104/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.12.2011

104
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z vína
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie vína spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky, územia Alánd a územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa víno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania víno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia vína do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na víno, ktoré bolo prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie vína v slobodnom pásme alebo slobodnom sklade,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma víno z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie víno v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením vína do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie vína z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie vína mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz vína, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s vínom mimo pozastavenia dane, ktoré nebolo preukázateľne zdanené a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s vínom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
j)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právnych predpisov únie,
k)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
l)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej osoby; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
m)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
n)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
o)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať víno v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2a) pričom víno v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§ 3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom, a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nie je možné takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§ 4
Predmet dane
(1)
Predmetom dane je víno vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Na účely tohto zákona je
a)
vínom tiché víno, šumivé víno a medziprodukt,
b)
tichým vínom
1.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
3.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v bodoch 1 a 2 a tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
4.
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
c)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac a ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
1.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v bode 1, ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
3.
2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
d)
medziproduktom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 22 % objemu, ktorý nie je uvedený v písmenách b) a c).
(3)
Vínom nie je tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206, ktorý je zmesou nealkoholického nápoja a piva zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2203.
(4)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§ 5
Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Ak sa pri výrobe medziproduktu na daňovom území použije lieh preukázateľne zdanený podľa osobitného predpisu,3) pri vzniku daňovej povinnosti daňový dlžník vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a spotrebnou daňou z liehu pripadajúcou na použitý lieh.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý medziprodukt vyrobil s použitím zdaneného liehu, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia, dodal na účely oslobodené od dane podľa § 7, 31 a 31a, postupuje pri vrátení spotrebnej dane z liehu podľa osobitného predpisu.3)
§ 6
Sadzba dane
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
a)
tiché víno 0 eura/hl,
b)
šumivé víno 79,66 eura/hl,
c)
šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 56,42 eura/hl,
d)
medziprodukty 82,98 eura/hl.
§ 7
Oslobodenie od dane
(1)
Víno je oslobodené od dane, ak je určené na
a)
výrobu octu zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
výrobu aromatických látok určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nealkoholických nápojov, pričom obsah alkoholu v potravinárskych výrobkoch a nealkoholických nápojoch neprevýši 1,2 % objemu,
c)
výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 litrov alkoholu na 100 kg hotového výrobku,
d)
výrobu a prípravu liekov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,4)
e)
priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu upravujúceho spotrebnú daň z piva alebo spotrebnú daň z liehu.5)
(2)
Od dane je oslobodené aj víno
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v daňovom sklade (§ 15 ods. 1) na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty,6) manipulačné straty,6) prepravné straty a na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
d)
v pozastavení dane, ak bolo nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom vína stal štát podľa osobitného predpisu,7)
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti8) na daňovom území najviac v množstve 1 liter šumivého vína a medziproduktu s obsahom alkoholu menej ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína, alebo najviac v množstve podľa osobitného predpisu.3)
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 31a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);9) preprava vína v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 20 ods. 11,
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 31a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.9)
§ 7a
Oslobodenie od dane pri dovoze vína dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
b)
neobchodným dovozom dovoz vína v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
je víno určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,8) alebo je určené ako dar,
2.
povaha a množstvo vína nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz šumivého vína a medziproduktu v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 2 litre šumivého vína alebo 2 litre medziproduktu, pričom ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre šumivé víno a medziprodukt. V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie môže uplatniť ako kombinácia dovážaných množstiev šumivého vína, medziproduktu a množstva, ktoré je oslobodené od dane podľa osobitného predpisu,3) ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(3)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tichého vína v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 4 litre.
(4)
Oslobodenie od dane podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
§ 8
Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 len na základe poukazu na odber vína oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz"), o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je zakázané vydať bez odberného poukazu.
(2)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt (ďalej len „identifikačné údaje“) žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia vína oslobodeného od dane a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technologický postup a údaje o spotrebe vína oslobodeného od dane, ak sa má víno použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. c) až f).
