217/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2007 do 31.12.2010

217
ZÁKON
z 11. marca 2004
o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon ustanovuje
a)
požiadavky na zdroje reprodukčného materiálu lesných drevín a ich ochranu,
b)
podmienky získavania reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho uvádzania do obehu a využitia pri umelej obnove lesných porastov a zalesňovaní pozemkov na to určených1) (ďalej len „obnova lesných porastov a zalesňovanie“) v záujme trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a zachovania ich biologickej rôznorodosti,
c)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri produkcii reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho uvádzaní do obehu a používaní pri obnove lesných porastov a zalesňovaní,
d)
skúšanie reprodukčného materiálu lesných drevín,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej odbornej kontroly.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na reprodukčný materiál druhov lesných drevín a ich krížencov (ďalej len „reprodukčný materiál“), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
reprodukčným materiálom
1.
semeno alebo semenná surovina, ktorou sú semená, plody, šišky a súplodia,
2.
osivo, ktorým sú semená určené na výsev a produkciu sadbového materiálu,
3.
časti rastlín, ktorými sú osové, listové a koreňové odrezky, explantáty a embryá na mikropropagáciu, očká, vrúble, hrúžence, korene a prúty,
4.
sadbový materiál, ktorým sú semenáčiky a sadenice získané z osiva, častí rastlín alebo z prirodzeného zmladenia, pochádzajúce zo zdroja reprodukčného materiálu,
5.
semenáčik, ktorým je mladá rastlina vyrastená zo semena, ktorej koreňový systém nebol upravovaný prepichovaním, škôlkovaním, podrezávaním a presadením do obalu,
6.
sadenica, ktorou je mladá rastlina vypestovaná zo semena alebo z časti rastliny, ktorej koreňový systém bol upravovaný prepichovaním, škôlkovaním, podrezávaním a presadením do obalu,
7.
genetický zdroj, ktorým je akýkoľvek materiál súčasnej alebo potenciálnej hodnoty,2) obsahujúci funkčné jednotky dedičnosti,
b)
zdrojom reprodukčného materiálu
1.
semenný zdroj, ktorým sú lokalizované stromy alebo porasty lesných drevín, z ktorých sa zbiera semeno a semenná surovina,
2.
uznaný porast, ktorým je populácia stromov vymedzená hranicami jednej jednotky alebo viacerých jednotiek priestorového rozdelenia lesa,3) ktorá je na základe svojej fenotypovej hodnoty uznaná pre zber semena a semennej suroviny, častí rastlín alebo vyzdvihovanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia,
3.
semenný sad, ktorým je účelová výsadba klonov alebo potomstiev rodičovských stromov založená podľa osobitnej schémy s cieľom dosiahnuť častejšiu, bohatšiu a ľahšie dostupnú úrodu semena; semenný sad je založený a obhospodarovaný tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo oplodnenie cudzím peľom,
4.
rodičovský – výberový strom, strom, ktorý je určený na produkciu potomstva z kontrolovaného alebo voľného opelenia známeho materského jedinca peľom jedného jedinca alebo viacerých jedincov,
5.
klon, ktorým je geneticky identické potomstvo jedného východzieho jedinca (ortet) získané rezkovaním, mikropropagáciou, vrúbľovaním, hrúžením alebo delením, pričom
5.1. rajonizovaný klon – kultivar je klon po otestovaní a uznaní,
5.2. odporučený klon je uznaný klon v štádiu testovania,
6.
zmes klonov – zmesi známych klonov toho istého druhu alebo medzidruhových hybridov so stanovenými podielmi, zostavené s cieľom znížiť riziká vyplývajúce zo zníženia genetickej diverzity,
7.
multiklonálna varieta – otestovaná zmes klonov, ktoré sa vyznačujú rovnakými stanovištnými nárokmi a rastovými vlastnosťami,
8.
génová základňa – komplex vekovo diferencovaných lesných porastov chránený na účely zachovania lesných genetických zdrojov v mieste pôvodu v plnej šírke; zdrojom reprodukčného materiálu sú časti génovej základne, ktoré spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 2 druhého bodu,
9.
klonový archív a archív potomstiev – špeciálna výsadba, ktorá slúži na uchovávanie a využitie genofondu jedincov mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty,
10.
banka semien lesných drevín – súbor oddielov semien určený na dlhodobé uchovanie reprezentatívnych vzoriek genofondu vysokohodnotných a v mieste pôvodu ohrozených lesných porastov,
11.
semenný porast – špeciálna výsadba, slúžiaca na reprodukciu genofondu lesných porastov mimoriadnej biologickej a hospodárskej hodnoty, ktorá je zdrojom reprodukčného materiálu po splnení požiadaviek podľa prílohy č. 2,
c)
evidenčným kódom zdroja určený sled čísel a písmen slúžiaci na identifikáciu zdroja a pôvodu reprodukčného materiálu, ktorý z neho pochádza. Obsahuje informáciu o drevine, pre ktorú je zdroj uznaný, o type zdroja, semenárskej oblasti, výškovej zóne, územnosprávnej jednotke a čísle zdroja,
d)
autochtónnym zdrojom alebo zdrojom miestneho pôvodu
1.
autochtónny porast alebo semenný zdroj, ktorý pochádza z nepretržitého prirodzeného zmladenia alebo bol založený z reprodukčného materiálu generatívneho pôvodu zozbieraného z toho istého porastu alebo semenného zdroja alebo z autochtónnych porastov a semenných zdrojov v bezprostrednom susedstve,
2.
porast alebo semenný zdroj miestneho pôvodu – porast, ktorý bol založený umelo zo semena pochádzajúceho z tej istej semenárskej oblasti,
e)
pôvodom pri autochtónnych porastoch alebo semenných zdrojoch miesto, na ktorom rastú; pri neautochtónnych porastoch alebo semenných zdrojoch miesto pôvodu reprodukčného materiálu použitého na ich založenie; pôvod porastu alebo semenného zdroja môže byť aj neznámy,
f)
provenienciou miesto, na ktorom rastie porast stromov; pôvod podľa písmena e) a proveniencia sú charakterizované názvom lokality, jej zemepisnými súradnicami, nadmorskou výškou alebo inými charakteristikami,
g)
semenárskou oblasťou pre konkrétnu drevinu oblasť s podobnými stanovištnými podmienkami; zdroje reprodukčného materiálu, ktoré sa v nej nachádzajú sa vyznačujú podobnými fenotypovými a genetickými znakmi, ktoré môže ovplyvniť nadmorská výška,
h)
fenotypovou hodnotou komplexné číselné vyjadrenie kvality koruny, tvárnosti kmeňa a produkčnej schopnosti porastu lesnej dreviny, ktoré sa získa fenotypovou klasifikáciou,
i)
správcom zdroja reprodukčného materiálu
1.
vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza zdroj reprodukčného materiálu,
2.
v prípade nájmu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva pozemok na základe nájomnej zmluvy,
3.
vlastník klonu, zmesi klonov alebo multiklonálnej variety – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá klon, zmes klonov alebo multiklonálnu varietu vyšľachtila alebo zostavila a má k nim vlastnícky vzťah podľa osobitného predpisu,4)
j)
produkciou reprodukčného materiálu zber, spracovanie a úprava semennej suroviny, semien a častí rastlín pre vegetatívne množenie, zber semenáčikov z prirodzeného zmladenia a pestovanie sadbového materiálu,
k)
oddielom reprodukčný materiál konkrétneho druhu dreviny, presne známeho množstva, pozbieraný v konkrétnom čase z konkrétneho zdroja reprodukčného materiálu, ktorý je spoločne spracovaný, skladovaný, ošetrovaný alebo miešaný; v prípade sadbového materiálu má oddiel aj rovnaký spôsob a rovnaký čas pestovania,
l)
uvádzaním do obehu skladovanie, ponuka na predaj, predaj, vývoz, dovoz alebo akýkoľvek iný spôsob prevodu práva nakladať s reprodukčným materiálom,
m)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uvádza do obehu, vyváža5) alebo dováža5) reprodukčný materiál lesných drevín,
n)
odberateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá získaný reprodukčný materiál ďalej pestuje a uvádza do obehu alebo si ho zaobstaráva na obnovu lesných porastov a zalesňovanie ako správca lesného pozemku alebo zmluvný poskytovateľ služieb,
o)
správcom lesného pozemku fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá hospodári na lesných pozemkoch a pozemkoch určených na zalesnenie,
p)
kategóriou reprodukčného materiálu
1.
identifikovaný reprodukčný materiál, ktorý pochádza zo semenného zdroja známej proveniencie, ktorý sa nachádza v jednej semenárskej oblasti a spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2,
2.
selektovaný reprodukčný materiál, ktorý pochádza zo semenného zdroja v jednej semenárskej oblasti, bol vyselektovaný na základe fenotypových znakov na úrovni populácie a spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 2,
3.
kvalifikovaný reprodukčný materiál, ktorý pochádza zo zdrojov, ktorými sú semenné sady, rodičovské – výberové stromy, klony alebo zmesi klonov, ktorých zložky boli vyselektované na úrovni jednotlivého stromu na základe fenotypových znakov a spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 3; testovanie nie je podmienkou,
4.
testovaný reprodukčný materiál, ktorý pochádza zo zdrojov, ktorými sú uznané porasty, semenné sady, rodičovské – výberové stromy, klony alebo zmesi klonov. Kvalita reprodukčného materiálu musí byť overená porovnávacím testom alebo odhadom na základe genetickej skúšky zložiek reprodukčného materiálu. Reprodukčný materiál musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 4.
