596/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

596
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania.
§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1)
Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),
b)
obec,
c)
samosprávny kraj,
d)
obvodný úrad v sídle kraja,
e)
Štátna školská inšpekcia,
f)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
g)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2)
Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
b)
obecná školská rada,
c)
územná školská rada,
d)
žiacka školská rada (§ 26).
DRUHÁ ČASŤ
RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1)
Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8 písm. c). Návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný, ak tento zákon v odseku 12 neustanovuje inak.
(3)
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu4) v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote (§ 4 ods. 4), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5, vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6) Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) postupuje rovnakým spôsobom.
(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu8) a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo najmenej päť rokov odbornej činnosti.
(6)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (ďalej len „právnická osoba“), je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.
(7)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c)
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d)
ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)].
(8)
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a)
na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b)
ak neabsolvuje funkčné vzdelávanie alebo funkčné inovačné vzdelávanie v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c)
na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.
(9)
Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.
(10)
Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) a odseku 8, poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(11)
Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta obvodného úrad v sídle kraja. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
(12)
Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania (§ 4). Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy,13a) riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.
(13)
Funkčné obdobie sa predlžuje o prerušenie vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu výkonu verejnej funkcie, čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti presahujúcej šesť mesiacov. Funkčné obdobie sa predlžuje o dobu trvania prekážky v práci uvedenej v prvej vete, ktorá zostáva do uplynutia funkčného obdobia, najviac o štyri roky.
(14)
Zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa odseku 13 riaditeľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu11) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou školy, ak je zriadená.
§ 4
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.6) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa okrem predpokladov určených osobitným predpisom13b) obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.
(2)
Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
(3)
Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný obvodný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených podľa § 9 ods. 1 vyzve príslušný obvodný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených podľa § 9 ods. 1 je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia osobitného predpisu.14)
§ 5
(1)
Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ.
(2)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b)
vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c)
vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
e)
každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f)
úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g)
rozpočet, financovanie15) a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
h)
riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
(3)
Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školy,
b)
odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
c)
dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
d)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
e)
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
f)
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
g)
uložení výchovných opatrení,
h)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
i)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
j)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,16)
k)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
l)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
m)
individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
n)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.
(4)
Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,17)
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i)
povolení opakovať ročník,
j)
uložení výchovných opatrení,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
m)
priznaní štipendia,
n)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 35),
o)
uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
p)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
r)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.
(5)
Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o
a)
prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
povolení postupu do vyššieho ročníka,
d)
predčasnom skončení štúdia,
e)
povolení opakovať ročník,
f)
povolení vykonať opravnú skúšku,
g)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(6)
Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školského zariadenia,
b)
uložení výchovných opatrení,
c)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení (§ 35),
d)
ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(7)
Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie
a)
návrhy na počty prijímaných žiakov,
b)
návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c)
návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
d)
návrh rozpočtu,
e)
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f)
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h)
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i)
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
(8)
Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy podľa odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(9)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať funkčné vzdelávanie19) v lehote podľa osobitného predpisu.11)
(10)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
(11)
Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,20) oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(12)
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.21)
(13)
Riaditeľ jazykovej školy rozhoduje o
a)
prijatí na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
predčasnom skončení štúdia,
d)
určení príspevku poslucháča alebo zákonného zástupcu poslucháča na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(14)
Riaditeľ materskej školy rozhoduje o
a)
prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)
zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,
c)
prerušení dochádzky dieťaťa,
d)
predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,
e)
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním.18a)
(15)
Riaditeľ rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického alebo odborného zamestnanca.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 6
Obec
(1)
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy podľa siete (§ 15).
(2)
Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
materské školy,
c)
školské kluby detí,
d)
centrá voľného času,
e)
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f)
jazykové školy pri základných školách,
g)
strediská služieb škole,
h)
školské internáty.
(3)
Obec vytvára podmienky na
a)
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
b)
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
c)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
d)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(4)
Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.26)
(5)
Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje pre ňu obvodný úrad v sídle kraja.
(6)
Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) prideľuje jednotlivým obciam ministerstvo. Finančné prostriedky pre obec na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle. Finančné prostriedky obci poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f)
môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
h)
predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených obvodným úradom v sídle kraja,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
5.
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7.
návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8.
návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
i)
spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným obvodným úradom v sídle kraja a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení,
j)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)
Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia a podľa potreby uloží opatrenia podľa § 13 ods. 7.
