597/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje
a)
financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) a školských zariadení4) zriadených krajskými školskými úradmi, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „regionálne školstvo“),
b)
poskytovanie
1.
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“) detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky5a) v materských školách,2b) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)
2.
príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl,1) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu,5)
3.
dotácií.
(2)
V školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „verejná škola”) sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a)
zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky, riešenia havarijných situácií, rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia,
b)
prispieva na financovanie rozvoja,
c)
prispieva na prístavbu a výstavbu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1)
(3)
Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie škôl1) zriadených štátom uznanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami (ďalej len „cirkevná škola“) a financovanie škôl1) zriadených inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami (ďalej len „súkromná škola“) rovnako ako pri verejných školách (§ 4 až § 4e), ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (ďalej len „verejné školské zariadenie“) a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami2a) v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (ďalej len „verejná materská škola“).
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl2b) okrem materských škôl2b) pri zdravotníckych zariadeniach.
(6)
V cirkevných školách a súkromných školách sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12)
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1)
Zdroje financovania verejných škôl, verejných materských škôl a verejných školských zariadení sú
a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky13) (ďalej len „kapitola ministerstva“),
b)
prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,14)
c)
prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,15)
d)
zisk z podnikateľskej činnosti,16)
e)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov,17)
f)
vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
g)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)
h)
príspevky a dary,
i)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Zdroje financovania cirkevných škôl a súkromných škôl sú:
a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva,19)
b)
prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.
c)
zisk z podnikateľskej činnosti,
d)
príspevky od zriaďovateľov,
e)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
f)
príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov,17a)
g)
príspevky a dary,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
(4)
Verejné školy, verejné materské školy a verejné školské zariadenia použijú zdroje financovania podľa
a)
odseku 1 písm. b) až d), h) a i) ako doplnkový zdroj na účely podľa odseku 3; verejné materské školy a verejné školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
b)
odseku 1 písm. e) až g) ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu; verejné materské školy a verejné školské zariadenia aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,
c)
odseku 1 písm. b) až i) aj ako doplnkový zdroj na úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou podľa osobitných predpisov.17)
(5)
Cirkevné školy a súkromné školy použijú zdroje financovania podľa odseku 2 písm. e) na účel podľa odseku 3 a zdroje financovania podľa odseku 2 písm. b) až d) a f) až h) na financovanie rozvoja. Cirkevné školy a súkromné školy môžu použiť zdroj financovania podľa odseku 2 písm. e) aj na kapitálové výdavky na modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok, kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.
(6)
Zriaďovateľ cirkevnej školy a zriaďovateľ súkromnej školy prerokujú s radou školy a s riaditeľom školy výšku príspevku podľa odseku 2 písm. e). Riaditeľ súkromnej školy a riaditeľ cirkevnej školy sú povinní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití finančných prostriedkov prijatých podľa odseku 2 písm. e).
§ 3
Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva
(1)
Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva. V kapitole ministerstva sú samostatne rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie školstva v podmienkach obcí podľa štruktúry týchto prostriedkov definovanej v odseku 2.
(2)
V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky na
a)
výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií verejných škôl, verejných materských škôl a verejných školských zariadení,
b)
kapitálové výdavky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a na rekonštrukciu a modernizáciu verejných materských škôl a verejných školských zariadení podľa osobitného predpisu,20a)
c)
výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií cirkevných škôl a súkromných škôl,
d)
celoštátne a nadregionálne rozvojové programy pre regionálne školstvo (ďalej len „rozvojové programy“),
e)
príspevok na záujmové vzdelávanie,
f)
vydávanie učebníc centrálne financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a vydávanie pedagogickej tlače,
g)
súťaže žiakov,
h)
príspevok na výchovu a vzdelávanie,
i)
dotácie.
(3)
Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. a) a d) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom verejných škôl, verejných materských škôl a verejných školských zariadení podľa § 4 a 5. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. c) a d) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom cirkevných škôl a súkromných škôl podľa § 6 a 6a. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. h) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom materských škôl2b) podľa § 6b. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. e) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení podľa § 7 ods. 8. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom podľa § 7 ods. 10.