§ 3
Iné použitie reprodukčného materiálu
(1)
Získavanie, produkciu, uvádzanie do obehu a použitie reprodukčného materiálu určeného na osobitné účely, ako sú testovanie, výskum, šľachtenie a zachovanie biologickej rôznorodosti a zakladanie porastov na produkciu biomasy na energetické účely schvaľuje Lesnícky výskumný ústav (ďalej len „výskumný ústav“).
(2)
Na reprodukčný materiál získavaný, pestovaný a uvádzaný do obehu na iné účely, ako je obnova lesných porastov a zalesňovanie, vrátane exportu a reexportu reprodukčného materiálu do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), sa vzťahujú ustanovenia § 13, 20 až 23.
DRUHÁ ČASŤ
ZDROJE REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU A ICH OCHRANA
§ 4
Zdroje reprodukčného materiálu
(1)
Reprodukčný materiál musí pochádzať z materiálu alebo byť dopestovaný z materiálu pochádzajúceho z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu (§ 7). V prípadoch podľa § 5 môže reprodukčný materiál pochádzať aj z domácich identifikovaných zdrojov.
(2)
Za zdroje reprodukčného materiálu sa uznávajú
a)
pre kategóriu reprodukčného materiálu selektovaný
1.
uznaný porast,
2.
génová základňa,
3.
semenný porast,
b)
pre kategóriu reprodukčného materiálu kvalifikovaný
1.
rodičovský – výberový strom,
2.
semenný sad,
3.
klon,
4.
zmes klonov a multiklonálna varieta,
c)
pre kategóriu reprodukčného materiálu testovaný zdroje podľa písmen a) a b) po overení genetických vlastností.
(3)
Požiadavky na zdroje reprodukčného materiálu sú uvedené v prílohách č. 2 až 4.
§ 5
Reprodukčný materiál kategórie identifikovaný
(1)
V kategórii reprodukčného materiálu identifikovaný možno zbierať semeno, semennú surovinu a semenáčiky z prirodzeného zmladenia na základe povolenia výskumného ústavu, ak
a)
pre konkrétnu drevinu nemožno zabezpečiť reprodukčný materiál kategórie selektovaný alebo kvalifikovaný,
b)
pre obnovu ochranných lesov a lesov osobitného určenia6) treba zabezpečiť reprodukčný materiál prispôsobený miestnym stanovištným podmienkam,
c)
semeno a semenná surovina z kategórie reprodukčného materiálu identifikovaný je určená na vývoz,
d)
zdroj reprodukčného materiálu nebol zaradený pri fenotypovej klasifikácii do kategórie D podľa § 6 ods. 1.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 predkladá fyzická osoba alebo právnická osoba výskumnému ústavu.
(3)
V žiadosti o povolenie sa uvádza
a)
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
rok zberu,
d)
druh dreviny,
e)
množstvo semena, semennej suroviny alebo semenáčikov z prirodzeného zmladenia,
f)
údaje o mieste zberu.
(4)
Výskumný ústav vydá povolenie, ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, a zdroju reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný pridelí evidenčný kód. Povolenie je platné jeden rok.
§ 6
Fenotypová klasifikácia lesných porastov
(1)
Pri fenotypovej klasifikácii sa určuje fenotypová hodnota dreviny a na jej základe sa lesný porast zaraďuje do týchto kategórií:
A – fenotypovo vysokohodnotný porast,
B – fenotypovo hodnotný porast,
C – fenotypovo priemerný porast,
D – pôvodom a fenotypovo nevhodný porast.
(2)
Fenotypovú klasifikáciu vykonáva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia pre vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Fenotypová klasifikácia sa vykonáva pri obnove lesného hospodárskeho plánu. Na požiadanie správcu lesného pozemku a na jeho náklady možno vykonať fenotypovú klasifikáciu aj počas platnosti lesného hospodárskeho plánu.
§ 7
Uznávanie zdrojov reprodukčného materiálu
(1)
Návrh na uznanie zdroja reprodukčného materiálu predkladá výskumnému ústavu správca lesného pozemku pri obnove lesného hospodárskeho plánu.
(2)
Na návrh správcu lesného pozemku možno zdroje reprodukčného materiálu uznať aj počas platnosti lesného hospodárskeho plánu.
(3)
Zdroj reprodukčného materiálu navrhnutý na uznanie musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohách č. 2 až 4. Splnenie požiadaviek preveruje výskumný ústav.
(4)
Za zdroj reprodukčného materiálu možno uznať porasty zaradené do fenotypovej kategórie A a B, v ktorých dosahuje podiel biologicky zrelých jedincov príslušnej dreviny aspoň 10 % s najnižším počtom 40 jedincov.
(5)
Ak je zdrojom reprodukčného materiálu uznaný porast, môže ho tvoriť niekoľko susedných jednotiek priestorového rozdelenia lesa, ktoré patria do tej istej semenárskej oblasti, výškovej zóny a fenotypovej kategórie danej dreviny.
(6)
Výskumný ústav schvaľuje zdroje reprodukčného materiálu, vyhotovuje jeho uznávací list a prideľuje mu evidenčný kód.
(7)
O zriadení alebo zrušení uznaného zdroja reprodukčného materiálu rozhoduje obvodný lesný úrad8) na návrh výskumného ústavu.
(8)
V rozhodnutí o uznaní výberového stromu a porastu kategórie A môže obvodný lesný úrad na návrh výskumného ústavu obmedziť rozsah a spôsob vykonania úmyselnej obnovnej ťažby určením ochrannej lehoty.
(9)
Uznaný zdroj reprodukčného materiálu v teréne vyznačuje správca zdroja reprodukčného materiálu.
(10)
Stav a obhospodarovanie uznaných zdrojov reprodukčného materiálu kontrolujú orgány štátnej odbornej kontroly uvedené v § 29 ods. 1.
(11)
Uznanie zdroja reprodukčného materiálu sa zruší, ak prestane spĺňať požiadavky tohto zákona uvedené v odsekoch 3 až 5, § 8 ods. 1, 5 a 6.
§ 8
Testovanie zdrojov reprodukčného materiálu
(1)
V kategórii reprodukčného materiálu testovaný možno uznať zdroj reprodukčného materiálu len na základe skúšok. O vykonanie skúšok požiada správca zdroja reprodukčného materiálu výskumný ústav.
(2)
Skúšky podľa odseku 1 vykonáva výskumný ústav alebo Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverené fyzické osoby alebo právnické osoby podľa prílohy č. 4.
(3)
Výsledky testovania schváli ministerstvo, ak
a)
výsledky skúšok preukázali odlišnosť, vyrovnanosť, stálosť, ekologickú hodnotu a hospodársku hodnotu reprodukčného materiálu pochádzajúceho z testovaného zdroja,
b)
pri geneticky modifikovanom zdroji reprodukčného materiálu spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu9) a bolo vykonané posúdenie vplyvu na životné prostredie,9)
c)
názov klonu, zmesi klonov alebo multiklonálnej variety je uvedený v štátnom jazyku.10)
(4)
Výskumný ústav zamietne vykonanie skúšok podľa odseku 1 vtedy, ak vzhľadom na biologické vlastnosti a ekologické nároky zdroja reprodukčného materiálu nemožno splniť podmienky podľa odseku 3 písm. a).
(5)
Klon, zmes klonov alebo multiklonálna varieta sa uznáva na čas 20 rokov.
(6)
Správca zdroja reprodukčného materiálu kategórie testovaný je povinný na čas jeho uznania viesť záznamy o spôsobe a rozsahu množenia podľa prílohy č. 4 a na požiadanie ich predkladať výskumnému ústavu.