(10)
Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti.29)
(11)
Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom.30) Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Obec
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené ministerstvom a poskytnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl30b) a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo obvodný úrad v sídle kraja,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30d) pre zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,30e)
3.
základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,30b)
5.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
6.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
k)
poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy zriadené na území obce.
(13)
Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje ich využívanie,
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.
(15)
Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania [ods. 2 písm. e)].
(16)
Obec vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(17)
Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo obvodný úrad v sídle kraja.33)
(18)
Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä
a)
koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b)
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených obvodným úradom v sídle kraja na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
c)
personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d)
požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e)
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19)
Obec vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.
(20)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni obvodný úrad v sídle kraja.
(21)
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,34) oznámi obvodnému úradu v sídle kraja jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti a plní úlohy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry; zoznam uverejňuje každoročne ministerstvo vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
(22)
Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(23)
Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
(24)
Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času.
§ 7
(1)
Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl podľa § 6 ods. 1 s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na určenie počtu žiakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry spoločný obecný úrad, pričom celkový počet žiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.
(3)
Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa:
a)
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy35a) a
b)
požiadavku najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti.
(4)
Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá obvodnému úradu v sídle kraja návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu (§ 10).
(5)
Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa tohto odseku, túto skutočnosť neodkladne obvodnému úradu v sídle kraja.
§ 8
Školský obvod základnej školy
(1)
Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.
(2)
Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy obvodný úrad v sídle kraja.
(3)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4)
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
(5)
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí obvodný úrad v sídle kraja.
(6)
Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, základnú školu s materskou školou, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
(7)
Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu žiaka základnej školy podľa odseku 6 možno využiť aj pre žiakov základných škôl, základných škôl s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja a štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(8)
Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje podľa odseku 6 aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska.
(9)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým pobytom v obci, ktorá nemá zriadenú základnú školu, cestovné náklady na dopravu žiaka do najbližšej cirkevnej základnej školy. Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cirkevnej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami cestovné náklady na dopravu žiaka do najbližšej cirkevnej základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, ak v mieste trvalého pobytu žiaka nie je zriadená základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa.
§ 9
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete
a)
stredné školy,
b)
strediská praktického vyučovania.
(2)
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c)
školské internáty,
d)
zariadenia školského stravovania,
e)
školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,
f)
strediská služieb školy,
g)
školy v prírode,
h)
centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.
(3)
Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia.
(4)
Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(5)
Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4).
(6)
Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 poskytuje ministerstvo samosprávnemu kraju finančné prostriedky. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok a zverejní ju na svojom webovom sídle.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c)
po prerokovaní s príslušným obvodným úradom v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
f)
vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
g)
prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti, stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania,
h)
prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
4.
koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6.
návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. e),
i)
spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným obvodným úradom v sídle kraja a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
k)
spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným obvodným úradom v sídle kraja pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
l)
spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m)
spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,
n)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)
Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h), siedmeho bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(10)
Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11)
Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Samosprávny kraj môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Samosprávny kraj
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené a poskytnutých ministerstvom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo obvodný úrad v sídle kraja, a na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku takého školského zariadenia,30c) ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť obvodný úrad v sídle kraja,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30f)
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia,
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
3.
stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
5.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie,
6.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých samosprávnym krajom,
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(13)
Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje efektívnosť ich využívania,32)
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám podľa odseku 1 sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia, je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(15)
Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania.
(16)
Samosprávny kraj vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1. V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo obvodný úrad v sídle kraja.33)
(17)
Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(18)
Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.
(19)
Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a školského internátu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 10
Obvodný úrad v sídle kraja
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b)
stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c)
materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e)
stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f)
praktické školy,
g)
odborné učilištia,
h)
špeciálne výchovné zariadenia,
i)
školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,
j)
školský internát,
k)
centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m)
školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) až j).
(2)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi obvodný úrad v sídle kraja.
(3)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v študijnom alebo učebnom odbore s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce alebo ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknúť na základe medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu zriadi obvodný úrad v sídle kraja.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí (§ 31 až 34) okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise.41a)
(5)
Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.
(6)
Obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b)
riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(7)
Obvodný úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7.
(8)
Obvodný úrad v sídle kraja spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(9)
Obvodný úrad v sídle kraja svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak obvodný úrad v sídle kraja nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského úradu obvodný úrad v sídle kraja.