(4)
Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia z kapitoly ministerstva sa poskytujú ich zriaďovateľovi prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov poskytuje ministerstvo.
(5)
Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. f) a g) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.
(6)
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom verejných škôl podľa § 4 ods. 1 až 11 a § 4a až 4e, zriaďovateľom cirkevných škôl a súkromných škôl podľa § 6 a 6a, zriaďovateľom materských škôl2b) podľa § 6b a zriaďovateľom škôl a školských zariadení podľa § 7 ods. 8 možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom. Finančné prostriedky poskytnuté z kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám podľa § 6c možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom.
§ 4
Financovanie verejných škôl
(1)
Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom verejných škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len „normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok“).
(2)
Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok (ďalej len „normatív“). Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok.
(3)
Normatívny príspevok pre školu na bežný školský rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre školu na nový školský rok sa určí ako jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov použitý pri určovaní normatívneho príspevku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4.
(4)
Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
(5)
Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len „osobné náklady“) zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(6)
Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní normatívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(7)
Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi verejnej školy výšku normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 2 určených podľa odseku 3. Pre výpočet normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok sa použije počet žiakov školy v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4.
(8)
Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa odseku 3 z počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku.
(9)
Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ verejnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou pridelenou krajským školským úradom a sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.
(10)
Zriaďovateľ verejnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.
(11)
Zriaďovatelia verejných škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov podľa odsekov 9 a 10 so štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým verejným školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní po rozpise krajskému školskému úradu, ktorý ju zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní od doručenia rozpisu.
(12)
Krajský školský úrad poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené podľa odsekov 1 až 11 a § 4a až 4e v priebehu roku podľa osobitného predpisu.22)
(13)
Financovanie škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami22a) a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády.
(14)
Zriaďovateľovi základnej školy spojenej s materskou školou, ktorým je obec, pridelí ministerstvo normatívny príspevok zodpovedajúci len žiakom základnej školy.
§ 4a
Financovanie špecifík
(1)
Ministerstvo môže prideliť v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy finančné prostriedky na špecifiká. Prostredníctvom špecifík sa financujú náklady, ktoré sa opakujú a nie sú zohľadnené v normatíve školy podľa § 4 ods. 4.
(2)
Špecifikami sú náklady
a)
na dopravu žiakov podľa osobitných predpisov,22b)
b)
na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním22c) vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
(3)
Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 2 písm. a) obsahuje údaj o výške cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy z miesta trvalého pobytu a späť.
(4)
Žiadosť zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 2 písm. b) obsahuje najmä
a)
počet žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
b)
stupeň a mieru postihnutia žiakov,22d)
c)
počet asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, na ktorých sa požadujú finančné prostriedky.
(5)
Žiadosť podľa odsekov 3 a 4 predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(6)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) podľa
a)
počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním,
b)
stupňa a miery postihnutia žiakov so zdravotným znevýhodnením,
c)
skutočnosti, či boli zriaďovateľovi školy pridelené finančné prostriedky v predchádzajúcom kalendárnom roku,
d)
bariér, ktoré žiak nedokáže prekonať bez pomoci z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; za bariéry sa považujú najmä dorozumievacie ťažkosti, problémy s orientáciou v priestore, stavebné prekážky a neschopnosť adaptácie.
(7)
Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b), a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.
§ 4b
Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov
(1)
Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch.
(2)
Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka.
(3)
Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi verejnej školy podľa
a)
počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka,
b)
počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.
(4)
Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, v ktorých sa nevyhodnocuje umiestnenie, a za účasť škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch určuje ministerstvo.
(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
(6)
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch uvedených v zozname podľa odseku 2, a to na
a)
odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu,22e) ktorí
1.
pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo
2.
sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,
b)
nákup
1.
didaktickej techniky,
2.
učebných pomôcok,
3.
kompenzačných pomôcok,
c)
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch,
d)
úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.
