172/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

172
ZÁKON
z 11. marca 2004
o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky a postup pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených ministerstvom alebo v správe Colného riaditeľstva Slovenskej republiky1) (ďalej len „organizácia“), ktorý sa stal pre ministerstvo alebo organizáciu prebytočným,2) na obec alebo vyšší územný celok.
(2)
Na nakladanie s majetkom štátu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Predmet prevodu vlastníctva
Predmetom prevodu vlastníctva majetku štátu podľa § 1 ods. 1
a)
stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
b)
ostatné stavby a pozemky, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
c)
stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok, ktoré slúžili na ochranu štátnych hraníc na štátnej hranici alebo ako colné priechody so štátmi, ktoré sú dnes súčasťou Európskej únie.
§ 3
Podmienky prevodu vlastníctva
(1)
Prevod vlastníctva majetku štátu podľa tohto zákona možno uskutočniť, len ak o tento majetok v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o jeho prebytočnosti neprejaví záujem podľa osobitného predpisu4) žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia.
(2)
Ak v lehote podľa odseku 1 neprejaví záujem o majetok štátu žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať osobitné ponukové konanie podľa osobitného predpisu,3) okrem opakovaného osobitného ponukového konania.
(3)
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla v osobitnom ponukovom konaní výšku primeranej ceny, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať ďalšie osobitné ponukové konanie, v ktorom prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na ďalšom osobitnom ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu zníženú o 50 %.
(4)
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla výšku ceny podľa odseku 3, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať opakované ďalšie osobitné ponukové konanie, v ktorom prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu zníženú o 70 %.
(5)
Ďalšie osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie sa začína zverejnením ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní.3) Na postup pri ďalšom osobitnom ponukovom konaní a opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Na účely zverejnenia ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní sa za primeranú cenu považuje aj všeobecná hodnota majetku upravená podľa odsekov 2 až 4.
(6)
Ak ani po opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní žiadny záujemca nepredloží cenovú ponuku podľa odseku 4, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu nachádza na území viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(7)
Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod majetku štátu podľa odsekov 2 až 4, sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona možno udeliť len vtedy, ak ministerstvo alebo organizácia dodržala všetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;4a) tieto rozhodnutia nie sú preskúmateľné súdom.
(8)
O prevode vlastníctva majetku štátu podľa odseku 6 rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na návrh ministerstva.
(9)
Prevod vlastníctva majetku štátu na obec alebo vyšší územný celok (ďalej len „prevod vlastníctva“) podľa tohto zákona sa uskutočňuje darovacou zmluvou.5)
(10)
Návrh na prevod vlastníctva podľa odseku 8 obsahuje
a)
odôvodnenie návrhu na prevod vlastníctva,
b)
označenie majetku štátu,
c)
identifikačné údaje majetku štátu,
d)
cenu majetku štátu podľa znaleckého posudku,
e)
názov obce alebo vyššieho územného celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza,
f)
uznesenie zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorým súhlasí s nadobudnutím majetku štátu.
(11)
Ministerstvo k návrhu podľa odseku 8 priloží
a)
rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu,
b)
návrh darovacej zmluvy, ktorou sa má prevod vlastníctva uskutočniť,
c)
list vlastníctva.
§ 3a
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe ministerstva možno po vykonaní ponukového konania podľa § 3 ods. 1 previesť aj elektronickou aukciou podľa osobitného predpisu.3) Ustanovenia § 3 ods. 2 až 11 sa v tomto prípade nepoužijú.
§ 4
Postup pri prevode vlastníctva
(1)
Ak vláda rozhodne o prevode majetku štátu, ministerstvo alebo organizácia zašle obci alebo vyššiemu územnému celku určenému v rozhodnutí vlády návrh darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa rozhodnutia vlády. Ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy obci, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(2)
Ak vyšší územný celok neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jeho území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy vyššiemu územnému celku, majetok štátu zostáva v správe ministerstva alebo organizácie.
§ 4a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra 2008
Na postup pri nakladaní s majetkom štátu, ktorý do 1. novembra 2008 bol ponúknutý obci alebo vyššiemu územnému celku, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona účinné do 1. novembra 2008.
§ 5
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 628 až 630 Občianskeho zákonníka.