(10)
Obvodný úrad v sídle kraja vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti. O počte skúšobných komisií a predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste a dátume konania záverečnej skúšky, absolventskej skúšky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky písomne informuje subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa) do siedmich kalendárnych dní od termínu určeného na vymenovanie jej predsedu.41ab)
(11)
Obvodný úrad v sídle kraja spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(12)
Obvodný úrad v sídle kraja metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu.
(13)
Obvodný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
(14)
Obvodný úrad v sídle kraja sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.
§ 11
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.31) Obvodný úrad v sídle kraja zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
(2)
Obvodný úrad v sídle kraja vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)
vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
f)
vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g)
vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)
poskytuje právne poradenstvo,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)
schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých priestorov.
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a)
organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
školského stravovania,
c)
informatiky,
d)
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)
rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g)
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(5)
Obvodný úrad v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(6)
Obvodný úrad v sídle kraja môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(7)
Obvodný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(8)
Obvodný úrad v sídle kraja organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, telesnú kultúru vrátane súťaží, detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti.
PIATA ČASŤ
ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1)
Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia37) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva;37) jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov odo dňa vymenovania do funkcie.
(3)
Hlavný školský inšpektor
a)
predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,
b)
predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení,
c)
predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete podľa § 17 ods. 1 písm. c),
d)
predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,
e)
vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,
f)
predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,
g)
vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi.
(4)
Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe Štátnej školskej inšpekcie.
(5)
Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
si neplní povinnosti podľa tohto zákona,
c)
poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,
d)
písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra o uvoľnenie z funkcie,
e)
porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1)
Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.33)
(2)
Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.
(3)
Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov.45)
(4)
Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet školskej inšpekcie, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.
(5)
Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4.
(6)
Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.46)
(7)
Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a)
odporúčanie,
b)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c)
uloženie opatrení,
d)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
e)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3.
(8)
Výsledky zistení a hodnotení zo školskej inšpekcie sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
(9)
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu. Ak správu o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu.
(10)
Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej inšpekcie.
(11)
Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(12)
Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(13)
Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej
a)
kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47a)
b)
kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47b)
c)
kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,47c)
d)
monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania.47d)
(14)
Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, uplatňuje opatrenia podľa odseku 7.
§ 13a
(1)
Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie.
(2)
Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.
(3)
Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovládať jazyk príslušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou pracovnej činnosti, mať osobnostné predpoklady a morálne predpoklady a predpoklady odbornej inšpekčnej práce.
ŠIESTA ČASŤ
MINISTERSTVO
§ 14
(1)
Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon.27)
(2)
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a)
ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a odborného školstva,
b)
organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
c)
metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov,
d)
školské výpočtové strediská na zabezpečenie rezortného informačného systému a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v oblasti informačných a komunikačných technológií.
(3)
Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu48) v rozpočtovej kapitole ministerstva a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja zriadených podľa tohto zákona.
(4)
Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých obvodný úrad v sídle kraja rozhoduje v prvom stupni.
(5)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
doplňujúcom pedagogickom štúdiu,
c)
postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
d)
spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
e)
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
f)
podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
g)
druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6)
Ministerstvo ďalej
a)
spravuje sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky,
b)
rozhoduje o zaradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete, vyradení škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania zo siete a o zmenách v sieti; pri svojom rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie príslušného obvodného úradu v sídle kraja,
c)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva podľa osobitného predpisu,49)
d)
spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré vymedzujú povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania; normatívy pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov študijných odborov a učebných odborov pripravujúcich na výkon zdravotníckeho povolania, ustanovuje osobitný predpis,49a)
f)
riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s vysokými školami a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g)
vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
poveruje obvodné úrady v sídle kraja zriadením školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania podľa § 10,
i)
určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
j)
vykonáva následnú finančnú kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a následnú finančnú kontrolu50) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, obvodným úradom v sídle kraja, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
k)
vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,
l)
podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. c)],
m)
vedie štátny register detí a žiakov.50a)
(7)
Ministerstvo vo verejnom záujme na žiadosť subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy41aa) a rezortných ministerstiev môže určiť samosprávnemu kraju počty žiakov pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory stredných odborných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.50b)
(8)
Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorý poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja.
(9)
Príspevok podľa odseku 8 na príslušný kalendárny rok sa môže poskytnúť na žiadosť zriaďovateľa školy podľa počtu žiakov škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky ročného príspevku na žiaka.