§ 4c
Financovanie havarijných situácií
(1)
Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi verejnej školy, zriaďovateľovi verejnej materskej školy a zriaďovateľovi verejného školského zariadenia, ktorý o to požiada, účelovo finančné prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu roka. Havarijné situácie sú:
a)
udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb,
b)
udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.
(2)
Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä
a)
podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,
b)
predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie.
(3)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa
a)
charakteru havárie,
b)
miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky,
c)
rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd.
(4)
Ministerstvo môže prideliť krajskému školskému úradu finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na bežné výdavky určené na zmiernenie dopadov havarijných situácií verejných škôl. Krajský školský úrad rozhodne o pridelení objemu finančných prostriedkov zriaďovateľom verejných škôl v jeho územnej pôsobnosti podľa naliehavosti riešenia havarijnej situácie a výšky prideleného objemu finančných prostriedkov. Objem finančných prostriedkov pre krajský školský úrad na kalendárny rok na zmiernenie dopadov havarijných situácií verejných škôl určuje ministerstvo.
(5)
Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.
§ 4d
Financovanie rozvojových projektov
(1)
Ministerstvo môže prideliť v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa verejnej školy, verejnej materskej školy a verejného školského zariadenia o financovanie rozvojového projektu účelovo finančné prostriedky na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu. Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka. Rozvojové projekty sú projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti
a)
informačných a komunikačných technológií,
b)
jazykových znalostí,
c)
modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)
modernizácie a obnovy učebných pomôcok,
e)
zdravého životného štýlu,
f)
životného prostredia,
g)
nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností,
h)
modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia,
i)
obnovy výchovy a vzdelávania,
j)
aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok,
k)
poznávania historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
l)
podnikateľského vzdelávania, zručností a kompetencií,
m)
propagácie odborného vzdelávania a prípravy.
(2)
Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä
a)
cieľ projektu,
b)
charakteristiku projektu,
c)
časový harmonogram realizácie projektu,
d)
analýzu finančného zabezpečenia realizácie projektu.
(3)
Výška spoluúčasti zriaďovateľa alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb na realizácii rozvojového projektu je najmenej 5 % z celkových nákladov na realizáciu rozvojového projektu.
(4)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi verejnej školy finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najmä podľa
a)
využitia rozvojového projektu vo výchove a vzdelávaní,
b)
využitia rozvojového projektu v mieste sídla verejnej školy, v územnej pôsobnosti okresu alebo kraja.
(5)
Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1, a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.
§ 4e
Financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(1)
Ministerstvo môže prideliť z rozpočtu kapitoly ministerstva zriaďovateľovi22f) základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „verejná základná škola“) v priebehu kalendárneho roka príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa osobitného predpisu.22g)
(2)
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa odseku 1 sa pridelí podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výška príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel a počtu všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej republike podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na bežný školský rok a z príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok.
(4)
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na bežný školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a dvoch tretín počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo verejnej základnej škole v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok sa určí ako súčin výšky príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok a jednej tretiny počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo verejnej základnej škole v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia použitý pri určovaní príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je podľa § 7 ods. 4.
(5)
Krajský školský úrad oznámi najneskôr
a)
do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi verejnej základnej školy podľa odseku 1 výšku príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 3 a určeného podľa odseku 4; pre výpočet príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na nový školský rok sa použije počet žiakov v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4,
b)
do 30. októbra zriaďovateľovi verejnej základnej školy podľa odseku 1 úpravu výšky príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 6 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku oznámených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejné základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 4 z počtov žiakov oznámený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(6)
Zriaďovateľ verejnej základnej školy podľa odseku 1 do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa
a)
odseku 5 písm. a) rozpíše príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
odseku 5 písm. b) upraví príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7)
Zriaďovateľ verejnej základnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa odseku 1 na účely podľa osobitného predpisu.22h)
(8)
Zriaďovateľ verejnej základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre verejnú základnú školu na mzdy a platy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.
