický prostriedok, alebo sťažiť jeho využívanie,
b)
uposlúchnuť pokyn, výzvu, príkaz a požiadavku policajta v súvislosti s výkonom oprávnení podľa § 3 a 4.
§ 6
(1)
Vlastník nehnuteľnosti je v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Policajného zboru pri zabezpečovaní ochrany štátnej hranice povinný umožniť policajtovi vstup a vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti štátnej hranice, ako aj vstup a vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraničnom území pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s ochranou štátnej hranice.
(2)
Vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť umiestnenie technického prostriedku v prihraničnom území za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k pozemkom podľa odsekov 1 a 2, ak v tejto veci nedôjde k dohode medzi vlastníkom a Policajným zborom.
§ 7
Ochrana vonkajšej štátnej hranice
(1)
Vonkajšou štátnou hranicou je pozemná hranica Slovenskej republiky s iným štátom než so štátom, pre ktorý sú záväzné ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda uzatvorená medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom rušení kontrol na spoločných hraniciach (ďalej len „zmluvný štát“); ako aj letiská zmluvných štátov, ak nie sú vnútornými hranicami.
(2)
Ochrana vonkajšej štátnej hranice sa vykonáva v rozsahu a spôsobom podľa tohto zákona a zahŕňa aj využívanie a iné spracovanie osobných údajov4) v informačnom systéme vytvorenom a vedenom zmluvnými štátmi na účel preverenia, či osoba, vec alebo dopravný prostriedok nepredstavujú riziko z hľadiska bezpečnosti alebo ohrozenia oprávnených záujmov zmluvných štátov.
(3)
Pri ochrane vonkajšej štátnej hranice sa musia zohľadniť oprávnené záujmy zmluvných štátov najmä z hľadiska ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu.
§ 9
Správne delikty
(1)
Útvar Policajného zboru môže uložiť pokutu do 100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ak
a)
neumožní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti štátnej hranice,
b)
neumožní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraničnom území pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s ochranou štátnej hranice,
c)
neumožní v prihraničnom území umiestnenie alebo používanie technického prostriedku,
d)
úmyselne poškodí, zničí alebo inak znehodnotí technický prostriedok, alebo sťaží jeho využívanie.
(2)
Pri ukladaní pokút prihliada útvar Policajného zboru na povahu protiprávneho konania, charakter a rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinnosti alebo na to, či bolo porušených viac povinností.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa útvar Policajného zboru oprávnený na uloženie pokuty o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5)
§ 10
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku ochrany štátnej hranice sa dopustí ten, kto
a)
neumožní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v blízkosti štátnej hranice,
b)
neumožní vstup alebo vjazd dopravného prostriedku na pozemok v prihraničnom území pri vykonávaní pátrania po osobách, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestného činu alebo priestupku súvisiaceho s ochranou štátnej hranice,
c)
neumožní v prihraničnom území umiestnenie alebo používanie technického prostriedku,
d)
úmyselne poškodí, zničí alebo inak znehodnotí technický prostriedok, alebo sťaží jeho využívanie,
e)
poruší zákaz podľa § 3 písm. b) alebo neuposlúchne pokyn podľa § 5 písm. b).
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva útvar Policajného zboru. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 7, ktorý nadobúda účinnosť 15. decembra 2005, a 8, ktorý nadobúda účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prijatého na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4)
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
6)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.