(10)
Výška ročného príspevku na žiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam v predchádzajúcom kalendárnom roku na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry uvedené v § 7 a počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
SIEDMA ČASŤ
SIEŤ ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA A PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZARAĎOVANIE, VYRAĎOVANIE A ZMENY V SIETI
§ 15
Sieť
(1)
Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.51)
(2)
Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného obvodného úradu v sídle kraja, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.52)
(3)
Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania, ktoré sú zaradené do siete, majú právo
a)
vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,51)
b)
na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.31)
(4)
V sieti sa pre každú školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania a pracovisko praktického vyučovania uvádzajú tieto údaje:
a)
názov a adresa,
b)
názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a trvalý pobyt zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
c)
zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d)
termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania, pracoviska praktického vyučovania alebo elokovaného pracoviska,
e)
výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.
§ 16
Zaraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania do siete
(1)
Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín pri zaradení do siete základnej školy s materskou školou a ich súčastí, spojenej školy a ich súčastí alebo organizačnej zložky spojenej školy. Žiadosť obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole, školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
g)
predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania vrátane jeho súčastí zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
j)
predpokladaný rozpočet školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy,30b) jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja,
n)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
o)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,41aa)
p)
vyjadrenie príslušného obvodného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(2)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická osoba, k žiadosti na zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania predloží doklad, že
a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d)
nebol on alebo jeho štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.
(3)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia odseku 2 písm. c) a d).
(4)
Splnenie podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ preukazuje
a)
v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie,
b)
v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,
c)
v písm. d) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že nebolo voči nemu začaté trestné stíhanie.
(5)
Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 1, a zariadení školského stravovania, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo.
(6)
Po zaradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania.
(7)
Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky, a to najmä
a)
účelné a komplexné rozmiestnenie škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania,
b)
formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania,
c)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania a
e)
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania.
§ 17
Vyraďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania zo siete
(1)
Žiadosť na vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete predkladá
a)
zriaďovateľ,
b)
obvodný úrad v sídle kraja, ak zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia,
c)
hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti alebo ak škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania alebo jeho zriaďovateľ neodstráni v určenom termíne nesúlad medzi pedagogickou dokumentáciou podľa tohto zákona a jej uplatňovaním v škole, v školskom zariadení, stredisku praktického vyučovania alebo pracovisku praktického vyučovania, alebo ak zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.
(2)
Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje
a)
názov a adresu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
b)
dôvod vyradenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete,
c)
termín zrušenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
d)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
e)
stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
f)
vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je obvodný úrad v sídle kraja alebo hlavný školský inšpektor,
g)
vyjadrenie obvodného úradu v sídle kraja a hlavného školského inšpektora, ak je navrhovateľom orgán územnej samosprávy,
h)
v prípade odborného vzdelávania vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu41aa).
(3)
Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.
(4)
Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete aj bez návrhu, ak v určenom termíne škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania nezačne svoju činnosť alebo na základe kontrolných zistení podľa § 14 ods. 6 písm. j).
(5)
Zriaďovateľ, ktorým je právnická osoba podľa § 19 ods. 2 písm. e), je povinný bezodkladne po zrušení54a) oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré rozhodne o vyradení školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete.
§ 18
Zmeny v sieti
(1)
Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.
(2)
Účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
(3)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín pri zmene v sieti, ktorá spočíva v zaradení študijného odboru alebo učebného odboru.
(4)
Pri zmene zriaďovateľa školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania, v ktorom sa plní povinná školská dochádzka, je zriaďovateľ povinný preukázať, ako je pre všetkých žiakov školy zabezpečené ústavné právo na vzdelanie.55)
(5)
Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla školy alebo školského zariadenia, udelení alebo odňatí čestného názvu školy alebo školského zariadenia je zriaďovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spolu s dokladom osvedčujúcim zmenu ministerstvu. Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú zmenu zriaďovateľovi; ak sa zmena týka školy alebo školského zariadenia, upraví názov školy alebo školského zariadenia v sieti. Pri týchto zmenách sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.80)
(6)
Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a)
v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b)
vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
(7)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko zriadiť,
c)
zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
d)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
e)
predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov,
f)
predpokladaný počet všetkých tried,
g)
výchovno-vzdelávací jazyk,
h)
predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
i)
doklad o zabezpečení priestorov,
j)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, ktorého zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy,30b) jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy na území samosprávneho kraja,
n)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,41aa)
o)
vyjadrenie príslušného obvodného úradu v sídle kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(8)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. b) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované pracovisko zriadené,
c)
dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d)
termín zrušenia elokovaného pracoviska,
e)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení elokovaného pracoviska,
f)
ak ide o odborné vzdelávanie, stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy, subjektu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu.41aa)
ÔSMA ČASŤ
ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ALEBO PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA
§ 19
Zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania
(1)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania možno zriadiť až po jeho zaradení do siete.
