597/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

597
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje financovanie škôl, ktoré tvoria sústavu základných a stredných škôl,1) financovanie stredísk praktického vyučovania,2) základných umeleckých škôl3) a financovanie školských zariadení,4) ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu 5) (ďalej len „regionálne školstvo“).
(2)
Právo na bezplatné vzdelanie zaručuje Slovenská republika občanom v školách zriaďovaných podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „štátna škola“), pre ktoré sa zo štátneho rozpočtu podľa tohto zákona
a)
zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií,
b)
prispieva na financovanie rozvoja,
c)
prispieva na financovanie rekonštrukcií a modernizácií školských objektov a ich vybavenia.
(3)
Štát zabezpečuje financovanie súkromných škôl a cirkevných škôl7) okrem súkromných základných umeleckých škôl a cirkevných základných umeleckých škôl (ďalej len „neštátna škola“) zo štátneho rozpočtu rovnako ako pri štátnych školách (§ 4), ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Štát zabezpečuje zo štátneho rozpočtu financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky základných umeleckých škôl zriaďovaných podľa osobitných predpisov 8) (ďalej len „verejná základná umelecká škola“).
(5)
Štát zabezpečuje financovanie súkromných základných umeleckých škôl a cirkevných základných umeleckých škôl 7) (ďalej len „neštátna základná umelecká škola“) rovnako ako pri verejných základných umeleckých školách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Štát prispieva zo štátneho rozpočtu na financovanie
a)
školských zariadení podľa osobitného predpisu9) v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov (ďalej len „verejné školské zariadenie“) a školských zariadení podľa osobitného predpisu10) v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov (ďalej len „štátne školské zariadenie“),
b)
súkromných školských zariadení a cirkevných školských zariadení11) (ďalej len „neštátne školské zariadenie“).
(7)
V základných umeleckých školách, v neštátnych školách a v neštátnych školských zariadeniach sa vzdelávanie a ďalšie služby môžu poskytovať za úhradu.12)
(8)
Tento zákon sa nevzťahuje na školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, školy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
§ 2
Zdroje financovania regionálneho školstva
(1)
Zdroje financovania štátnych škôl, verejných základných umeleckých škôl, štátnych školských zariadení a verejných školských zariadení sú:
a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „kapitola ministerstva“),
b)
prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností,
c)
prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,14)
d)
prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,15)
e)
zisk z podnikateľskej činnosti,16)
f)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach podľa osobitných predpisov,17)
g)
vo verejných základných umeleckých školách a vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
h)
príspevky a dary,
i)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Zdroje financovania neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení sú:
a)
prostriedky zo štátneho rozpočtu v kapitole ministerstva,19)
b)
zisk z podnikateľskej činnosti,
c)
príspevky od zriaďovateľov,
d)
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie,
e)
príspevky a dary,
f)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.20)
(3)
Školy a školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky, rozvoja a na riešenie havarijných situácií. Školy a školské zariadenia použijú ostatné zdroje financovania podľa odsekov 1 a 2 ako doplnkový zdroj na
a)
financovanie rozvoja a skvalitňovanie činnosti; školské zariadenie aj ako doplnkový zdroj na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a na riešenie havarijných situácií,
b)
úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou podľa osobitných predpisov.16)
§ 3
Štruktúra finančných prostriedkov na regionálne školstvo v kapitole ministerstva
(1)
Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu okrem financovania verejných základných umeleckých škôl a verejných školských zariadení podľa § 5 a financovania rekonštrukcií školských objektov a modernizácie vybavenia škôl podľa § 4 ods. 18 a 19 sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva. V kapitole ministerstva a kapitole Súhrnný finančný vzťah sú samostatne rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie školstva v podmienkach obcí podľa štruktúry týchto prostriedkov definovanej v odseku 2.
(2)
V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky na
a)
výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií štátnych škôl a štátnych školských zariadení,
b)
výchovno-vzdelávací proces, prevádzku a riešenie havarijných situácií neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení,
c)
celoštátne a nadregionálne rozvojové programy pre regionálne školstvo (ďalej len „rozvojové programy“),
d)
príspevok na záujmové vzdelávanie,
e)
vydávanie učebníc centrálne financované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a vydávanie pedagogickej tlače,
f)
súťaže žiakov.
(3)
Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. a), c) a d) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom štátnych škôl a štátnych školských zariadení podľa § 4 a 5. Finančné prostriedky na účely podľa odseku 2 písm. b) až d) prideľuje ministerstvo zriaďovateľom neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení podľa § 6.
(4)
Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia z kapitoly ministerstva sa poskytujú ich zriaďovateľovi prostredníctvom krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa.
(5)
Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa odseku 2 písm. e) a f) určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb.
(6)
Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom štátnych škôl podľa § 4 ods. 1 až 16 a finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom neštátnych škôl a zriaďovateľom neštátnych školských zariadení podľa § 6 možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom. Tieto finančné prostriedky koncom roka neprepadávajú a možno ich použiť na účely ustanovené týmto zákonom aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
(7)
Návrh výšky finančných prostriedkov pre obce na financovanie štátnych škôl a verejných školských zariadení v kapitole ministerstva a kapitole Súhrnný finančný vzťah, ich štruktúru, spôsob rozdelenia a použitia prerokuje ministerstvo s predstaviteľmi republikových združení územnej samosprávy pred predložením návrhu východísk na zostavenie štátneho rozpočtu na rokovanie vlády podľa § 8 ods. 1 a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
§ 4
Financovanie štátnych škôl
(1)
Rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom štátnych škôl na kalendárny rok vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len „normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok“).
(2)
Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy na bežný kalendárny rok (ďalej len „normatív“). Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok sa skladá z normatívneho príspevku pre školu na bežný školský rok a normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok.
(3)
Normatívny príspevok pre školu na bežný školský rok sa určí ako dve tretiny súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Normatívny príspevok pre školu na nový školský rok sa určí ako jedna tretina súčinu normatívu a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet žiakov použitý pri určovaní normatívneho príspevku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4.
(4)
Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu.
(5)
Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len „osobné náklady“) zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(6)
Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní normatívu pre základné školy možno zohľadniť aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.
(7)
Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi štátnej školy výšku normatívnych príspevkov pre štátne školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 2 určených podľa odseku 3. Pre výpočet normatívneho príspevku pre školu na nový školský rok sa použije očakávaný počet žiakov školy v novom školskom roku nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4.
(8)
Krajský školský úrad oznámi najneskôr do 30. októbra bežného roka zriaďovateľovi štátnej školy úpravu výšky normatívnych príspevkov pre štátne školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok podľa odseku 7. Úprava zodpovedá rozdielu normatívnych príspevkov pre štátne školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 3 zo skutočných počtov žiakov v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a normatívnych príspevkov pre štátne školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa určených podľa odseku 3 z očakávaných počtov žiakov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku.
(9)
Zriaďovateľ štátnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 7 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ štátnej školy pridelí na kalendárny rok každej zo škôl finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 2 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom. Rozdiel medzi sumou pridelenou krajským školským úradom a sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10.
(10)
Zriaďovateľ štátnej školy do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 8 upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Každá zo škôl musí mať po vykonanej úprave pridelené finančné prostriedky najmenej v sume určenej ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej osobným nákladom a ustanoveným percentuálnym podielom podľa odseku 9 z časti upraveného normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok podľa odseku 8 zodpovedajúcej prevádzkovým nákladom.
(11)
Zriaďovatelia štátnych škôl spolupracujú pri rozpise finančných prostriedkov podľa odsekov 9 a 10 so štatutárnymi zástupcami škôl a školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov rozpísaných jednotlivým štátnym školám zriaďovatelia oznámia do 15 dní po rozpise krajskému školskému úradu, ktorý ju zverejní na svojej internetovej stránke do 15 dní od doručenia rozpisu.
