102/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2008 do 14.03.2012

102
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 23. februára 2004
o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 55 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) ustanovuje:
§ 1
Za úkony vykonávané Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Puncový úrad“) podľa § 9 ods.1 písm. b), h), i), l) a n) zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) sa vyberajú úhrady vo výške uvedenej v sadzobníku úhrad, ktorý je prílohou k tejto vyhláške.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.
Pavol Rusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 102/2004 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD
Položka 1  
Skúšanie rýdzosti  
a) nového tuzemského alebo cudzieho1) tovaru, za 1g zliatiny  
1. striebra 1 Sk,
2. zlata 10 Sk,
3. platiny 10 Sk,
b) starého alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny  
1. striebra 3 Sk,
2. zlata 60 Sk,
3. platiny 100 Sk,
c) s roztriedením predloženého tovaru na dobré a chybné kusy na základe písomnej trojnásobok úhrady
žiadosti osoby, ktorá má povinnosť alebo záujem tovar predložiť podľa písmen a) a b).
Položka 2  
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a) za každú značku na  
1. strieborný tovar 3 Sk,
2. zlatý tovar 5 Sk,
3. platinový tovar 10 Sk,
b) za každú značku pri jej oprave, doznačení alebo storne značky 3 Sk,
c) za zavesenie plomby, za každú plombu 6 Sk,
d) vydanie osvedčenia 20 Sk,
e) za každú laserom vypálenú puncovú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom 8 Sk.
Položka 3  
Kvalitatívne zistenie kovu v zliatine  
a) za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu 20 Sk,
b) za úpravu vzorky striebra, zlata, platiny a iného kovu tavením 80 Sk.
Položka 4  
Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu
a) strieborného 30 Sk,
b) zlatého 50 Sk,
c) platinového 100 Sk.
Položka 5  
Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach a dentálnych zliatinách
a) striebro titráciou 50 Sk,
b) zlato kupeláciou 200 Sk,
c) striebro a zlato spoločnou kupeláciou 350 Sk,
d) zlato v zliatinách s obsahom niklu 400 Sk,
e) platina a platinové kovy, za každý kov 500 Sk,
f) za opakované chemické skúšky rýdzosti trojnásobok úhrady
drahých kovov podľa písmen a) až e) podľa písmen a) až e),
g) za konečné chemické skúšky rýdzosti päťnásobok úhrady
drahých kovov podľa písmen a) až e). podľa písmen a) až e).
Položka 6  
Ostatné analýzy drahých kovov  
a) v kovových materiáloch a odpadoch,  
b) v steroch  
1. určenie striebra 300 Sk,
2. určenie zlata 800 Sk,
3. určenie platiny a platinových kovov, za každý kov 1 500 Sk,
4. určenie platiny v platinovom katalyzátore na nosiči 3 000 Sk,
c) určenie obsahu kovov metódou AAS  
1. za jeden kov 2 000 Sk,
2. za každý ďalší kov 1 000 Sk,
d) určenie obsahu niklu  
1. určenie obsahu niklu 2 000 Sk,
2. určenie úbytku niklu 3 500 Sk,
e) samostatne vykonávané úpravy vzoriek  
1. určenie straty žíhaním 150 Sk,
2. určenie vlhkosti 100 Sk,
f) za opakované analýzy drahých trojnásobok úhrady
kovov podľa písmen a) až e) podľa písmen a) až e),
g) za konečné analýzy drahých päťnásobok úhrady
kovov podľa písmen a) až e) podľa písmen a) až e).
Položka 7  
Určenie rýdzosti a hmotnosti drahých kovov vrátane pretavenia do zliatku  
a) striebro  
1. do 250 g 80 Sk,
2. nad 250g do l000g 300 Sk,
3. za každých ďalších začatých 1 000 g 300 Sk,
b) zlato  
1. do l0g 250 Sk,
2. nad 10 g do 50 g 300 Sk,
3. nad 50 g do 500 g 500 Sk,
4. za každých ďalších začatých 500 g 500 Sk,
c) platina  
1. do 500 g 1 000 Sk,
2. za každých ďalších začatých 500 g 1 000 Sk.
Položka 8  
a) overenie pravosti puncovej značky,  
za každú značku 100 Sk,
b) vyhotovenie odborného posudku,  
za každú začatú hodinu 500 Sk,
c) identifikácia drahých kameňov,  
za každú začatú hodinu 500 Sk
Položka 9  
Ostatné úkony  
a) vyhľadanie predmetu pri strate dokladu 50 Sk,
b) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 100 Sk.
Položka 10  
Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy
za každých 50 ml
 
50 Sk.
 
1)
§ 4 písm. b) zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).