§ 9
Semenárske oblasti
(1)
Semenárske oblasti sa vymedzujú samostatne pre smrek obyčajný (Picea abies KARST.), jedľu bielu (Abies alba MILL.), borovicu lesnú (Pinus sylvestris L.), smrekovec opadavý (Larix decidua MILL.), buk lesný (Fagus sylvatica L.), dub zimný (Quercus petraea LIEBL.) a dub letný (Quercus robur L.).
(2)
Pre ostatné dreviny uvedené v prílohe č. 1 je spoločnou semenárskou oblasťou celé územie Slovenskej republiky.
(3)
Hranice semenárskych oblastí sú zhodné s vonkajšími hranicami lesných oblastí, ktoré sú do jednotlivých semenárskych oblastí zahrnuté.11)
(4)
Na účely výškového prenosu reprodukčného materiálu sa v semenárskych oblastiach vymedzujú tieto výškové zóny:
a)
do 200 m n. m.,
b)
od 201 do 400 m n. m.,
c)
od 401 do 600 m n. m.,
d)
od 601 do 800 m n. m.,
e)
od 801 do 1 000 m n. m.,
f)
od 1 001 do 1 200 m n. m.,
g)
od 1 201 do 1 400 m n. m.,
h)
nad 1 401 m n. m.
(5)
Reprodukčný materiál možno vertikálne prenášať len do prvej vyššej a nižšej výškovej zóny od výškovej zóny, v ktorej sa zdroj reprodukčného materiálu nachádza.
§ 10
Genetické zdroje lesných drevín a ich ochrana
(1)
Genetické zdroje lesných drevín sa na účely zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity chránia v zdrojoch reprodukčného materiálu.
(2)
Ochranu genetických zdrojov lesných drevín podľa odseku 1 vykonáva správca zdroja reprodukčného materiálu a orgány štátnej odbornej kontroly (§ 29).
(3)
Na ochranu genetických zdrojov lesných drevín možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu.12)
§ 11
Register a evidencia zdrojov reprodukčného materiálu
(1)
Výskumný ústav vedie národný register zdrojov reprodukčného materiálu (ďalej len „národný register“), ktorý obsahuje podrobný prehľad geografických, genetických a biometrických charakteristík, údaje o stanovištných podmienkach, lokalite, administratívnej príslušnosti a o správcovi zdroja reprodukčného materiálu. Výskumný ústav aktualizuje národný register a raz za päť rokov vydáva Národný zoznam zdrojov reprodukčného materiálu Slovenskej republiky (ďalej len „národný zoznam“) v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
(2)
Národný register je verejne prístupný dokument, v ktorom sú údaje chránené podľa osobitného predpisu,13) a národný zoznam je verejná listina.
(3)
Národný zoznam poskytuje pre každý uznaný zdroj reprodukčného materiálu tieto údaje:
a)
botanický názov,
b)
druh zdroja reprodukčného materiálu,
c)
účel využitia zdroja reprodukčného materiálu,
d)
druh získavaného reprodukčného materiálu,
e)
kód zdroja reprodukčného materiálu,
f)
lokalitu zdroja reprodukčného materiálu
1.
semenársku oblasť,
2.
nadmorskú výšku,
3.
zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku,
4.
presné vymedzenie lokality,
g)
rozlohu zdroja reprodukčného materiálu alebo určenie veľkosti zdroja reprodukčného materiálu počtom klonov, potomstiev alebo zastúpených rodičovských stromov,
h)
určenie autochtónneho pôvodu alebo neautochtónneho pôvodu, alebo neznámeho pôvodu,
i)
informáciu o možnej genetickej modifikácii reprodukčného materiálu v kategórii reprodukčného materiálu testovaný.
(4)
Správcovia zdrojov reprodukčného materiálu sú povinní viesť evidenciu vlastných zdrojov reprodukčného materiálu.
(5)
Obvodný lesný úrad vedie evidenciu zdrojov reprodukčného materiálu v rámci svojej územnej pôsobnosti.
TRETIA ČASŤ
ZBER, PESTOVANIE, REGISTRÁCIA A EVIDENCIA REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
§ 12
Zber reprodukčného materiálu
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zbiera semeno, semennú surovinu, semenáčiky z prirodzeného zmladenia alebo časti rastlín pre vegetatívne množenie a ktorá je držiteľom osvedčenia podľa § 24, písomne oznamuje 15 dní pred plánovaným začiatkom zberu výskumnému ústavu začiatok zberu a miesto zberu.
(2)
Semeno alebo semenná surovina konkrétnej dreviny sa zbiera v rámci jedného zberu
a)
najmenej z desiatich rodičovských – výberových stromov z rovnakej semenárskej oblasti a výškovej zóny,
b)
v uznaných porastoch a zdrojoch identifikovaného reprodukčného materiálu najmenej z dvadsiatich materských stromov drevín podľa § 9 ods. 1 a najmenej z desiatich materských stromov drevín podľa § 9 ods. 2,
c)
semenných sadoch vtedy, ak plodí aspoň 50 % vrúbľovancov.
(3)
Po skončení zberu semien, semennej suroviny a semenáčikov z prirodzeného zmladenia alebo častí rastlín pre vegetatívne množenie vyhotovuje správca zdroja reprodukčného materiálu list o pôvode reprodukčného materiálu (ďalej len „list o pôvode“) v troch vyhotoveniach; prvé vyhotovenie listu o pôvode si ponecháva správca zdroja reprodukčného materiálu, druhé vyhotovenie zasiela výskumnému ústavu a tretie vyhotovenie zasiela spracovateľovi semien alebo semennej suroviny.
(4)
Semená, semenná surovina, semenáčiky z prirodzeného zmladenia a časti rastlín pre vegetatívne množenie sa ihneď po zbere ukladajú, prepravujú, spracúvajú a skladujú oddelene podľa zdrojov reprodukčného materiálu. Pri ukladaní, preprave a skladovaní sa používajú obaly podľa § 19 ods. 2, opatrené etiketou s týmito údajmi:
a)
názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,
b)
evidenčný kód,
c)
miesto zberu,
d)
rok zberu,
e)
hmotnosť semena a semennej suroviny, počet semenáčikov z prirodzeného zmladenia alebo počet častí rastlín pre vegetatívne množenie,
f)
vlastník reprodukčného materiálu.
§ 13
Pestovanie sadbového materiálu
(1)
Výsev osiva, výsadba semenáčikov a vegetatívne množenie častí rastlín na produkciu sadbového materiálu určeného pre obnovu lesných porastov a zalesňovanie možno uskutočniť v škôlkach zriadených na produkciu sadbového materiálu lesných drevín (ďalej len „škôlka“) alebo na pozemkoch a v iných prevádzkových zariadeniach zriadených na produkciu sadbového materiálu lesných drevín (ďalej len „prevádzkové zariadenia“) zaregistrovaných výskumným ústavom.
(2)
Osivo, časti rastlín na vegetatívne množenie a sadbový materiál sa musia počas produkcie udržiavať oddelene podľa oddielov a identifikovať týmito údajmi:
a)
číslom listu o pôvode alebo číslom potvrdenia o pôvode reprodukčného materiálu (ďalej len „potvrdenie o pôvode“) podľa § 14 ods. 5,
b)
botanickým názvom v štátnom jazyku a vedeckým názvom dreviny,
c)
kategóriou reprodukčného materiálu,
d)
predpokladaným použitím,
e)
druhom zdroja reprodukčného materiálu,
f)
evidenčným kódom a názvom semenárskej oblasti,
g)
pôvodom zdroja reprodukčného materiálu,
h)
rokom zberu semien, semennej suroviny, častí rastlín alebo vyzdvihnutia semenáčikov z prirodzeného zmladenia,
i)
vekom sadbového materiálu a spôsobom jeho pestovania,
j)
množstvom pestovaného sadbového materiálu,
k)
genetickou modifikáciou pestovaného sadbového materiálu.
(3)
Pre reprodukčný materiál pestovaný v škôlkach a iných prevádzkových zariadeniach podľa odseku 1, ktorý je určený na iné použitie (§ 3), sa vzťahujú ustanovenia odseku 2 písm. b), d), e), h) až k).
§ 14
Registrácia reprodukčného materiálu
(1)
Registráciu reprodukčného materiálu vykonáva výskumný ústav na základe písomnej žiadosti vlastníka do 60 dní od jej doručenia.
(2)
Žiadosť o registráciu reprodukčného materiálu predkladá vlastník pri
a)
osive do 15 dní po skončení zberu semena alebo spracovania semennej suroviny,
b)
semenáčikoch z prirodzeného zmladenia a častiach rastlín určených pre vegetatívne množenie do 15 dní po skončení zberu,
c)
sadbovom materiáli do 15. septembra kalendárneho roka,
d)
druhotnom odbere častí rastlín pre vegetatívne množenie zo zaregistrovaných sadeníc do 15 dní po skončení zberu.