(4)
Colný úrad pred zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(5)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 3 písm. b) až d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku s výnimkou údajov podľa odseku 2 písm. d), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní pôvodný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia [odsek 2 písm. d)] môže užívateľský podnik použiť víno oslobodené od dane na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní pôvodný poukaz alebo vydá nový odberný poukaz.
(6)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. e), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2 s výnimkou rodného čísla a daňového identifikačného čísla žiadateľa, ak obsahuje rodné číslo žiadateľa, určí dobu platnosti odberného poukazu a v prípade obmedzenej doby jeho platnosti aj povolené množstvo odberu vína oslobodeného od dane. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie predloží svojmu dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(7)
Užívateľský podnik je povinný predložiť dodávateľovi odberný poukaz najneskôr pri prvom odbere vína oslobodeného od dane na daňovom území alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave vína z iného členského štátu.
(8)
Užívateľský podnik je povinný víno oslobodené od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia uvedeného v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 a použiť iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(9)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane,
c)
obchodný názov vína oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch.
(10)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
víno oslobodené od dane bolo opakovane použité na iné účely ako na účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. c) až e),
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup vína oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra alebo požiadal o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
h)
užívateľský podnik vstúpi do likvidácie,
i)
užívateľský podnik požiadal o odňatie odberného poukazu.
(11)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 10 písm. a), b), d) až i), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa ods. 10 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 17 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa vína oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.
(12)
Pri odbere vína oslobodeného od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie únie užívateľský podnik postupuje podľa § 21 primerane.
(13)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby vína oslobodeného od dane, ktoré už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže víno oslobodené od dane dodať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má odberný poukaz na odber takého vína, alebo daňovému skladu; v takom prípade sa § 40 ods. 2 nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu víno oslobodené od dane.
§ 9
Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením vína do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať víno v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby vína v daňovom sklade,
c)
prijatia vína oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho vína
1.
v pozastavení dane s výnimkou množstva vína uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane s výnimkou množstva vína pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj množstvá nenávratne zničeného vína v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
vyňatia vína z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia vína mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie vína do voľného obehu,2a) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
prijatia vína osobou uvedenou v § 31a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,9) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia vína, ktoré sa nachádza alebo ktoré sa nachádzalo u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia vína oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§ 10
Daňový dlžník
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala víno právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať víno v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe vína,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala víno prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a toto víno jej bolo odcudzené; ak bola na takéto víno zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe víno a bolo u nej zistené chýbajúce víno
1.
v pozastavení dane s výnimkou množstva uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodené od dane s výnimkou množstva vína pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, ako aj víno nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vyššej moci, ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom,
f)
ktorá vyňala víno z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila víno mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie vína do voľného obehu,2a) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
ktorá je uvedená v § 31a ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali víno na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,9) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
(2)
Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 9 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila víno oslobodené od dane na iný ako určený účel.
§ 11
Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma víno v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3 a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 9 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo vína, ktoré bolo vydané z daňového skladu, vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade v členení podľa predmetu dane a sadzby dane,
b)
množstvo vína z vína uvedeného v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane, a množstvo vína, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom vína podľa písmena a) a množstvom vína podľa písmena b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo vína podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo vína, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane uvedených vo vzore daňového priznania a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(7)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 9 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo preskúmaniu uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane podľa § 12.
(11)
Na daňového dlžníka, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto víno nevzťahuje.
§ 12
Vrátenie dane
(1)
Daň z vína preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto víno alebo má víno zdanené podľa tohto zákona,
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal takéto víno na účely oslobodené od dane alebo má víno zdanené podľa tohto zákona.
(2)
Daň z vína preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania takéto víno
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane (§ 27 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) vína,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že víno opustilo územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz vína preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave vína na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Preukázateľne zdaneným vínom na účely tohto zákona je víno, ktorého zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene vína, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice, dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil, a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) vína, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) vína,
b)
daňový dlžník vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka.
(5)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 11 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní (§ 11 ods. 8), ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už podal,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 41 ods. 3.
