586/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

586
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Poslanie advokácie
(1)
Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“).
(3)
Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a právnické osoby uvedené v ustanoveniach § 30 písm. b), c), d), e) a i) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi.1)
(4)
Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté oprávnenie
a)
notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi,2)
b)
zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu,
c)
osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov.3)
DRUHÁ ČASŤ
ADVOKÁT
Predpoklady výkonu advokácie
§ 2
(1)
Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora (ďalej len „komora“).
(2)
Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.
(3)
Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona.
§ 3
(1)
Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
c)
získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient,
d)
zložil advokátsku skúšku,
e)
je bezúhonný,
f)
nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov [§ 56 ods. 2 písm. e)],
g)
nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,5)
h)
nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,
i)
splnil povinnosti podľa § 12 ods. 3, § 27 a § 28 ods.1,
j)
zložil sľub podľa odseku 6.
(2)
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti a po zložení sľubu aj profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili podmienky podľa odseku 1 písm. a), b), e) až i).
(3)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Bezúhonný na účely tohto zákona nie je ani ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov7) nie starším ako tri mesiace.
(6)
Sľub sa skladá do rúk predsedu komory v tomto znení: „Sľubujem na svoje svedomie a česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy Slovenskej advokátskej komory, etiku advokátskeho povolania a chrániť základné práva a slobody, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania.“.
§ 4
(1)
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)
je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39),
b)
zložil sľub podľa § 3 ods. 6,
c)
počas troch rokov poskytoval bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky právne služby podľa tohto zákona a
d)
právne služby podľa písmena c) poskytoval v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.
(2)
Podstatné prerušenie poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona nie je prerušenie z dôvodov udalostí každodenného života spravidla nepresahujúce tri týždne. Pri posudzovaní podstatného prerušenia sa prihliada na dôvod, dĺžku a početnosť prerušení.
(3)
Počas podstatného prerušenia poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona lehota podľa odseku 1 písm. c) neplynie, ak však bolo prerušenie poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona dlhšie ako jeden rok, lehota podľa odseku 1 písm. c) začína plynúť od začiatku.
(4)
Žiadateľ o zápis podľa odseku 1 označí a predloží komore informácie a spisovú dokumentáciu a poskytne komore potrebné vysvetlenia o počte a forme právnych služieb, ktoré poskytol v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.
(5)
Komora upustí od splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. d), ak žiadateľ o zápis preukáže v pohovore pred trojčlennou komisiou vymenovanou predsedom komory (§ 71 ods. 3), že ako usadený euroadvokát [§ 30 písm. c)] bol efektívne a pravidelne činný v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky a že je schopný vykonávať túto činnosť naďalej. Pri pohovore sa prihliadne na účasť usadeného euroadvokáta na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách o právnom poriadku Slovenskej republiky.
(6)
Usadený euroadvokát [§ 30 písm. c)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie štátu registrácie [(§ 30 písm. g)] vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby alebo slovenskej právnickej osoby8) oprávnenej poskytovať právne služby, môže pripojiť k profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby.
(7)
Pri zápise euroadvokáta [§ 30 písm. a)] do zoznamu advokátov komora ho vyčiarkne zo zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39).
§ 5
(1)
Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto
a)
je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
splnil podmienku odborného vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1,
c)
zložil skúšku spôsobilosti podľa odseku 3 a
d)
zložil sľub podľa § 3 ods. 6.
(2)
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)
(3)
Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta [§ 30 písm. a)] o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory. Skúška spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku.9) Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis komory.
(4)
Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku určeného predpisom komory vykonať skúšku spôsobilosti každému, kto spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b).
(5)
Euroadvokát [§ 30 písm. a)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie štátu registrácie [§ 30 písm. g)] vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby alebo slovenskej právnickej osoby8) oprávnenej poskytovať právne služby, môže pripojiť k profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby.
§ 6
(1)
Komora uzná odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky za advokátsku skúšku. Komora môže za advokátsku skúšku uznať aj inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Podmienky uznania inej právnej skúšky za advokátsku skúšku určí predpis komory.
(2)
Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax. Podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.
(3)
Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti vykonať advokátsku skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g), zaplatil poplatok za advokátsku skúšku a preukáže, že najneskôr ku dňu konania advokátskej skúšky určeného komorou získal prax podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(4)
Komora umožní zloženie sľubu a zápis do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o zloženie sľubu a o zápis do zoznamu advokátov každému, kto preukáže, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) až i), § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), c) a d) alebo § 5 ods. 1 písm. a) až c).
§ 7
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho,
a)
kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,
d)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
e)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,
f)
kto je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť komory o viac ako šesť mesiacov a príspevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo ho komora vyzvala na zaplatenie spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,
g)
kto bol zapísaný do zoznamu advokátov a nespĺňal podmienky na zápis do zoznamu advokátov,
h)
kto nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie,
i)
proti komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo kto je spoločníkom právnickej osoby, ktorá vznikla na spoločný výkon advokácie a bol voči nej vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo voči nej povolené vyrovnanie.
(2)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. d).
(3)
O vyčiarknutí zo zoznamu advokátov podľa odseku 1 písm. g) je komora oprávnená rozhodnúť do jedného roku odo dňa, keď sa o nesplnení podmienky na zápis do zoznamu advokátov dozvedela; to neplatí, ak ide o podmienky uvedené v ustanoveniach § 3 ods. 1 písm. a), b), e) až g).
§ 8
(1)
Komora pozastaví výkon advokácie tomu,
a)
komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti a vykonáva činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania,
b)
kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu advokácie,
c)
komu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do právoplatnosti rozsudku,
d)
kto podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu advokácie a preukáže, že si ustanovil za seba zástupcu.
(2)
Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu,
a)
proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony do právoplatného rozhodnutia vo veci,
b)
proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci.
