191/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2007 do 31.12.2008

191
ZÁKON
z 12. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z. a zákona č. 609/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa citácia „Napríklad zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.“.
2.
V § 1a písmeno j) znie:
„j)
zamestnancom správcu dane zamestnanec, ktorého zamestnávateľom je
1.
daňové riaditeľstvo1d),
2.
colný úrad alebo colné riaditeľstvo1e) alebo
3.
obec1f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d, 1e, 1f znejú:
„1d)
Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. v znení zákona č. 182/2002 Z. z., zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1e)
Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.
1f)
Napríklad zákon č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Ak vznikne daňová povinnosť okamihom prechodu štátnej hranice, riadi sa miestna príslušnosť miestom prechodu štátnej hranice, ak osobitný zákon4) neustanovuje inak.“.
4.
V § 3 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Daňovým subjektom je aj iná osoba neuvedená v odsekoch 1 až 3, ak jej osobitný zákon upravujúci dane4) ukladá povinnosti alebo priznáva práva.“.
6.
V § 17 ods. 6 sa slová „subjekt zdržiava“ nahrádzajú slovami „subjekt, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, zdržuje“.
7.
V § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa adresát, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, zdržuje v zahraničí, doručujú sa písomnosti zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi (§ 9 ods. 1).“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
8.
V § 17 ods. 11 sa čiarka a slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „alebo“.
9.
V § 17 ods. 12 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami „4 až 9“.
10.
§ 18 znie:
㤠18
Daňovému subjektu, ktorý má sídlo alebo bydlisko v zahraničí a vykonáva v Slovenskej republike činnosť podliehajúcu dani, a jeho sídlo alebo bydlisko v zahraničí je známe, doručujú sa úradné písomnosti priamo. Ak treba doručiť úradnú písomnosť daňovému subjektu do vlastných rúk, zašle sa písomnosť na medzinárodnú návratku.“.
11.
V § 23 ods. 5 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných zákonov8ja).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ja znie:
„8ja)
Zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 177/2004 Z. z.
Zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok.“.
12.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
13.
V § 31 ods. 14 sa slová „Národného úradu práce“ nahrádzajú slovami „Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.
14.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na žiadosť daňového subjektu daňové riaditeľstvo oznámi, či iná právnická osoba alebo fyzická osoba je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte Európskej únie; súčasne mu oznámi, či identifikačné číslo pre daň, ktoré daňový subjekt v žiadosti uviedol, bolo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pridelené.“.
15.
V § 35 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo po lehote určenej správcom dane vo výzve správcu dane“.
16.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťa slovo „ani“.
17.
V § 35 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Pokuta podľa odsekov 1, 3 a odseku 4 písm. a) sa neuloží, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk; ak je správcom dane obec, pokuta sa neuloží, ak v jednotlivom prípade nepresiahne 100 Sk.“.
Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 17 a 18.
18.
V § 35b ods. 1 písm. a) až d) sa slová „v lehote a vo výške“ nahrádzajú slovami „v lehote alebo vo výške“.
19.
V § 35b ods. 1 písm. e) sa za slová „v lehote“ vkladajú slová „alebo vo výške“.
20.
§ 35b ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
daňovému subjektu, ak splátku dane nezaplatí v lehote alebo vo výške podľa osobitného zákona.11ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ca znie:
„11ca)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 35b ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „alebo splátka dane zaplatená“ a na konci sa pripája táto veta: „Sankčný úrok sa nevyrubuje zo sankčného úroku.“.
22.
V § 35b odsek 8 znie:
„(8)
Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk. Ak je správcom dane obec, sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 100 Sk. Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, nezaplatí daňovému subjektu sankčný úrok podľa odseku 6 alebo 7, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk; ak je správcom dane obec, nezaplatí daňovému subjektu sankčný úrok podľa odseku 6, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 100 Sk. Sankčný úrok správca dane nevyrubí, ak zaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane.“.
23.
V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Daňový nedoplatok sa vyradí z evidencie daní alebo z pomocnej evidencie správcu dane nasledujúci deň po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o postúpení daňovej pohľadávky (§ 65b).“.
24.
V § 76 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 17 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 10 a 11“.
25.
V § 83a ods. 5 druhá veta znie:
„Na základe príkazu daňového dlžníka a so súhlasom správcu dane, banka zo zablokovaných peňažných prostriedkov poukáže na účet správcu dane peňažné prostriedky vo výške vymáhaného daňového nedoplatku alebo jeho časti.“.
26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19aa sa vypúšťajú.
27.
V § 84k ods. 9 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
28.
V § 84m ods. 7 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
29.
V § 84n ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
30.
