308/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2004 do 30.09.2007

308
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Elektrické zariadenie je výrobok určený na použitie v rozsahu menovitých napätí od 50 V do 1 000 V striedavého prúdu a v rozsahu menovitých napätí od 75 V do 1 500 V jednosmerného prúdu. Elektrické zariadenie patrí do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona.
(2)
Všeobecné zásady bezpečnosti pre elektrické zariadenie na použitie v ustanovenom rozsahu napätí sú uvedené v prílohe č. 1 bode 1.
(3)
Elektrickým zariadením podľa odseku 1 nie sú elektrické zariadenia uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak je z hľadiska bezpečnosti výrobkov skonštruované a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou platnou v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý je navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat alebo majetku.
§ 3
Ak elektrické zariadenie spĺňa požiadavky podľa § 2 a súčasne spĺňa podmienky § 5 až 8, nesmie sa brániť jeho slobodnému pohybu z dôvodov bezpečnosti.
§ 4
V súvislosti s elektrickým zariadením nesmú dodávatelia elektrickej energie do rozvodnej siete alebo užívateľom elektrických zariadení ukladať prísnejšie bezpečnostné požiadavky, ako sú požiadavky uvedené v § 2.
§ 5
(1)
Elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky uvedené v harmonizovaných normách, považujú orgány dohľadu za zariadenie spĺňajúce ustanovenie § 2.
(2)
Harmonizované sú slovenské technické normy, ktoré sú vypracované na základe spoločnej dohody medzi inštitúciami určenými na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie technických noriem a publikované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Normy sa novelizujú na základe technického pokroku a vývoja správnej technickej praxe v bezpečnostných otázkach.
§ 6
(1)
Ak harmonizované normy podľa § 5 nie sú ešte vypracované a uverejnené, považujú orgány dohľadu na účely uvedenia elektrického zariadenia na trh alebo do prevádzky podľa § 2 a 3 to elektrické zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné opatrenia, ktorých splnenie považuje za bezpečné Medzinárodná komisia pre pravidlá schvaľovania elektrického zariadenia alebo Medzinárodná elektrotechnická komisia, ak boli splnené podmienky ich oznámenia podľa odseku 2.
(2)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) informuje o námietkach Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) do troch mesiacov od oznámenia bezpečnostných opatrení podľa odseku 1 s uvedením dôvodov, pre ktoré nemožno takéto bezpečnostné opatrenia uznať.
§ 7
Ak harmonizované normy podľa § 5 alebo bezpečnostné opatrenia podľa § 6 ešte nie sú vypracované a uverejnené, považuje sa elektrické zariadenie za spĺňajúce ustanovenie § 2 na účely jeho uvedenia na trh alebo do prevádzky, ak je vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami noriem platných v členskom štáte výroby a ak tento členský štát zabezpečí bezpečnostnú úroveň zodpovedajúcu tej, ktorú ostatné členské štáty vyžadujú na svojom území.
§ 8
(1)
Pred uvedením na trh musí mať elektrické zariadenie označenie CE podľa § 10 a podľa prílohy č. 3, ktoré potvrdzuje jeho zhodu s ustanoveniami tohto nariadenia, ako aj dodržanie postupov posudzovania zhody opísaných v prílohe č. 4.
(2)
Výrobca alebo dovozca môže predložiť protokol o zhode elektrického zariadenia podľa § 2 vypracovaný notifikovanou osobou.
(3)
Ak elektrické zariadenie podlieha aj inému všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý ustanovuje umiestnenie označenia CE, musí označenie vyjadrovať predpoklad, že elektrické zariadenie je v súlade aj s týmito ustanoveniami iného všeobecne záväzného právneho predpisu.
(4)
Ak však v prechodnom období má výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, musí v ES vyhlásení o zhode uviesť iba ten všeobecne záväzný právny predpis, ktorý uplatnil. V takomto prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách k elektrickému zariadeniu požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom musí uviesť podrobný súpis použitých všeobecne záväzných právnych predpisov tak, ako boli publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 9
Ak sa z bezpečnostných dôvodov zakáže uviesť na trh elektrické zariadenie alebo sa bráni jeho voľnému pohybu, úrad o tom bezodkladne informuje ostatné členské štáty a komisiu a uvedie najmä, či dôvod nezhody
a)
s § 2 je v nedostatkoch v harmonizovaných normách uvedených v § 5, v bezpečnostných opatreniach uvedených v § 6 alebo v normách uvedených v § 7,
b)
je v chybnej aplikácii takých noriem alebo v ich oznámení, alebo v nesplnení podmienok správnej technickej praxe, ako sú uvedené v § 2.
§ 10
(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec so sídlom v členskom štáte (ďalej len „splnomocnenec“) musí umiestniť označenie CE podľa prílohy č. 3 na elektrické zariadenie, na obal, na návod, na obsluhu alebo záručný list tak, aby bolo viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.
(2)
Umiestnenie klamlivého označenia na elektrické zariadenie, pokiaľ ide o význam a formu označenia CE, sa zakazuje. Elektrické zariadenie, obal, návod na obsluhu alebo záručný list sa však môže označiť akýmkoľvek iným označením za predpokladu, že sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.
(3)
Bez toho, aby bol dotknutý § 9,
a)
ak orgán dohľadu zistí, že označenie CE sa použilo neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec je povinný zabezpečiť, aby elektrické zariadenie zodpovedalo ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE, a napraviť ich porušenie,
b)
ak neoprávnené použitie označenia CE pokračuje, orgán dohľadu musí prijať všetky zodpovedajúce opatrenia, aby obmedzil alebo zabránil umiestneniu takýchto elektrických zariadení na trh alebo aby zabezpečil ich stiahnutie z trhu podľa § 9.