§ 9
(1)
Počas pozastavenia výkonu advokácie
a)
advokát nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa tohto zákona,
b)
zaniká členstvo advokáta v orgánoch komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až d),
c)
advokát nemôže byť volený do orgánov komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až d),
d)
zaniká povinnosť advokáta podľa § 27 ods. 1.
(2)
Pozastavením výkonu advokácie
a)
nezaniká účasť advokáta v združení podľa § 13, vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15,
b)
nezaniká povinnosť advokáta vykonávať platby podľa § 29 ods. 1,
c)
nie je dotknutá zodpovednosť advokáta za škodu (§ 26) vrátane zodpovednosti za disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo v čase pozastavenia výkonu advokácie.
§ 10
Komora zapíše advokátovi pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 do zoznamu advokátov. Ak odpadnú dôvody uvedené v ustanovení § 8, komora pozastavenie výkonu advokácie advokátovi bezodkladne zruší a záznam o pozastavení výkonu advokácie vymaže zo zoznamu advokátov.
§ 11
Rozhodnutie komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o pozastavení výkonu advokácie advokátovi a o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov okrem vyčiarknutia podľa § 7 ods. 1 písm. e) musí byť odôvodnené a je preskúmateľné súdom.
§ 12
Výkon advokácie
(1)
Advokát môže vykonávať advokáciu
a)
samostatne,
b)
v združení spolu s inými advokátmi,
c)
ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti,
d)
ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo
e)
ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.
(2)
Komora vedie zoznam združení podľa § 13, zoznam verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností podľa § 14 a zoznam spoločností s ručením obmedzeným podľa § 15; ustanovenia osobitného predpisu10) tým nie sú dotknuté.
(3)
Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.
(4)
Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát alebo advokátka. Ak poskytuje právne služby prostredníctvom združenia, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, k profesijnému označeniu pripája aj meno združenia alebo obchodné meno spoločnosti.
(5)
Iná právnická osoba ako verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným zriadená podľa tohto zákona nie je oprávnená poskytovať právne služby alebo vykonávať advokáciu.
§ 13
Združenie
(1)
Advokáti sa môžu združiť na účel spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu byť len advokáti; svoje vzájomné práva a povinnosti si upravia písomnou zmluvou o združení.11)
(2)
Advokáti ako účastníci združenia majú spoločné sídlo. Písomnosti určené účastníkom združenia sa doručujú v sídle združenia. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky.
(3)
Advokát, ktorý vykonáva advokáciu v združení, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v inom združení, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak zmluva o združení neurčuje inak.
§ 14
Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
(1)
Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť (ďalej len „verejná obchodná spoločnosť“) alebo komanditnú spoločnosť (ďalej len „komanditná spoločnosť“). Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb, nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Advokáti ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti. Advokáti ako spoločníci komanditnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet komanditnej spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy,13) advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti.
(3)
Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov, ktorí sú oprávnení konať v jej mene samostatne a bez obmedzenia. Štatutárnym orgánom komanditnej spoločnosti je každý z komplementárov, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne a bez obmedzenia.
(4)
Dedič sa môže prihlásiť o svoju účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti za podmienok ustanovených osobitným predpisom,12) len ak je advokátom. Ak dedič nie je advokátom, vzniká mu právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Na dediča poručiteľa, ktorý bol komplementárom komanditnej spoločnosti, sa primerane použije ustanovenie odseku 4, a na dediča poručiteľa, ktorý bol komanditistom komanditnej spoločnosti, sa primerane použije ustanovenie § 15 ods. 5.
(6)
Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Advokát, ktorý vykonáva advokáciu vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo v komanditnej spoločnosti, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ani ako spoločník inej verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
(8)
Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia § 18 až 29.
§ 15
Spoločnosť s ručením obmedzeným
(1)
Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „spoločnosť s ručením obmedzeným“). Táto spoločnosť s ručením obmedzeným nesmie mať iný predmet podnikania, jej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Advokáti ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú advokáciu v mene a na účet spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy,13) advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet spoločnosti.
(3)
Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je každý zo spoločníkov. Konatelia spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
(4)
Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť v spoločnosti s ručením obmedzeným zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu.12)
(5)
Dedičom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len advokát. Ak dedič nie je advokátom, vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu.12)
(6)
Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, alebo ako konateľ inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
(7)
Advokáti sú povinní bezodkladne písomne oznámiť komore adresu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. Písomnosti určené advokátom sa doručujú v sídle spoločnosti s ručením obmedzeným.
(8)
Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa primerane použijú ustanovenia § 18 až 29.
Zastúpenie advokáta
§ 16
(1)
Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom.
(2)
Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta.
(3)
Zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné proti vôli klienta.
§ 17
(1)
Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, vo vykonávaní advokácie akákoľvek prekážka a ak neurobí iné opatrenia na ochranu práv alebo záujmov svojho klienta, je povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď takáto prekážka vznikla, po dohode s iným advokátom ustanoviť ho za svojho zástupcu; o tom je povinný bezodkladne upovedomiť klienta. Ak advokát túto povinnosť nesplní, zástupcu určí komora a podľa okolností prípadu určí aj výšku odmeny, ktorú je advokát povinný zástupcovi zaplatiť. Počas trvania prekážky na strane advokáta vykonáva zástupca v jeho mene práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov priamo súvisiacich s výkonom advokácie.
(2)
Ak sa zástupca určený komorou podľa odseku 1 nedohodne s klientom na podmienkach poskytovania právnych služieb do jedného mesiaca odo dňa, keď sa klient o určení zástupcu dozvedel, alebo ak neurobí klient v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na zástupcu vo vzťahu ku klientovi práva a povinnosti zastúpeného vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo zastupovania klienta v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní. To platí aj v prípade, ak zástupcu určila komora podľa § 20 ods. 3 alebo ak bol ustanovený podľa osobitných predpisov. Na žiadosť zástupcu komora tento prechod práv a povinností potvrdí.