(6)
Vrátenie dane je možné uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nie je možné daň vrátiť.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. b) zistí, že podaná žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 11, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka; na základe dodatočnej žiadosti o vrátenie dane po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(8)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania alebo žiadosti o vrátenie dane alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní odo dňa ukončenia daňovej kontroly.
§ 14
Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na víno, ktoré sa
a)
nachádza v daňovom sklade,
b)
prepravuje za podmienok podľa § 19 a 20 alebo
c)
stalo vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu7) s výnimkou preukázateľne zdaneného vína.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu vína (§ 15 ods. 1) alebo sklad vína (§ 16 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu vína a sklad vína nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu vína alebo časť skladu vína.
(4)
V daňovom sklade môže byť víno len v pozastavení dane.
§ 15
Podnik na výrobu vína
(1)
Podnikom na výrobu vína na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela.
(2)
Výrobou vína je spracovanie muštu na víno alebo vína druhotným kvasením alebo jeho úprava.13) Spracovaním vína je jeho stáčanie do obalov, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(3)
Výrobou vína nie je manipulácia s vínom v uzavretých obaloch, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu vína a chce prevádzkovať podnik na výrobu vína v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 16
Sklad vína
(1)
Skladom vína na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno prijíma, skladuje, odosiela alebo spracováva.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad vína v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie skladu vína v pozastavení dane možno podať len vtedy, ak ročný obrat takého vína v sklade je najmenej 100 hektolitrov a doba skladovania vína je najmenej 30 dní.
§ 17
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu s výnimkou podľa § 32. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracovávaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného vína,
e)
predpokladaný ročný objem výroby vína v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu vína, alebo predpokladaný ročný objem skladovania vína v hektolitroch, ak ide o sklad vína.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom a spôsob zabezpečenia vína pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) prvom bode a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) víno v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. c) druhého bodu,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 18,
c)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla alebo nezanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitného predpisu,16)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4 a § 15 alebo 16, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak v tejto lehote žiadateľ nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania, alebo dňom zrušenia, ak prevádzkovateľ daňového skladu nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 18 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
určenej colným úradom podľa § 18 ods. 9 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 18 ods. 8, ak zábezpeka nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,17a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 4 písm. a) až e),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona, a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, neskladuje, neprijíma, nespracováva alebo neodosiela víno, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob vína ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
zloženú zábezpeku na daň podľa § 18 colný úrad použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,18)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§ 18
Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo vína, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo vína, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 19 a 20.
(3)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(4)
Zložením zábezpeky sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka18) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo vína uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad zábezpeku na daň použije na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(7)
Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu prevádzkovateľ podniku na výrobu vína a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže podať žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína.
(8)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo doplnil do výšky podľa odseku 1 v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(9)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(10)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 17 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína, ak dodržuje podmienky podľa § 17 ods. 4.
§ 19
Postup pri preprave vína v pozastavení dane a vína oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Víno v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 25) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 26),
d)
z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 26),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje víno, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 25) do miesta uskladnenia vína v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 8 ods. 13,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1, aj iný spôsob prepravy vína, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území; preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa začína, keď víno v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustené do voľného obehu.2a)
(7)
Počas prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(8)
Príjemca (odberateľ) vína prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto vína predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „správa o prijatí“). Preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia vína príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(12)
Na prepravu vína na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d.
príjemcom vína, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,7)
1e.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak víno prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve, alebo
1f.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ, alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
§ 20
Postup pri preprave vína v pozastavení dane na území únie
(1)
Víno v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 31a ods. 14, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 25), ak víno odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu vína v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy vína v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) vína a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu vína v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava vína v pozastavení dane na území únie; preprava vína v pozastavení dane na území únie sa začína, keď víno opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustené do voľného obehu.2a)
(6)
Počas prepravy vína v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(7)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) vína prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy vína v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Preprava vína v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia vína príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa víno prepravuje v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Víno, ktoré bolo prepravované v pozastavení dane na území únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy vína slovenskému zástupcovi podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného vína. Zloženie zábezpeky na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava vína v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 31a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 31a ods. 14 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise10) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava vína v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy9) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy vína v pozastavení dane osoby uvedené v § 31a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí vína Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;18b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
§ 21
Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. h). Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem vína písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
predpokladaný ročný objem vína prijímaného v pozastavení dane v hektolitroch, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo vína v hektolitroch a predpokladaný čas prijatia celého množstva vína, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 4.