V § 87l ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
31.
V § 87n ods. 10 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
Čl. IV
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „posudkom Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím Sociálnej poisťovne“.
3.
V § 34 ods. 10 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4.
V § 35 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)“.
5.
V § 36 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
6.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).
7.
§ 48 sa vypúšťa.
8.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.“.
9.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.“.
10.
V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
11.
V § 51 ods. 4 prvá veta znie: „Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne.“.
12.
V § 51 ods. 5 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“ a slová „odseku 8 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 9 písm. g)“.
13.
V § 51 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene h) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
14.
V § 51 ods. 10 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene g) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
15.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 40 hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala“.
16.
V § 52 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa prvej vety možno použiť aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou; obsah ďalších nákladov určí ústredie vnútorným predpisom.“.
17.
V § 52 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
sa vykonáva dobrovoľnícka práca.“.
18.
V § 52 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
19.
V § 54 ods. 3 sa citácia „§ 46“ nahrádza citáciou „§ 46 a 47“.
20.
V § 55 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2.“.
21.
V § 56 ods. 1 sa za slovo „pracoviska“ vkladajú slová: „a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
22.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
23.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
24.
V § 56 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
25.
V § 56 odsek 6 znie:
„(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
26.
V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 2 až 5“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa vypúšťajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
27.
V § 56 ods. 8 sa slová „odsekov 2 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
28.
V § 56 ods. 9 sa slová „odsekov 2 až 5“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
29.
V § 56 ods. 12 sa slová „odsekoch 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekoch 9 a 10“.
30.
V § 57 ods. 1 sa slová „začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“ nahrádzajú slovami „úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
31.
V § 57 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
32.
V § 57 odsek 5 znie:
„(5)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na účely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písm. b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
33.
V § 57 odsek 6 znie:
„(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
34.
V § 57 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „podľa odseku 1“ a na konci sa vypúšťajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
35.
V § 57 odsek 8 znie:
„(8)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.“.
36.
V § 57 ods. 9 v prvej vete sa slová „odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
37.
V § 57 ods. 9 v druhej vete sa slová „troch rokov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
38.
V § 57 ods. 9 v tretej vete sa slová „odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
39.
V § 59 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
40.
V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti.“.
41.
V § 59 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo počas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).“.
42.V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt.“.
43.
V § 59 ods. 6 sa za slovo „zamestnávateľom“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
44.
§ 59 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä
a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.“.
45.
V § 60 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
46.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 56, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas troch rokov a kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 57, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas dvoch rokov nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za tie isté obdobia.“.
47.
V § 61 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.
48.
V § 70 ods. 8 sa slová „podľa § 46 a 47“ nahrádzajú slovami „podľa § 46 okrem odseku 4 a § 47“.
49.
V § 72 ods. 1 sa slovo „posudku“ nahrádza slovom „rozhodnutia“.
Čl. V
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
daňový bonus podľa osobitného predpisu.13f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:
„13f)
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „nemocenské dávky podľa osobitného predpisu,16) dôchodkové dávky podľa osobitného predpisu,17)“ nahrádzajú slovami „náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,16) dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,17)“.
3.
V § 12 ods. 2, 8 a 9 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.
4.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
(11) Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ak im patrí príspevok podľa osobitného predpisu.25a) .
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 14 ods. 2 sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „1 500 Sk".
6.
V § 23 písm. a) v desiatom bode sa slovo „zvýšení" nahrádza slovami „zvýšení, znížení".
7.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí dávky a príspevkov a o zastavení ich výplaty nemá odkladný účinok.“.
8.
V § 27 ods. 1 a 2 sa slová „dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového poistenia" nahrádzajú slovami „náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti".
9.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
㤠33a
O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 14. apríla 2004, rozhoduje sa podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.“.
Čl. VI
Zákon č 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z. a zákona č. 141/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 64a ods. 10 sa slová „0,6-násobok sumy" nahrádzajú slovami „dvojnásobok sumy".
2.
Za § 110r sa vkladá § 110s, ktorý znie:
㤠110s
O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku za opatrovanie, o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 14. apríla 2004, rozhoduje sa podľa zákona účinného od 15. apríla 2004.“.
Čl. VII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 52 sa dopĺňa odsekom 37, ktorý znie:
„(37)
Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza k inkasu pohľadávky, respektíve platbe záväzku, zahrnie sa do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávky alebo k platbe záväzku.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2004 okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k zákonu č. 472/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27.12.1977) – zmenená smernicou Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27.12.1979), smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 076, 23.3.1992) a smernicou Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 264, 15.10.2003).