§ 5
Financovanie verejných materských škôl a verejných školských zariadení
(1)
Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom verejných materských škôl a verejných školských zariadení na kalendárny rok vychádza z objemov finančných prostriedkov určených pre verejné materské školy a pre jednotlivé verejné školské zariadenia.
(2)
Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre verejné materské školy a pre verejné školské internáty23) sa určujú ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6.
(3)
Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre verejné školské zariadenia okrem školských internátov a zariadení školského stravovania23a) sa vychádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z rozsahu poskytovaných služieb.
(4)
Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre zariadenie školského stravovania23b) sa vychádza z celkového počtu detí alebo žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu, ktorým poskytuje školské zariadenie svoje služby.
(5)
Ministerstvo pridelí krajskému školskému úradu finančné prostriedky podľa celkového počtu detí alebo žiakov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na úhradu nákladov spojených so službami poskytovanými deťom alebo žiakom týchto škôl, ak sa služby poskytujú
a)
deťom verejných materských škôl v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených obcou, samosprávnym krajom, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
b)
žiakom základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu23c) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených samosprávnym krajom,
c)
žiakom škôl podľa osobitného predpisu23d) okrem písmen a) a b) v zariadeniach školského stravovania23b) zriadených obcou, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou.
§ 6
Financovanie cirkevných škôl
(1)
Pri financovaní cirkevných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4, § 4a až 4e.
(2)
Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre cirkevné školy na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému krajskému školskému úradu.
(3)
Zriaďovateľ cirkevnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a okrem reklamy.
§ 6a
Financovanie súkromných škôl
(1)
Pri financovaní súkromných škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4, § 4a ods. 2 písm. b), § 4b až 4e. Súkromným školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky len v rámci rozvojových projektov (§ 4d) na obstaranie hnuteľného majetku.
(2)
Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre súkromné školy na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení školy za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobila, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa príslušnému krajskému školskému úradu.
(3)
Ministerstvo zníži zriaďovateľovi súkromnej školy objem finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok, ak v priebehu kalendárneho roka v poslednej správe o výsledku inšpekčnej činnosti Štátnou školskou inšpekciou23e)
a)
bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom,
b)
bol zistený vyšší počet žiakov v triedach škôl,1) ako stanovuje osobitný právny predpis,23f)
c)
bola zistená odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v školách1) v rámci školských vzdelávacích programov menšia ako 70 %.
(4)
Ministerstvo zníži zriaďovateľovi súkromnej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok o 15 % (ďalej len „znížený normatívny príspevok“) za zistené nedostatky podľa odseku 3 v závislosti od počtu mesiacov, počas ktorých neboli zistené nedostatky odstránené. Do počtu mesiacov sa započítavajú mesiace od mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do mesiaca, v ktorom boli nedostatky odstránené. Ak súkromná škola odstráni nedostatky v mesiaci, v ktorom boli nedostatky zistené, do počtu mesiacov, počas ktorých ministerstvo pridelí zriaďovateľovi súkromnej školy znížený normatívny príspevok, sa započíta jeden mesiac.
(5)
Ak súkromná škola neodstráni nedostatky podľa odseku 3 do konca kalendárneho roka, ministerstvo postupuje pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľovi tejto školy na nasledujúci kalendárny rok podľa odseku 4.
(6)
Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný zistené nedostatky v súkromnej škole podľa odseku 3 písomne oznámiť ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu do piatich dní od doručenia oznámenia od Štátnej školskej inšpekcie. Odstránenie zistených nedostatkov súkromnou školou je povinný zriaďovateľ súkromnej školy písomne oznámiť ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu do piatich dní od doručenia oznámenia od Štátnej školskej inšpekcie.
(7)
Zriaďovateľ súkromnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa § 4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci, kapitálových výdavkov a okrem reklamy.
§ 6b
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl
(1)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na bežný školský rok a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok.