(3)
Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 2 nie je povinnosť zástupcu nahradiť škodu podľa § 26 ods. 1 ani povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol klient zastúpenému, ak ich tento neodovzdal svojmu zástupcovi. Na zástupcu neprechádzajú ani ďalšie práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu medzi zastúpeným a klientom, ak by bol zástupca v dôsledku ich prechodu voči tomuto zastúpenému bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený alebo ak by splnenie týchto povinností nebolo možné od zástupcu spravodlivo požadovať.
(4)
Ak bol advokát, ktorý vykonával advokáciu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu advokátov alebo ak mu bol pozastavený výkon advokácie a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, urobí komora bezodkladne nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov jeho klientov, najmä môže určiť iného advokáta ako zástupcu vyčiarknutého advokáta. Komora o prijatých opatreniach bezodkladne vyrozumie klientov. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú rovnako na prechod práv medzi advokátom, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, a jeho zástupcom.
Práva a povinnosti advokáta
§ 18
(1)
Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí.
(2)
Advokát je povinný pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.
(3)
Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis komory.
§ 19
(1)
Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone, a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.
(3)
Ak je komore známe, že advokát poskytuje právne služby v cudzine na základe registrácie v príslušnej komore [§ 30 písm. f)], komora informuje príslušnú komoru
a)
o začatí a dôvodoch začatia disciplinárneho konania proti advokátovi,
b)
o pozastavení alebo zániku, ako aj o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky,
c)
o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb advokátom.
§ 20
(1)
Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.
(2)
Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený13) alebo ak nebol určený podľa odseku 3; ustanovenie § 21 tým nie je dotknuté.
(3)
Ak sa niekto nemôže poskytnutia právnych služieb podľa tohto zákona domôcť, je oprávnený požiadať komoru, aby mu ponúkla vhodného advokáta. Ak tomu nebránia dôvody uvedené v ustanovení § 21, advokát ponúknutý komorou je povinný poskytnúť právne služby za podmienok ňou určených.
§ 21
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a)
v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada,
b)
sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť,
c)
protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne,
d)
informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť,
e)
vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.
§ 22
(1)
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 21.
(2)
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu.
(3)
Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej právnej služby.
(4)
Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 1 až 3 sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi.
(5)
Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
§ 23
(1)
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.
(2)
Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomú formu.
(3)
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.
(4)
Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
(5)
Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.
(6)
Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory.
(7)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.
(8)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
a)
zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným,
b)
iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,
c)
členov orgánov komory a jej zamestnancov (§ 66 ods. 4).
(9)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.
(10)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu14) nie je týmto zákonom dotknutá.
Odmena advokáta
§ 24
(1)
Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.
(2)
Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.
(3)
Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.
(4)
Advokát nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby, ktorú mu uhradí štát podľa § 25.
§ 25
Ak bol advokát ustanovený z úradnej moci, odmenu za právne služby mu uhradí štát.
§ 26
Zodpovednosť advokáta za škodu
(1)
Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.
(2)
Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým dotknutá.
(3)
Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a nerozdielne.
(4)
Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.
Povinnosti advokáta voči komore
§ 27
(1)
Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu komory do 30 dní preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. Ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.
(2)
Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v prospech advokátov zapísaných do zoznamu vedeného komorou. Ak advokát súhlasí s hromadným poistením zodpovednosti za škodu, jeho povinnosť preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Advokát môže svoj súhlas s hromadnou poistnou zmluvou neskôr účinne odvolať, len ak súčasne splní povinnosť podľa odseku 1.
(3)
Ak advokát súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej zmluvy uzavretej komorou, je povinný platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnuté v hromadnej poistnej zmluve alebo určené rozhodnutím predsedníctva komory (§ 70).
§ 28
(1)
Advokát je pri zápise do zoznamu advokátov povinný oznámiť komore spôsob, akým bude vykonávať advokáciu, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné na vedenie zoznamu advokátov, ktoré určí predpis komory.
(2)
Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla a každú zmenu sídla, spôsobu výkonu advokácie a iných skutočností požadovaných predpisom komory.
(3)
Advokát je povinný bezodkladne oznámiť komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie alebo na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.
(4)
Advokát je povinný na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť sa o obsahu sťažnosti alebo iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a predpismi komory vedie komora na podnet iného, a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a požadovanú spisovú dokumentáciu.
§ 29
(1)
Advokát je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory a vykonávať ďalšie platby určené predpisom komory, uznesením konferencie advokátov (§ 68), prípadne predsedníctvom komory (§ 70) v rámci jej právomoci.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1, ktoré mu vznikli počas výkonu advokácie, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu advokátov. To neplatí, ak došlo k vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo b).
(3)
Skôr, ako advokát začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci súvisiacej s výkonom advokácie, v záujme dodržania cti a vážnosti advokátskeho stavu je povinný využiť zmierovacie konanie pred orgánmi komory. To neplatí, ak aspoň jeden z účastníkov konania je tretia osoba, ktorá nie je advokátom. Podrobnosti o zmierovacom konaní určí predpis komory.
(4)
Advokát je povinný viesť primeranú dokumentáciu o poskytovaní právnych služieb. Podrobnosti určí predpis komory.
TRETIA ČASŤ
EUROADVOKÁT, ZAHRANIČNÝ ADVOKÁT A MEDZINÁRODNÝ ADVOKÁT
§ 30
Všeobecné ustanovenia
Na účely tohto zákona
a)
euroadvokát je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1,
b)
hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne alebo príležitostne,
c)
usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného komorou,
d)
zahraničný advokát je občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou,
e)
medzinárodný advokát je občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou,
f)
príslušná komora je samosprávna stavovská organizácia alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je oprávnený priznať profesijné označenie a ktorý euroadvokátovi, zahraničnému advokátovi alebo medzinárodnému advokátovi priznal profesijné označenie,
g)
štát registrácie je členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore, členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a členský štát Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom je sídlo príslušnej komory,
h)
profesijné označenie je profesijné označenie uvedené v prílohe č. 1; ak ide o zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta, profesijným označením je profesijné označenie, ktoré oprávňuje zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta samostatne a bez obmedzenia poskytovať právne služby v štáte registrácie,
i)
zahraničné združenie je zahraničná právnická osoba,8)
1.
ktorej spoločníkmi sú len advokáti, euroadvokáti,
2.
ktorá je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a ktorá nemá oprávnenie na výkon inej činnosti, a
3.
ktorej jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za jej záväzky celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne alebo ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka.
