290/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2012

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje
a)
opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok1) do zoznamu povolených účinných látok,
b)
účinné látky nezaradené do zoznamu povolených účinných látok.
§ 2
(1)
Účinné látky uvedené v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise2) sú účinné látky nezaradené do zoznamu povolených účinných látok.
(2)
Prípravky na ochranu rastlín3) s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise2) nesmú byť registrované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a nesmie im byť predĺžená doba platnosti registrácie.
§ 3
Výnimky z používania prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise,2) udelené v súlade s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, zverejňuje vo svojom vestníku Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
§ 4
(1)
Rozhodnutia vydané do 1. mája 2004 o registrácii prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 1 alebo v osobitnom predpise2) strácajú platnosť dňom 1. mája 2004.
(2)
Prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe č. 1 časti A sa od 1. mája 2004 nesmú používať na území Slovenskej republiky a musia byť vrátené držiteľovi registrácie, dovozcovi alebo nimi poverenej osobe4) do 31. októbra 2004; ich zneškodnenie zabezpečia uvedené osoby4) do 1. mája 2005.
§ 5
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 290/2004 Z. z.
ZOZNAM ZAKÁZANÝCH ÚČINNÝCH LÁTOK
Časť A
P. č. Anglický názov Slovenský názov
1. cyhalothrin cyhalothrin
2. azinphos-ethyl, ferbam azinphos-etyl, ferbam
3. propham propham
4. dinoterb dinoterb
5. fenvalerate fenvalerate
6. DNOC DNOC
7. pyrazophos pyrazophos
8. monolinuron monolinuron
9. chlozolinate chlozolinate
10. tecnazen tecnazen
11. lindane lindane
12. quintozene quintozene
13. permethrin permethrin
14. zineb zineb
15. parathion parathion
16. chlorphenapyr chlorphenapyr
17. fentin acetate fentin acetát
18. fentin hydroxide fentin hydroxid
19. azafenidin azafenidin
20. parathion - methyl parathion - metyl
21. aldicarb aldicarb
22. acephate acephate
23. fenthion fenthion
24. amitraz amitraz
Časť B
P. č. Anglický názov Slovenský názov
1. Benomyl benomyl
2. Methidathion methidathion
3. Cinosulfuron cinosulfuron
4. Clofencet clofencet
5. Chlorflurenol chlorflurenol
6. Flamprop-M flamprop-M
7. Flurenol flurenol
8. Hexaflumuron hexaflumuron
9. Imazethapyr imazeyhapyr
10. Nuarimol nuarimol
11. Primisulfuron primisulfuron
12. Pretilachlor pretilachlor
13. Quinclorac quinclorac
14. Streptomycine streptomycín
15. Tridemorph tridemorph
16. Triadimefon triadimefon
17. (4E-7Z)-4,7-Tridecadlen-l-vl-acetate (4E-7Z)-4,7-tridekadién- 1-yl-acetát
18. (4Z-9Z)-7,9-Dodecadien- 1-ol (4Z-9Z)-7,9-dodekadién- 1-ol
19. (E)-10-Dodecenyl acetate (E)-10-dodecenyl acetát
20. (Z) -3-Methyl-6-isopropenyl-3,4-decadien-1 -yl acetate (Z) -3-metyl-6-izopropenyl-3,4-dekadién-1 -yl acetát
21. (Z)-3-Methyl-6-isopropenyl-9-decen- 1-yl acetate (Z) -3-metyl-6-izopropenyl-9-decén-1 -yl acetát
22. (Z)-5-Dodecen-1-yl acetate (Z)-5-dodecén-1-yl acetát
23. (Z)-7-Tetradecanole (Z)-7-tetradekanol
24. (Z)-9-Tricosene (Z)-9-tricosene
25. (Z,Z)Octadienyl acetate (Z, Z) oktadienyl acetát
26. 2-Propanol 2-propanol
27. 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal 3,7-dimetyl-2,6-oktadienal
28. 4-chloro-3-methylphenol 4-chlór-3-metylfenol
29. 7,8-Epoxi-2-methyl-octadecane 7,8-epoxi-2-metyl-oktadekán
30. 7-Methyl-3-methylene-7-octene-1 -yl-propionate 7-metyl-3-metylén-7-oktén-1-yl-propionát
31. Acridinic bases zásady akridínu
32. Alkylditnethybenzyl ammonium chloride alkyldimetybenzyl amónium chlorid
33. Alkyldimethylethylbenzyl ammonium chloride alkyldimetyletylbenzyl amónium chlorid
34. Ammonium hydroxide hydroxid amónny
35. Ammonium sulphate síran amónny
36. Barium nitrate dusičnan bárnatý
37. Biphenyl bifenyl
38. Boric acid kyselina boritá
39. Bromethalin bromethalin
40. Calciferol kalciferol
41. Calcium cyanide kyanid vápenatý