(2)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na bežný školský rok sa určí ako súčin 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy2b) v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok sa určí ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy2b) v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 ods. 4.
(3)
Krajský školský úrad
a)
oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi materskej školy2b) výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 1 a určených podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výška sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
b)
oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi materskej školy2b) úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 4 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
c)
poskytuje zriaďovateľom materských škôl2b) finančné prostriedky z kapitoly ministerstva podľa odseku 1 v priebehu roka podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Zriaďovateľ materskej školy2b) do 30 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu
a)
podľa odseku 3 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
podľa odseku 3 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(5)
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to najmä na
a)
mzdy a platy zamestnancov materskej školy,2b) vrátane poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)
úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23h)
c)
úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí.
§ 6c
Dotácie
(1)
Ministerstvo môže poskytnúť z rozpočtu kapitoly ministerstva dotáciu na tieto činnosti:
a)
rozvoj výchovy a vzdelávania v oblastiach podľa § 4d ods. 1,
b)
podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách,
c)
podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení,
d)
podporu vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a školské zariadenia využívaných ako doplnok k učebniciam,
e)
zabezpečenie experimentálneho overovania v základných umeleckých školách, materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach,
f)
zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdravotným znevýhodnením,
g)
podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v základných umeleckých školách.
(2)
Dotáciu na činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „aktivity“) možno poskytnúť po splnení podmienok podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu23i) žiadateľom, ktorými sú:
a)
zriaďovatelia 24a) základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
b)
občianske združenia,23j) nadácie23k) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby23l) alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,23m) ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach,
c)
fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov,
d)
právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení.
(3)
Dotáciu nemožno poskytnúť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ písomne. Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) predkladá žiadateľ na základe výzvy na predloženie žiadosti najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy. Žiadosť podľa odseku 1 písm. d) až f) predkladá žiadateľ v priebehu kalendárneho roka.
(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle výzvu na predloženie žiadostí, a to najmenej 30 dní pred termínom predkladania žiadostí. Výzva na predloženie žiadostí obsahuje najmä
a)
základný cieľ a výberové kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať jednotlivé žiadosti, a ich váhu,
b)
formulár žiadosti v elektronickej forme,
c)
okruh oprávnených žiadateľov,
d)
výšku finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu,
e)
najvyššiu a najnižšiu dotáciu pre jedného žiadateľa,
f)
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
g)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí.
(6)
Žiadosť obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko a akademický titul štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
4.
adresa trvalého pobytu.
(7)
Žiadosť ďalej obsahuje najmä
a)
predmet činnosti žiadateľa,
b)
účel poskytnutia dotácie podľa odseku 1,
c)
charakteristiku uskutočňovanej aktivity, na ktorú sa požaduje dotácia,
d)
termín a miesto uskutočnenia aktivity,
e)
počet osôb, ktoré aktivitu zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita uskutočňuje,
f)
časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
g)
analýzu finančného zabezpečenia uskutočňovania aktivity,
h)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu od iného subjektu verejnej správy a v akej výške,
i)
doklad o spoluúčasti na financovaní aktivity, ak sa spoluúčasť žiadateľa vyžaduje,
j)
súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov.
(8)
Výšku spoluúčasti žiadateľa na uskutočňovaní aktivity podľa odseku 1 písm. a) až c) a g) určí ministerstvo vo výzve a podľa odseku 1 písm. d) až f) určí ministerstvo v zmluve o poskytnutí dotácie.
(9)
Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotáciu na realizáciu aktivity podľa odseku 1 najmä podľa
a)
počtu osôb, pre ktoré sa uskutočňuje,
b)
využitia poznatkov získaných pri uskutočňovaní aktivity vo výchove a vzdelávaní,
c)
územnej pôsobnosti uskutočňovania aktivity a
d)
skutočnosti, či bola dotácia na požadovaný účel poskytnutá v predchádzajúcom období.
