116/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

116
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 4. decembra 2003 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru), (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z.).
Zmeny článku 2 nadobudli platnosť 1. januára 2004 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 116/2004 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
(Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 2
Poplatky stanovené v Dohovore a vo vykonávacom predpise
Poplatky, ktoré sa platia úradu podľa článku 1, sú nasledujúce: