600/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

600
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok“) a poskytovanie príplatku k prídavku.
(2)
Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
(3)
Príplatok k prídavku je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je
a)
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b)
osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
c)
plnoleté2) nezaopatrené dieťa,
1.
ak niet osoby uvedenej v písmene a),
2.
ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3.
ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4.
ktorého manželstvo zaniklo.
(2)
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.
(3)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je osoba podľa odseku 1 písm. a) alebo b).
(4)
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok podľa odseku 2.
§ 3
Nezaopatrené dieťa
(1)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
(2)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré
a)
po skončení povinnej školskej dochádzky sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania,3a) okrem kurzu organizovaného podľa osobitného predpisu,3b) najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b)
je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.
(3)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,
a)
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b)
ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku4) alebo
c)
ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)
(4)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(1)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium
a)
na strednej škole7) okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,
b)
na vysokej škole8) okrem externého štúdia.
(2)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9) príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,9a) príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu9b) a príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.9c)
(3)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. b) sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.10)
(4)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie
a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
b)
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,12)
d)
po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.
(5)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj
a)
iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1,
b)
opakované ročníky štúdia.
(6)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie
a)
uvedené v odseku 4 písm. a) alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
b)
v ktorom sa štúdium prerušilo.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
§ 5
(1)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu,13) ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.
(2)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť podľa odseku 1, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.
§ 6
(1)
Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny14) (ďalej len „platiteľ“) podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(2)
Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou.
(3)
Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.
§ 7
Nárok na prídavok
(1)
Podmienky nároku na prídavok sú
a)
starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ak ide o oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b),
b)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení17) a dôvodom takejto starostlivosti je vykonávanie rozhodnutia súdu18) o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia.
(3)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo b) a nezaopatrené dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.18a)
§ 7a
Nárok na príplatok k prídavku
Podmienky nároku na príplatok k prídavku sú
a)
splnenie podmienok nároku na prídavok podľa § 7,
b)
poberanie starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu,18b) výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu18c) po dovŕšení veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu18d) alebo poberanie dôchodkovej dávky toho istého druhu v cudzine oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 3 a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1)
c)
nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 3 a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu,1)
d)
nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa, na ktoré si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok.
§ 8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)
Prídavok je 23,10 eura mesačne.
(2)
Príplatok k prídavku je 10,83 eura mesačne.
(3)
Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.
(4)
Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.
§ 9
Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom u platiteľa príslušného podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby okrem § 18. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby a nezaopatreného dieťaťa. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe alebo o nezaopatrenom dieťati, ktoré sú nevyhnutné na konanie o prídavku. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať a sprístupňovať len na účel prídavku.
Výplata prídavku
§ 10
(1)
Platiteľ vyplatí prídavok a príplatok k prídavku oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa § 9 a ktorá spĺňa podmienky nároku podľa § 7 a 7a.
(2)
Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.
§ 11
(1)
Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(2)
Platiteľ vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.
(3)
Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.
(4)
Platiteľ poukazuje prídavok podľa odseku 1 oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,19) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku alebo žiadosť o túto zmenu podá elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom, platiteľ je povinný žiadosti vyhovieť. Prídavok sa nevypláca do cudziny.
(5)
Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu19a) alebo je fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje a poskytuje sa im dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty prídavku a príplatku k prídavku určí platiteľ; odsek 4 prvá veta a druhá veta sa nepoužijú.
(6)
Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil, ak
a)
oprávnená osoba nesplnila povinnosti podľa § 14 alebo
b)
z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.
(7)
Platiteľ obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená. O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.
(8)
Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nastala zmena oprávnenej osoby nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa inej fyzickej osobe do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, prídavok a príplatok k prídavku platiteľ vyplatí tej oprávnenej osobe, ktorá má dieťa v starostlivosti aspoň posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý prídavok a príplatok k prídavku patria, uplatní si nárok podľa § 9 a spĺňa podmienky podľa § 7 a 7a.
(9)
Ak v priebehu vyplácania prídavku na dieťa nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby, prídavok na dieťa vyplatí platiteľ príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby najskôr v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená platiteľovi.
(10)
Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, platiteľ vyplatí prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt.16)
§ 11a
(1)
Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu na zastavenie výplaty prídavku.19aa)
(2)
Platiteľ obnoví výplatu prídavku, ak sa výplata zastavila podľa odseku 1, od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola platiteľovi doručená výzva súdu na obnovenie výplaty prídavku. 19ab) O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak sa počas tohto obdobia splnili podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.
(3)
Ak sa výplata prídavku, ktorá bola zastavená podľa odseku 1, neobnoví do zániku nároku na prídavok, prídavok sa nedoplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty.
§ 12
(1)
Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku a príplatku k prídavku oprávnenej osobe a rozhodne o poukazovaní prídavku a príplatku k prídavku
a)
ďalšej oprávnenej osobe alebo
b)
zariadeniu podľa osobitného predpisu,19b) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené.
(2)
Ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou alebo z informácie o školskej dochádzke podanej školou elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom vyplynie, že dieťa zanedbáva riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,19c) alebo ak platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku v súlade s § 1 ods. 2 a 3, platiteľ vydá rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku. Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie. Ak bol osobitný príjemca určený z dôvodu, že dieťa zanedbáva riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,19c) platiteľ uvoľní osobitného príjemcu spravidla najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.