(3)
Povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane možno vydať žiadateľovi, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 17 ods. 4.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách nie sú pravdivé alebo ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok uvedených v odseku 3, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane mu vydá do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva vína, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.
(8)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odsekov 1 a 3 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu príslušnému orgánu na zmenu údajov.
(9)
Colný úrad odníme povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Na zánik povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 17 ods. 7 až 10 primerane. Povolenie prijať víno z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 6.
§ 22
Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať víno v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.2a) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať víno po jeho prepustení do voľného obehu2a) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov vína a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
e)
údaj o predpokladanom ročnom objeme vína odosielaného v pozastavení dane v hektolitroch,
f)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať víno v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 21 ods. 5,
c)
colný úrad ani daňový úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,17)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať víno v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať víno v pozastavení dane sa použije § 21 primerane.
§ 23
Postup pri preprave vína v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém18a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém18a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 19 ods. 4 alebo § 20 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Víno prepravované v pozastavení dane alebo oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 elektronický systém18a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia vína v pozastavení alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 31a ods. 14 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu18b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované víno, nové miesto prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém18a) nedostupný v čase prijatia vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 19 ods. 8 alebo § 20 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 pri nedostupnom elektronickom systéme.18a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 19 alebo § 20; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto vína ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.18a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,18a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 19 ods. 8 alebo § 20 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu vína v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 prostredníctvom elektronického systému.18a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme18a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§ 24
Nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane
(1) Nezrovnalosťou pri preprave vína v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava vína alebo časť prepravy vína v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2) Za nezrovnalosť pri preprave vína v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a) bolo víno pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b) došlo pri preprave vína v pozastavení dane k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave vína v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave vína v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave vína v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovým dlžníkom je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak víno prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebolo dopravené na miesto určenia a počas prepravy vína v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania vína v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) vína v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania vína nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise18b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy vína v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že víno nebolo dopravené na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy vína v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Daňový dlžník, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 11 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňový dlžník, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy vína v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave vína v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave vína z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovému dlžníkovi, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§ 25
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom vína sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie vína do voľného obehu2a) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa víno nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2a) Na daň a na správu dane pri dovoze vína sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Víno po prepustení do voľného obehu2a) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave vína v pozastavení dane.
(3)
Víno, ktoré po prepustení do voľného obehu2a) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“) do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do voľného obehu,2a) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať víno v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze vína na účely oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý víno prepúšťa do voľného obehu,2a) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo vína. Víno po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnené v sklade užívateľského podniku.
§ 26
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom vína sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie vína do colného režimu vývoz24a) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava vína v pozastavení dane ukončená a víno opustilo územie únie. Víno po prepustení do colného režimu vývoz24a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu24b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému18a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,18c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu24b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu24c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu24b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Víno prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bolo víno navrhnuté do colného režimu vývoz,24a) zrušené podľa osobitného predpisu.24d)
(4)
Počas prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu vína prostredníctvom elektronického systému,18a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.18b)
(5)
Colný úrad výstupu24c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému18a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že víno opustilo územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu24b) na daňovom území. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava vína v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a víno opustilo územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu24b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu24c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu24c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu24b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu24c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu24c) v inom členskom štáte, elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze sa použije § 20 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu24b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu24b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§ 26a
Postup pri preprave vína v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém18a) nedostupný podľa § 23, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu24b) začatie prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 23.
