125/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

125
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 27. februára 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti
a)
o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel (ďalej len „spracovateľské zariadenie“) a na zariadenie na zber starých vozidiel,
b)
o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,
c)
o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,
d)
o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel,
e)
o obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch,
f)
o zozname materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona, vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
g)
o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov.
Požiadavky na spracovateľské zariadenia a na zariadenia na zber starých vozidiel
§ 2
Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.
§ 3
(1)
Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.
(2)
V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory
a)
na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len „sklad starých vozidiel“),
b)
na vysušovanie vozidiel,
c)
na demontáž vysušených vozidiel,
d)
na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len „sklad náhradných dielcov“),
e)
na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len „sklad druhotných surovín“),
f)
na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel (ďalej len „miesto na úpravu karosérií“),
g)
na skladovanie prevádzkových kvapalín,
h)
na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,
i)
na skladovanie demontovaných pneumatík,
j)
na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len „sklad autobatérií“).
(3)
Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle nachádzajú (ďalej len „prevádzkové kvapaliny“), autobatérie a iné batérie (ďalej len „autobatérie“), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov.
(4)
Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom.
(5)
Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.
§ 4
(1)
Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1) a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
(2)
Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.
(3)
Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení.
§ 5
(1)
Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.
(2)
Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín a súčiastok obsahujúcich ortuť.
§ 6
(1)
Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú demontáž starých vozidiel.
(2)
Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.
§ 7
Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.
§ 8
Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.
§ 9
(1)
V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.
(2)
V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín.
(3)
Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
§ 10
(1)
Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.
(2)
Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.
§ 11
(1)
Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.
(2)
Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 4 a 5.
(3)
Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.3)
Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní
§ 12
(1)
So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.
(2)
Pri opätovnom použití častí starých vozidiel4) sa tieto časti použijú najmä ako náhradné dielce, pohonné látky a náplň chladiacich systémov.
§ 13
(1)
Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.
(2)
Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.
(3)
Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.
§ 14
(1)
Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých vozidiel.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiaduci únik prevádzkových kvapalín.
(3)
Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.
Dokumentácia, evidencia a vyplatenie finančného príspevku
§ 15
Prevádzkovateľ určeného parkoviska5) vedie dokumentáciu o starých vozidlách odovzdaných a prevzatých na určené parkovisko. Vzor dokumentácie o odovzdaných a prevzatých starých vozidlách na určené parkovisko je uvedený v prílohe č. 1.
§ 16
(1)
Prevádzková dokumentácia o spracovaní starých vozidiel sa vedie v rozsahu prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria
a)
údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov a dielcov podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,
b)
potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.
(3)
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň,7) časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme.
(4)
Vzor potvrdenia podľa odseku 2 písm. b) je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Vzor čestného vyhlásenia držiteľa starého vozidla je uvedený v prílohe č. 3.
§ 17
(1)
Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o vyplatených finančných príspevkoch, ktorú tvoria
a)
kópie vydaných potvrdení o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa § 16 ods. 2 písm. b),
b)
doklady o vyplatených finančných príspevkoch,
c)
súhrn finančných príspevkov vyplatených za kalendárny štvrťrok.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) ohlasuje 8) spracovateľ starých vozidiel Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
§ 18
Materiály a súčiastky vyňaté zo zákazu podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona
(1)
Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. m) zákona (ďalej len „výnimka“), najvyššie prípustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu (ďalej len „regulované kovy“) v nich obsiahnutých, prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním, a spôsob ich označenia sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu alebo súčiastky, v ktorom je jeho prítomnosť vo finálnom výrobku žiaduca, aby sa dosiahli špecifické charakteristiky, vzhľad alebo kvalita finálneho výrobku; úmyselným zavedením však nie je použitie recyklovaných materiálov ako suroviny na výrobu nových výrobkov, ak niektoré časti recyklovaných materiálov obsahujú regulované kovy.
§ 19
Kódovanie častí vozidiel, materiálov a vybavenia vo vozidlách
Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov musí zodpovedať slovenským technickým normám.9)
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Výnimka sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ktoré sú ako časti starých vozidiel určené na opätovné použitie. Ak je pri materiáli alebo súčiastke ustanovená v stĺpci Poznámka lehota uplatňovania výnimky, výnimka podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len na materiály a súčiastky, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutím lehoty uplatňovania takej výnimky.
(2)
Výnimka sa do 1. júla 2007 nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ak sú ako nové náhradné dielce určené na opravy častí vozidiel; to neplatí, ak ide o materiály a súčiastky určené na bežnú údržbu vozidla a tiež o vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky na elektrické motory a brzdové obloženia.
§ 21
Transpozičný odkaz
Touto vyhláškou sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 5.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky č. 335/2003 Z. z.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
Príloha č. 2 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
Príloha č. 3 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
VZOR
Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Touto vyhláškou sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53 z 18. septembra 2000 o starých vozidlách.
1)
§ 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
2)
§ 49 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
3)
§ 32 ods. 12 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
4)
§ 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
5)
§ 51 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
6)
§ 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
7)
§ 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti (64 0003).
STN EN ISO 1043-2 Plasty. Symboly a skratky. Časť 2: Plnivá a vystužujúce materiály (64 0003).
STN EN ISO 11469 Plasty. Všeobecná identifikácia a označovanie výrobkov z plastov (64 0004).
STN 62 0004 – ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004).