548/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2004 do 31.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Predmet úpravy
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie, predmet činnosti a organizáciu Justičnej akadémie (§ 2 ods. 1).
§ 2
(1)
Zriaďuje sa Justičná akadémia (ďalej len „akadémia“).
(2)
Akadémia je právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a hospodári s prostriedkami účelovo určenými v štátnom rozpočte na vzdelávanie sudcov a prokurátorov.
(3)
Sídlom akadémie je Trnava.
§ 3
Predmet činnosti
(1)
Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva vzdelávanie
a)
sudcov,
b)
prokurátorov,
c)
súdnych úradníkov.1)
(2)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a)
odbornú prípravu justičného čakateľa počas prípravnej štátnej služby, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu,
b)
vzdelávanie justičného čakateľa zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí potrebných na výkon funkcie sudcu,2)
c)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe.
(3)
Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie sudcu a právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky (§ 12).
§ 4
Orgány akadémie
(1)
Orgánmi akadémie sú
a)
rada akadémie (ďalej len „rada“),
b)
riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“).
(2)
Na zabezpečenie činnosti akadémie a jej orgánov slúži kancelária akadémie.
§ 5
Bezúhonnosť
(1)
Členovia orgánov akadémie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony.
(2)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.3) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace.4)
§ 6
Rada
(1)
Najvyšším orgánom akadémie je rada; má desať členov. Piatich členov volí Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) z radov sudcov a piatich členov vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Dvoch členov rady vymenúva minister na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“). Najmenej dvaja z piatich členov rady vymenovaných ministrom sú sudcovia.
(2)
Za člena rady môže byť vymenovaný
a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať rokov,
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej desať rokov,
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný vysokou zahraničnou školou5) a najmenej desať rokov odbornej právnickej praxe.
(3)
Funkčné obdobie členov rady je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
(4)
Člen rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu. Člen rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli s výkonom funkcie v rade, podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká členovi rady výkon funkcie
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom funkcie prokurátora,
e)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena rady, alebo
f)
smrťou člena rady.
(6)
Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 minister odvolá, ak
a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
(7)
Súdna rada odvolá člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1, ak
a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
(8)
Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 minister môže odvolať, ak
a)
jeho zdravotný stav mu dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu po dlhší čas si neplní úlohy člena rady.
(9)
Súdna rada môže odvolať člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1, ak
a)
jeho zdravotný stav mu dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu po dlhší čas si neplní úlohy člena rady.
(10)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou generálneho prokurátora a s funkciou riaditeľa.
§ 7
Pôsobnosť rady
Rada
a)
navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
b)
navrhuje riaditeľovi kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa,
c)
vypracúva zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a na funkciu zástupcu riaditeľa,
d)
schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, ktorý jej predkladá riaditeľ,
e)
zabezpečuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prokurátorov určenú súdnou radou po dohode s ministrom, ktorú premieta do ročných študijných plánov akadémie,
f)
schvaľuje štatút akadémie,
g)
dáva návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
h)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a v štatúte akadémie.
§ 8
Riaditeľ a zástupca riaditeľa
(1)
Akadémiu navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa zastupuje v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa. Riaditeľ môže poveriť aj v iných prípadoch svojho zástupcu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo funkciu zástupcu riaditeľa najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Riaditeľa vymenúva na návrh rady minister na tri roky. Rada na základe dosiahnutých výsledkov výberového konania určí poradie kandidátov a prvých piatich kandidátov navrhne ministrovi na funkciu riaditeľa. Minister vymenuje do funkcie riaditeľa toho kandidáta, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí.
(3)
Za riaditeľa môže byť vymenovaný sudca alebo prokurátor, ktorý
a)
spĺňa predpoklady podľa § 5,
b)
ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej 15 rokov.
(4)
Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom riaditeľa prokurátor a naopak. Rada navrhne riaditeľovi kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
(5)
Kandidátom na funkciu zástupcu riaditeľa môže byť sudca alebo prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej desať rokov.
(6)
Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie riaditeľa a funkcie zástupcu riaditeľa
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom funkcie prokurátora alebo
e)
jeho smrťou.
(7)
Minister odvolá riaditeľa, ak
a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
(8)
Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady, ak
a)
jeho zdravotný stav mu dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu po dlhší čas si neplní úlohy člena rady.
(9)
Na odvolanie zástupcu riaditeľa sa primerane použijú ustanovenia odsekov 7 a 8.
