202/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 14.09.2005

202
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004
o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Povolené denaturačné prostriedky a ich ustanovené množstvo
(1)
Ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku na denaturáciu liehu je také množstvo denaturačného prostriedku, ktoré pridaním do liehu vytvorí homogénnu zmes, ktorou je denaturovaný lieh; vyjadruje sa v jednotkách objemu denaturačného prostriedku alebo v jednotkách hmotnosti denaturačného prostriedku na jednotku objemu 100 % alkoholu.
(2)
Povolené denaturačné prostriedky na všeobecnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Povolené denaturačné prostriedky na osobitnú denaturáciu liehu a ich ustanovené najmenšie množstvo sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Požiadavky na denaturáciu liehu
(1)
Na všeobecnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
lieh1) s obsahom alkoholu najmenej 80 % objemu,
b)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
c)
úkvapy,3)
d)
dokvapy,4)
e)
pribudlinu.5)
(2)
Na osobitnú denaturáciu liehu možno použiť
a)
rafinovaný lieh,6)
b)
rafinovaný lieh technický,7)
c)
syntetický lieh,8)
d)
bezvodý lieh2) s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % objemu,
e)
úkvapy,3)
f)
dokvapy.4)
(3)
Pri výpočte ustanoveného množstva povoleného denaturačného prostriedku sa nezapočítava korekcia na objemovú rozťažnosť nádoby a denaturačného prostriedku vplyvom teploty.
(4)
Na denaturáciu liehu možno používať len zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9)
(5)
Zariadenie na denaturáciu liehu sa usporiada tak, aby
a)
nedochádzalo k nedovolenému odberu liehu určeného na denaturáciu,
b)
bolo zabezpečené dokonalé premiešanie denaturačného prostriedku s liehom,
c)
bol možný odber vzorky denaturovaného liehu, a to z viacerých častí zmiešavacej nádrže,
d)
bol možný odber vzorky denaturačného prostriedku z dávkovacieho zariadenia.
(6)
Denaturačný závod má byť vybavený technickým zariadením na zabezpečenie vetrania a odsávania vzduchu; ak sa pri denaturácii liehu používa denaturačný prostriedok, ktorým je jedovatá látka, jedovatý prípravok, žieravá látka alebo žieravý prípravok, na denaturačný závod sa vzťahujú aj požiadavky podľa osobitných predpisov.10)
§ 3
Požiadavky na manipuláciu s denaturovaným liehom
(1)
Denaturovaný lieh sa má plniť do obalov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.11) Na obale denaturovaného liehu sa okrem údajov podľa osobitného predpisu12) uvádza aj
a)
obchodný názov denaturovaného liehu, označenie, či ide o všeobecne denaturovaný lieh, alebo o osobitne denaturovaný lieh,
b)
názov použitého denaturačného prostriedku,
c)
množstvo alkoholu v % objemu,
d)
obchodné meno a adresa výrobcu denaturovaného liehu,
e)
dátum výroby denaturovaného liehu,
f)
ďalšie údaje ustanovené osobitným predpisom.12)
(2)
Denaturovaný lieh sa má skladovať len v nádržiach overených podľa osobitného predpisu13) umiestnených v čistých, chladných a dobre vetraných priestoroch a pri dodržaní podmienok na skladovanie horľavých kvapalín.
§ 4
Požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu
(1)
Všeobecne denaturovaný lieh má vzhľad čírej tekutiny bez usadeniny a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s prenikavým a nepríjemným pachom.
(2)
Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý má vzhľad čírej tekutiny bez usadenín a mechanických nečistôt sfarbenej podľa použitého denaturačného prostriedku s liehovým pachom alebo s pachom podľa použitého denaturačného prostriedku.
§ 5
Určený účel použitia denaturovaného liehu
(1)
Všeobecne denaturovaný lieh je určený na všeobecné použitie na priemyselné účely.
(2)
Osobitne denaturovaný lieh a osobitne denaturovaný lieh bezvodý je určený na účel použitia podľa prílohy č. 2.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA VŠEOBECNÚ DENATURÁCIU LIEHU A ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO
Číslo Denaturačný prostriedok Ustanovené najmenšie množstvo
jednotlivých zložiek denaturačného
prostriedku pri 20 °C
Poznámka
v 1 a. v hl a. v m3 a.
1. metyletylketón
a
metylizobutylketón
a
denatónium-benzoát
2 ml
a
3 ml
a
10 mg
0,2 l
a
0,3 l
a
1 g
2 l
a
3 l
a
10 g
Na denaturáciu liehu možno použiť
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štan-
dardný roztok známej koncentrá-
cie.
2. benzín technický
a
petrolej
a
denatónium-benzoát
5 ml
a
5 ml
a
20 mg
0,5 l
a
0,5 l
a
2 g
5 l
a
51
a
20 g
Na denaturáciu liehu možno použiť
benzín technický a petrolej známej
koncentrácie.
Na denaturáciu liehu možno použiť
denatónium-benzoát aj vo forme
roztoku, ktorý je vopred pripravený
zo známeho rozpúšťadla ako štan-
dardný roztok známej koncentrá-
cie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 202/2004 Z. z.
POVOLENÉ DENATURAČNÉ PROSTRIEDKY NA OSOBITNÚ DENATURÁCIU LIEHU, ICH USTANOVENÉ NAJMENŠIE MNOŽSTVO A ÚČEL POUŽITIA OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU A OSOBITNE DENATUROVANÉHO LIEHU BEZVODÉHO
Číslo Denaturačný
prostriedok
Ustanovené najmenšie množ-
stvo jednotlivých zložiek dena-
turačného prostriedku pri 20°C
Účel použitia osobitne denaturovaného
liehu a osobitne denaturovaného
liehu bezvodého
Poznámka
v 1 a. v hl a. v m3 a.