(3)
Výskumný ústav zaregistruje osivo, semenáčiky z prirodzeného zmladenia alebo časti rastlín, ak pochádzajú z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu alebo zdrojov podľa § 5 a ich zber bol vykonaný podľa § 12.
(4)
Výskumný ústav zaregistruje sadbový materiál, ak
a)
bol vypestovaný z registrovaného osiva, semenáčikov z prirodzeného zmladenia alebo častí rastlín,
b)
sa pestuje a nakladá s ním podľa § 13,
c)
je zdravý a normálne vyvinutý.
(5)
Registrovaný reprodukčný materiál možno uvádzať do obehu, ak jeho vlastník písomne požiada výskumný ústav o vydanie potvrdenia o pôvode podľa prílohy č. 5.
§ 15
Evidencia reprodukčného materiálu
(1)
Evidenciu reprodukčného materiálu vedie a desať rokov uchováva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá produkciou reprodukčného materiálu (ďalej len „producent“), dodávateľ a odberateľ.
(2)
Evidenciu reprodukčného materiálu tvorí
a)
list o pôvode,
b)
potvrdenie o pôvode,
c)
sprievodný list reprodukčného materiálu (ďalej len „sprievodný list“).
(3)
Producent sadbového materiálu vedie okrem evidencie podľa odseku 2 grafickú evidenciu škôlky alebo prevádzkového zariadenia s vyznačením evidenčného kódu zdroja reprodukčného materiálu, veku a množstva pestovaného sadbového materiálu s uvedením výmery pre každý samostatný oddiel a uchováva ju počas piatich rokov.
(4)
Výskumný ústav vedie evidenciu listov o pôvode a potvrdení o pôvode a uchováva ju počas 20 rokov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
UVÁDZANIE REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU DO OBEHU
§ 16
Podmienky uvádzania reprodukčného materiálu do obehu
(1)
Reprodukčný materiál možno uvádzať do obehu v kategóriách selektovaný, kvalifikovaný a testovaný. Reprodukčný materiál kategórie identifikovaný možno uvádzať do obehu, ak bol získaný podľa § 5.
(2)
Reprodukčný materiál možno uvádzať do obehu v oddieloch, ktoré sú balené, prepravované a uchovávané samostatne až do času výsadby v lesných porastoch.
(3)
Reprodukčný materiál uvádzaný do obehu musí spĺňať požiadavky na zdravotný stav podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Vegetatívne množený reprodukčný materiál a reprodukčný materiál umelých krížencov nemožno uvádzať do obehu ako reprodukčný materiál kategórie identifikovaný.
(5)
V kategórii selektovaný možno vegetatívne namnožený reprodukčný materiál uvádzať do obehu, ak bol získaný hromadným množením zo sadbového materiálu dopestovaného generatívnym spôsobom.
(6)
Reprodukčný materiál šľachtených topoľov (Populus cv.), šľachtených stromových vŕb (Salix cv.) a geneticky modifikovaný reprodukčný materiál15) možno uvádzať do obehu len v kategórii testovaný.
§ 17
Etiketa a sprievodný list
(1)
Oddiel, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 13 ods. 2, možno uvádzať do obehu v obale podľa § 19, ak je označený etiketou s číslom potvrdenia o pôvode a s priloženým sprievodným listom.
(2)
Etiketa pre osivo musí okrem čísla potvrdenia o pôvode obsahovať údaje o
a)
čistote osiva,
b)
klíčivosti osiva alebo životnosti osiva,
c)
hmotnosti 1 000 semien,
d)
počte klíčivých semien alebo živých semien v 1 kg osiva.
(3)
Sprievodný list obsahuje
a)
meno dodávateľa,
b)
číslo potvrdenia o pôvode podľa § 14 ods. 5,
c)
botanický názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,
d)
kategóriu reprodukčného materiálu,
e)
predpokladané použitie,
f)
evidenčný kód zdroja reprodukčného materiálu, z ktorého pochádza,
g)
evidenčný kód a názov semenárskej oblasti,
h)
pôvod a evidenčné číslo zdroja reprodukčného materiálu,
i)
rok zberu semien, semennej suroviny, semenáčikov z prirodzeného zmladenia alebo častí rastlín alebo vek sadeníc alebo rezkovancov a spôsob ich pestovania,
j)
klasifikačné označenie pri topoľoch (Populus sp.),
k)
množstvo alebo počet kusov reprodukčného materiálu,
l)
informáciu o genetickej modifikácii pestovaného materiálu.
(4)
Sprievodný list musí obsahovať náležitosti rastlinného pasu.14)
(5)
Osivo možno uvádzať do obehu so sprievodným listom a s etiketou bez vyplnených údajov podľa odseku 2 písm. b) a d), ak ide o krátku dodaciu lehotu, za podmienky, že potvrdenie o pôvode a chýbajúce údaje dodávateľ poskytne odberateľovi ihneď po skončení skúšok kvality a vystavení potvrdenia o pôvode.
(6)
Na farebné odlíšenie potvrdení o pôvode, etikiet a obalov reprodukčného materiálu sa používa
a)
žltá farba pre reprodukčný materiál kategórie identifikovaný,
b)
zelená farba pre reprodukčný materiál kategórie selektovaný,
c)
ružová farba pre reprodukčný materiál kategórie kvalifikovaný,
d)
modrá farba pre reprodukčný materiál kategórie testovaný.
§ 18
Zlučovanie a delenie oddielov
(1)
Zlučovanie oddielov tej istej dreviny je prípustné na žiadosť ich vlastníka pod dohľadom výskumného ústavu v prípade, že patria do tej istej kategórie reprodukčného materiálu, majú rovnaký pôvod a boli získané z rovnakého druhu zdroja reprodukčného materiálu, semenárskej oblasti a výškovej zóny.
(2)
Pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením, vystavuje výskumný ústav nové potvrdenie o pôvode.
(3)
Ak producent alebo dodávateľ rozdelí oddiel, ktorý bol zaregistrovaný podľa § 14 a pre ktorý je vystavené potvrdenie o pôvode pre všetky oddiely, ktoré rozdelením vznikli, vystaví sprievodný list s uvedením čísla potvrdenia o pôvode. Potvrdenie o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol delením, výskumný ústav vystaví na žiadosť príslušného producenta alebo dodávateľa.
§ 19
Balenie reprodukčného materiálu
(1)
Reprodukčný materiál možno uvádzať do obehu len v obaloch vylučujúcich zámenu ich obsahu a uzatvorených tak, že je zachovaná možnosť kontroly pôvodnosti obsahu; osivo možno uviesť do obehu len v uzavretých obaloch, ktorých uzáver je zhotovený tak, aby ich po otvorení nebolo možné znova použiť.
(2)
Obalom sa rozumie materiál použitý na vytvorenie zväzku rastlín, veľkoobjemové vaky, špeciálne polyetylénové obaly, kontajnery z tuhého materiálu a uzamykateľné nákladné priestory dopravných prostriedkov. Dodávateľ reprodukčného materiálu je povinný použiť predpísaný spôsob balenia podľa odseku 1 a označovania obalov podľa § 17 ods. 1 a 2.
§ 20
Použitie reprodukčného materiálu a jeho obchodná výmena a dovoz
(1)
Správca lesného pozemku je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo druhovo a geneticky vhodného reprodukčného materiálu potrebného na obnovu lesných porastov a zalesňovanie.
(2)
Na umelú obnovu lesných porastov a zalesňovanie možno použiť reprodukčný materiál získaný alebo vypestovaný z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu a zaregistrovaný podľa § 14.
(3)
Reprodukčný materiál možno prenášať len do rovnakých alebo podobných stanovištných podmienok, aké sú v mieste jeho pôvodu.
(4)
Umelú obnovu lesných porastov a zalesňovanie reprodukčným materiálom podľa odsekov 8 až 10 a § 21 možno uskutočniť len na základe osvedčenia vydaného výskumným ústavom.
(5)
Osvedčenie podľa odseku 4 sa nevydá pre reprodukčný materiál kategórie identifikovaný.
(6)
Správca lesného pozemku vedie evidenciu reprodukčného materiálu použitého na umelú obnovu lesných porastov a zalesňovanie. Evidenciu tvorí
a)
karta pôvodu porastu,
b)
list o pôvode alebo sprievodný list.
(7)
Reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, nemožno uvádzať do obehu spôsobom, ktorý môže viesť k jeho zámene s iným reprodukčným materiálom.