(2)
Vývozca môže začať prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.24b) Súhlas so začatím prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu24b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Víno prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém18a) nedostupný podľa § 23, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu24b) informácie podľa osobitného predpisu18b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;24b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu24b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované víno, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava vína v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území, alebo ak je elektronický systém18a) nedostupný v čase, keď víno opustilo územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu24c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 26 ods. 5. Colný úrad výstupu24c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu24b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebolo víno prepustené do colného režimu vývoz24a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že víno opustilo územie únie. Colný úrad vývozu24b) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém18a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu24b) a colný úrad výstupu24c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 26 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava vína v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.18a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu24b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 26 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,18a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu24b) iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 26 ods. 5. Ak colný úrad vývozu24b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy vína v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu vína v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.18a)
§ 27
Preprava vína mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia vína na daňovom území; na účely tohto zákona sa vínom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 29 ods. 1. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) vína.
(2)
Príjemca (odberateľ) vína je povinný pred prevzatím vína podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktoré chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa vína,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného vína; na zábezpeku na daň sa použije § 18 primerane.
(3)
Daňový dlžník je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
(4)
Ak sa víno podľa odseku 1 prepravuje na daňové územie alebo prijíma na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave vína na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu vína v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave vína na podnikateľské účely k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty vína alebo nenávratné zničenie vína na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) vína vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia vína na daňové územie, alebo dňom použitia vína na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia vína na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá víno pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá víno ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia vína, a to
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa má víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 28.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) vína je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vína, ktoré chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) vína; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 12 ods. 6.
(10)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) vína povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 28.
(11)
Víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravované na daňové územie na podnikateľské účely, sa považuje za víno dodané na podnikateľské účely dňom prijatia tohto vína príjemcom (odberateľom) vína, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(12)
Víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktoré nie je ponúkané na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za víno určené na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Ak odberateľ vína, ktorým je oprávnený príjemca, chce víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného vína, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takéto víno prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 12; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.
§ 28
Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobu uvedených v osobitnom predpise.25) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované víno. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu vína odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie vína v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý odošle bezodkladne odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave vína uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava vína uskutoční cez územie jedného členského štátu alebo viacerých členských štátov.
§ 29
Preprava vína mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutého vína nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použije víno podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takého použitia vína. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila víno na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či je víno určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 27, sa prihliada na
a)
dôvod nadobudnutia vína alebo držby vína a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa víno nachádza, alebo spôsob, akým bolo víno prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa vína,
d)
množstvo vína; množstvo takto prepravovaného vína je najmenej 90 l vína (vrátane najviac 60 l šumivého vína) alebo 20 l medziproduktu.
§ 30
Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie vína osobou, ktorá v rámci podnikania víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním vína na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia vína odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť len vtedy, ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry vína a množstvo, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia vína, bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 18 ods. 10).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného vína. Prílohou k žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky vína počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky vína, o to požiadal.
(11)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať víno uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo vína, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má víno odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
(12)
Ak pri dodaní vína podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu vína v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty vína alebo nenávratné zničenie vína na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) vína vo výške dane pripadajúcej na množstvo vína, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata vína alebo nenávratné zničenie vína.
§ 30a
Nezrovnalosti pri preprave vína mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave vína podľa § 27 alebo § 30 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava vína alebo časť prepravy vína uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave vína v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bolo víno pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave vína v daňovom voľnom obehu k stratám vína, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky vína počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(6)
Daňovým dlžníkom je príjemca (odberateľ) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 27 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 30 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave vína v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) vína alebo odosielateľovi (dodávateľovi) vína, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave vína, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného vína na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňový dlžník povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 11 primerane.
§ 31
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane je oslobodené víno predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Víno oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Od dane je oslobodené aj víno dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať víno len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj vína oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel vínom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk (ďalej len „tranzitný daňový sklad"). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného vína alebo vína dodaného na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého vína,
b)
vydaného vína v členení na víno predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob vína.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby vína nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu vína, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu víno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia vína do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 11 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.
Osobitná úprava predaja vína oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 31a
(1)
Od dane je oslobodené víno predávané v daňovom sklade na predaj vína oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy26a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,26a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 17 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu26) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takého skladu.