(4)
Ak sa prídavok a príplatok k prídavku vypláca ďalšej oprávnenej osobe, zariadeniu podľa osobitného predpisu,19b) v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestené, alebo osobitnému príjemcovi, ustanovenia o povinnostiach oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na tieto subjekty, ktoré zabezpečia účelné využitie prídavku a príplatku k prídavku.
§ 13
Odňatie a vrátenie prídavku
(1)
Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok oprávnenej osobe neprávom, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku.
(2)
Ak platiteľ vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý prídavok neprávom vyplatil.
(3)
Ak platiteľ prídavok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ prídavok vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.
(4)
Nárok na vyplatenie prídavku podľa odseku 3 zaniká uplynutím jedného roka od kalendárneho mesiaca, za ktorý mal platiteľ vyplatiť prídavok.
(5)
Ak bol priznaný a vyplatený daňový bonus1) za kalendárny rok na nezaopatrené dieťa, na ktoré platiteľ vyplatil príplatok k prídavku, oprávnená osoba je povinná vrátiť vyplatený príplatok k prídavku.
(6)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ jej prídavok alebo príplatok k prídavku vyplatil neprávom, je povinná vrátiť prídavok a príplatok k prídavku. Nárok na vrátenie prídavku a príplatku k prídavku vyplateného neprávom alebo nárok na vrátenie vyplateného príplatku k prídavku podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku alebo príplatku k prídavku alebo odo dňa poslednej výplaty príplatku k prídavku podľa odseku 5.
(7)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý prídavok a príplatok k prídavku alebo vrátiť prijatý príplatok k prídavku podľa odseku 5, môže sa zraziť aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného prídavku a príplatku k prídavku alebo zo mzdy, platu, alebo inej odmeny za prácu, alebo z náhrad z týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, z dôchodkových dávok alebo z dávok výsluhového zabezpečenia. Sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje osobitný predpis.21)
(8)
Prídavok a príplatok k prídavku nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22)
§ 14
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná
a)
preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok a na jeho výplatu,
b)
do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
§ 15
Zánik nároku
Nárok na prídavok a nárok na príplatok k prídavku za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok a príplatok k prídavku patrili.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní22a) okrem § 18 ods. 3, § 19 ods. 1, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 6 a 7, § 12 ods. 1 až 4 a § 13 ods. 1 nemá odkladný účinok.
§ 17
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sociálnou dávkou, sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.
§ 17a
Na príplatok k prídavku sa vzťahujú ustanovenia § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 1 až 7, 9 a 10§ 11a, § 12 ods. 2 a 3, § 13 ods. 1 až 4, § 14, 16 a 17 rovnako.
§ 18
(1)
Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za december 2003, ktorý sa vyplatí v januári 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 vyplácal oprávnenej osobe prídavok, preskúma podmienky nároku oprávnenej osoby na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona.
(3)
Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona, zamestnávateľ naďalej vypláca prídavok podľa § 8 ods. 1 za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004.
(4)
Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, zamestnávateľ postúpi jej spisovú dokumentáciu platiteľovi príslušnému podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(5)
Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok, ktorý vypláca zamestnávateľ za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
(6)
Finančné prostriedky na prídavok podľa odsekov 1 a 5 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(7)
Zamestnávateľ v období podľa odseku 3 oznámi Sociálnej poisťovni najneskôr posledný deň v mesiaci, za ktorý sa prídavok vypláca, počet detí, na ktoré vznikol oprávneným osobám nárok na prídavok a celkovú sumu potrebnú na výplatu prídavku. Zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni údaje uvedené v prvej vete na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.
(8)
Sociálna poisťovňa na základe oznámenia podľa odseku 7 poukáže zamestnávateľovi finančné prostriedky na prídavok do ôsmich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.
§ 19
(1)
Prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila nárok na prídavok podľa § 9 a ktorá splnila podmienky nároku podľa § 7, prvý raz vo februári 2004 za január 2004.
(2)
Ak sa uplatňuje nárok na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za obdobie pred 1. januárom 2004, posudzuje sa tento nárok podľa právneho predpisu účinného v období, za ktoré sa uplatňuje. Vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa a na poskytovanie príspevku k prídavku na dieťa je platiteľ podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 sa považuje za posudok podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2004.
(4)
Žiadosti o vydanie rozhodnutia o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré boli podané a o ktorých okresný úrad právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, posúdi platiteľ podľa tohto zákona.
(5)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.23)
§ 20
Zrušuje sa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nevykonáva zárobkovú činnosť“.
2.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa (§ 9), o ktoré sa stará rodič alebo osvojiteľ nezaopatreného dieťaťa. Ak sa o to isté nezaopatrené dieťa súčasne starajú obidvaja rodičia alebo osvojitelia nezaopatreného dieťaťa, sadzba poistného na starobné poistenie sa znižuje jednému rodičovi alebo jednému osvojiteľovi nezaopatreného dieťaťa.“.
3.
V § 138 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, okrem dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je mesačne
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie.“.
Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 34 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 60 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 51 ods. 4 písm. h), § 52 ods. 3, § 53 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z.
6)
§ 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
7)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 131/2002 Z. z.
9)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9a)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
9b)
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
10)
§ 65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.
11)
§ 25 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 25 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
§ 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18b)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18c)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18e)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19a)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
19c)
§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 19 až 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
21)
§ 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
22)
§ 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22a)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)