(8)
Pred obchodnou výmenou reprodukčného materiálu z členských štátov Európskej únie dodávateľ oznamuje jeho uvedenie do obehu na území Slovenskej republiky výskumnému ústavu. Súčasne dodávateľ predkladá potvrdenie o pôvode podľa prílohy č. 5.
(9)
Použitie reprodukčného materiálu z členských štátov Európskej únie na obnovu lesných porastov a zalesňovanie možno zakázať na základe
a)
informácií o semenárskej oblasti alebo o pôvode reprodukčného materiálu,
b)
výsledkov pokusov alebo vedeckého výskumu, ktoré sa uskutočnili na vhodných miestach v rámci Európskej únie alebo mimo nej,
c)
výsledkov lesníckej praxe týkajúcich sa prežívania a vývoja lesných porastov v súvislosti morfologickými a fyziologickými znakmi.
(10)
Použitie reprodukčného materiálu z dovozu z tretích štátov a obchodnej výmeny s členskými štátmi Európskej únie kontroluje výskumný ústav.
PIATA ČASŤ
DOVOZ A VÝVOZ REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
§ 21
Dovoz reprodukčného materiálu
(1)
Na územie Slovenskej republiky možno dovážať reprodukčný materiál z tretích štátov, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona.
(2)
Pri dovoze reprodukčného materiálu podľa odseku 1 dodávateľ predkladá výskumnému ústavu písomnú žiadosť o vydanie súhlasu na jeho dovoz, v ktorej uvedie identifikačné údaje o dodávateľovi:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak sa odlišuje od miesta trvalého pobytu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Dodávateľ okrem údajov podľa odseku 2 k žiadosti priloží
a)
doklad preukazujúci uzavretie zmluvy s dodávateľom v štáte, odkiaľ sa reprodukčný materiál dováža,
b)
doklad vydaný príslušným národným orgánom odbornej kontroly lesného reprodukčného materiálu,
c)
identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je zmluvným odberateľom reprodukčného materiálu, a to aj v prípade, ak dovezený reprodukčný materiál má byť na základe zmluvy upravovaný, rozmnožovaný alebo pestovaný na vývoz alebo reexport.
(4)
Ak je žiadosť o súhlas na dovoz podľa odsekov 2 a 3 neúplná, vyzve výskumný ústav žiadateľa, aby v lehote 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak tak žiadateľ v stanovenej lehote neurobí, výskumný ústav žiadosť zamietne.
(5)
Žiadosť o súhlas na dovoz podľa odsekov 2 a 3 sa zamietne, ak dedičné vlastnosti príslušného reprodukčného materiálu a jeho použitie nie sú vhodné pre lesné hospodárstvo, životné prostredie, genetické zdroje alebo biologickú rozmanitosť na území Slovenskej republiky z dôvodov uvedených v § 20 ods. 9.
§ 22
Postup pri dovoze a použití dovezeného reprodukčného materiálu
(1)
Pri dovoze reprodukčného materiálu z tretieho štátu dodávateľ predloží colnému úradu colné vyhlásenie, potvrdenie o pôvode reprodukčného materiálu podľa prílohy č. 5 a súhlas na dovoz reprodukčného materiálu; to neplatí pri dovoze do colného režimu tranzit.
(2)
Colný úrad tovar do colného režimu voľný obeh neprepustí, ak
a)
dodávateľ colnému úradu nepredloží rastlinný pas a potvrdenie o pôvode reprodukčného materiálu alebo pri dovoze z tretích štátov, povolenie na dovoz reprodukčného materiálu,
b)
reprodukčný materiál nie je balený a označený spôsobom podľa § 19.
§ 23
Vývoz reprodukčného materiálu
(1)
Dodávateľ reprodukčného materiálu požiada pred vývozom do tretieho štátu alebo obchodnou výmenou s členským štátom Európskej únie výskumný ústav o vystavenie potvrdenia o pôvode podľa prílohy č. 5 v anglickom jazyku.
(2)
Ak reprodukčný materiál podľa odseku 1 spĺňa podmienky ustanovené v § 12 až 19, výskumný ústav vydá potvrdenie o pôvode podľa § 14 ods. 5.
ŠIESTA ČASŤ
ZABEZPEČENIE IDENTITY REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
§ 24
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
(1)
Zbierať, spracovávať, skladovať, pestovať a uvádzať do obehu reprodukčný materiál možno len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
c)
druh činnosti uvedenej v odseku 1,
d)
spôsob zabezpečenia činnosti podľa odseku 1.
(3)
Ministerstvo vydá osvedčenie do 30 dní, ak žiadateľ v žiadosti uvedie všetky údaje podľa odseku 2 a spĺňa podmienky podľa § 25.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o osvedčenie neuviedol všetky údaje podľa odseku 2, vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní chýbajúce údaje doplnil.
(5)
Ak žiadateľ nespĺňa podmienky podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) a § 25 ods. 2 a 3, ministerstvo žiadosť zamietne.
§ 25
Podmienky vydania osvedčenia
(1)
Ministerstvo vydá osvedčenie fyzickej osobe, ktorá
a)
má stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore lesníckom alebo poľnohospodárskom alebo má vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore lesníckom, poľnohospodárskom alebo prírodovednom rastlinného zamerania,
b)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú sa vyžaduje vydanie osvedčenia; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c)
úspešne absolvovala odbornú skúšku z oblasti reprodukčného materiálu podľa § 32 ods. 2 písm. k).
(2)
Ministerstvo vydá osvedčenie právnickej osobe, ktorá k žiadosti priloží doklad o tom, že činnosť podľa § 24 ods. 1 zabezpečí svojím zamestnancom alebo inou fyzickou osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia.
(3)
Ministerstvo vydá osvedčenie aj fyzickej osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1, ak k žiadosti priloží doklad o tom, že činnosť podľa § 24 ods. 1 zabezpečí prostredníctvom inej fyzickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia.
(4)
Ministerstvo vydá osvedčenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe z členského štátu Európskej únie podľa § 24 ods. 1, ak je žiadateľ držiteľom obdobného dokladu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie.
§ 26
Zánik osvedčenia
(1)
Osvedčenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby,16)
b)
smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), ktorá je dôvodom zániku osvedčenia, najneskôr do 10 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
§ 27
Odňatie osvedčenia
(1)
Ministerstvo fyzickej osobe alebo právnickej osobe osvedčenie odníme, ak
a)
prestane spĺňať podmienku podľa § 25 ods. 1 písm. b),
b)
nezúčastnila sa školenia organizovaného ministerstvom každých päť rokov,
c)
porušila povinnosť ustanovenú podľa § 9, 12, 15 až 17,
d)
neplní opatrenia uložené orgánom štátnej odbornej kontroly,
e)
oznámi písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktoré bolo osvedčenie vydané.
(2)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo osvedčenie odňaté podľa odseku 1, môže opätovne požiadať o vydanie osvedčenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli k jeho odňatiu.
§ 28
Kontrola reprodukčného materiálu
(1)
Kontrolou sa preveruje najmä
a)
pôvod, zber, označovanie, produkcia, evidencia, kvalita a uvádzanie reprodukčného materiálu do obehu od jeho získania zo zdrojov až po dodávku konečnému odberateľovi,
b)
použitie stanovištne a geneticky vhodného reprodukčného materiálu na obnovu lesných porastov a zalesňovanie,
c)
obhospodarovanie zdrojov reprodukčného materiálu,
d)
genetická identita klonov, zmesí klonov a multiklonálnych variet.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa zaoberajú produkciou reprodukčného materiálu a jeho uvádzaním do obehu, správcovia zdrojov reprodukčného materiálu a správcovia lesných pozemkov sú pri kontrole podľa odseku 1 vykonávanej zamestnancami orgánov štátnej odbornej kontroly (§ 29), ak je to nevyhnutné i odborníkmi Európskej komisie, povinní
a)
byť prítomní pri kontrole, ak spĺňajú podmienky podľa § 25 ods. 1, alebo zabezpečiť prítomnosť držiteľa osvedčenia podľa § 25 ods. 1, ak vykonávajú činnosť podľa § 25 ods. 2 a 3, a v prípade správcu lesných pozemkov prítomnosť odborného lesného hospodára,
b)
poskytnúť všetky informácie na vykonanie kontroly reprodukčného materiálu a jeho použitia,
c)
umožniť vstup na svoje pozemky, do zariadení a technických prostriedkov slúžiacich na získavanie, spracovanie, skladovanie, pestovanie, prepravu a použitie reprodukčného materiálu,
d)
predložiť evidenciu reprodukčného materiálu,
e)
predložiť doklady súvisiace s činnosťou podľa odseku 1,
f)
umožniť bezodplatný odber primeraného množstva vzoriek.
§ 29
Orgány štátnej odbornej kontroly
(1)
Orgánmi štátnej odbornej kontroly reprodukčného materiálu a jeho zdrojov sú:
a)
ministerstvo,
b)
krajský lesný úrad,
c)
obvodný lesný úrad,
d)
výskumný ústav.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a usmerňuje výkon kontroly reprodukčného materiálu a jeho zdrojov,
b)
vydáva osvedčenia, vedie ich evidenciu a organizuje školenia pre držiteľov osvedčení,
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni výskumný ústav,
d)
zriaďuje odbornú komisiu pre reprodukčný materiál a jeho zdroje,
e)
rozhoduje o uznaní klonov a multiklonálnych variet,
f)
zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskeho spoločenstva a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
(3)
Krajský lesný úrad
a)
riadi a kontroluje činnosť obvodného lesného úradu na úseku reprodukčného materiálu a jeho zdrojov,
b)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodol v prvom stupni obvodný lesný úrad,
c)
vykonáva dozor podľa osobitného predpisu.17)
(4)
Obvodný lesný úrad
a)
rozhoduje o zriadení alebo zrušení zdroja reprodukčného materiálu,
b)
určuje ochrannú lehotu na ťažbu v uznaných zdrojoch,
c)
vedie evidenciu zdrojov reprodukčného materiálu vo svojej pôsobnosti,
d)
vykonáva dozor podľa osobitného predpisu,17)
e)
ukladá osobitné opatrenia podľa § 30 ods. 2 a pokuty podľa § 31.
(5)
Výskumný ústav
a)
schvaľuje zdroje reprodukčného materiálu a vykonáva kontrolu produkcie, evidencie, uvádzania do obehu a použitia reprodukčného materiálu,
b)
vyhotovuje záznam o výsledku kontroly a uložených opatreniach,
c)
predkladá obvodnému lesnému úradu návrhy na osobitné opatrenia podľa § 30 ods. 2,
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej odbornej kontroly členských štátov Európskej únie a z tretích štátov,
e)
používa výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých domácich a zahraničných fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré získali akreditáciu.18)
§ 30
Osobitné opatrenia
(1)
Výskumný ústav môže na základe vykonanej kontroly tomu, kto pri produkcii reprodukčného materiálu, jeho uvádzaní do obehu a použití poruší povinnosti podľa tohto zákona
a)
pozastaviť uvádzanie lesného reprodukčného materiálu do obehu až do odstránenia zistených nedostatkov bez odkladného účinku,
b)
zrušiť registráciu reprodukčného materiálu,
c)
zakázať zber semena, semennej suroviny, odber častí rastlín a vyzdvihovanie semenáčikov z prirodzeného zmladenia,
d)
nariadiť likvidáciu nezaregistrovaného reprodukčného materiálu.
(2)
Obvodný lesný úrad tomu, kto pri použití reprodukčného materiálu poruší povinnosti podľa tohto zákona, môže
a)
nariadiť likvidáciu založeného porastu alebo porastov,
b)
začať konanie pre nesplnenie zalesňovacej povinnosti z dôvodu použitia reprodukčného materiálu, ktorý nespĺňa podmienky podľa tohto zákona.
§ 31
Pokuty
(1)
Obvodný lesný úrad tomu, kto v priebehu produkcie, uvádzania do obehu a použitia reprodukčného materiálu poruší povinnosti podľa tohto zákona, uloží pokutu do 1 000 000 Sk, ak
a)
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonáva činnosť, pre ktorú je potrebné osvedčenie,
b)
nedodrží požiadavky ustanovené pre zdroje, zber, spracovanie, pestovanie, označovanie, balenie, prepravu a evidenciu reprodukčného materiálu,
c)
uvedie do obehu reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, alebo ho uvedie do obehu spôsobom, ktorý môže viesť k jeho zámene,
d)
na obnovu lesných porastov a zalesňovanie použije reprodukčný materiál, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,
e)
dovezie reprodukčný materiál bez súhlasu výskumného ústavu,
f)
marí vykonanie kontroly a nevykoná uložené nápravné opatrenia,
g)
neplní osobitné opatrenia uložené výskumným ústavom a obvodným lesným úradom podľa § 30.
(2)
Obvodný lesný úrad pri určení výšky pokuty prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán štátnej odbornej kontroly zistil porušenie povinností, najneskôr do piatich rokov, a ak ide o porušenie povinností správcami lesných pozemkov alebo správcami zdrojov reprodukčného materiálu, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Za opätovné porušenie povinností uvedených v odseku 1 do jedného roka odo dňa uloženia pokuty uloží obvodný lesný úrad pokutu až do 2 000 000 Sk.
(5)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Podrobnosti o zdrojoch reprodukčného materiálu, jeho získavaní, produkcii a používaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 upraví najmä
a)
postup fenotypovej klasifikácie lesných porastov, uznávania zdrojov, ich obhospodarovania, označovania v teréne a lesníckych mapách,
b)
postup vedenia národného registra a vydávanie národného zoznamu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
c)
postup pri skúšaní reprodukčného materiálu kategórie testovaný,
d)
získavanie reprodukčného materiálu zo zdrojov, vyhotovovanie listu o pôvode,
e)
hranice a mapy semenárskych oblastí a zásady horizontálneho a vertikálneho prenosu reprodukčného materiálu,
f)
postup pri ochrane genetických zdrojov lesných drevín,
g)
postup pri obhospodarovaní uznaných klonov, zmesí klonov a multiklonálnych variet,
h)
požiadavky na kvalitu a klasifikáciu reprodukčného materiálu,
i)
zlučovanie a delenie oddielov reprodukčného materiálu a vystavovanie sprievodného listu,
j)
používanie reprodukčného materiálu na obnovu lesných porastov a zalesňovanie a jeho evidenciu,
k)
podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, o odbornej skúške podľa § 25 ods. 1 písm. c) a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 33
Ochrana informácií
Orgány štátnej odbornej kontroly pri poskytovaní informácií o reprodukčnom materiáli nesmú poskytovať alebo inak zverejňovať také informácie, ktoré sú chránené podľa osobitného predpisu19) alebo ktoré producent, dodávateľ alebo užívateľ označí za predmet obchodného tajomstva.20)
§ 34
Náklady za odborné služby a trovy konania
(1)
Náklady za odborné služby na vydávanie potvrdení o pôvode oddielov reprodukčného materiálu, ktoré vznikli delením, na testovanie kvality reprodukčného materiálu a vydávanie certifikátov kvality osiva, skúšanie klonov, zmesí klonov, multiklonálnych variet a zdrojov pre kategóriu reprodukčného materiálu testovaný znáša fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa uvedené činnosti vykonali.
(2)
Trovy konania pri vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti, súhlasu na dovoz reprodukčného materiálu, osvedčenia na použitie reprodukčného materiálu z dovozu a iné odborné služby (§ 6 a 7) znáša fyzická osoba alebo právnická osoba, pre ktorú sa uvedené činnosti vykonali.
(3)
Úhradu nákladov za odborné služby podľa odseku 1 a trovy konania podľa odseku 2 určí výskumný ústav vo výške preukázateľných nákladov.
(4)
Náklady na dokazovanie pôvodu reprodukčného materiálu v prípade pochybností o hodnovernosti jeho evidencie znáša ten, komu bolo preukázané, že reprodukčný materiál získal, pestoval, uviedol do obehu alebo použil v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
§ 35
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.21)
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na vydávanie súhlasu na registráciu reprodukčného materiálu a na vydávanie potvrdenia o pôvode podľa § 14.
§ 36
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Konania o vydaní osvedčenia začaté pred 1. májom 2004 sa dokončia podľa tohto zákona.
(2)
Osvedčenia vydané fyzickým osobám a právnickým osobám pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú podmienky na ich vydanie podľa tohto zákona, zostávajú v platnosti do 31. decembra 2004.
(3)
Rajonizované a odporúčané klony, ktorých testovanie sa začalo pred 1. májom 2004, možno uznávať v kategórii reprodukčného materiálu testovaný do 31. decembra 2012.
(4)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
Čl. II - Zrušený od 1. 9. 2005.
Čl. III - Zrušený od 1. 1. 2007.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z. a zákona č. 518/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je krajský pozemkový úrad, je prednosta krajského pozemkového úradu.“.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 12 až 15.
2.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Podrobnosti o spôsobe oceňovania pozemkov na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 2 sa za slovo „obvodný“ vkladá slovo „lesný“ a za slovo „príslušnému“ vkladá slovo „obvodnému“.