42. Calcium oxide oxid vápenatý
43. Calcium phosphate fosforečnan vápenatý
44. Chlorhydrate of poly (imino imido biguanidine) chlórhydrát poly (imino imido biguanidínu)
45. Chlorophylline chlorophylline
46. Cholecalciferol cholekalciferol
47. Choline chloride cholín chlorid
48. Corn steep liquor obilninové výluhy
49. Coumachlor coumachlor
50. Coumafuryl coumafuryl
51. Coumatetralyl coumatetralyl
52. Crimidine krimidín
53. Difethialone difethialone
54. Dioctyldimethyl ammonium chloride dioktyldimetyl amónium chlorid
55. Diphacinone diphacinone
56. Ethanethiol etántiol
57. Ethylhexanoate etylester kyseliny kaprónovej
58. Flocumafen flocumafen
59. Fluoroacetamide fluóracetamid
60. Hydrogen cyanide kyanovodík
61. Isoval isoval
62. Lactic acid kyselina mliečna
63. Lauryldimethylbenzylammonium bromide lauryldimetylbenzylamónium bromid
64. Lauryldimethylbenzylammonium chloride lauryldimetylbenzylamónium chlorid
65. Lime phosphate zmes oxidu vápenatého a kyseliny fosforečnej
66. Methyl-trans-6-nonenoate metylester kyseliny-trans-6-nonénovej
67. Naphtalene naftalén
68. Nitrogen dusík
69. Octyldecyldimethyl ammonium chloride oktyldecyldimetyl amónium chlorid
70. Onion extract cibuľový extrakt
71. Papaine papaín
72. p-Cresyl acetate p-krezyl acetát
73. p-Dichlorobenzene p-dichlórbenzén
74. Pherodim pherodim
75. Phosphoric acid kyselina fosforečná
76. Plant oils/Coconut oil rastlinné oleje / kokosový olej
77. Plant oils/Maize oil rastlinné oleje/kukuričný olej
78. Plant oils/Peanut oil rastlinné oleje/olej podzemnice olejnej
79. Potassium sorbate sorbát draselný
80. Pronumone pronumone
81. Propionic acid kyselina propiónová
82. Pyranocumarin pvranocumarin
83. Quaternary ammonium compounds kvartérne amóniové zlúčeniny
84. Scilliroside scilliroside
85. Sebacic acid kyselina sebakónová
86. Serricornin serricornin
87. Sodium carbonate uhličitan sodný
88. Sodium chloride chlorid sodný
89. Sodium cyanide kyanid sodný
90. Sodium dimethylarsinate sodná soľ kyseliny dimetylarzínovej (kakodylovej)
91. Sodium hvdroxide hydroxid sodný
92. Sodium o-benzyl-p-chlorphenoxide o-benzyl p-chlór fenolát sodný
93. Sodium propionate sodná soľ kyseliny propiónovei
94. Sodium p-t-amylphenoxide p-terc-amyl fenolát sodný
95. Sodium tetraborate tetraboritan disodný
96. Sovbean extract výťažok zo sójového oleja
97. Sovbean oil, epoxylated epoxidovaný sójový olej
98. Strychnine strychnín
99. Tar oils dechtové oleje
100. Thallium sulphate síran thálny
101. Thiourea tiomočovina
102. trans-6-Nonen- 1- ol trans-6-nonén- 1-ol
103. Trimedlure trimedlure
Micro-organisms Mikroorganizmy
104. Aschersonia aleyrodis aschersonia aleyrodis
105. Agrotis segetum granulosis virus agrotis segetum granulosis vírus
106. Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus mamestra brassica nuclear polyhedrosis vírus
107. Tomato mosaic virus tomato mosaic vírus
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 290/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Rozhodnutie Komisie 94/643/EHS z 12. septembra 1994 týkajúce sa zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku cyhalothrin
2. Rozhodnutie Komisie 95/276/ EHS z 13. júla 1995 týkajúce sa zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúce účinnú látku ferbam a azinphos-ethyl
3. Rozhodnutie Komisie 96/586/ES z 9. apríla 1996 týkajúce sa zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku propham
4. Rozhodnutie Komisie 98/269/ES zo 7. apríla 1998 týkajúce sa zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku dinoterb
5. Rozhodnutie Komisie 98/270/ES zo 7. apríla 1998 týkajúce sa zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinnú látku fenvalerate
6. Rozhodnutie Komisie 1999/164/ES zo 17. februára 1999, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky DNOC do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
7. Rozhodnutie Komisie 2000/233/ES z 9. marca 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky pyrazophos do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
