306/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2004

306
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. septembra 2004 stane Litovská republika.
Súčasne oznamuje, že Austrálsky zväz oznámil svoje orgány podľa čl. 29 a 40 dohovoru a Lotyšská republika zmenila určenie svojho orgánu podľa článku 20 dohovoru.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Austrálsky zväz
b)
Podľa článku 29 dohovoru Austrálsky zväz určil orgány uvedené ďalej na vykonávanie úloh ústredných orgánov podľa dohovoru. Pretože určil viaceré ústredné orgány, súčasne určil ústredný orgán pre Commonwealth ako orgán, ktorému možno zasielať písomnosti určené na zaslanie príslušnému ústrednému orgánu v Austrálskom zväze.
Ústredný orgán pre Commonwealth:
International Family Law Section
Family Law and Legal Assistance Division
Commonwealth Attorney-General´s Department
Robert Garran Offices
National Circuit, Barton
CANBERRA ACT 2600
Australia
Tel.: +61 (2) 6250 6666
Fax: +61 (2) 6250 5900
Ústredný orgán pre Západnú Austráliu:
Ms Jane Brazier
Director-General
Department for Community Development
189 Royal Street
EAST PERTH, WA 6004
Tel.: +61 (8) 9222 2555
Fax: +61 (8) 9222 2776
Ústredný orgán pre Queensland:
Mr Frank Peach
Director-General
Department of Families
Level 7, 111 George St
BRISBANE, QLD 4001
Tel.: +61 (7) 3235 9867
Fax: +61 (7) 3235 9851
E-mail: mailbox@families.qld.gov.au
Ústredný orgán pre Tasmániu:
Mr Bill Smith
Statewide Manager Child and Family Services
Department of Health and Human Services
34 Davey St
HOBAWRT, TAS 7001
Tel.: +61 (3) 6336 2235
Fax: +61 (3) 6334 3057
E-mail: bill.smith@dhhs.tas.gov.au
Ústredný orgán pre Severné územie:
Hon. Jane Aagaard MLA
Minister for Health and Community Services
P.O. Box 40596
CASUARINA, NT 0811
Tel.: +61 (8) 8999 2400
Fax: +61 (8) 8999 2700
Podľa článku 40 dohovoru Austrálsky zväz určil tieto súdy ako orgány príslušné na vydávanie osvedčení uvedených v tomto článku:
The Family Court of Australia,
The Federal Magistrates Court,
The Family Court of Western Australia,
The Supreme Court of New South Wales,
The Supreme Court of Victoria,
The Supreme Court of Queensland,
The Supreme Court of Western Australia,
The Supreme Court of South Australia,
The Supreme Court of the Northern Territory and
The Supreme Court of the Australian Capital Territory.
Tasmánia určila svoj ústredný orgán ako orgán príslušný na vydávanie osvedčení podľa článku 40.
Podľa článku 44 dohovoru Austrálsky zväz určil uvedené ústredné orgány ako orgány, ktorým sa majú zasielať žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru.
Litovská republika
a)
Dohovor pre Litovskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2004.
b)
Listina o prístupe Litovskej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a túto výhradu:
„Litovská republika určuje Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republiky ako ústredný orgán na vykonávanie úloh určených dohovorom.
Žiadosti podľa čl. 34 ods. 1 sa majú zasielať litovským orgánom prostredníctvom ústredného orgánu.
Osvedčenie podľa článku 40 ods. 1 vydáva obvodný súd Litovskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu dieťaťa.
Každá písomnosť zasielaná do Litovskej republiky musí byť preložená do litovčiny, alebo ak to nie je možné, do anglického jazyka.
Litovská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území.“.
Lotyšská republika
b)
Lotyšská republika ako ústredný orgán podľa článku 29 určila:
Secretariat of Minister for Special Assignements for Children and Family Affairs (Sekretariát ministra pre osobitné úlohy vo vzťahu k deťom a rodine)
Basteja blvd. 14
Riga, LV-1050
Latvia
Tel.: +371 735 6497
Fax: +371 735 6464
E-mail: pasts@bm.gov.lv