§ 9
Pôsobnosť riaditeľa
(1)
Riaditeľ
a)
zastupuje akadémiu navonok,
b)
predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného akademického plánu a výročnú správu o činnosti akadémie,
c)
predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada,
d)
zodpovedá rade za riadne plnenie ročných akademických plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami akadémie,
e)
upozorňuje ministra na neplnenie úloh člena rady a upozorňuje vedúceho úseku na porušenie jeho povinností.
(2)
Riaditeľ má právo zúčastniť sa na zasadnutiach rady. Má právo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci; nemá právo hlasovať.
§ 10
Odmeňovanie členov orgánov akadémie
(1)
Sudcovia, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, vykonávajú stáž podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Prokurátori, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, sú na tieto funkcie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Riaditeľovi patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku za riadenie u predsedu krajského súdu podľa osobitného predpisu.
(4)
Zástupcovi riaditeľa patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku za riadenie u podpredsedu krajského súdu podľa osobitného predpisu.
§ 11
Pedagogický zbor
(1)
Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia zabezpečuje pedagogický zbor. Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, generálneho prokurátora a riaditeľa zo sudcov alebo prokurátorov, ktorí vykonávajú funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej päť rokov, alebo z osôb, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahnuté štúdiom v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.5)
(2)
Sudcovia, ktorí pôsobia ako stáli členovia pedagogického zboru, vykonávajú stáž podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Prokurátori, ktorí pôsobia ako stáli členovia pedagogického zboru, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Sudcovia, prokurátori a iní členovia pedagogického zboru môžu pôsobiť v rámci akadémie aj ako externí vyučujúci.
(5)
Na pracovnoprávne vzťahy externých vyučujúcich sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.9)
Odborná justičná skúška
§ 12
(1)
Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) justičným čakateľom predkladá akadémii minister. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie justičného čakateľa vypracované predsedom príslušného krajského súdu.
(2)
Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry podľa osobitného zákona.10)
(3)
Cieľom skúšky je overiť, či má justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo funkciu prokurátora.
(4)
Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia.
(5)
Skúška justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú písomnú a ústnu časť. Písomná časť sa skladá z odborného testu, z vyhotovenia rozhodnutí v trestnej a v inej než trestnej veci. Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť justičného čakateľa a právneho čakateľa prokuratúry samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na ktorú sa pripravuje. Na ústnej skúške majú justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry preukázať vedomosti z ústavného práva, z organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, z trestného práva, z medzinárodného práva, z občianskeho práva, z obchodného práva, z finančného práva, zo správneho práva a z pracovného práva.
(6)
Justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry vykoná skúšku najneskôr v posledných troch mesiacoch trvania prípravnej štátnej služby alebo prípravnej praxe.
(7)
Na prípravu a vykonanie skúšky poskytne služobný úrad justičnému čakateľovi a právnemu čakateľovi prokuratúry služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov.
§ 13
(1)
Skúšku vykoná justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov. Členov skúšobnej komisie navrhuje súdna rada, generálny prokurátor, rada prokurátorov, rada akadémie a ministerstvo. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister.
(2)
Minister vymenúva rovnakým spôsobom podľa odseku 1 aj piatich náhradníkov skúšobnej komisie.
(3)
Členovia a náhradníci skúšobnej komisie sa vymenúvajú na tri roky.
(4)
Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Rozhodnutie komisie môže znieť „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“.
(5)
Výsledok skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie ministrovi, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj generálnemu prokurátorovi.
§ 14
(1)
Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví osvedčenie o jej vykonaní, ktoré justičnému čakateľovi riaditeľ odovzdá v prítomnosti ministra, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj v prítomnosti generálneho prokurátora.
(2)
Ak justičný čakateľ pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe jeho písomnej žiadosti; generálny prokurátor povolí vykonať opravnú skúšku právnemu čakateľovi prokuratúry na základe jeho písomnej žiadosti.
(3)
Opravnú skúšku môže justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov od konania skúšky.
(4)
Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, predseda krajského súdu alebo generálny prokurátor ho z funkcie odvolá podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Ak minister povolí vykonať skúšku vyššiemu súdnemu úradníkovi podľa osobitného zákona,1) vzťahujú sa na jej vykonanie ustanovenia § 12 až 14.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, kancelárie akadémie, priebehu vzdelávania v nej, postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení akadémie upraví štatút akadémie.