Hosťujúci euroadvokát
§ 31
(1)
Hosťujúci euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov15) a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci euroadvokát považuje za advokáta podľa tohto zákona.
(2)
Z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch nehnuteľností.
(3)
Hosťujúci euroadvokát je pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.
(4)
Ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory sa pri poskytovaní právnych služieb hosťujúcim euroadvokátom nepoužijú, ak to vzhľadom na skutočnosť, že ide o dočasné a príležitostné poskytovanie právnych služieb, nie je rozumné požadovať.
§ 32
Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať ako advokát. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia písomnou zmluvou.
§ 33
Písomnosti určené hosťujúcemu euroadvokátovi sa doručujú spolupracujúcemu advokátovi v jeho sídle.
§ 34
Hosťujúci euroadvokát nemá právo hlasovať na konferencii advokátov ani právo byť volený do orgánov komory (§ 66 ods. 4).
§ 35
(1)
Hosťujúci euroadvokát je povinný na požiadanie komory, súdu alebo iného orgánu verejnej moci preukázať svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v štáte registrácie samostatne pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 a svoje poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky; inak nie je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky.
(2)
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)
§ 36
Hosťujúci euroadvokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie.
§ 37
Hosťujúci euroadvokát nemôže byť účastníkom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 ani spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15.
Usadený euroadvokát
§ 38
(1)
Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov15) a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa usadený euroadvokát považuje za advokáta podľa tohto zákona.
(2)
Usadený euroadvokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.
§ 39
(1)
Komora zapíše do zoznamu usadených euroadvokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že
a)
je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1,
c)
je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky.
(2)
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)
(3)
V žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľ označí štát registrácie a uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.
(4)
O zápise do zoznamu euroadvokátov vydá komora usadenému euroadvokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom.
(5)
Komora nezapíše do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľa, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.
(6)
Na vyčiarknutie usadeného euroadvokáta zo zoznamu usadených euroadvokátov a na pozastavenie výkonu advokácie usadenému euroadvokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 a 8.
§ 40
(1)
Komora bezodkladne informuje príslušnú komoru usadeného euroadvokáta o
a)
zápise do zoznamu usadených euroadvokátov,
b)
pozastavení alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky, ako aj o ich dôvodoch,
c)
iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb euroadvokátom.
(2)
Komora pred začatím disciplinárneho konania proti euroadvokátovi informuje príslušnú komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne jej všetky dôležité informácie o disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania predsedníctvu komory ako odvolaciemu orgánu.
§ 41
Ak u usadeného euroadvokáta dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby v štáte registrácie, pozastavuje sa alebo zaniká mu jeho oprávnenie poskytovať právne služby podľa tohto zákona ku dňu pozastavenia alebo zániku tohto oprávnenia v štáte registrácie. Komora o tejto skutočnosti bezodkladne, len čo sa o tom dozvedela, vykoná v zozname usadených euroadvokátov záznam.
§ 42
Usadený euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb používa profesijné označenie štátu registrácie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby alebo slovenskej právnickej osoby8) oprávnenej poskytovať právne služby, môže pripojiť k profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby.
§ 43
Usadený euroadvokát nemá právo byť volený do orgánov komory (§ 66 ods. 4); tým nie je dotknuté jeho právo zúčastniť sa na konferencii advokátov a hlasovať o všetkých základných otázkach advokátov.
§ 44
Usadený euroadvokát môže byť členom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 alebo spoločníkom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15.
§ 45
(1)
Organizačná zložka zahraničného združenia, ktorého štatutárnym orgánom je advokát alebo usadený euroadvokát, môže poskytovať právne služby v mene zahraničného združenia podľa tohto zákona za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská právnická osoba8) oprávnená poskytovať právne služby podľa tohto zákona.
(2)
Zahraničné združenie, ktorého spoločníci neručia za záväzky zahraničného združenia celým svojím majetkom spoločne a nerozdielne, musí byť poistené pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka; inak nie je oprávnené poskytovať právne služby podľa tohto zákona.
(3)
Ak je spoločníkovi alebo štatutárnemu orgánu zahraničného združenia pozastavené oprávnenie poskytovať právne služby podľa § 46 ods. 3, pozastavuje sa oprávnenie poskytovať právne služby podľa tohto zákona aj organizačnej zložke zahraničného združenia.
(4)
Komora vedie zoznam organizačných zložiek zahraničných združení; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.10)
Zahraničný advokát
§ 46
(1)
Pred vykonaním prvého zápisu zahraničného advokáta do zoznamu zahraničných advokátov zisťuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu zahraničných advokátov, či sú odstránené všetky prekážky v štáte registrácie brániace advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie.
(2)
Ak ministerstvo zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, komora počas trvania týchto prekážok odoprie vykonať zápis zahraničného advokáta do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou.
(3)
Ak ministerstvo zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, oznámi komore tieto skutočnosti a komora pozastaví zahraničnému advokátovi počas trvania týchto prekážok poskytovanie právnych služieb na území Slovenskej republiky.
§ 47
(1)
Zahraničný advokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných predpisov15) a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa zahraničný advokát považuje za advokáta podľa tohto zákona. Z výkonu advokácie zahraničného advokáta je vylúčené zastupovanie účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, obhajoba obvineného v trestnom konaní a správa majetku klientom.
(2)
Zahraničný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov a podľa predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.
§ 48
(1)
Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že
a)
je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
b)
je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie,
c)
je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky,
d)
spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), e) až h).