(6)
Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 14. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Víno oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 a 13. Prílohou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva na jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,26) prílohou ktorého sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.26) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 a 13, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného vína v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok víno najviac v množstve 2 000 litrov vína. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok víno najviac v množstve 500 litrov vína. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(14)
Povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vydá Colný úrad Bratislava v rozsahu podľa odsekov 12 a 13 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy26a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(15)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 14, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17 a ktorý chce predávať víno oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 17 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na víno predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(17)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 16 a § 31b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(18)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 14 víno v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,10) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takú prepravu vína sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 31b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať víno oslobodené od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatého vína v litroch členené na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
2.
množstvo predaného vína v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného vína v litroch od začiatku kalendárneho roka v členení na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty,
3.
stav zásob vína v litroch členené na tiché víno, šumivé víno a medziprodukty.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)
množstvo predaného vína v litroch, okrem tichého vína, za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)
celkové množstvo predaného vína v litroch, okrem tichého vína, od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
(4)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
§ 32
Osobitná úprava pre tiché víno
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom skladu vína, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17, len ak chce takéto víno dodávať do iných členských štátov alebo prijímať z iných členských štátov v pozastavení dane. Pri podaní žiadosti a vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa neuplatnia ustanovenia § 16 ods. 3 a § 18. Pri odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa nepoužije § 17 ods. 9.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, a vo vinárskych hospodárskych rokoch6) vyrába priemerne menej ako 1 000 hektolitrov tichého vína, nemusí podať žiadosť podľa odseku 1. Každé prijatie tichého vína z iného členského štátu je takáto právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť miestne príslušnému colnému úradu odoslaním kópie dokladu sprevádzajúceho tiché víno. V oznámení tiež uvedie svoju priemernú ročnú výrobu tichého vína.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,6) považuje sa takáto evidencia za evidenciu podľa tohto zákona. Ak je to nevyhnutné na účely daňového dozoru a daňovej kontroly, môže colný úrad požadovať aj vedenie evidencie podľa § 33 a 34.
(4)
Pri preprave tichého vína z daňového územia na územie iného členského štátu v pozastavení dane právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1 postupuje podľa § 20 a 23, ak odberateľom (príjemcom) je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca nachádzajúci sa na území iného členského štátu. Pri preprave tichého vína v pozastavení dane iba na daňovom území sa § 19 ods. 12 nepoužije.
(5)
Ak sa tiché víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, na účely tohto zákona sa považuje za uvedené do daňového voľného obehu aj na daňovom území, pričom sa nepoužije § 27 ods. 2 až 7. Ustanovenie § 28 ods. 2 zostáva nedotknuté, colný úrad však v tomto prípade potvrdí iba prevzatie vína odberateľom (príjemcom).
(6)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba tiché víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva v rámci podnikania do iného členského štátu na podnikateľské účely, postupuje iba podľa ustanovenia § 27 ods. 8.
(7)
Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 30 s výnimkou odseku 3 písm. c) a odsekov 4, 5,8 a 9.
Vedenie evidencií
§ 33
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu vína (§ 15 ods. 1), je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného vína,
b)
prevzatého vína,
c)
vína použitého na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného vína,
e)
iných látok použitých pri výrobe vína v podniku na výrobu vína,
f)
stavu zásob vína.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby vína vyrobeného v podniku na výrobu vína,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia vína a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze vína aj dátum jeho prepustenia do voľného obehu,2a) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia vína na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania vína a identifikačné údaje odberateľa; ak víno prevzal dopravca, na ktorého účet nebolo víno vydané, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu vína, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie vína oslobodeného od dane musí byť doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1,
b)
kópiou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva víno oslobodené od dane podľa § 31a.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.
§ 34
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom vína (§ 16 ods. 1), je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína,
b)
vína použitého na vlastnú spotrebu,
c)
vydaného vína,
d)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 35
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína,
b)
použitého vína podľa účelu použitia,
c)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 36
(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého vína v členení na víno prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaného vína,
c)
stavu zásob vína.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 a 3 primerane.