Čl. VI
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a právnickej osoby okrem povinnej osoby (§ 4 ods. 1)“.
3.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „vo výške ustanovenej podľa osobitného predpisu18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 576/2003 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripájajú slová „podľa druhu pozemku v čase jeho prechodu na štát alebo inú právnickú osobu“.
5.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Náklady spojené s ocenením vecí a zabezpečením technických podkladov pre rozhodovaciu činnosť správneho orgánu uhrádza štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu. Správne poplatky spojené s navrátením vlastníctva alebo priznaním práva na náhradu sa nevyrubujú.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
ZOZNAM LESNÝCH DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK
Číselný kód Skratka Názov Latinský názov
01 SM Smrek obyčajný Picea abies
02 SP Smrek pichľavý Picea pungens
07 SO Smrek omorikový (omorika) Picea omorica
03 JD Jedla biela Abies alba
04 JO Jedla obrovská Abies grandis
05 BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
06 BC Borovica čierna Pinus nigra
08 BS Borovica Banksova Pinus banksiana
09 KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo
10 VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
11 DG Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
12 LB Borovica limbová Ptnus cembra
13 SC Smrekovec opadavý Larix decidua
14 SJ Smrekovec japonský Larix kaempferi syn. Larix
leptolepis
15 TX Tis obyčajný Taxus baccata
19 DL Dub letný Quercus robur
20 DZ Dub zimný Quercus petraea
21 DC Dub červený Quercus rubra
22 DP Dub plstnatý Quercus pubescens
25 CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
26 BK Buk lesný Fagus sylvatica
27 HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
28 JH Javor horský Acer pseudoplatanus
29 JM Javor mliečny Acer platanoides
30 JP Javor poľný Acer campestre
31 JT Javor tatársky Acer tataricum
32 JI Javor introdukovaný Acer introd. sp.
33 JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
16 JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia
35 JK Jaseň manový Fraxinus ornus
36 BZ Baza čierna Sambucus nigra
37 BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus
glabra
38 BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus
carpinifolia
39 VZ Brest väzový Ulmus laevis
17 BD Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
40 AG Agát biely Robinia pseudoacacia
41 BR Breza bradavičnatá Betula pendula syn. Betula
verrucosa
18 BV Breza plstnatá Betula pubescens
42 JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa
43 JX Jelša sivá Alnus tncana
44 JZ Jelša zelená Alnus viridis
23 VB Vŕba biela Salix alba
24 VF Vŕba krehká Salix fragilis
45 VK Vŕba krovitá Salix sp.
46 LM Lipa malolistá Tilia cordata
47 LV Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
48 OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula
49 TS Topoľ šľachtený Populus x hybr.
50 TC Topoľ čierny Populus nigra
34 TB Topoľ biely Populus alba, P. canescens
51 TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana
('I-214')
52 TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana
('Robusta')
53 CS Čerešňa vtáčia Prunus avium
54 MH Čerešňa mahalebková
(mahalebka)
Prunus mahaleb
55 JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
56 MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
57 BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
58 OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
59 OC Orech čierny Juglans nigra
60 OV Orech vlašský Juglans regia
61 GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
62 GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
63 TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Podus avium, syn. Podus
racemosa
64 DR Drieň obyčajný Cornus mas
65 HR Hruška obyčajná Pyrus pyraster
66 JN Jabloň planá (plánka) Malus sylvestris
67 HJ Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
68 HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
Iné druhy lesných drevín
Názov Latinský názov
Borovica bielokôra Pinus leucodermis
Borovica turecká Pinus brutia
Borovica halepská Pinus halepensis
Borovica kanárska Ptnus canarensis
Borovica píniová Pinus pinea
Borovica prímorská Ptnus pinaster
Borovica stočená Ptnus contorta
Borovica lúčovltá Pinus radiata
Céder atlantický Cedrus atlantica
Céder libanonský Cedrus libani
Dub cezmĺnovltý Quercus ilex
Dub korkový Quercus suber
Jedla grécka Abies cephalonica
Jedla španielska Abies pinsapo
Smrek sltkanský Picea sitchensis
Smrekovec krížený Larix x eurolepis
Smrekovec sibírsky Larix sibirica
Príloha č. 2 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIÍ IDENTIFIKOVANÝ A SELEKTOVANÝ
1. Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný
Požiadavky na zdroje určené na získavanie reprodukčného materiálu kategórie identifikovaný sú:
a) zdroj sa nachádza v jednej oblasti proveniencie,
b) je známa oblasť proveniencie, poloha, nadmorská výška alebo výškové pásmo miesta (miest), na ktorom (ktorých) bol reprodukčný materiál získaný,
c) uvedie sa, či je zdroj reprodukčného materiálu autochtónny, miestneho pôvodu, neautochtónny, nepôvodný alebo neznámeho pôvodu. Pri neautochtónnom a nepôvodnom zdroji sa uvedie miesto pôvodu, ak je známe.
2. Požiadavky na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu kategórie selektovaný
2.1 Porast sa posudzuje vzhľadom na účel, na ktorý má byť reprodukčný materiál určený, pričom kritériá podľa bodov 2.2 až 2.12 musia byť splnené spôsobom zodpovedajúcim tomuto účelu.
2.2 Pôvod
Podľa dostupných dokumentov alebo iných zdrojov sa stanoví, či je pôvod autochtónny, miestny, neautochtónny alebo neznámy. Pri neautochtónnnych alebo nepôvodných zdrojoch sa uvedie miesto pôvodu.
2.3 Izolácia
Porasty sa musia nachádzať v dostatočnej vzdialenosti od fenotypovo nevhodných porastov toho istého druhu alebo od porastov príbuzných druhov alebo odrôd, s ktorými sa môže daný druh krížiť. Izolácia je zvlášť dôležitá vtedy, keď sa v okolí autochtónnych porastov vyskytujú porasty neautochtónne, nepôvodné alebo neznámeho pôvodu.
2.4 Skutočná veľkosť zdroja
Porast musí tvoriť jedna skupina alebo viacero skupín vhodne rozmiestených stromov, ktorých počet zaručuje dostatočné vzájomné opelenie. Kvôli zamedzeniu nežiaducich efektov príbuzenského opelenia musia kandidátske porasty vykazovať dostatočne vysoký počet a rozmiestenie jednotlivých stromov na svojej ploche.
2.5 Vek a vývojový stupeň
Porasty sa musia skladať zo stromov, ktorých vek a vývojový stupeň umožňujú použitie výberových kritérií.
2.6 Homogenita
Porasty musia vykazovať normálny stupeň individuálnej variability morfologických znakov. Nevhodné stromy by mali byť v prípade potreby odstránené.
2.7 Prispôsobenosť
Musí byť jasné, že porast je prispôsobený ekologickým podmienkam prevládajúcim v semenárskej oblasti.
2.8 Zdravotný stav a odolnostný potenciál
Stromy v porastoch nesmú byť napadnuté škodlivými činiteľmi a musia byť odolné proti nepriaznivým stanovištným a klimatickým podmienkam v mieste pôvodu s výnimkou škôd spôsobených znečistením životného prostredia.
2.9 Objemový prírastok
Na uznanie vybraných porastov musí byť objemový prírastok drevnej hmoty vyšší, než je priemerná hodnota platná pre porovnateľné ekologické a hospodárske podmienky.
2.10 Kvalita dreva
Môže byť v špecifických prípadoch podstatným kritériom výberu.
2.11 Tvar a habitus
Stromy v kandidátskych porastoch musia vykazovať zvlášť priaznivé morfologické znaky, najmä priamosť a kruhový prierez kmeňa, vhodný typ vetvenia, jemnosť vetvenia a dobrú schopnosť prirodzeného čistenia kmeňa. Okrem toho musí byť obmedzený podiel dvojakov a stromov s točitým rastom.
2.12 Iné znaky
Stromy v kandidátskych porastoch môžu vykazovať aj iné znaky dôležité v konkrétnych podmienkach prostredia alebo na konkrétne praktické účely.
Príloha č. 3 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE KVALIFIKOVANÝ
1. Semenné sady
Požiadavky na uznanie semenných sadov na produkciu reprodukčného materiálu kategórie kvalifikovaný sú:
Druh a účel sadu, polohový plán, komponenty sadu, izoláciu semenného sadu a tiež akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.
Komponenty sadu, ktorými sú klony alebo potomstvá, sa musia vybrať na základe ich výnimočných znakov. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Príslušné klony alebo potomstvá sa vysádzajú podľa plánu schváleného úradným miestom, a to podľa usporiadania umožňujúceho identifikáciu každého komponenta.
Výchovné zásahy v semenných sadoch musia byť predpísané spoločne s výberovými kritériami, ktoré pri nich budú použité, a musí ich schváliť výskumný ústav.
