196/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

196
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
výnos z 15. marca 2004 č. 608/6/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú sa požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvá v potravinách a spôsob ich používania.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.