(10)
Žiadosti vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo ako svoj poradný orgán. Komisia má najmenej troch členov. Člen komisie alebo jemu blízka osoba23n) nesmie byť
a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom,
d)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi alebo v pracovnoprávnom vzťahu k záujmovému združeniu podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(11)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie žiadostí podľa odseku 5 písm. a). Jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikačných údajov žiadateľa.
(12)
Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.
(13)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa odseku 6,
b)
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovaných na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na zúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
podmienky použitia prostriedkov dotácie, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou ich vrátenia.23o)
(14)
Ministerstvo do 30 dní od rozhodnutia o žiadosti zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na aktivity podľa odseku 1, a výšku poskytnutej dotácie a zmluvu o poskytnutí dotácie,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým nebola dotácia schválená s uvedením dôvodu jej neschválenia,
c)
zloženie komisie zriadenej pre vyhodnocovanie žiadostí,
d)
informáciu o tom, v ktorých prípadoch rozhodlo ministerstvo o schválení alebo neschválení dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená pre vyhodnocovanie žiadostí a zdôvodnenie tohto rozhodnutia.
(15)
Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.23p)
(16)
Na poskytovanie a používanie prostriedkov dotácie sa vzťahuje osobitný predpis.23q)
(17)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(18)
Dotáciu podľa tohto zákona, ktorá je štátnou pomocou,23r) možno poskytnúť len v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.23s)
(19)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o obmedzení prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu.23t)
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
(1)
Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia krajskému školskému úradu do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prílohou súhrnnej správy podávanej zriaďovateľom cirkevnej školy a súkromnej školy musia byť správy o hospodárení za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok oznámi ministerstvo zriaďovateľom do 31. januára.
(2)
Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
b)
pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,
c)
ďalšie údaje určené ministerstvom.
(3)
K správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája
a)
ročná účtovná závierka,
b)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.
(4)
Zriaďovatelia24a) škôl1) sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu počty detí alebo žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za zriaďovateľov24a) škôl1) a za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstvu. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom každoročne do 31. augusta.
(5)
V štátnom rozpočte na rok 2005 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 2 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súčinu počtu žiakov v verejných školách, cirkevných školách a súkromných školách na začiatku bežného školského roka a priemerného ročného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roku zvýšeného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným nákladom je podiel celkového objemu bežných výdavkov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly ministerstva podľa § 3 ods. 2 a počtu žiakov v verejných školách, cirkevných školách a súkromných školách podľa stavu na začiatku bežného školského roku.
(6)
Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 4, § 5 až 6b.
(7)
Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa podľa § 4a až 4e a § 8c v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2.
(8)
Pri realizácii systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.1) Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy1) najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení podľa osobitného predpisu,24b) najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Na základe vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie držiteľovi poukazu obdržia prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok na svoju činnosť až do hodnoty poukazu. Hodnotu poukazu určuje ministerstvo.
(9)
Vláda nariadením ustanoví
a)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. 1; pri určovaní podrobností rozpisu finančných prostriedkov sa zohľadní zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce podľa osobitného predpisu,24ba)
b)
hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9,
c)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov podľa § 4a ods. 2 písm. b),
d)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a postup pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 až 5,
e)
podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov podľa odseku 8 vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzdelávanie financovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
f)
podrobnosti určovania garantovaného minima a jeho použitia pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 8a.
(10)
Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva krajskému školskému úradu finančné prostriedky na účel podľa § 3 ods. 2 písm. b) podľa naliehavosti riešenia rekonštrukcie školských objektov alebo modernizácie škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa24c) školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na účel podľa § 3 ods. 2 písm. b) podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia výstavby, prístavby, modernizácie a rekonštrukcie školských objektov. Objem finančných prostriedkov na kalendárny rok určí ministerstvo.
(11)
Finančné prostriedky pridelené školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu podľa § 4 až 6b, § 7 ods. 8 a § 8c sa zabezpečujú v rámci limitu výdavkov.
