202/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 31.10.2004

202
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004
o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Povolené denaturačné prostriedky a ich ustanovené množstvo
(1)
Ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo denaturačného prostriedku, ktoré pridaním do liehu vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh; vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturačného prostriedku alebo v jednotkách hmotnosti denaturačného prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.
(2)
Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Požiadavky na denaturáciu liehu
(1)
Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % objemu,
b)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
c)
úkvapy,3)
d)
dokvapy,4)
e)
pribudlinu.5)
(2)
Na osobitnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
rafinovaný lieh,6)
b)
rafinovaný lieh technický,7)
c)
syntetický lieh,8)
d)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
úkvapy,3)
f)
dokvapy.4)
(3)
Pri výpočte ustanoveného množstva povoleného denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia na objemovú rozťažnosť nádoby a denaturačného prostriedku vplyvom teploty.
(4)
Na denaturáciu liehu možno používať len zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak, aby
a)
nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu určeného na denaturáciu,
b)
bolo zabezpečené dokonalé premiešanie denaturačného prostriedku s liehom,
c)
bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to z viacerých častí zmiešavacej nádrže,
d)
bol možný odber vzorky denaturačného prostriedku z dávkovacieho zariadenia.
(6)
Denaturačný závod má byť vybavený technickým zariadením na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu používa denaturačný prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, na denaturačný závod sa vzťahujú aj požiadavky podľa osobitných predpisov.10)
§ 3
Požiadavky na manipuláciu s denaturovaným liehom
(1)
Denaturovaný lieh sa má plniť do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.11) Na obale denaturovaného liehu sa okrem údajov podľa osobitného predpisu12) uvádza aj
a)
obchodný názov denaturovaného liehu, označenie, či ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne denaturovaný lieh,
b)
názov použitého denaturačného prostriedku,
c)
množstvo alkoholu v % objemu,
d)
obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného liehu,
e)
dátum výroby denaturovaného liehu,
f)
ďalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.12)
(2)
Denaturovaný lieh sa má skladovať len v nádržiach overených podľa osobitného predpisu13) umiestnených v čistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a pri dodržaní podmienok na skladovanie horľavých kvapalín.
§ 4
Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu
(1)
Všeobecne denaturovaný lieh má vzhľad čírej tekutiny bez usadeniny a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s prenikavým a nepríjemným pachom.
(2)
Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý má vzhľad čírej tekutiny bez usadenín a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s liehovým pachom alebo s pachom podľa použitého denaturačného prostriedku.
§ 5
Určený účel použitia denaturovaného liehu
(1)
Všeobecne denaturovaný lieh je určený na všeobecné použitie na priemyselné účely.
(2)
Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je určený na účel použitia podľa prílohy č. 2.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu
a ich ustanovené najmenšie množstvo
Číslo Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie množstvo jednotlivých zložiek denaturačného prostriedku pri 20 °C
v l a. v hl a. v m3 a.
1. metyletylketón
a
metyllzobutylketón
a
denatónium-benzoát
2 ml
a
3 ml
a
0,01 mg
0,2 l
a
0,3 l
a
1 g
2 l
a
3 l
a
10 g
2. benzín technický
a
petrolej
a
denatónium-benzoát
5 ml
a
5 ml
a
0,02 mg
0,5 l
a
0,5 l
a
2 g
5 l
a
5 l
a
20 g
Príloha č. 2 k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu, ich ustanovené najmenšie množstvo
a účel použitia osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného liehu bezvodého
Číslo Denaturačný
prostriedok
Ustanovené najmenšie množstvo
jednotlivých zložiek denaturačného prostriedku pri 20 °C
Účel použitia osobitne denaturovaného liehu
a osobitne denaturovaného liehu bezvodého
v l a. v hl a. v m3 a.
1. AAS pasta odsolená -
sodná soľ
dodecylbenzén
sulfonovej kyseliny
10 ml 1 l 10 l výroba textilných a priemyselných pomocných
prípravkov, čistiacich a pracích prostriedkov,
rafinácia minerálnych olejov
2. acetón technický 50 ml 5 l 50 l výroba čistých chemikálii, výroba kovových vlákien, výroba
katalyzátorov, vývoj, výroba a kontrola elektróniek, výroba
televíznych obrazoviek a polovodičových prvkov,
odlakovačov a cementovanie
3. acetón
a
denatónium-benzoát
20 ml
a
0,01 g
2 l
a
1 g
20 l
a
10 g
výroba autokozmetiky a čistiacich prostriedkov, výroba
nemrznúcich kvapalín do ostrekovačov, riedidiel
a rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov, prostriedkov proti
zamŕzaniu vzduchových systémov vozidiel, na čistenie
kontaktov v transformátoroch, na čistenie strojov
4. benzín lekársky 10 ml 1 l 10 l laboratórne, vedecké, vyučovacie, vývojové, výskumné
a skúšobné účely, výroba pektínu, vývoj, príprava a výroba
liekov a iných výrobkov slúžiacich na ochranu a podporu
zdravia, imunologických prípravkov, biologických
laboratórnych prípravkov, výroba očkovacích látok, krvných
derivátov, veterinárnych derivátov, použitie pri granulácii,
na vymývanie aparatúr, na čistenie tabletovacích strojov
a pomocných zariadení vo farmaceutickom priemysle,
zásobovanie zdravotníckych zariadení vrátane lekárni,
príprava dezinfekčných roztokov pre nástroje a šijací
materiál
5. benzín technický 20 ml 2 l 20 l na čistenie strojov a zariadení, výroba polovodičových
prvkov, výroba lakov, farieb a riedidiel
6. dletylftalát 0,5 g 50 g 500 g výroba pleťovej kozmetiky
7. etyl-terc-butyléter
(ETBE)
8 g 0,8 kg 8 kg výroba ETBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov
8. fenol 4 g 0,4 kg 4 kg výroba fenolformaldehydových živíc ako spojiva
žiaruvzdorných materiálov v hutníckom priemysle, výroba
fotopapiera
9. glycerín 100 g 10 kg 100 kg výroba brzdových kvapalín a autokozmetiky
10. izopropylalkohol
technický
100 ml 10 l 100 l výroba kozmetických výrobkov
11. mentol 0,25 g 25 g 250 g výroba prostriedkov určených na ústnu hygienu
12. metyletylketón
a
denatónium-benzoát
2 ml
a
0,01 g
0,2 l
a
1 g
2 l
a
10 g
výroba autokozmetiky a čistiacich prostriedkov, riedidiel
a rozpúšťadiel, nemrznúcich prípravkov, na čistenie
kontaktov v transformátoroch, na čistenie strojov
13. metyl-terc-butyléter
(MTBE)
8g 0,8 kg 8kg výroba MTBE ako komponentu pri výrobe automobilových
benzínov
14. ocot kvasný 10 % 10 ml 1 l 10 l výroba kvasného octu
15. octan etylnatý
a
denatónium-benzoát
20 g
a
0,01 g
2 kg
a
1 g
20 kg
a
10 g
výroba octanu etylnatého
16. octan etylnatý 20 g 2 kg 20 kg extrakcia pri výrobe potravinárskych aditívnych látok,
výroba v tabakovom priemysle, v chladiacom systéme ako
chladiace médium, riedenie flexogratických
a hlbkotlačových farieb
1)
§ 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad § 13s zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.
11)
§ 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 217/2003 Z. z.
12)
13)
Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.