1. sodná soľ kyseliny
dodecylbenzén
sulfónovej
(AAS pasta
odsolená)
10 ml 1 l 10 l na výrobu textilných pomocných príprav-
kov, priemyselných pomocných príprav-
kov, čistiacich prostriedkov, pracích pro-
striedkov, rafináciu minerálnych olejov
2. acetón technický 50 ml 5 l 50 l na výrobu čistých chemikálií, kovových
vlákien, katalyzátorov, odlakovačov, na ce-
mentovanie, čistenie výrobkov, odmasťova-
nie výrobkov, vývoj a výrobu elektrotech-
nických súčiastok a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom a elek-
trotechnickom priemysle, ak nemožno po-
užiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
3. acetón technický 100 ml 10 l 100 l na čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
4. acetón technický
a
denatónium-
-benzoát
20 ml
a
10 mg
2 l
a
1 g
20 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich pro-
striedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, nemrz-
núcich prípravkov, prostriedkov proti za-
mŕzaniu, na čistenie a na iné konkrétne
použitie v chemickom, strojárskom
a elektrotechnickom priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
acetón tech-
nický známej
koncentrácie.
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme roztoku,
ktorý je vo-
pred pripra-
vený zo zná-
meho
rozpúšťadla
ako štan-
dardný roz-
tok známej
koncentrácie.
5. ajatín 10 g 1 kg 10 kg na maskérske účely, na iné konkrétne
použitie v kozmetickom priemysle
6. benzín lekársky 10 ml 1 l 10 l na laboratórne, vedecké, vyučovacie, vý-
vojové, výskumné a skúšobné účely, vý-
robu pektínu, vývoj, prípravu a výrobu
liekov a iných výrobkov slúžiacich na
ochranu a podporu zdravia, imunologic-
kých prípravkov, výrobu očkovacích lá-
tok, dodávky distribútorom liekov, záso-
bovanie zdravotníckych zariadení,
lekární, výdaj v lekárňach, pri výrobe
zdravotníckeho materiálu, zdravotníc-
kych pomôcok a na iné nevyhnutné po-
užitie v zdravotníctve a farmaceutickom
priemysle
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
7. benzín lekársky 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie a na iné kon-
krétne použitie v priemysle, ak nemožno
použiť všeobecne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu mož-
no použiť
benzín lekár-
sky známej
koncentrácie.
8. benzín technický 20 ml 2 l 20 l na čistenie, odmasťovanie, výrobu lakov,
farieb a riedidiel, výrobu sklených vlá-
kien, ako chladiace médium, na výrobu
elektrotechnických súčiastok a na iné
konkrétne použitie v priemysle, ak ne-
možno použiť všeobecne denaturovaný
lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
benzín tech-
nický známej
koncentrácie.
9. dietylftalát 500 mg 50 g 500 g na použitie v kozmetickom priemysle
10. etyl-terc-butyléter
(ETBE)
8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri vý-
robe automobilových benzínov
11. metyl-terc-butyl-
éter
(MTBE)
8g 0,8 kg 8kg na výrobu ETBE ako komponentu pri vý-
robe automobilových benzínov
12. fenol 4g 0,4 kg 4kg na výrobu fenolformaldehydových živíc,
výrobu fotopapiera, filmov, korkových do-
siek a tesnenia
13. glycerín 100 g 10 kg 100 kg na výrobu brzdových kvapalín, autokoz-
metiky a na iné konkrétne použitie v che-
mickom priemysle
14. izopropylalkohol
technický
100 ml 10 l 100 l na výrobu katalyzátorov, na použitie
v kozmetickom priemysle
15. mentol 250 mg 25 g 250 g na výrobu masážnych prípravkov a na
použitie v kozmetickom priemysle
16. metyletylketón
a
denatónium-
-benzoát
2 ml
a
10 mg
0,2 l
a
1 g
2 l
a
10 g
na výrobu autokozmetiky, čistiacich
prostriedkov, riedidiel, rozpúšťadiel, ne-
mrznúcich prípravkov, na čistenie, od-
masťovanie a na iné konkrétne použitie
v priemysle, ak nemožno použiť všeobec-
ne denaturovaný lieh
Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
denatónium-
-benzoát aj vo
forme rozto-
ku, ktorý je
vopred pri-
pravený zo
známeho roz-
púšťadla ako
štandardný
roztok zná-
mej koncen-
trácie.
17. ocot kvasný 10 % 200 ml 20 l 200 l na výrobu kvasného octu Na denaturá-
ciu liehu
možno použiť
ocot kvasný
10 % s obsa-
hom kyseliny
octovej naj-
menej
9,8 g/100 ml
octu.
18. octan etylnatý 20 g 2 kg 20 kg na výrobu octanu etylnatého, výrobu po-
travinárskych aditívnych látok, na použi-
tie v tabakovom priemysle, ako chladiace
médium, na riedenie flexografických
a hĺbkotlačových farieb a na iné konkrét-
ne použitie v tlačiarenskom priemysle
a potravinárskom priemysle
19. zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise14)
10 g 1 kg 10 kg na použitie v kozmetickom priemysle, na
výrobu osviežovačov vzduchu
20. zmesi vonných lá-
tok s výnimkou lá-
tok uvedených
v osobitnom
predpise15)
10 g 1 kg 10 kg na výrobu prostriedkov určených na úst-
nu hygienu, výrobu pleťovej kozmetiky
14) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca arómy.
15) Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z.
1)
§ 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
9)
Napríklad zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Napríklad § 13s zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.
11)
§ 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 217/2003 Z. z.
13)
Príloha č. 48 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.