(12)
Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka obci údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu24d) podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, ak osobitný predpis24d) neustanovuje inak. Zriaďovatelia24ca) škôl a školských zariadení oznamujú tieto údaje obci za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce. Obec je povinná tieto údaje poskytnúť za všetky školy a školské zariadenia so sídlom na jej území príslušnému krajskému školskému úradu najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Krajský školský úrad je povinný oznámiť tieto údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 10. októbra kalendárneho roka. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom škôl a školských zariadení a obciam každoročne najneskôr do 31. augusta.
(13)
Krajský školský úrad oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom, zriaďovateľom škôl a školských zariadení výšku pridelených finančných prostriedkov podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c.
(14)
Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu
a)
rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a
b)
oznámi krajskému školskému úradu výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa § 8c jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(15)
Krajský školský úrad rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa § 4a až 4d, § 7 ods. 8 a § 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom.
(16)
Ministerstvo poskytne v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy1) predloženej prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky
a)
na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu,21)
b)
súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na rekondičný pobyt alebo liečebný pobyt v rámci kúpeľnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,24e)
c)
súvisiace so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B podľa osobitného predpisu.24f)
§ 8
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo a krajský školský úrad.
(2)
Ministerstvo a krajský školský úrad pri výkone dohľadu
a)
sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní verejných škôl, cirkevných škôl, súkromných škôl a verejných školských zariadení,
b)
kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl2b) podľa § 6b,
c)
kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí verejných materských škôl a verejných školských zariadení a žiakov škôl poskytovaných ministerstvu podľa § 7 ods. 4 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7 ods. 4,
d)
kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní záujmového vzdelávania podľa § 7 ods. 8,
e)
kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl a detí materských škôl a školských zariadení poskytovaných ministerstvu podľa § 7 ods.12 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v § 7 ods.12 a
f)
účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov podľa tohto zákona.
(3)
Ministerstvo a krajský školský úrad pri výkone dohľadu postupujú podľa osobitného predpisu.25)
§ 8a
Zriaďovateľ verejnej školy pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 dostane finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pridelený v rámci normatívneho príspevku a garantovaného minima pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku, najviac však do výšky určenej ministerstvom na daný kalendárny rok.
§ 8b
Sankcie
(1)
Ministerstvo uloží zriaďovateľovi
a)
za nedodržanie lehoty určenej na rozpis finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 9 pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
b)
za nedodržanie lehoty určenej na úpravu finančných prostriedkov na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 10 pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
c)
za neoznámenie výšky finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým verejným školám krajskému školskému úradu podľa § 4 ods. 11 pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
d)
za nedodržanie účelu použitia finančných prostriedkov podľa § 6 ods. 3 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
e)
za nedodržanie lehoty určenej na oznámenie o porušení platných právnych predpisov a za nedodržanie lehoty určenej na oznámenie o odstránení porušenia platných právnych predpisov podľa § 6a ods. 6 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
f)
za nedodržanie účelu použitia finančných prostriedkov podľa § 6a ods. 7 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
g)
za nedodržanie lehoty určenej na rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. a) pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
h)
za nedodržanie lehoty určenej na úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. b) pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
i)
za nedodržanie lehoty určenej na predloženie správy o hospodárení krajskému školskému úradu podľa § 7 ods. 1 pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
j)
za nevypracovanie správy o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3 pokutu od 331,50 eura do 3 319,00 eur,
k)
za poskytnutie nesprávnych údajov o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
l)
za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 a za nedodržanie lehoty na ich predloženie podľa § 7 ods. 4 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
m)
za nedodržanie lehoty určenej na rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 14 písm. a) a ods. 15 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur,
n)
za neoznámenie výšky finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým školám krajskému školskému úradu podľa § 7 ods. 14 písm. b) pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur.
(2)
Ministerstvo uloží
a)
zriaďovateľovi24ca) školy alebo školského zariadenia
1.
za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638 eur,
2.
za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur,
3.
za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura,
b)
obci
1.
za neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 6 638 eur,
2.
za nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 3 319 eur,
3.
za poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 12 pokutu od 331,50 eura do 33 193,50 eura.