Semenné sady sa musia obhospodarovať a reprodukčný materiál sa v nich musí zbierať tak, aby sa dosiahol cieľ semenného sadu a zamedzilo sa nežiaduce zúženie genetickej diverzity.
2. Rodičovské – výberové stromy
Požiadavky na uznanie rodičovských – výberových stromov sú:
Rodičia sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov alebo na základe kombinačnej schopnosti. Osobitne sa pritom zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Cieľ, plán kríženia a metódu opelenia, komponenty, izoláciu, miesto a akúkoľvek zmenu týchto parametrov musí schváliť výskumný ústav.
Identitu, počet a podiel rodičov v zmesi musí schváliť výskumný ústav.
3. Klony
Požiadavky na uznanie klonov sú:
Klony musia byť identifikovateľné na základe rozlišovacích znakov schválených výskumným ústavom.
Pestovná hodnota jednotlivých klonov sa stanoví podľa skúseností alebo na základe výsledkov dostatočne dlhodobých pokusov.
Východiskové jedince (ortety) určené na produkciu klonov sa vyberajú na základe ich výnimočných znakov, pričom sa osobitne zohľadnia kritériá podľa prílohy č. 2.
Uznanie klonov sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov (ramet).
4. Zmesi klonov a multiklonálne variety
Požiadavky na uznanie klonov a multiklonálnych variet sú:
Zmesi klonov musia spĺňať požiadavky stanovené v bode 3.
Identitu, počet a podiely klonov obsiahnutých v zmesi, výberovú metódu a východiskové klony musí schváliť výskumný ústav. Každá zmes klonov musí vykazovať dostatočnú genetickú rôznorodosť porovnateľnú s porastmi pochádzajúcimi z prirodzenej obnovy.
Uznanie zmesí klonov a multiklonálnych variet sa obmedzí maximálnym počtom rokov alebo maximálnym počtom vegetatívnych potomkov.
Príloha č. 4 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNANIE ZDROJOV REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU KATEGÓRIE TESTOVANÝ
1. Všeobecné požiadavky
Zdroj reprodukčného materiálu musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 2 alebo prílohy č. 3.
Testy na uznanie zdrojov reprodukčného materiálu pripravuje a vyhodnocuje výskumný ústav medzinárodne uznávaným postupom. Pri porovnávacích testoch je testovaný reprodukčný materiál porovnávaný s jedným štandardom alebo viacerými štandardmi schválenými ministerstvom, ktorými sú generatívne potomstvá uznaných porastov alebo výberových stromov, ramety uznaných klonov alebo multiklonálna varieta.
2. Testované znaky
Testy musia byť koncipované tak, aby slúžili na vyhodnotenie presne definovaných znakov.
Zvláštnu pozornosť treba venovať kritériám, ako je prispôsobenosť, rastová schopnosť, odolnosť proti škodlivým činiteľom. Hodnotia sa tiež osobitné znaky významné vo vzťahu k ekologickým podmienkam panujúcim na mieste testu.
3. Dokumentácia
O mieste založenia testov sa musia viesť záznamy, ktoré opisujú stanovištné a klimatické podmienky, predchádzajúce užívanie, spôsob založenia porastu a jeho obhospodarovanie, škody spôsobené abiotickými/biotickými činiteľmi. Tieto záznamy sa poskytujú výskumnému ústavu. Vek materiálu a výsledky v čase uzavretia testu musí zaznamenať výskumný ústav.
4. Spôsob vykonania testov
Každá vzorka reprodukčného materiálu musí byť, ak to dovoľuje druh sadbového materiálu, vysiata, vysadená a vypestovaná rovnakým spôsobom.
Každý pokus sa musí založiť podľa uznaného štatistického princípu použitím dostatočného počtu stromov tak, aby bolo možné posúdiť individuálne znaky každého z testovaných komponentov.
5. Vyhodnotenie a platnosť výsledkov
Výsledky pokusov sa vyhodnotia použitím medzinárodne uznaného štatistického postupu; výsledky testovania sa vyhodnotia samostatne pre každý z testovaných znakov.
Opis použitej pokusnej metódy a vyhodnotenie výsledkov testov budú verejne prístupné.1)
Výskumný ústav určí oblasti pravdepodobnej prispôsobenosti testovaného materiálu a prípadne tiež prispôsobivosti znakov, ktoré znižujú jeho pestovnú hodnotu.
Zdroj nemožno uznať na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ak pokusy preukážu, že sa na testovanom reprodukčnom materiáli neprejavujú
a) znaky zdroja reprodukčného materiálu alebo
b) odolnostný potenciál proti pôsobeniu hospodársky významných škodlivých činiteľov, aký má zdroj reprodukčného materiálu.
6. Požiadavky na genetické testy
Genetickému testu môžu byť podrobené komponenty nasledujúcich zdrojov reprodukčného materiálu: semenné sady, rodičia potomstiev, klony, zmesi klonov a multiklonálne variety.
Na uznanie zdroja reprodukčného materiálu sa vyžaduje táto dokumentácia:
a) identita a pôvod hodnotených komponentov,
b) plán kríženia na produkciu reprodukčného materiálu podrobeného testovaniu.
Pri testovaní sa musia splniť tieto požiadavky:
a) genetickú hodnotu každého komponenta je potrebné vyhodnotiť na dvoch alebo viacerých testovacích plochách, z ktorých aspoň jedna sa vyznačuje ekologickými podmienkami charakteristickými pre predpokladanú oblasť použitia reprodukčného materiálu,
b) nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa zisťuje na základe genetickej hodnoty a v prípade potomstiev z kontrolovaného opelenia aj špeciálneho plánu kríženia,
c) hodnotiace testy a genetické hodnotenie schvaľuje výskumný ústav.
Vyhodnotenie
Nadradenosť testovaného reprodukčného materiálu sa hodnotí vo vzťahu k štandardu pre jeden znak alebo pre skupinu znakov.
Pre každý z významných znakov sa musí stanoviť, či je jeho hodnotená genetická hodnota nižšia než genetická hodnota štandardu.
7. Požiadavky na porovnávacie testy reprodukčného materiálu
Každá vzorka reprodukčného materiálu pre porovnávacie testy musí byť reprezentatívna pre uznaný zdroj reprodukčného materiálu, z ktorého pochádza. V semenných rokoch je prípustné dodatočné umelé opelenie.
Štandardy
Ako štandard slúži reprodukčný materiál z uznaného zdroja vybraného podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2 alebo zo zdroja uznaného na produkciu reprodukčného materiálu kategórie testovaný, ktorý sa v ekologických podmienkach, pre ktoré bol schválený, ukázal ako hospodársky cenný. Štandardy pre porovnávacie skúšky sa vyberajú pre semenárske oblasti a výškové zóny, v ktorých sa testy realizujú.
V porovnávacom teste umelých krížencov musia byť, ak je to možné, ako štandardy zastúpení obaja rodičia.
Súčasne sa používa niekoľko štandardov. V odôvodnených prípadoch sa pripúšťa namiesto štandardov použiť najvhodnejší reprodukčný materiál zastúpený v teste alebo strednú hodnotu komponentov zastúpených v teste.
Vo všetkých testoch tej istej série, založených v čo najširšom spektre stanovištných podmienok, sa musia použiť tie isté štandardy.
Vyhodnotenie
Pre testovaný reprodukčný materiál sa musí preukázať jeho štatisticky významná nadradenosť v porovnaní so štandardom v aspoň jednom významnom znaku.
Je nutné jednoznačne uviesť, či existujú významné hospodárske alebo ekologické znaky, v ktorých sa dosiahol značne horší výsledok v porovnaní so štandardom; takýto nepriaznivý prejav musí byť vyvážený priaznivými znakmi.
Predbežné uznanie
Na predbežné uznanie môžu poslúžiť skoré testy potomstiev. Kvalitu zdroja preukázanú skorými testmi je nutné znova overiť najneskôr o desať rokov.
Skoré testy
Pre predbežné alebo definitívne uznanie môže výskumný ústav uznať pokusy v lesných škôlkach, skleníkoch a laboratóriách, ak štatisticky hodnoverne preukážu, že medzi posudzovaným znakom a znakmi, ktoré by boli obvyklým spôsobom testované v lesníckych terénnych testoch, existuje tesný vzťah.
Príloha č. 6 k zákonu č. 217/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 28; Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2000).
1)
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
3)
§ 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z.
4)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. n) a o) zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
6)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
7)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
8)
§ 25 zákona č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
9)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.
12)
§ 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 151/2002 Z. z.
17)
§ 30 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.
18)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).