(2)
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)
(3)
V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.
(4)
O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá komora zahraničnému advokátovi osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom.
(5)
Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie.
(6)
Na vyčiarknutie zahraničného advokáta zo zoznamu zahraničných advokátov a pozastavenie výkonu advokácie zahraničnému advokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 a 8.
§ 49
Na zahraničného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44.
Medzinárodný advokát
§ 50
(1)
Pred vykonaním prvého zápisu medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných advokátov zisťuje ministerstvo na návrh komory alebo žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, či sú odstránené všetky prekážky v štáte registrácie brániace advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie.
(2)
Ak ministerstvo zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, komora počas trvania týchto prekážok odoprie vykonať zápis medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou.
(3)
Ak ministerstvo zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, oznámi komore tieto skutočnosti a komora pozastaví medzinárodnému advokátovi počas trvania týchto prekážok poskytovanie právnych služieb na území Slovenskej republiky.
§ 51
(1)
Medzinárodný advokát je oprávnený poskytovať právne služby v právnom poriadku štátu registrácie a v medzinárodnom práve za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Na účely tohto zákona a osobitných predpisov a súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa medzinárodný advokát považuje za advokáta podľa tohto zákona.
(3)
Medzinárodný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, osobitných predpisov a podľa predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie.
§ 52
Z výkonu advokácie medzinárodného advokáta je vylúčené zastupovanie účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, obhajoba obvineného v trestnom konaní a správa majetku klientov.
§ 53
(1)
Žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov komora zapíše do zoznamu medzinárodných advokátov na jeho písomnú žiadosť do dvoch mesiacov po splnení podmienok podľa odseku 2 a po zložení predpísaného sľubu do rúk predsedu komory.
(2)
Žiadateľ o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov musí spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), e) až h) a musí preukázať, že
a)
je oprávnený poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a tieto služby poskytoval v štáte registrácie aspoň počas troch rokov,
b)
je bezúhonný v štáte registrácie a nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie príslušnou komorou v štáte registrácie,
c)
uzavrel poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie s poisťovňou, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.
(3)
Poistenie podľa odseku 2 písm. c) musí trvať počas celého výkonu advokácie. Komora môže požiadať medzinárodného advokáta, aby predložil poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Ak medzinárodný advokát do 14 dní od vyzvania komorou požadované listiny nepredloží, komora ho vyčiarkne zo zoznamu medzinárodných advokátov.
(4)
V žiadosti o zapísanie do zoznamu medzinárodných advokátov uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej túto činnosť uskutočňuje, ďalej kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky.
(5)
Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 2 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.9)
(6)
Komora nezapíše žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, ak v štáte registrácie poskytuje právne služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na poskytovanie právnych služieb.
(7)
O zápise do zoznamu medzinárodných advokátov vydá komora medzinárodnému advokátovi osobitný preukaz. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom.
(8)
Na vyčiarknutie medzinárodného advokáta zo zoznamu medzinárodných advokátov a pozastavenie výkonu advokácie medzinárodnému advokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 a 8.
§ 54
Na medzinárodného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44.
§ 55
Medzinárodný advokát nemôže zamestnávať advokátskeho koncipienta.
ŠTVRTÁ ČASŤ
DISCIPLINÁRNE OPATRENIE A DISCIPLINÁRNE KONANIE
§ 56
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia
(1)
Disciplinárnym previnením advokáta, euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta alebo advokátskeho koncipienta je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto zákona alebo z predpisu komory.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie
a)
písomné napomenutie,
b)
verejné napomenutie,
c)
peňažnú pokutu až do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom,16)
d)
pozastavenie výkonu advokácie uložené od šiestich mesiacov do troch rokov,
e)
vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov.
(3)
Disciplinárny senát pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, na spôsob konania, následok a mieru zavinenia.
(4)
Výnos pokuty podľa odseku 2 písm. c) je príjmom komory.
(5)
Disciplinárny senát môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, ak prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia.
Disciplinárne konanie
§ 57
(1)
Disciplinárne konanie vykonáva trojčlenný disciplinárny senát vymenovaný predsedom disciplinárnej komisie (§ 74) spomedzi jej členov.
(2)
Postup orgánov komory pred začatím disciplinárneho konania a postup disciplinárnej komisie komory po jeho začatí podrobnejšie upraví disciplinárny poriadok komory. Zároveň upraví aj podrobnosti disciplinárneho konania, možnosti zrušenia právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu predsedníctvom komory (§ 70), ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s predpisom komory.
(3)
Advokát, advokátsky koncipient, euroadvokát, zahraničný advokát a medzinárodný advokát je disciplinárne obvinený z disciplinárneho previnenia, len čo bol proti nemu podaný návrh na začatie disciplinárneho konania.
(4)
Disciplinárne obvinený znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania. Komora preddavkuje trovy spojené s činnosťou disciplinárneho senátu vrátane trov spojených s vykonávaním dokazovania.
(5)
Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, uloží mu povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.16)
(6)
Rozhodnutie o uložení verejného napomenutia vykoná predseda príslušného disciplinárneho senátu uverejnením výroku rozhodnutia v periodiku vydávanom komorou alebo iným vhodným spôsobom.
(7)
Ak tento zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania, použijú sa primerane ustanovenia osobitného predpisu.17)
§ 58
(1)
Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie (§ 73) alebo ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“).
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k disciplinárnemu previneniu došlo.
(3)
Disciplinárne obvinený má právo brániť sa a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, z ktorých je obvinený, má právo navrhovať dôkazy. Disciplinárne obvinený si môže v disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu spomedzi advokátov okrem advokáta, ktorý je v tej istej veci disciplinárne obvinený.
(4)
Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov komory účinných v čase, keď k disciplinárnemu previneniu došlo; podľa neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov komory sa posudzuje len vtedy, ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie.