8. Rozhodnutie Komisie 2000/234/ES z 9. marca 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky monolinuron do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
9. Rozhodnutie Komisie 2000/626/ES z 13. októbra 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky chlozolinate do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
10. Rozhodnutie Komisie 2000/725/ES z 20. novembra 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky tecnazene do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
11. Rozhodnutie Komisie 2000/801/ES z 20. decembra 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky lindane do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
12. Rozhodnutie Komisie 2000/816/ES z 27. decembra 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky quintozene do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
13. Rozhodnutie Komisie 2000/817/ES z 27. decembra 2000, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky permethrin do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
14. Rozhodnutie Komisie 2001/245/ES z 22. marca 2001, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky zineb do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
15. Rozhodnutie Komisie 2001/520/ES z 9. júla 2001, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky parathion do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
16. Rozhodnutie Komisie 2001/697/ES z 5. septembra 2001, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky chlorfenapyr do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
17. Rozhodnutie Komisie 2002/478/ES z 20. júna 2002, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky fentin acetate do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
18. Rozhodnutie Komisie 2002/479/ES z 20. júna 2002, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky fentin hydroxide do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
19. Rozhodnutie Komisie 2002/928/ES z 26. novembra 2002, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky benomyl do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
20. Rozhodnutie Komisie 2002/949/ES zo 4. decembra 2002, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky azafenidin do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
21. Rozhodnutie Komisie 2003/166/ES z 10. marca 2003, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky parathion-methyl do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
22. Rozhodnutie Komisie 2003/199/ES z 18. marca 2003, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky aldicarb do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
23. Rozhodnutie Komisie 2003/219/ES z 25. marca 2003, ktoré sa týka nezaradenia účinnej látky acephate do prílohy č. I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú túto účinnú látku
24. Rozhodnutie Komisie 2004/129/ES z 30. januára 2004 týkajúce sa nezaradenia určitých účinných látok do prílohy č. I smernice Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky
25. Rozhodnutie Komisie 2004/140/ES z 11. februára 2004, ktoré sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy č. I smernice Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky
26. Rozhodnutie Komisie 2004/141/ES z 12. februára 2004, ktoré sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy č. I smernice Rady 91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky
Rozhodnutia Komisie sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 2 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
2)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktoré predlžuje časovú lehotu uvedenú v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS, a o nezaradení niektorých účinných látok do prílohy č. I uvedenej smernice a zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré tieto látky obsahujú (Ú.v. ES L 319, 23. 11. 2002).
3)
§ 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
4)
§ 13 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.