(2)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
obvodný úrad v sídle kraja,
d)
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)
e)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.
(4)
Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.
(5)
Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania podľa tohto zákona v oblasti metodického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu riadené ministerstvom.
(6)
Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. a). Elokované pracovisko sa nezriaďuje pri školských účelových zariadeniach, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách praktického vyučovania.
(7)
Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.
(8)
Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).
(9)
Diagnostické centrum môže zriadiť len obvodný úrad v sídle kraja.
§ 20
Spájanie a združovanie škôl
(1)
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú.
(2)
Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete.
(3)
Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(4)
Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené.
(5)
Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(6)
Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady uvedené v § 3 ods. 5.
(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy škôl podľa odseku 1 prechádzajú na spojenú školu odo dňa spojenia.
(8)
Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy podľa osobitného predpisu.58)
(9)
Spájanie škôl a združovanie škôl podľa osobitného predpisu59) zostáva nezmenené.
(10)
Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa osobitného predpisu60) zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania len do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa (§ 4), a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(11)
Pri školách podľa odseku 10, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.
§ 21
Označovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania
(1)
Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve strednej odbornej školy sa za typ školy môže uviesť aj prívlastok charakterizujúci prevládajúce študijné odbory a učebné odbory, v ktorých škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický názov. Ak bol škole udelený čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.
(2)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ školy uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(3)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, má v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, uvedie sa sídlo aj v jazyku národnostnej menšiny.61)
(4)
Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.
(5)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na začiatku názvu školy slovo „súkromná“ v príslušnom tvare. V názve môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.
(6)
Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola zameraná (napríklad bilingválne gymnázium, športové gymnázium a pod.).
(7)
Ak je súčasťou školy školský internát,62) uvedie sa za názvom školy slovo „internátna“ v príslušnom tvare.
(8)
Škola, ktorá vznikla podľa osobitného predpisu,63) sa označuje názvom „Združená stredná škola“.
(9)
Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením podľa osobitného predpisu,64) sa označuje názvom „Základná škola s materskou školou“.
(10)
Názov školy, ktorá nezanikla po zlúčení so školou rovnakého druhu a typu podľa osobitného predpisu,65) zostáva nezmenený.
(11)
Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných touto školou, ak osobitný predpis neustanovuje inak.66)
(12)
Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.
(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa primerane vzťahujú aj na školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania.
§ 22
Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania
(1)
Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete.
(2)
Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania obsahuje
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
c)
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,
d)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
e)
formu hospodárenia,
f)
dátum zriadenia školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania,
g)
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti,
h)
označenie štatutárneho orgánu,
i)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje,
j)
určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriaďuje,
k)
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
(3)
Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.
§ 23
Zrušovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania
(1)
Škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania sa po jeho vyradení zo siete zruší.
(2)
Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.
DEVIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY
§ 24
(1)
Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.
(2)
Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Rada školského zariadenia sa zriaďuje v
a)
predškolských zariadeniach,
b)
liečebno-výchovných sanatóriách,
c)
diagnostických centrách,
d)
reedukačných detských domovoch,
e)
reedukačných domovoch pre mládež,
f)
domovoch mládeže,
g)
centrách voľného času.
(4)
Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.
(5)
Rada školy
a)
uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b)
navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c)
predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d)
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(6)
Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.
(7)
Obecná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d)
k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
e)
k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.
(8)
Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(9)
Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(10)
Územná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti príslušného obvodného úradu v sídle kraja,
b)
k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených samosprávnym krajom alebo obvodným úradom v sídle kraja,
e)
k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f)
k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g)
k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.
(11)
Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(12)
Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
(13)
V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.
(14)
Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia. Náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce. Náklady na činnosť územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.
(15)
Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(16)
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.
§ 25
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1)
Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2)
Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11.
(3)
Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
(4)
Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
(5)
Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materskej škole,30b) základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(6)
Členmi rady školy pri
a)
strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje, a jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy,
b)
odbornom učilišti alebo praktickej škole sú traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
c)
špeciálnom výchovnom zariadení, jazykovej škole a škole pri zdravotníckom zariadení sú štyria zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov a šiesti delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(7)
Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.
(8)
Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.
(9)
Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Ak je na území obce zriadených menej ako tri rady, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce.
(10)
Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obvodný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca obvodný úrad v sídle kraja.