(5)
Disciplinárne obvinenému možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý možno uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o disciplinárnom opatrení rozhoduje.
(6)
Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný zodpovedným za disciplinárne previnenie, sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť komore paušálne trovy konania do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa doručuje disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi do vlastných rúk.
§ 59
(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým bolo disciplinárne obvinenému uložené písomné napomenutie, verejné napomenutie alebo peňažná pokuta, môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii a má odkladný účinok.
(2)
Navrhovateľ môže v lehote podľa odseku 1 podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu, ktorým bol disciplinárne obvinený oslobodený alebo ktorým došlo k zastaveniu disciplinárneho konania. Toto právo má aj v prípade, ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, ale neuloží disciplinárne opatrenie.
(3)
O odvolaní rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak predsedníctvo komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym názorom viazaný.
(4)
Disciplinárne obvinený môže požiadať súd o preskúmanie právoplatného rozhodnutia o disciplinárnom opatrení podľa osobitného predpisu.
(5)
Rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov alebo pozastavenie výkonu advokácie [§ 56 ods. 2 písm. d) a e)], je preskúmateľné Najvyšším súdom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.18) Návrh je oprávnený podať len disciplinárne obvinený, ktorého sa rozhodnutie týka.
§ 60
Disciplinárny senát komory zahladí disciplinárne opatrenie na žiadosť disciplinárne odsúdeného, ktorý sa správal bezúhonne a nedopustil sa nového disciplinárneho previnenia,
a)
po uplynutí jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. a) a b),
b)
po uplynutí troch rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. c) a d),
c)
po uplynutí troch rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe uloženého disciplinárneho opatrenia vyčiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov,
d)
po uplynutí piatich rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe uloženého disciplinárneho opatrenia vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. e).
PIATA ČASŤ
ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI, ODBORNÍ A INÍ ZAMESTNANCI ADVOKÁTA
Advokátski koncipienti
§ 61
Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného komorou.
§ 62
(1)
Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným do 15 dní toho, kto
a)
je plne spôsobilý na právne úkony,
b)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
c)
je bezúhonný,
d)
je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.
(2)
Deň, ku ktorému komora zapíše advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych koncipientov, nemôže predchádzať dňu vzniku jeho pracovného pomeru s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa odseku 1 písm. d).
§ 63
(1)
Ak sa pracovný pomer advokátskeho koncipienta uzatvorený s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 62 ods. 1 písm. d) skončil, komora ho vyčiarkne zo zoznamu advokátskych koncipientov ku dňu skončenia pracovného pomeru.
(2)
Ustanovenia § 7, 8, 10 a 28 platia primerane aj pre advokátskeho koncipienta.
§ 64
(1)
Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi.
(2)
Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí samostatne.
(3)
Advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, predpismi komory a s pokynmi advokáta.
(4)
Komora môže prispieť advokátovi, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným na výchovu advokátskeho koncipienta.
(5)
Advokát, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zamestnáva advokátskeho koncipienta, je povinná vytvárať také pracovné podmienky, ktoré advokátskemu koncipientovi umožnia riadnu prípravu na povolanie advokáta. Advokátskemu koncipientovi sa umožní najmä účasť na školeniach usporiadaných komorou, riadna príprava na advokátsku skúšku, ako aj účasť na advokátskej skúške.
§ 65
Odborní a iní zamestnanci advokáta
(1)
Advokát má právo zamestnávať odborných a iných zamestnancov. Ich pracovné pomery sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.
(2)
Advokát je oprávnený odborných a iných zamestnancov poveriť vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré robia samostatne.
ŠIESTA ČASŤ
ORGANIZÁCIA ADVOKÁTOV
Komora a jej orgány
§ 66
(1)
Zriaďuje sa Slovenská advokátska komora.
(2)
Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom komorou.
(3)
Komora je právnická osoba; jej sídlom je Bratislava.
(4)
Orgány komory sú
a)
konferencia advokátov,
b)
predsedníctvo komory, ktoré má 9 členov a 3 náhradníkov,
c)
revízna komisia, ktorá má 9 členov a 3 náhradníkov,
d)
disciplinárna komisia, ktorá má 31 členov a 10 náhradníkov.
(5)
Komora v súlade s týmto zákonom vydáva predpisy komory.
(6)
Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných orgánov komory určia predpisy komory.
(7)
Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
§ 67
(1)
Konferencia advokátov je najvyšší orgán komory. Konferencia advokátov volí ostatné orgány komory.
(2)
Volebné obdobie orgánov komory je trojročné.
(3)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa advokátom vypláca náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.
Konferencia advokátov
§ 68
(1)
Konferenciu advokátov zvoláva predsedníctvo komory najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina advokátov alebo revízna komisia, predsedníctvo komory je povinné zvolať ju do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.
(2)
Advokát môže písomne splnomocniť iného advokáta, aby ho zastúpil na konferencii advokátov. Podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.19) Zastúpený advokát sa považuje na konferencii advokátov za prítomného.
(3)
Konferencia advokátov je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň jedna tretina advokátov. Na platnosť rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných advokátov.
(4)
Ak konferencia advokátov nie je uznášaniaschopná podľa odseku 3, jej rokovanie sa preruší na jednu hodinu. Po jej uplynutí je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Na platnosť rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných advokátov.
§ 69
(1)
Konferencia advokátov rozhoduje o všetkých základných otázkach advokátov, najmä
a)
volí a odvoláva členov predsedníctva komory a členov ostatných orgánov komory,
b)
schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok,
c)
môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva komory,
d)
schvaľuje ročný príspevok advokátov na činnosť komory,
e)
zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy a schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia,
f)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory.
(2)
Konferencia advokátov rozhoduje aj o ďalších veciach určených predpismi komory a môže si vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach.
Predsedníctvo komory
§ 70
Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov.
§ 71
(1)
Predsedníctvo komory rozhoduje o
a)
určení zástupcu advokáta podľa § 17 ods. 1,
b)
určení advokáta podľa § 20 ods. 3,
c)
odvolaní podľa § 59 ods. 3,
d)
všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory.