(3)
Ministerstvo pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, ako aj na mieru zavinenia.
(4)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Ministerstvo môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(6)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 8c
Dohodovacie konanie
(1)
V rozpočte ministerstva sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť v rámci rezervy objem pridelených finančných prostriedkov. Dohodovacím konaním je úprava výšky pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľovi podľa § 4 o objem finančných prostriedkov pridelený najmä z dôvodu
a)
nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady,
b)
nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe podľa osobitného predpisu.25a).
(2)
Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu kalendárneho roka.
(3)
Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje najmä zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov poskytnutých školám, verejným materským školám a verejným školským zariadeniam
a)
na osobné náklady,
b)
na prevádzkové náklady.
(4)
Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov pre zamestnancov podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä
a)
počet dní strávených zamestnancami na maturitných skúškach a záverečných skúškach,
b)
skutočné náklady zamestnancov na náhrady podľa osobitného predpisu25b) vynaložené počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok,
c)
počet odskúšaných žiakov zamestnancom počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok.
(5)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na kalendárny rok
a)
podľa odseku 1 písm. a) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 v závislosti od zvýšených osobných nákladov a prevádzkových nákladov v priebehu kalendárneho roka a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy,
b)
podľa odseku 1 písm. b) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy.
(6)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na príslušný kalendárny rok.
(7)
Ministerstvo každoročne zverejňuje zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na účely podľa odseku 1 písm. a), a výšku pridelených finančných prostriedkov na svojom webovom sídle. Tento zoznam aktualizuje ministerstvo najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku.
§ 9
(1)
V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov verejných škôl pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum vychádza z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky prideleného verejným školám zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku a z počtu žiakov v predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalendárnom roku. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na základe jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov.
(3)
Ministerstvo poskytne zriaďovateľom zálohu na financovanie škôl do 10. januára kalendárneho roka najmenej vo výške očakávaného januárového rozpočtu bežných výdavkov škôl a školských zariadení.
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2008
Počas obdobia od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008
a)
krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi verejnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre verejné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok; úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa § 4 ods. 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre verejné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa § 4 ods. 3 z očakávaných počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku,
b)
ministerstvo pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre verejné školské zariadenia okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) vychádza z počtu detí alebo žiakov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia alebo z rozsahu poskytovaných služieb,
c)
sa určujú objemy finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 pre školské zariadenia podľa osobitného predpisu23) zriadené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou ako pre verejné školy podľa § 4 ods. 2 až 6,
d)
vyčlení ministerstvo v kapitole ministerstva rezervu, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona; ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov,
e)
pridelí ministerstvo na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky z rezervy ministerstva na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,26) vrátane poistného a príspevku zriaďovateľa do poisťovní, podľa počtu žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia; zriaďovateľ podáva žiadosť ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
§ 9b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 2. septembra výšku nákladov podľa osobitného predpisu25c) na kalendárny rok 2009.
§ 9c
Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2011 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli školy a školské zariadenia a obce, podľa § 7 ods. 12 aj údaje o počte detí v centrách voľného času a v školských strediskách záujmovej činnosti podľa stavu k 15. septembru 2010 na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva.
§ 10
Zrušujú sa
1.
zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
2.
výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach (oznámenie č. 134/2002 Z. z.).
3.
výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 230/2006 Z. z.).
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z.
10)
13)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15)
§ 26 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 35 a 36 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 7 Zákonníka práce.
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
18)
Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
19)
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22e)
Napríklad § 226 ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 1 písm. e) a t) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22f)
23e)
§ 12 a 13 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23g)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23h)
§ 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z.
§ 4 ods. 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z.
23i)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23j)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
23k)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
23l)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
23m)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
23o)
§ 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23q)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23r)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
23s)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
23t)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
24a)
24ba)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24c)
24d)
§ 2 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2005 Z. z.
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
24e)
§ 53 ods. 1 až 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25c)
§ 90 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 462/2008 Z. z.