§ 16
(1)
Členovia prvej rady sa vymenujú alebo zvolia podľa § 6 ods. 1 najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; súdna rada o ich zvolení písomne upovedomí ministra. Generálny prokurátor navrhne ministrovi vymenovať podľa § 6 ods. 1 členov rady do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Prvé zasadnutie rady zvolá minister tak, aby sa konalo do 30 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie členov prvej rady podľa odseku 1.
(3)
Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a štatút akadémie vypracuje rada do 30 dní od prvého zasadnutia a predloží ich ministrovi a generálnemu prokurátorovi.
(4)
Rada vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa do 30 dní od schválenia zásad výberového konania. Minister vymenuje riaditeľa do 30 dní od oznámenia výsledku výberového konania predloženého ministrovi predsedom výberovej komisie.
§ 17
(1)
Justiční čakatelia, ktorí spĺňajú podmienky na vykonanie skúšky podľa doterajších predpisov, považujú sa za justičných čakateľov podľa tohto zákona.
(2)
Právni čakatelia prokuratúry, ktorí spĺňajú podmienky na vykonanie prokurátorskej skúšky podľa doterajších predpisov, považujú sa za právnych čakateľov prokuratúry podľa tohto zákona.
(3)
Skúška vykonaná podľa osobitného predpisu12) a prokurátorská skúška vykonaná podľa osobitného predpisu13) sa považujú za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona.
(4)
Prípravná služba justičného čakateľa vykonaná do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa započítava do odbornej prípravy podľa tohto zákona.
§ 18
Akadémia začne svoju vzdelávaciu činnosť podľa § 3 najneskôr 1. septembra 2004.
Čl. II
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267 /2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„“.
2a)
§ 6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z. a zákona č. 514/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Vzdelávanie sudcov zabezpečuje Justičná akadémia.“.
2.
V § 65 ods. 1 písm. f ) sa vypúšťajú slová „pri životnom jubileu“.
3.
§ 79 vrátane nadpisu znie:
㤠79
Odmena
(1)
Na návrh príslušnej sudcovskej rady môže predseda súdu sudcovi priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu
a)
za vykonanie úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 30,
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)
Kritériá na priznávanie odmien prijme sudcovská rada vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.
(3)
Predseda súdu sudcovskej rade odôvodní, ak nevyhovie návrhu podľa odseku 1.“.
Čl. IV
Zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., zákona č. 385/2000 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 425/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 61 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Justiční čakatelia vykonávajú prípravnú službu na súdoch a v Justičnej akadémii. Za výkon prípravnej služby justičných čakateľov sa považuje aj účasť justičných čakateľov na všetkých vzdelávacích podujatiach zabezpečovaných Justičnou akadémiou.
(3)
Prípravná služba justičného čakateľa sa začína jeho prijatím do prípravnej služby predsedom príslušného krajského súdu (Vyššieho vojenského súdu) po absolvovaní výberového konania a skončí sa vykonaním odbornej justičnej skúšky.
(4)
Odborná justičná skúška sa považuje za kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) § 20 zákona č. 312/2001 Z. z . o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 63 znie:
㤠63
(1)
Po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonáva justičný čakateľ svoju funkciu v stálej štátnej službe do času, kým bude vymenovaný za sudcu. Justičný čakateľ sa v stálej štátnej službe ďalej odborne pripravuje na výkon funkcie sudcu.
(2)
Justičný čakateľ môže po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky konať a rozhodovať o tých istých veciach ako vyšší súdny úradník podľa osobitného predpisu.“.
Čl. V
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z., zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 462/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „prokurátorská skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „odborná justičná skúška“ v príslušnom tvare.
2.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 11 ods. 2 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Justičnej akadémii“.
4.
V § 80 odsek 2 znie:
„(2)
Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia.“.
5.
§ 115 vrátane nadpisu znie:
㤠115
Odmena prokurátora
(1)
Generálny prokurátor môže na návrh rady prokurátorov prokurátorovi priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu
a)
za vykonanie služobných úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 26,
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)
Kritériá na priznávanie odmien prijme rada prokurátorov vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.
(3)
Generálny prokurátor rade prokurátorov odôvodní, ak nevyhovie návrhu podľa odseku 1.“.
6.
Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠245a
Odborná justičná skúška
(1)
Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)
(2)
Tam, kde sa v osobitnom predpise používa pojem prokurátorská skúška, rozumie sa tým odborná justičná skúška podľa tohto zákona.“.
7.
V tretej časti sa vypúšťa piaty diel.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. III až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
2)
§ 53 ods. 1 písm. g ) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
7)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 zákona č. 154/ 2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
12)
§ 63 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.