(2)
Predsedníctvo komory ďalej
a)
zvoláva konferenciu advokátov,
b)
vedie zoznam advokátov, zoznam euroadvokátov, zoznam zahraničných advokátov, zoznam medzinárodných advokátov, zoznam združení, zoznam verejných obchodných spoločností, zoznam komanditných spoločností, zoznam spoločností s ručením obmedzeným, zoznam zahraničných združení a zoznam advokátskych koncipientov, vykonáva v nich zápisy a oznamuje príslušnej komore zápis usadeného euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta alebo odopretie jeho zápisu do zoznamu advokátov komory, ako aj ďalšie zmeny v jeho postavení v Slovenskej republike,
c)
hospodári so sociálnym fondom komory,
d)
schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky a skúšky spôsobilosti, vymenúva členov skúšobných komisií z radov advokátov, sudcov alebo prokurátorov a ďalších odborníkov právnej praxe,
e)
spravuje majetok komory,
f)
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy advokátov vo všetkých oblastiach,
g)
pravidelne informuje advokátov o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,
h)
spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona,
i)
vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ak nepatrí iným orgánom komory,
j)
vydáva vestník komory.
(3)
Predsedníctvo komory volí a odvoláva zo svojich členov predsedu komory a podpredsedov komory. Predseda komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi zamestnancov komory. Predseda komory je povinný informovať predsedníctvo komory na jeho najbližšom zasadnutí o rozhodnutiach a opatreniach, ktoré urobil v čase medzi zasadnutiami predsedníctva. Predsedníctvo komory môže takéto rozhodnutie alebo opatrenie predsedu komory zmeniť. Podpredsedovia komory zastupujú predsedu komory v rozsahu určenom predpisom komory.
(4)
Predsedníctvo komory sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze predsedníctva komory zvoláva predseda komory.
§ 72
Kancelária komory
Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti komory plní kancelária komory.
§ 73
Revízna komisia
(1)
Revízna komisia
a)
kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory; na tento účel má prístup ku všetkým dokladom komory,
b)
dohliada na riadny výkon advokácie,
c)
volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)
Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva komory so všeobecne záväzným právnym predpisom, s predpisom komory alebo uznesením konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu komory jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 74
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia
a)
rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov,
b)
volí zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť.
(2)
Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov disciplinárnej komisie predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov.
§ 75
(1)
Predpisy komory, uznesenia konferencie advokátov a uznesenia predsedníctva komory prijaté v súlade s týmto zákonom sú pre advokátov, advokátskych koncipientov, euroadvokátov, zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov záväzné.
(2)
Podrobnosti o organizácii a činnosti komory, o organizácii a činnosti orgánov komory a kancelárie komory upravuje organizačný poriadok a rokovací poriadok. Podrobnosti o voľbách upravuje volebný poriadok.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu,20) ak nie je ustanovené inak.
SIEDMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 76
(1)
Komora zriadená podľa tohto zákona je právnym nástupcom Slovenskej advokátskej komory21) a Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov.
(2)
Majetok Slovenskej advokátskej komory21) a majetok Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov prechádza k 1. januáru 2004 na komoru zriadenú podľa tohto zákona.
(3)
Práva a povinnosti doterajšej Slovenskej advokátskej komory21) a Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú k 1. januáru 2004 na komoru zriadenú podľa tohto zákona.
§ 77
(1)
Advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného podľa doterajších predpisov a komerčný právnik zapísaný do zoznamu komerčných právnikov vedeného podľa doterajších predpisov je advokátom podľa tohto zákona. Komora ich zapíše do zoznamu advokátov bez žiadosti. Ich oprávnenie na poskytovanie právnych služieb do okamihu zápisu do zoznamu advokátov nie je týmto zákonom dotknuté. Ich doterajšia činnosť sa na účely osobitných predpisov považuje za činnosť advokáta.
(2)
Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného podľa doterajších predpisov a právny čakateľ komerčného právnika zapísaný do zoznamu právnych čakateľov vedeného podľa doterajších predpisov sú advokátskymi koncipientmi podľa tohto zákona. Komora ich zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov bez žiadosti.
(3)
Advokátska skúška zložená podľa doterajších predpisov a odborná skúška komerčného právnika zložená podľa doterajších predpisov sa považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona.
(4)
Prax advokátskeho koncipienta vykonávaná podľa doterajších predpisov a prax právneho čakateľa komerčného právnika vykonávaná podľa doterajších predpisov sa považuje za právnu prax advokátskeho koncipienta podľa tohto zákona.
(5)
Advokát, ktorý bol ako komerčný právnik zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1, nemusí vykonávať obhajobu v trestnom konaní skôr ako po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 78
(1)
Advokátska skúška zložená do 31. decembra 1992 podľa zákona Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii sa považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona.
(2)
Za právnické vzdelanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 62 písm. b) sa považuje tiež vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 79
(1)
Disciplinárne previnenie advokáta podľa doterajších predpisov a disciplinárne previnenie komerčného právnika podľa doterajších predpisov sa považuje za disciplinárne previnenie podľa tohto zákona.
(2)
Disciplinárne opatrenie uložené advokátovi podľa doterajších predpisov a disciplinárne opatrenie uložené komerčnému právnikovi podľa doterajších predpisov sa považuje za disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona.
(3)
Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa tohto zákona, ak došlo k činu, ktorý by mohol byť považovaný za disciplinárne previnenie podľa doterajších predpisov, je oprávnený podať ako navrhovateľ predseda revíznej komisie alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na príslušný orgán komory, a to v lehote ustanovenej na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania podľa doterajšieho predpisu.
(4)
Disciplinárne konanie, ktoré bolo začaté podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa doterajších predpisov; pôsobnosť disciplinárneho orgánu podľa doterajších predpisov vykonáva príslušný orgán komory.