(11)
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce (primátor mesta). Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda samosprávneho kraja a vedúci zamestnanec obvodného úradu v sídle kraja.
(12)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,
d)
ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,
e)
ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
f)
ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g)
odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,
h)
odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
i)
obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j)
smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby68) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
(14)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 13 aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.
(15)
Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(16)
Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. 1 sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca obvodného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.
(17)
Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 9 ods. 1 sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca obvodného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja; v stredných zdravotníckych školách je členom rady školy aj jeden delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 26
Žiacka školská rada
(1)
Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“), ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
(2)
Žiacka rada je ustanovená vtedy, ak počet jej členov určený v odseku 3 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.
(3)
Žiacka rada má 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách.
(4)
Žiacka rada
a)
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)
sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c)
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d)
volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(5)
Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(6)
Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(7)
Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbe člena rady školy a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej školskej rady.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami
§ 31
(1)
Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou v štáte, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike uznáva za rovnocenný bez nostrifikácie.
(2)
Absolvent zahraničnej školy požiada obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jeho pobytu o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní. K žiadosti priloží doklad uvedený v § 32 ods. 4 písm. a) preložený do slovenského jazyka a overený podľa § 32 ods. 6.
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja do 15 dní od doručenia žiadosti vydá potvrdenie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad rovnocenný.
§ 32
Nostrifikácia dokladov o vzdelaní
(1)
Nostrifikácia je uznanie platnosti dokladu o maturitnej skúške, záverečnej skúške, absolutóriu alebo o inej odbornej skúške alebo uznanie platnosti záverečného vysvedčenia vydaného zahraničnou školou v Slovenskej republike.
(2)
Nostrifikovať možno iba doklad o ukončenom vzdelaní.
(3)
Nostrifikuje sa doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou, ktorá svojím zameraním a obsahom vyučovania je porovnateľná so základnou školou alebo zodpovedá štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného alebo učebného odboru na strednej škole.
(4)
Absolvent zahraničnej školy k žiadosti o nostrifikáciu dokladu o ukončenom vzdelaní pripojí
a)
overenú kópiu dokladu o ukončení základnej školy, ak ide o nostrifikáciu dokladu o jej ukončení, o maturitnej skúške alebo záverečnej skúške alebo o absolutóriu, alebo o inej obdobnej skúške,
b)
ak z dokladu uvedeného pod písm. a) priamo nevyplýva úspešné ukončenie celého štúdia, overený zoznam predmetov s uvedením počtu ich vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch štúdia (učebný plán štúdia),
c)
potvrdenie zahraničnej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak je profilujúcou zložkou vzdelania a nie je uvedené v učebnom pláne štúdia.
(5)
K žiadosti o nostrifikáciu sa ďalej pripojí overený preklad dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou a dokladov uvedených v odseku 4 vydaných zahraničnou školou do slovenského jazyka.
(6)
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov uvedených v odseku 4 písm. a) musí byť overená orgánom štátu príslušným na jeho overenie alebo notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 33
Doplňovacia skúška
(1)
Doplňovacou skúškou sa overujú vedomosti a zručnosti absolventa z predmetov alebo ich častí, ak z nich absolvent nebol na zahraničnej škole klasifikovaný a majú priamy vzťah k profilu absolventa, študijnému alebo učebnému odboru, ak
a)
štúdium na zahraničnej škole iba čiastočne zodpovedá obsahu vyučovania na základnej škole alebo štúdiu v príbuznom študijnom alebo učebnom odbore na strednej škole,
b)
absolvent nepripojil doklady uvedené v § 32 ods. 4 písm. b) a c).
(2)
Absolvent, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, nekoná doplňovaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja určí základnú školu alebo strednú školu, v ktorej absolvent vykoná doplňovaciu skúšku, obsah a termín skúšky; ak ide o školy, ktorých nie je zriaďovateľom, spolupracuje so zriaďovateľmi týchto škôl.
(4)
Doplňovacia skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Komisia má najmenej troch členov. Predsedu a ďalších členov komisie vymenúva prednosta obvodného úradu v sídle kraja.
(5)
O výsledku doplňovacej skúšky rozhoduje komisia hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(6)
O doplňovacej skúške komisia vyhotoví protokol.
§ 34
(1)
Doklad o vzdelaní, ktorý sa nenostrifikuje, platí dňom vydania potvrdenia, doklad, ktorý sa nostrifikuje, dňom právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii.
(2)
Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami sa vzťahuje na občanov Slovenskej republiky a občanov členských štátov Európskej únie.