(12)
Ministerstvo na základe žiadosti zriaďovateľa štátnej školy pridelí zriaďovateľovi v priebehu kalendárneho roka na základe skutočnej potreby účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva na úhradu nákladov podľa osobitných predpisov.21)
(13)
V prípadoch objektívne odôvodnených opakujúcich sa nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno zohľadniť v normatíve podľa odseku 4 (ďalej len „špecifiká“), ministerstvo pridelí v rámci rozpisu podľa odsekov 7 a 8 zriaďovateľovi na základe jeho žiadosti finančné prostriedky z kapitoly ministerstva na ich krytie. Žiadosť zriaďovateľa tvorí súčasť podkladov poskytovaných zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4. Finančné prostriedky na špecifiká sú účelovo určené.
(14)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi štátnej školy na základe jeho žiadosti v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky z kapitoly ministerstva za mimoriadne výsledky žiakov v určených oblastiach. Zoznam oblastí pre daný školský rok a výšku prideľovaných finančných prostriedkov určí ministerstvo a zverejní ich do 15. júna predchádzajúceho školského roku.
(15)
Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi štátnej školy, ktorý o to požiada, účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií. Celkový objem finančných prostriedkov na kapitálové výdavky vyčlenené v kapitole ministerstva na riešenie havarijných situácií na kalendárny rok je najviac 10 % z finančných prostriedkov na kapitálové výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 a na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a modernizáciu vybavenia škôl podľa odsekov 18 a 19.
(16)
Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva na základe žiadosti o financovanie rozvojového projektu zriaďovateľovi štátnej školy účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva na realizáciu predloženého rozvojového projektu. Výber rozvojových projektov na financovanie uskutočňuje ministerstvo.
(17)
Krajský školský úrad poskytuje zriaďovateľovi štátnej školy finančné prostriedky z kapitoly ministerstva pridelené podľa odsekov 1 až 16 v priebehu roku podľa osobitného predpisu.22)
(18)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v spolupráci s ministerstvom rozpíše zriaďovateľovi štátnej školy finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl. Objem týchto finančných prostriedkov sa určí ako súčet dvoch tretín súčinu normatívu kapitálových výdavkov a počtu žiakov štátnych škôl v pôsobnosti zriaďovateľa v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a jednej tretiny súčinu normatívu kapitálových výdavkov a počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci na počet žiakov použitý na výpočet v tomto odseku určí ministerstvo podľa § 7 ods. 4.
(19)
Normatív kapitálových výdavkov je objem kapitálových výdavkov na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl podľa odseku 18 pripadajúci na jedného žiaka štátnej školy v danom kalendárnom roku. Normatív kapitálových výdavkov je rovnaký pre všetky školy.
(20)
Krajský školský úrad oznámi výšku finančných prostriedkov na kapitálové výdavky pridelených podľa odsekov 18 a 19 zriaďovateľom štátnych škôl v termínoch podľa odsekov 7 a 8.
(21)
Zriaďovatelia štátnych škôl obdržia finančné prostriedky pridelené podľa odsekov 18 a 19 v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností. Ministerstvo oznámi výšku týchto finančných prostriedkov ministerstvu financií v termínoch podľa odsekov 7 a 8.
(22)
Financovanie špeciálnych škôl a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády.
a)
počet dní prítomnosti žiaka v škole,
b)
výšku cestovných nákladov na dopravu žiaka do školy z miesta trvalého bydliska a späť.
(3)
Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä
a)
počet žiakov,
b)
stupeň a mieru postihnutia žiakov.
(4)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi štátnej školy finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. b) najmä podľa počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním a podľa stupňa a miery postihnutia týchto žiakov.
Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov
(1)
Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva zriaďovateľovi štátnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na osobné náklady a prevádzkové náklady súvisiace s prípravou žiakov na súťaže, predmetové olympiády a na medzinárodné projekty alebo programy.
(2)
Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejní ministerstvo na svojej internetovej stránke najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka.
(3)
Ministerstvo pridelí finančné prostriedky zriaďovateľovi štátnej školy podľa
a)
počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka,
b)
počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.
(4)
Objem finančných prostriedkov za prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto a za umiestnenie v súťažiach, v ktorých sa nevyhodnocuje umiestnenie, a za účasť škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch určuje ministerstvo.
(5)
Ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra príslušného kalendárneho roka.
a)
udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb,
b)
udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku.
(2)
Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä
a)
podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,
b)
predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie.
(3)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa
a)
charakteru havárie,
b)
miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky,
c)
rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd.
(4)
Ministerstvo môže prideliť krajskému školskému úradu finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na bežné výdavky určené na zmiernenie dopadov havarijných situácií štátnych škôl. Krajský školský úrad rozhodne o pridelení objemu finančných prostriedkov zriaďovateľom štátnych škôl v jeho územnej pôsobnosti podľa naliehavosti riešenia havarijnej situácie a výšky prideleného objemu finančných prostriedkov. Objem finančných prostriedkov pre krajský školský úrad na kalendárny rok na zmiernenie dopadov havarijných situácií štátnych škôl určuje ministerstvo.
a)
informačných a komunikačných technológií,
b)
jazykových znalostí,
c)
modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)
modernizácie a obnovy učebných pomôcok,
e)
športu,
f)
zdravého životného štýlu,
g)
životného prostredia,
h)
nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností.
(2)
Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä
a)
cieľ projektu,
b)
charakteristiku projektu,
c)
časový harmonogram realizácie projektu,
d)
analýzu finančného zabezpečenia realizácie projektu.
(3)
Výška spoluúčasti zriaďovateľa alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb na realizácii rozvojového projektu je najmenej 5 % z celkových nákladov na realizáciu rozvojového projektu.
(4)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi štátnej školy finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu najmä podľa
a)
využitia rozvojového projektu vo výchove a vzdelávaní,
b)
využitia rozvojového projektu v mieste sídla štátnej školy, v územnej pôsobnosti okresu alebo kraja.
§ 5
Financovanie verejných základných umeleckých škôl, štátnych školských zariadení a verejných školských zariadení
(1)
Rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom verejných základných umeleckých škôl, zriaďovateľom štátnych školských zariadení a zriaďovateľom verejných školských zariadení vychádza z objemov finančných prostriedkov určených pre jednotlivé verejné základné umelecké školy a školské zariadenia.
(2)
Objemy finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre verejné základné umelecké školy, štátne školské zariadenia a verejné školské zariadenia podľa osobitného predpisu23) sa určujú ako pre štátne školy podľa § 4 ods. 2 až 6.
(3)
Pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre štátne školské zariadenia a verejné školské zariadenia okrem zariadení podľa osobitného predpisu23) sa vychádza z počtu detí, žiakov alebo chovancov, ktorým príslušné zariadenie poskytuje služby, a z náročnosti na personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti zariadenia.
(4)
Krajský školský úrad oznámi výšku finančných prostriedkov pridelených podľa odsekov 1 až 3 zriaďovateľom verejných základných umeleckých škôl a zriaďovateľom verejných školských zariadení v termínoch podľa § 4 ods. 7 a 8.
(5)
Zriaďovatelia verejných základných umeleckých škôl a zriaďovatelia verejných školských zariadení dostanú finančné prostriedky pridelené podľa odsekov 1 až 3 v rámci dotácie na výkon samosprávnych pôsobností. Ministerstvo oznámi výšku týchto finančných prostriedkov ministerstvu financií v termínoch podľa § 4 ods. 7 a 8.
§ 6
Financovanie neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení
(1)
Pri financovaní neštátnych škôl, ktoré sa uskutočňuje z kapitoly ministerstva, sa postupuje podľa § 4. Neštátnym školám možno prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky v rámci rozvojových projektov len na obstaranie hnuteľného majetku. Neštátnym školám sa neprideľujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl (§ 4 ods. 18).
