206/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 38 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, ktorý obsahuje minimálne dva druhy ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra.
(2)
Kontrolná známka má rozmery v milimetroch
a)
16 x 90, ak je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu1) s objemom nad 0,05 l do 0,3 l vrátane,
b)
16 x 150 alebo 16 x 210, ak je určená na označovanie spotrebiteľského balenia liehu s objemom nad 0,3 l.
(3)
Na vyhotovenie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby, z ktorých najmenej jedna je kontrolovateľná v ultrafialovej oblasti spektra a jedna je kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra. Najmenej medzi dvoma farbami sa pri vyhotovovaní kontrolnej známky použije pravý irisový prechod.
(4)
Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošovými ochrannými prvkami, ochranným mikrotextom, prípadne ďalšími prvkami ochrany, ktoré pokrývajú celú plochu kontrolnej známky okrem plochy štátneho znaku Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) a okrem prvkov a údajov uvedených v odsekoch 6 až 8.
(5)
V strede kontrolnej známky je umiestnený štátny znak. V rámčeku nad štátnym znakom je umiestnený nápis „SLOVENSKÁ“ a v rámčeku pod štátnym znakom nápis „REPUBLIKA“.
(6)
Na kontrolnej známke je umiestnené identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu,2) označenie tlačiarne,3) ktorá kontrolnú známku vyhotovila, a dátum vyhotovenia kontrolnej známky.
(7)
Identifikačné číslo spotrebiteľského balenia liehu2) a dátum vyhotovenia kontrolnej známky môžu byť na kontrolnej známke aplikované aj vo forme čiarového kódu, ktorý môže obsahovať aj iné údaje požadované odberateľom kontrolných známok.4)
(8)
Na kontrolnej známke je aplikovaný aj opticko-premenlivý prvok (hologram).
§ 2
Kontrolná známka sa na spotrebiteľské balenie liehu nalepí lícnou stranou nahor cez uzáver spotrebiteľského balenia liehu alebo cez miesto určené na otvorenie tak, aby sa pri otvorení spotrebiteľského balenia liehu kontrolná známka pretrhla.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.
1)
§ 10 ods. 1 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
2)
3)
4)