§ 35
Príspevky na úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach
(1)
Ak sa v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie78) detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,79) príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením.
(2)
Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo účastníci prispievajú na úhradu nákladov spojených so záujmovým štúdiom v školách a v školských zariadeniach.
(3)
Výšku príspevku podľa odseku 1 a 2 a spôsob jeho úhrady ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 35a
(1)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja do 20. septembra pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ktoré sa týkajú najmä počtu tried, učiteľov a zamestnancov a ich kvalifikácie, vekovej štruktúry detí a žiakov v členení podľa vyučovacieho jazyka, študijného odboru a učebného odboru, kapacít a tržieb školských jedální a školských internátov, o počte stravníkov a ubytovaných. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo školám a školským zariadeniam každoročne do 31. augusta.
(2)
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka pre riadiacu a kontrolnú činnosť údaje za kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení každoročne do 31. januára.
§ 37
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2)
Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 eura.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.79a)
§ 37a
Správne delikty
(1)
Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlásil na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2)
Školský inšpektor uloží pokutu do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý
a)
nevytvoril podmienky na výkon školskej inšpekcie,
b)
neodstránil nedostatky zistené školskou inšpekciou okrem opatrení týkajúcich sa riešenia sťažností a petícií.
(3)
Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5, a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja uloží pokutu
a)
do 663,50 eura
1.
obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý nezabezpečil činnosti podľa § 9 ods. 4,
b)
do 1 659,50 eura
1.
obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý vykonal zmeny údajov podľa § 15 ods. 4 bez vykonania zmien v sieti ministerstvom alebo porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5,
b)
do 33 193,50 eura zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete,
c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé údaje.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(7)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(8)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce.
§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 11, § 16 ods. 1 písm. n), § 17 ods. 2 písm. f) a g); ustanovenie § 5, § 24 až 26 sa na ne vzťahuje primerane.
(3)
Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 7 písm. b) a ods. 11, § 16 ods. 1 písm. n), § 17 ods. 2 písm. f) a g), § 35; ustanovenie § 5, § 24 až 26 sa na ne vzťahuje primerane.
(4)
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 15, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4 až 6 a 9, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b) a ods. 7, § 16 až 18, § 31, 32 a § 37a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.80)
(5)
Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľa cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 80) okrem § 5 ods. 15.
(6)
Rozhodnutie vo veciach podľa § 5 okrem rozhodovania podľa odseku 15, v ktorých rozhoduje riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia, sa musí vyhotoviť písomne a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku, do vlastných rúk.
(7)
Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené rozhodnutie podľa odseku 6, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo v rozpore s vnútorným predpisom školy alebo cirkevného školského zariadenia.
(8)
Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, postúpi žiadosť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia. Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s vnútorným predpisom školy alebo školského zariadenia. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 15 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(9)
Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, môže sa žiadateľ domáhať svojich práv podľa osobitného predpisu.81)
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa do skončenia ich funkčného obdobia považujú za orgány školskej samosprávy ustanovené podľa tohoto zákona.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu viac ako päť rokov, sa končí dňom 30. júna 2004.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu menej ako päť rokov, sa končí uplynutím funkčného obdobia podľa § 3 ods. 2.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(6)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(7)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(8)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry, dokončí krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(9)
Zriaďovateľom základnej školy s prvým až štvrtým ročníkom gymnázia s osemročným štúdiom zriadenej podľa osobitného predpisu82) je zriaďovateľ, na ktorom sa obec alebo samosprávny kraj dohodne. Ak sa obec alebo samosprávny kraj nedohodne o zriaďovateľskej pôsobnosti k takejto škole k 1. júlu 2004, stáva sa jej zriaďovateľom krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode sa škola nachádza.
(10)
Školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
(11)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
(12)
Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 10 ods. 5 prechádza dňom 1. januára 2004 na krajský školský úrad.
(13)
Povinnosť obcí, ktoré sú školskými úradmi, odborne zabezpečovať činnosti podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) a samosprávnych krajov odborne zabezpečovať činnosti podľa § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) vzniká dňom 1. júla 2004. Obec a samosprávny kraj oznámi splnenie tejto povinnosti krajskému školskému úradu najneskôr do 15. júla 2004. Krajský školský úrad poskytne obci a samosprávnemu kraju finančné prostriedky podľa § 6 ods. 6 a podľa § 9 ods. 6 na obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004.
(14)
Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.