(2)
Pri financovaní neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení z prostriedkov kapitoly ministerstva sa postupuje podľa § 5 ods. 1 až 3. Krajský školský úrad postupuje vo vzťahu k zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení podľa § 4 ods. 7 a 8.
(3)
Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov podľa odseku 1 pre neštátnu školu a podľa odseku 2 pre neštátnu základnú umeleckú školu a neštátne školské zariadenie na nasledujúci kalendárny rok je vypracovanie správy o hospodárení neštátnej školy, neštátnej základnej umeleckej školy alebo neštátneho školského zariadenia za predchádzajúci rok, ak počas neho už pôsobili, podľa § 7 ods. 2 a 3 a jej predloženie podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom zriaďovateľa krajskému školskému úradu.
(4)
Neštátnym školám, neštátnym základným umeleckým školám a neštátnym školským zariadeniam možno hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok štátu prenechať zmluvou o výpožičke podľa osobitného predpisu.24)
(1)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na bežný školský rok a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok.
(2)
Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na bežný školský rok sa určí ako súčin 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy2b) v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok sa určí ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa23g) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy2b) v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku. Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 ods. 4.
(3)
Krajský školský úrad
a)
oznámi najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte zriaďovateľovi materskej školy2b) výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 1 a určených podľa odseku 2; pre výpočet príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu2b) na nový školský rok sa použije počet detí v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, nahlásený zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výška sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
b)
oznámi najneskôr do 30. októbra zriaďovateľovi materskej školy2b) úpravu výšky príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa odseku 4 písm. a); úprava zodpovedá rozdielu príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 zo skutočných počtov detí v novom školskom roku nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 a výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu23g) platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy2b) v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa na nový školský rok určenému podľa odseku 2 z počtov detí nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 v minulom kalendárnom roku a výšky sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu23g) platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka,
c)
poskytuje zriaďovateľom materských škôl2b) finančné prostriedky z kapitoly ministerstva podľa odseku 1 v priebehu roka podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Zriaďovateľ materskej školy2b) do 30 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu
a)
podľa odseku 3 písm. a) rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
podľa odseku 3 písm. b) upraví finančné prostriedky na nový školský rok pre jednotlivé materské školy2b) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 7
(1)
Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predložia ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia krajskému školskému úradu do 15. mája súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prílohou súhrnnej správy podávanej zriaďovateľom neštátnej školy, neštátnej základnej umeleckej školy alebo neštátneho školského zariadenia sú výročné správy neštátnych škôl, neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení určí ministerstvo a oznámi zriaďovateľom do 15. júna roka predchádzajúceho roku, ktorý je predmetom správy.
(2)
Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje
a)
analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,
b)
pre neštátne školy, neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,
c)
ďalšie údaje určené ministerstvom a oznámené zriaďovateľom do 15. júna roka predchádzajúceho roku, ktorý je predmetom správy.
(3)
K správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až c) sa pripája
a)
ročná účtovná závierka,
b)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.
(4)
Zriaďovatelia štátnych škôl, zriaďovatelia verejných základných umeleckých škôl, zriaďovatelia verejných školských zariadení, zriaďovatelia neštátnych škôl, zriaďovatelia neštátnych základných umeleckých škôl a zriaďovatelia neštátnych školských zariadení sú povinní oznámiť do 30. septembra bežného kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu počty žiakov škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v školskom roku začínajúcom v bežnom kalendárnom roku, očakávané počty žiakov škôl a školských zariadení v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v nasledujúcom školskom roku a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva pre školy a školské zariadenia. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom do 15. júna bežného kalendárneho roka.
(5)
V štátnom rozpočte na rok 2005 a v ďalších rokoch sa na financovanie regionálneho školstva podľa § 3 ods. 2 vyčlenia finančné prostriedky v objeme rovnajúcom sa najmenej súčinu počtu žiakov v štátnych školách a neštátnych školách na začiatku bežného školského roka a priemerného ročného nákladu z predchádzajúceho kalendárneho roku zvýšeného o očakávanú priemernú ročnú mieru inflácie v nadchádzajúcom kalendárnom roku. Priemerným ročným nákladom je podiel celkového objemu bežných výdavkov rozpočtovaných v schválenom rozpočte kapitoly ministerstva podľa § 3 ods. 2 a počtu žiakov v štátnych školách a neštátnych školách podľa stavu na začiatku bežného školského roku.
