600/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

600
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie prídavku na dieťa (ďalej len „prídavok“).
(2)
Prídavok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
§ 2
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na prídavok je
a)
rodič nezaopatreného dieťaťa,
b)
osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,1)
c)
plnoleté2) nezaopatrené dieťa,
1.
ak niet osoby uvedenej v písmene a),
2.
ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
3.
ktoré uzavrelo manželstvo alebo
4.
ktorého manželstvo zaniklo.
(2)
Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, prídavok na to isté dieťa patrí len jednej z nich.
§ 3
Nezaopatrené dieťa
(1)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,3) najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak
a)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b)
sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
(2)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti.
(3)
Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa,
a)
ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
b)
ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku4) alebo
c)
ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.5)
(4)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(1)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium
a)
na strednej škole7) okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov,
b)
na vysokej škole8) okrem externého štúdia.
(2)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je štúdium podľa odseku 1 počas výkonu základnej služby alebo náhradnej služby v ozbrojených silách,9) alebo prípravnej služby, alebo počas trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl a zborov.
(3)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. a) sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy. Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa odseku 1 písm. b) sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia.10)
(4)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie
a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
b)
od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,11) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,12)
d)
po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.
(5)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj
a)
iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1,
b)
opakované ročníky štúdia.
(6)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona nie je obdobie
a)
uvedené v odseku 4 písm. a) alebo jeho časť, ak dieťa v tomto období vykonáva zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,
b)
v ktorom sa štúdium prerušilo.
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
§ 5
(1)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe osobitného predpisu,13) ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.
(2)
Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť podľa odseku 1, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.
§ 6
(1)
Príslušný orgán na posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny14) (ďalej len „platiteľ“) podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(2)
Posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby platiteľ.
(3)
Platiteľ opätovne posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu.
§ 7
Nárok na prídavok na dieťa
(1)
Podmienky nároku na prídavok sú
a)
starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa, ak ide o oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b),
b)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
c)
trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt16) nezaopatreného dieťaťa na území Slovenskej republiky.
(2)
Nárok na prídavok nevzniká, ak sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení17) a dôvodom takejto starostlivosti je výkon ústavnej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu18) alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
§ 8
Výška prídavku
(1)
Výška prídavku je 500 Sk mesačne.
(2)
Sumu uvedenú v odseku 1 môže k 1. septembru bežného kalendárneho roka upraviť nariadenie vlády Slovenskej republiky.
§ 9
Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na prídavok podaním písomnej žiadosti u platiteľa príslušného podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby okrem § 18.
Výplata prídavku
§ 10
(1)
Platiteľ vyplatí prídavok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa § 9 a ktorá spĺňa podmienky nároku podľa § 7.
(2)
Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nároku, platiteľ vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti.
§ 11
(1)
Platiteľ vyplatí prídavok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(2)
Platiteľ vyplatí prídavok za kalendárny mesiac na to isté dieťa len raz.
(3)
Platiteľ vypláca prídavok mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok a splnila podmienky nároku na prídavok.
(4)
Platiteľ poukazuje prídavok podľa odseku 1 oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,19) ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vypláca prídavok v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, platiteľ je povinný žiadosti vyhovieť. Prídavok sa nevypláca do cudziny.
(5)
Platiteľ rozhodne o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil, ak
a)
oprávnená osoba nesplnila povinnosti podľa § 14 alebo
b)
z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby, alebo z podnetu fyzickej osoby vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu.
(6)
Platiteľ obnoví výplatu prídavku od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba preukázala, že zanikli dôvody, pre ktoré bola výplata zastavená. O obnovení výplaty prídavku platiteľ vydá rozhodnutie. Platiteľ doplatí prídavok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na prídavok sa počas tohto obdobia splnili.
(7)
Ak v priebehu kalendárneho mesiaca nastala zmena oprávnenej osoby nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa inej fyzickej osobe do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, prídavok platiteľ vyplatí tej oprávnenej osobe, ktorá má dieťa v starostlivosti aspoň posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý prídavok patrí, uplatní si nárok podľa § 9 a spĺňa podmienky podľa § 7.
(8)
Ak v priebehu vyplácania prídavku na dieťa nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby, prídavok na dieťa vyplatí platiteľ príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby najskôr v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmena trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oznámená platiteľovi.
(9)
Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, platiteľ vyplatí prídavok ďalšej oprávnenej osobe alebo obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt.16)
§ 12
(1)
Ak oprávnená osoba nevyužíva prídavok v súlade s § 1 ods. 2, platiteľ z vlastného podnetu, z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o zastavení výplaty prídavku oprávnenej osobe a o poukazovaní prídavku
a)
ďalšej oprávnenej osobe,
b)
obci, v ktorej má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt15) alebo prechodný pobyt,16) alebo
c)
zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.
(2)
Platiteľ vydá rozhodnutie podľa odseku 1 písm. b) aj v prípade, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.
(3)
Ak v priebehu poukazovania prídavku obci podľa odseku 1 písm. b) nastane zmena trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) nezaopatreného dieťaťa, platiteľ príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby vydá rozhodnutie o zastavení poukazovania prídavku obci, kde malo nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a o poukazovaní prídavku obci, kde má nezaopatrené dieťa trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.
(4)
Ak zaniknú dôvody na zastavenie výplaty podľa odsekov 1 a 2, platiteľ z vlastného podnetu alebo z podnetu inej právnickej osoby alebo z podnetu fyzickej osoby vydá rozhodnutie o obnovení výplaty prídavku oprávnenej osobe. Výplata prídavku sa obnoví spravidla najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zastavenia výplaty prídavku.