(15)
Stredné školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu84) prechádzajú s účinnosťou od 1. júla 2006 do zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu, v ktorého územnej pôsobnosti má stredná škola sídlo.
§ 39a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)
Obec poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu.85)
(2)
Samosprávny kraj poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo najmenej vo výške 90 % finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu,85) ak nemá zriadenú základnú umeleckú školu alebo nezriaďuje školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(3)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
§ 39b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 39c
(1)
Elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované pracoviská podľa tohto zákona.
(2)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko podľa odseku 1, najneskôr do 30. júna 2013
a)
písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko tieto údaje:
1.
názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
2.
adresa elokovaného pracoviska,
3.
názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou,
4.
dátum začatia činnosti,
5.
počet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo výchovných skupín podľa stavu k 1. septembru 2012,
6.
počet žiakov, detí alebo poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2012,
7.
ak ide o elokované pracoviská stredných odborných škôl, aj kód študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa vzdelávajú žiaci,
b)
predloží doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
(3)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov a dokladov podľa odseku 2 a zaeviduje elokované pracovisko v sieti. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje a doklady podľa odseku 2 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 30. júnu 2013.
(4)
Ak je elokované pracovisko zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 ako súčasť školy alebo školského zariadenia, a ktoré nie je právnickou osobou, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k premene školy alebo školského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1. januára 2014 a písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo školy alebo školského zariadenia najneskôr do 31. januára 2014.
(5)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov podľa odseku 4. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje podľa odseku 4 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 31. januáru 2014.
(6)
Elokované pracoviská škôl a školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 mimo územia kraja, kde je škola alebo školské zariadenie zriadené, sa stávajú školami alebo školskými zariadeniami s účinnosťou od 1. septembra 2015.
(7)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6
a)
vydá zriaďovaciu listinu podľa § 22 ods. 2; v zriaďovacej listine sa neuvádzajú údaje uvedené v § 22 ods. 2 písm. k),
b)
písomne oznámi ministerstvu súčasti škôl a školských zariadení najneskôr do 10. septembra 2015.
(8)
Zriaďovateľ školy vzniknutej podľa odseku 6, ktorá je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,86) a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6, ktoré sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ, písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo novovzniknutej školy alebo novovzniknutého školského zariadenia najneskôr do 10. septembra 2015.
(9)
Ak zriaďovateľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7 a 8, škola alebo školské zariadenie zaniká k 10. septembru 2015.
§ 39d
Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej školy alebo riaditeľa cirkevného školského zariadenia, ktoré je viac ako päť rokov,
a)
sa končí uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia, ak vykonáva funkciu riaditeľa menej ako päť rokov,
b)
sa končí uplynutím posledného dňa funkčného obdobia, najneskôr však 30. júna 2014, ak vykonáva funkciu riaditeľa viac ako päť rokov.
§ 39e
Správne konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 39f
(1)
Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
(2)
Samosprávny kraj v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 9 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
§ 40
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 301/1999 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii,
3.
vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení vyhlášky č. 111/1996 Z. z.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 7 ods. 3 Zákonníka práce.
6)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
8)
§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
10)
Napríklad § 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
11)
§ 34 ods. 2 písm. d) a ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
13)
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
13a)
13b)
14)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
15)
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
16)
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 53 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a)
19)
§ 38 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
20)
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z.
22)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
23)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
23a)
24)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 41 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
30)
§ 9 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
30a)
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
30b)
30c)
30d)
30e)
§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.
30f)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 597/2003 Z. z.
Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
32)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
34)
§ 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
35a)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
37)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 21 ods. 6 zákona č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 302/2001 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
41)
§ 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
41a)
41aa)
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
41ab)
41b)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 152/1998 Z. z.
43)
Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
44)
§ 54 a 59 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 6 ods.1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 152/1998 Z. z.
47a)
47b)
47c)
47d)
48)
§ 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
49)
Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z.
49a)
§ 7 ods. 13 a § 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
50a)
50b)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.
51)
§ 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 56 ods.1 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
54a)
Napríklad § 20a Občianskeho zákonníka, § 14 a 15 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 14 a 15 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
55)
Čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy Slovenskej republiky.
56)
Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
57)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
58)
§ 45 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 2 a 63 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
60)
§ 63 ods. 4 a 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
62)
§ 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
63)
§ 2 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
64)
§ 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
66)
§ 63 ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 2 a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
68)
77)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
78)
§ 24 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
79)
79a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
81)
82)
§ 15 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
83)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
84)
§ 53 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
85)
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
86)