(6)
Ministerstvo na základe predložených podkladov a objemu finančných prostriedkov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte zverejní na svojej internetovej stránke do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte údaje a postup, ktoré boli použité pri rozpise finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 4 až 6.
(7)
Ak nastane v priebehu roka zmena počtu žiakov v školách v pôsobnosti niektorého zriaďovateľa presahujúca 5 % oproti stavu podľa § 7 ods. 4, z ktorého bol určený objem finančných prostriedkov na daný kalendárny rok, krajský školský úrad upraví zriaďovateľovi objem finančných prostriedkov na zostávajúcu časť roku tak, aby zodpovedal ustanoveniam tohto zákona.
(8)
Celkový objem finančných prostriedkov na bežné výdavky vyčlenený na účely podľa § 4 ods. 13 až 16 a § 9 ods. 2 v kalendárnom roku je najviac 6 % z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtované v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2.
(9)
Pri realizácii systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom základné školy a stredné školy. Na základe vzdelávacieho poukazu škola a školské zariadenie poskytujúce záujmové vzdelávanie držiteľovi poukazu obdržia prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok na svoju činnosť až do hodnoty poukazu. Hodnotu poukazu určuje ministerstvo.
(10)
Vláda nariadením ustanoví
a)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov vrátane spôsobu určovania normatívov podľa § 4 ods. 1,
b)
hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9,
c)
zoznam špecifík podľa § 4 ods. 13,
d)
podrobnosti rozpisu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu školských objektov a na modernizáciu vybavenia škôl vrátane spôsobu určenia normatívu kapitálových výdavkov podľa § 4 ods. 18 a 19,
e)
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov a postupu pri určovaní objemu finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 1 až 3,
f)
podrobnosti využitia vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 9 vrátane vymedzenia okruhu aktivít škôl a školských zariadení vytvárajúcich záujmové vzdelávanie financovaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov,
g)
podrobnosti postupu pri úprave objemu finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 7,
h)
podrobnosti určovania garantovaného minima a jeho použitia pri prideľovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa § 9 ods. 1.
§ 8
(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo pri výkone dohľadu sleduje najmä prehľadnosť financovania a kontroluje správnosť použitia metód a postupov pri financovaní štátnych škôl a verejných školských zariadení a neštátnych škôl a neštátnych školských zariadení.
(3)
Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.25)
g)
za nedodržanie lehoty určenej na rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. a) pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
h)
za nedodržanie lehoty určenej na úpravu finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom príspevku na výchovu a vzdelávanie na nový školský rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 6b ods. 4 písm. b) pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
i)
za nedodržanie lehoty určenej na predloženie správy o hospodárení krajskému školskému úradu podľa § 7 ods. 1 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
j)
za nevypracovanie správy o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
k)
za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4 a za nedodržanie lehoty na ich predloženie podľa § 7 ods. 4 pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk,
l)
za nedodržanie lehoty na rozpis finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom dohodovacieho konania na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 8c ods. 6 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.
(2)
Ministerstvo pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, ako aj na mieru zavinenia.
(3)
Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila. Ministerstvo môže uložiť pokutu aj opakovane, a to až do odstránenia nezákonného stavu.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
b)
nákladov súvisiacich s činnosťou predsedu školskej maturitnej komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a jej členov vrátane odborníkov z praxe podľa osobitného predpisu.25a).
(2)
Dohodovacie konanie sa začína na žiadosť zriaďovateľa. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu kalendárneho roka.
(3)
Žiadosť zriaďovateľa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje najmä zdôvodnenie nedostatku finančných prostriedkov poskytnutých školám, štátnym materským školám a štátnym školským zariadeniam
a)
na osobné náklady,
b)
na prevádzkové náklady.