§ 37
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého vína,
b)
odoslaného vína v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaného vína do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu vína
a)
prijatého,
b)
vydaného.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
§ 38
Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom vína, a tiež daňovú kontrolu.27)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo kontrolované víno.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s vínom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo môže nachádzať víno,
b)
zisťovať stav zásob vína a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe vína, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo môže nachádzať víno,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaného vína, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
porovnávať zistené straty vína pri výrobe, skladovaní a preprave v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú víno oslobodené od dane na účely podľa § 7 ods. 1 písm. a) so stratami v prípustnej výške ustanovenej osobitným predpisom.6)
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
U prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.29)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení vína alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§ 39
Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov, a evidenciu užívateľských podnikov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a sídla daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
obchodný názov prijímaného a skladovaného vína,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný podľa osobitného predpisu30) viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 31a ods. 12 a 13 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
§ 40
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
vydá víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
b)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
c)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu,
d)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
e)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu vína podľa tohto zákona,
f)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou,
g)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 331 eur,
b)
odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 165 eur,
c)
odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 331 eur,
d)
odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)
e)
odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného vína, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
f)
odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaného vína oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur,
g)
odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe bez povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur.
(3)
Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
§ 40a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,
b)
použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) alebo § 7a ods. 2 a 3 na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa
a)
odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)
b)
odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f) alebo § 7a ods. 2 a 3 použitého na iný ako určený účel, najmenej však 165 eur.
(3)
Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.30c)
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 42
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004, a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z vína vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na víno, ktoré bolo uvedené do daňového voľného obehu alebo dovezené, alebo vyvezené od 1. mája 2004.
§ 43
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona (§ 14), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musia byť doručené colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracovávaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného vína,
e)
predpokladaný ročný objem výroby vína v hektolitroch, ak ide o podnik na výrobu vína, alebo predpokladaný ročný objem skladovania vína v hektolitroch, ak ide o sklad vína.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom a spôsob zabezpečenia vína pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín, výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších výrobkov, prípadne odpadu,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,14) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) víno v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,15)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitného predpisu,16)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitného predpisu,17)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii ani naňho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo mu nebolo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 18). Ak je žiadateľom o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podnik na výrobu vína a nie je ohrozená vymožiteľnosť alebo vybratie dane, môže písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 14 a 16), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu zásob vína do 30. apríla 2004 podľa stavu zásob k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu zo zásob podľa odseku 7 písm. a) môže uplatniť vrátenie dane iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby vína podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za víno v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 užívateľským podnikom podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov vína oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
d)
účel použitia vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v hektolitroch,
e)
identifikačné údaje dodávateľa vína oslobodeného od dane.
(10)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia a opis miesta použitia a miesta uskladnenia vína oslobodeného od dane a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
c)
technologický postup a údaje o spotrebe vína oslobodeného od dane, ak sa má víno použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(11)
Colný úrad pred vydaním odberného poukazu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal odberný poukaz s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Ak užívateľský podnik má v odbernom poukaze uvedené používanie vína oslobodeného od dane, môže si uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 12 písm. a) vo výške dane podľa predpisu platného k 30. aprílu 2004 iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, použijú sa sankcie podľa doterajšieho predpisu. Zo zásob podľa odseku 12 písm. b) s výnimkou zásob vína oslobodeného od dane podľa tohto zákona a ktorého použitie má uvedené v odbernom poukaze, v tom istom samostatnom daňovom priznaní užívateľský podnik prizná daň podľa sadzby platnej k 30. aprílu 2004 a v rovnakej lehote zaplatí daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 21 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(15)
Žiadateľ uvedený v odseku 14 pred vydaním povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 18).
(16)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 14 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 14, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(18)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 17 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(19)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberný poukaz a má zásoby vína, je povinná vykonať podľa osobitného predpisu31) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob vína, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 19 zo zásob podľa odseku 19 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(21)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 19, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo odberného poukazu na odber vína oslobodeného od dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, určí colný úrad dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia alebo odberného poukazu; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 30. apríli 2004.