(5)
Ak sa prídavok vypláca ďalšej oprávnenej osobe, obci alebo zariadeniu sociálnych služieb, ustanovenia o povinnostiach oprávnenej osoby sa primerane vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, na obec a na zariadenie sociálnych služieb.
(6)
Ak sa prídavok poukazuje obci podľa odseku 1 písm. b), môže obec poveriť účelným využitím prídavku právnickú osobu podľa osobitného predpisu20) po ich vzájomnej písomnej dohode.
§ 13
Odňatie a vrátenie prídavku
(1)
Ak oprávnená osoba už nespĺňa podmienky nároku na prídavok alebo ak platiteľ vyplácal prídavok oprávnenej osobe neprávom, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku.
(2)
Ak platiteľ vyplácal prídavok neprávom, prídavok odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý prídavok neprávom vyplatil.
(3)
Ak platiteľ prídavok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky podľa tohto zákona, platiteľ prídavok vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.
(4)
Nárok na vyplatenie prídavku podľa odseku 3 zaniká uplynutím jedného roka od kalendárneho mesiaca, za ktorý mal platiteľ vyplatiť prídavok.
(5)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ jej prídavok vyplatil neprávom, je povinná vrátiť prídavok. Nárok na vrátenie prídavku vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty prídavku.
(6)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť neprávom prijatý prídavok, môže sa zraziť aj z bežne vyplácaného alebo neskôr priznaného prídavku alebo zo mzdy, platu, alebo inej odmeny za prácu, alebo z náhrad z týchto plnení a z odmien za pracovnú pohotovosť, z dôchodkových dávok alebo z dávok výsluhového zabezpečenia. Sumy, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia a ktoré sa nesmú povinnému zraziť zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ustanovuje osobitný predpis.21)
(7)
Prídavok nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.22)
§ 14
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na prídavok, je povinná
a)
preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok a na jeho výplatu,
b)
do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu.
§ 15
Zánik nároku
Nárok na prídavok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 11 ods. 5 a 6, § 12 ods. 1 až 4 a § 13 ods. 1 nemá odkladný účinok.
§ 17
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sociálnou dávkou, sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.
§ 18
(1)
Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za december 2003, ktorý sa vyplatí v januári 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý do 31. decembra 2003 vyplácal oprávnenej osobe prídavok, preskúma podmienky nároku oprávnenej osoby na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona.
(3)
Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na prídavok a na jeho výplatu podľa tohto zákona, zamestnávateľ naďalej vypláca prídavok podľa § 8 ods. 1 za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004.
(4)
Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku na prídavok podľa tohto zákona, zamestnávateľ postúpi jej spisovú dokumentáciu platiteľovi príslušnému podľa miesta trvalého pobytu15) oprávnenej osoby alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(5)
Štát poskytuje finančné prostriedky na úhradu nákladov na prídavok, ktorý vypláca zamestnávateľ za obdobie od 1. januára 2004 do 31. marca 2004, na osobitný účet Sociálnej poisťovne.
(6)
Finančné prostriedky na prídavok podľa odsekov 1 a 5 sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(7)
Zamestnávateľ v období podľa odseku 3 oznámi Sociálnej poisťovni najneskôr posledný deň v mesiaci, za ktorý sa prídavok vypláca, počet detí, na ktoré vznikol oprávneným osobám nárok na prídavok a celkovú sumu potrebnú na výplatu prídavku. Zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni údaje uvedené v prvej vete na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.
(8)
Sociálna poisťovňa na základe oznámenia podľa odseku 7 poukáže zamestnávateľovi finančné prostriedky na prídavok do ôsmich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.
§ 19
(1)
Prídavok sa poskytne odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila nárok na prídavok podľa § 9 a ktorá splnila podmienky nároku podľa § 7, prvý raz vo februári 2004 za január 2004.
(2)
Ak sa uplatňuje nárok na prídavok na dieťa a na príspevok k prídavku na dieťa za obdobie pred 1. januárom 2004, posudzuje sa tento nárok podľa právneho predpisu účinného v období, za ktoré sa uplatňuje. Vecne príslušný orgán na poskytnutie prídavku na dieťa a na poskytovanie príspevku k prídavku na dieťa je platiteľ podľa miesta trvalého pobytu15) alebo prechodného pobytu16) oprávnenej osoby.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydané podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 sa považuje za posudok podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2004.
(4)
Žiadosti o vydanie rozhodnutia o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, ktoré boli podané a o ktorých okresný úrad právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, posúdi platiteľ podľa tohto zákona.
(5)
Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené.23)
§ 20
Zrušuje sa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nevykonáva zárobkovú činnosť“.
2.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie zamestnanca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa (§ 9), o ktoré sa stará rodič alebo osvojiteľ nezaopatreného dieťaťa. Ak sa o to isté nezaopatrené dieťa súčasne starajú obidvaja rodičia alebo osvojitelia nezaopatreného dieťaťa, sadzba poistného na starobné poistenie sa znižuje jednému rodičovi alebo jednému osvojiteľovi nezaopatreného dieťaťa.“.
3.
V § 138 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:
„(20)
Vymeriavací základ štátu, z ktorého platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, okrem dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je mesačne
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na starobné poistenie a na invalidné poistenie.“.
Doterajšie odseky 20 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 24.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
4)
§ 51 ods. 4 písm. h), § 52 ods. 3, § 53 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z.
6)
§ 5, § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
7)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 131/2002 Z. z.
9)
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z.
10)
§ 65 a 66 zákona č. 131/2002 Z. z.
16)
Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
18)
§ 45 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 276 až 302 Občianskeho súdneho poriadku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
22)
§ 317 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.