(4)
Žiadosť zriaďovateľa na úhradu nákladov pre zamestnancov podľa odseku 1 písm. b) obsahuje najmä
a)
počet dní strávených zamestnancami na maturitných skúškach a záverečných skúškach,
b)
skutočné náklady zamestnancov na náhrady podľa osobitného predpisu25b) vynaložené počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok,
c)
počet odskúšaných žiakov zamestnancom počas konania maturitných skúšok a záverečných skúšok.
(5)
Ministerstvo pridelí zriaďovateľovi finančné prostriedky na kalendárny rok
a)
podľa odseku 1 písm. a) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 v závislosti od zvýšených osobných nákladov a prevádzkových nákladov v priebehu kalendárneho roka a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy,
b)
podľa odseku 1 písm. b) nad rámec normatívnych príspevkov pridelených na základe údajov poskytnutých podľa § 7 ods. 4 a objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel v rámci rezervy.
(6)
Zriaďovateľ do 15 dní po doručení oznámenia krajského školského úradu podľa odseku 1 rozpíše finančné prostriedky na kalendárny rok pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(7)
Podrobnosti prideľovania finančných prostriedkov zriaďovateľom podľa odseku 1 písm. b) ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 9
(1)
V období troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona dostane každý zo zriaďovateľov štátnych škôl, zriaďovateľov verejných základných umeleckých škôl, zriaďovateľov štátnych školských zariadení a zriaďovateľov verejných školských zariadení pri prideľovaní finančných prostriedkov podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 finančné prostriedky najmenej vo výške garantovaného minima. Garantované minimum vychádza z objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky prideleného štátnym školám, verejným základným umeleckým školám, štátnym školským zariadeniam a verejným školským zariadeniam zo štátneho rozpočtu v predchádzajúcom kalendárnom roku a z počtu žiakov v predchádzajúcom kalendárnom roku a v bežnom kalendárnom roku. Garantované minimum sa určí tak, aby objem finančných prostriedkov na bežné výdavky pripadajúci na jedného žiaka bol najmenej 95 % objemu pripadajúceho na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
V rozpočte na roky 2004, 2005 a 2006 sa každoročne vyčleňuje v kapitole ministerstva rezerva, ktorá je určená na prechodné zmierňovanie rozdielov vyplývajúcich z uplatňovania tohto zákona. Ministerstvo môže v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom štátnej školy, zriaďovateľom verejnej základnej umeleckej školy a zriaďovateľom verejného školského zariadenia na základe jeho žiadosti v odôvodnených prípadoch upraviť v rámci rezervy objem zriaďovateľovi pridelených finančných prostriedkov.
(3)
Ministerstvo a ministerstvo financií poskytnú obciam zálohu na financovanie škôl a školských zariadení najneskôr do 10. januára kalendárneho roka najmenej vo výške očakávaného januárového rozpočtu bežných výdavkov škôl a školských zariadení.
(4)
Údaje podľa § 7 ods. 4 potrebné na určenie rozpisu prostriedkov z kapitoly ministerstva zriaďovateľom na rok 2004 poskytnú zriaďovatelia krajským školským úradom do 15. januára 2004. Ministerstvo oznámi zriaďovateľom podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia, ako aj obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za rok 2004 podľa § 7 ods. 2 a informácie o ďalších údajoch do výročnej správy o hospodárení za rok 2004 podľa § 7 ods. 3 písm. b) do 10. januára 2004.
(5)
Krajský školský úrad oznámi v roku 2004 výšku normatívnych príspevkov podľa § 4 ods. 7 najneskôr do 31. januára 2004.
§ 10
Zrušujú sa
1.
zákon č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
2.
výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach (oznámenie č. 134/2002 Z. z.).
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
4)
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
16)
§ 4a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 6 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 35 a 36 zákona č. 596/2003 Z. z.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 476 až 480 Občianskeho zákonníka.
19)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 198 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,§ 41 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 6 ods. 2 písm. a) a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.§ 5 a 7 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 13 ods. 7 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.