(22)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odsekoch 13, 18 a 20, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby vína za cenu bez dane a nepodala colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004 alebo si uplatnila vrátenie dane v nesprávnej výške, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(23)
Ak bolo víno dopravené na daňové územie zo štátu, ktorý je členským štátom 1. mája 2004 a k 30. aprílu 2004 sa nachádza v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, takéto víno sa od 1. mája 2004 považuje za víno v pozastavení dane. Ak takéto víno nie je dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia vína do daňového voľného obehu.
(24)
Na doloženie prepravy vína oslobodeného od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 13 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(25)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu od 1. mája 2004 a chce prepravovať víno v pozastavení dane do 1. mája 2004, môže použiť sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podľa tohto zákona je oprávnená od 1. mája 2004 víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 27 ods. 8), môže do 1. mája 2004 použiť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5.
(27)
Na prepravu vína od 1. mája 2004 sa môžu použiť dokumenty podľa odsekov 25 a 26, ak sa nepoužijú dokumenty podľa právnych predpisov únie.32)
(28)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 27 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
§ 43b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 13 ods. 7 a 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 13 ods. 10 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 17 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiaticjch dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať víno oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 31a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 31a ods. 14. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 31a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 31a ods. 14 a ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 31a ods. 12 a 13. Prílohou povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,26) prílohou ktorého sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 31a ods. 12 a 13.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 17 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať víno oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 17 ods. 1, pričom žiadosť o doplnenie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného vína v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na víno predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na víno, ktoré sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takého skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj vína oslobodeného od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
§ 43c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 8 zákona v znení účinnom k 30. aprílu 2006 nebolo ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť, ako keby bola predložená po 30. apríli 2006; colný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti podľa § 8 v znení účinnom od 1. mája 2006.
(3)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 30. aprílu 2006 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. mája 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 40 zákona v znení účinnom od 1. mája 2006, ak je takto určená výška pokuty pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšia.
§ 43d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) vína pri preprave vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území môže postupovať podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) vína pri preprave vína v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území prijme víno v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu vína podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu vína v pozastavení dane alebo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 na daňovom území, ktorá začala podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 19 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby vína, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 11 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca vína pri vývoze vína v pozastavení dane môže postupovať podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz vína podľa odseku 9 začal podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 26 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(11)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. marcu 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. apríla 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 40 a 40a v znení účinnom od 1. apríla 2010, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
§ 44
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 251/2000 Z. z., zákona č. 430/2001 Z. z. a zákona č. 390/2002 Z. z.
2.
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 20924/2001-73, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k niektorým spotrebným daniam (oznámenie č. 581/2001 Z. z.).
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).
2. Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3. Smernica Rady 92/84/EHS z 31. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
5. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).
Príloha č. 2 k zákonu č. 104/2004 Z. z. v znení zákona č. 629/2004 Z. z.
1)
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
1aa)
Čl. 299 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321 E, 29. 12. 2006) v platnom znení.
1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2)
2a)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
3)
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
4)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
6)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
7)
Napríklad Občiansky zákonník, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 64 až 66, 68, 69, 75 a 77 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon.
8)
9)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
10)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 008, 11/01/1996, s. 11-15).
13)
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
14)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
§ 39 Obchodného zákonníka.
15)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
16)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
17)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
18b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
18c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276, 19/09/1992, s. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
20)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
21)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 ustanovujúce Colný zákonník Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 302, 19/10/1992, s. 1 – 50) v znení neskorších zmien a doplnkov.
22)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
23)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E.C.S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A.T.A. pre dovozný colný záznam tovaru.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
24a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
24d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
25)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17 – 24).
26)
Zákon č. 105/2004 Z. z. v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
Zákon č. 107/2004 Z. z.
26a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
27)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
30)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
30a)
30b)
30c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
31)
§ 29 zákona č. 431/2002 Z. z.
32)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 276 19/09/1992, s. 1 – 10) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17 – 24).