116/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.03.2004

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 4. decembra 2003 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru), (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z.).
Zmeny článku 2 nadobudli platnosť 1. januára 2004 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 116/2004 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia úradu podľa článku 1, sú nasledujúce:
  EUR
1. Prihlasovací poplatok [článok 78
odsek 2)]; základný národný poplatok
[pravidlo 106a)], ak
 
- európska patentová prihláška alebo
formulár žiadosti na vstup do európskej
fázy (formulár EPÚ 1200) v prípade me-
dzinárodnej prihlášky je podaná elektro-
nickou formou
90
- európska patentová prihláška alebo
formulár žiadosti na vstup do európskej
fázy (formulár EPÚ 1200) v prípade me-
dzinárodnej prihlášky je podaná papie-
rovou formou
160
2. Poplatok za rešerš  
- za európsku rešerš alebo za dodatočnú
európsku rešerš [článok 78 odsek 2,
pravidlo 46 odsek 1, pravidlo 112 a člá-
nok 157 odsek 2(b)]
690
- za medzinárodnú rešerš (pravidlo 16.1
Zmluvy a pravidlo 105 odsek 1)
1 550
3. Poplatok za určenie za každý určený
zmluvný štát (článok 79 odsek 2); popla-
tok za určenie do všetkých zmluvných
štátov sa považuje za zaplatený v prípa-
de, že prihlasovateľ zaplatí 7-násobok
tohto poplatku
75
3a. Poplatok za spoločné určenie Švajčiar-
skej konfederácie a Lichtenštajnského
kniežatstva
75
3b. Príplatok k prihlasovaciemu poplatku,
poplatku za rešerš, poplatku za určenie
(pravidlo 85a)
50% príslušného
poplatku alebo
poplatkov,
najviac však
celkom 650 EUR
3c. Príplatok za oneskorené podanie prekladu
medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o prieskum,
alebo za oneskorené zaplatenie národného
základného poplatku, poplatku za rešerš alebo
poplatkov za určenie (pravidlo 108 odsek 3)
50 %
príslušného
poplatku, ale
najmenej 500 EUR
za oneskorené
podanie prekladu
až do sumy
1 750 EUR
4. Udržiavacie poplatky za európsku
patentovú prihlášku (článok 86 odsek 1),
počítané v každom prípade odo
dňa podania prihlášky
- za tretí rok 380
- za štvrtý rok 405
- za piaty rok 430
- za šiesty rok 715
- za siedmy rok 740
- za ôsmy rok 765
- za deviaty rok 970
- za desiaty a každý ďalší rok 1 020
5. Príplatok za oneskorenú platbu udržia-
vacieho poplatku za európsku prihlášku
(článok 86 odsek 2)
10 %
z udržiavacieho
poplatku plateného
s oneskorením
6. Poplatok za prieskum (článok 94 odsek 2) 1 430
7. Príplatok za oneskorené podanie žiadosti
o prieskum (pravidlo 85b)
50 % poplatku
za prieskum
8. Poplatok za udelenie vrátane poplatku
za tlač európskeho patentového spisu
[článok 97 odsek 2(b)], ak podklady
prihlášky určené na tlač obsahujú:
8.1 najviac 35 strán 715
8.2 viac ako 35 strán 715
plus 10 EUR
za 36. a každú
ďalšiu stranu
9. Poplatok za tlač nového európskeho pa-
tentového spisu [článok 102 odsek 3(b)]
 
- paušálny poplatok 50
10. Poplatok za námietku (článok 99
odsek 1 a článok 105 odsek 2)
610
11. Poplatok za sťažnosť (článok 108) 1 020
12. Poplatok za pokračovanie v konaní
(článok 121 odsek 2)
75
13. Poplatok za uvedenie do predošlého
stavu (článok 122 odsek 3)
75
14. Poplatok za zmenu (článok 136 odsek 1
a článok 140)
50
15. Poplatok za nároky za jedenásty a každý
ďalší nárok (pravidlo 31 odsek 1, pravid-
lo 51 odsek 7 a pravidlo 110 odsek 1)
40
16. Poplatok za určenie nákladov
(pravidlo 63 odsek 3)
50
17. Poplatok za zabezpečenie dôkazu
(pravidlo 75 odsek 3)
50
18. Poplatok za odovzdanie medzinárodnej
prihlášky (článok 152 odsek 3)
100
19. Poplatok za predbežný prieskum medzi-
národnej prihlášky (pravidlo 58 Zmluvy
a pravidlo 105 odsek 2)
1 530
20. Poplatok za technickú expertízu
(článok 25)
3 060
21. Poplatok za sťažnosť (pravidlá 40.2(e)
a 68.3(e) Zmluvy, pravidlo 105 odsek 3)
1 020