§ 80
Právo dovolávať sa ochrany na súde toho, kto nebol podľa doterajších predpisov zapísaný do zoznamu advokátov alebo do zoznamu komerčných právnikov, kto bol z týchto zoznamov podľa doterajších predpisov vyčiarknutý alebo komu bol podľa doterajších predpisov pozastavený výkon činnosti advokáta alebo komerčného právnika, nie je týmto zákonom dotknuté.
§ 81
Lehoty, ktoré začali plynúť podľa doterajších predpisov, sa započítavajú do lehôt podľa § 3, § 6 ods. 3 a § 7 ods. 1 písm. f).
§ 82
(1)
Komora zabezpečí zvolanie konferencie advokátov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na ktorej sa zvolia nové orgány komory. Ak sa tak nestane, konferenciu advokátov zvolá do dvoch mesiacov minister. Na konanie orgánov do zvolenia konferencie advokátov sa primerane použijú predpisy Slovenskej advokátskej komory21) zriadenej podľa doterajších predpisov.
(2)
Do zvolenia predsedníctva komory v lehote podľa odseku 1 vykonáva jeho právomoci predsedníctvo komory zložené z deviatich členov a troch náhradníkov predsedníctva Slovenskej advokátskej komory21) a deviatich členov a troch náhradníkov predsedníctva Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov. Toto predsedníctvo komory si zvolí zo svojich členov predsedu komory a podpredsedu komory. Do zvolenia nového predsedu komory vykonáva funkciu predsedu komory predseda doterajšej Slovenskej advokátskej komory.21)
(3)
Do zvolenia disciplinárnej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci disciplinárna komisia zložená z 11 členov a 5 náhradníkov disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory21) a 11 členov a 5 náhradníkov disciplinárnej komisie Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov. Táto disciplinárna komisia si zvolí zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie a podpredsedu disciplinárnej komisie. Do zvolenia predsedu disciplinárnej komisie komory vykonáva funkciu predsedu disciplinárnej komisie komory predseda disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory21) zriadenej podľa doterajších predpisov.
(4)
Do zvolenia revíznej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci revízna komisia zložená z deviatich členov a troch náhradníkov revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory21) a deviatich členov a troch náhradníkov dozornej rady Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky22) zriadených podľa doterajších predpisov. Táto revízna komisia si zvolí zo svojich členov predsedu revíznej komisie a podpredsedu revíznej komisie. Do zvolenia nového predsedu revíznej komisie komory vykonáva funkciu predsedu revíznej komisie komory predseda revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory21) zriadenej podľa doterajších predpisov.
(5)
Na konanie orgánov uvedených v odsekoch 2 až 4 sa do ich zvolenia konferenciou advokátov primerane použijú predpisy Slovenskej advokátskej komory21) zriadenej podľa doterajších predpisov.
§ 83
Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie právnych služieb v mimosúdnom konaní za zníženú odmenu alebo bezplatne, o podmienkach na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 84
Advokát, advokátsky koncipient, komerčný právnik alebo právny čakateľ komerčného právnika, ktorý bude zapísaný do zoznamu advokátov alebo zoznamu koncipientov, je povinný do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia predložiť komore odpis registra trestov. Komora vyčiarkne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do zoznamu advokátov a zoznamu advokátskych koncipientov toho, kto nie je bezúhonný podľa tohto zákona.
§ 86
Týmto zákonom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 87
Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže predseda senátu alebo sudca ustanoviť za obhajcov podľa osobitného predpisu. Komora zapíše alebo vyčiarkne advokáta z tohto zoznamu na jeho žiadosť. Komora zasiela pravidelne tento zoznam okresným súdom, krajským súdom a Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky.
§ 88
Zrušuje sa
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. a zákona č. 448/2001 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 591/2002 Z. z. o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z. zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z. a zákona č. 423/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) bode 3 sa vypúšťajú slová „komerčných právnikov,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zk), ktoré znie:
„zk) poskytovanie právnych služieb za odmenu.“.
3.
Za § 80d sa vkladá § 80e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004
Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení čl. I § 31 až 37 a § 84, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Ustanovenie § 85 uvedené v čl. I stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2003 Z. z.
PROFESIJNÉ OZNAČENIE, KTORÉ OPRÁVŇUJE OSOBU POSKYTOVAŤ PRÁVNE SLUŽBY, JE:
v Belgickom kráľovstve Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
v Dánskom kráľovstve Advokat
v Nemeckej spolkovej republike Rechtsanwalt
v Helénskej republike (Grécko) Dikhgóroz
v Španielskom kráľovstve Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
vo Francúzskej republike Avocat
v Írskej republike Barrister/Solicitor
v Talianskej republike Avvocato
v Luxemburskom veľkovojvodstve Avocat
v Holandskom kráľovstve Advocaat
v Rakúskej republike Rechtsanwalt
v Portugalskej republike Advogado
vo Fínskej republike Asianajaja/Advokat
vo Švédskom kráľovstve Advokat
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Advocate/Barrister/Solicitor
v Islandskej republike Lögmaur
v Lichtenštajnskom kniežactve Rechtsanwalt
v Nórskom kráľovstve Advokat
Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Týmto zákonom sa preberajú tieto smernice:
1. Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 o uľahčení efektívneho výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 078, uverejnená dňa 26. 3. 1977, s. 0017 – 0018).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o umožnení výkonu advokátskeho povolania na trvalom základe v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bola získaná kvalifikácia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 077, uverejnená dňa 14. 3. 1998, s. 0036 – 0043).
Týmto zákonom sa čiastočne transponuje Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania vysokoškolských diplomov udelených na základe ukončenia odborného vzdelania v trvaní aspoň troch rokov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 019, uverejnená dňa 24. 1. 1989, s. 0016 – 0023).
Uvedené právne akty sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
7)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
8)
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
10)
11)
12)
13)
14)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
17)
18)
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1992 Z. z.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení neskorších predpisov.