§ 11
(1)
Úrad oznámi ostatným členským štátom a komisii
a)
inštitúcie uvedené v § 5,
b)
notifikované osoby, ktoré môžu vypracovať protokol podľa § 8 alebo poskytnúť dôvody nezhody podľa § 9,
c)
spôsob publikovania uvedený v § 5 ods. 2.
(2)
Úrad oznámi ostatným členským štátom a komisii všetky zmeny údajov uvedených v odseku 1.
§ 12
(1)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické zariadenia určené na vývoz do tretích krajín.
(2)
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 13
Týmto nariadením sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 149/2002 Z. z. a nariadenia vlády č. 303/2002 Z. z.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2004.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 308/2004 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH A ZÁSADÁCH BEZPEČNOSTI PRE ELEKTRICKÉ ZARIADENIE URČENÉ NA POUŽITIE V USTANOVENOM ROZSAHU NAPÄTIA
1. Všeobecné podmienky
a) Technické požiadavky a údaje, ktoré treba poznať a splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý sa vyrobilo, sa vyznačia na tomto zariadení, a ak to nie je možné, v sprievodnej dokumentácii.
b) Na elektrickom zariadení, alebo ak to nie je možné, na obale sa zreteľne vytlačí obchodné meno výrobcu, názov jeho obchodnej spoločnosti alebo ochrannej známky.
c) Elektrické zariadenie a jeho súčasti sa vyrábajú takým spôsobom, aby sa zaistila jeho bezpečná a správna montáž a pripojenie.
d) Elektrické zariadenie sa navrhuje a vyrába tak, aby sa za predpokladu, že sa používa na účely, na ktoré bolo vyrobené, a je primerane udržiavané, zabezpečila ochrana pred nebezpečenstvom uvedeným v bodoch 2 a 3.
2. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže spôsobiť elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také opatrenia technickej povahy, aby sa zabezpečilo, že
a) ľudia a domáce zvieratá sú primerane ochránení pred nebezpečenstvom zranenia alebo pred iným poškodením z možného dotyku so živými časťami alebo s neživými časťami elektrického zariadenia,
b) nevzniknú nebezpečné teploty, elektrické oblúky alebo žiarenie, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo,
c) ľudia, domáce zvieratá a majetok sú primerane ochránení pred nebezpečenstvom neelektrickej povahy, ktoré na základe skúseností môže dané zariadenie vytvárať,
d) izolácia musí byť vhodná na predvídateľné stavy.
3. Ochrana pred nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť pôsobením vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie
V súlade s bodom 1 sú predpísané také technické opatrenia, aby sa zabezpečilo, že
a) elektrické zariadenie je mechanicky také odolné, že za predpokladaných podmienok použitia nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat alebo majetku,
b) elektrické zariadenie je za predpokladaných podmienok okolitého prostredia odolné proti pôsobeniu iných než mechanických vplyvov do takej miery, že nedôjde k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat alebo majetku,
c) elektrické zariadenie neohrozí zdravie alebo bezpečnosť ľudí, domácich zvierat ani majetku pri predvídateľnom stave preťaženia.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 308/2004 Z. z.
ZOZNAM ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A JAVOV, KTORÉ NIE SÚ URČENÝMI VÝROBKAMI
1. Elektrické zariadenia určené na použitie vo výbušnom prostredí
2. Elektrické zariadenia určené na rádiológiu a na lekárske účely
3. Elektrické komponenty nákladných a osobných výťahov
4. Elektromery
5. Elektrické zásuvky a vidlice pre domácnosť
6. Zariadenia na napájanie elektrických ohradníkov
7. Rádiové a elektrické rušenie
8. Špeciálne elektrické zariadenie určené na použitie v lodiach, lietadlách a na železniciach, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodnými orgánmi, na ktorých činnosti sa Slovenská republika a členské štáty Európskych spoločenstiev alebo Slovenská republika, alebo členské štáty Európskych spoločenstiev zúčastňujú.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 308/2004 Z. z.
OZNAČENIE CE A ES VYHLÁSENIE O ZHODE
A. Označenie CE
Označenie CE musí pozostávať z písmen „CE“.
Označenie CE je vyobrazené v prílohe zákona.
Ak sa označenie CE zmenší alebo zväčší, vzájomné proporcie sa musia dodržať.
Rôzne časti označenia CE musia mať rovnaký zvislý rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.
B. ES vyhlásenie o zhode
ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať tieto prvky:
1. názov a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca ustanoveného v rámci spoločenstva,
2. opis elektrického zariadenia,
3. odkaz na harmonizované normy,
4. ak je to vhodné, odkazy na špecifikácie, s ktorými sa súlad deklaruje,
5. identifikáciu osoby oprávnenej uzatvárať dohody v mene výrobcu alebo jeho splnomocnenca,
6. posledné dvojčíslo označujúce rok, v ktorom bolo pripevnené označenie CE.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 308/2004 Z. z.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1. Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý plní povinnosti podľa bodov 2 a 3, zabezpečuje a vyhlasuje, že elektrické zariadenie spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca vypracuje písomné vyhlásenie o zhode a na každý výrobok umiestni označenie CE.
2. Výrobca vypracúva dokumentáciu opísanú v bode 5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva na účely dozoru dokumentáciu tak, aby bola k dispozícii orgánu dohľadu najmenej počas desiatich rokov od skončenia výroby posledného výrobku. Ak nemá výrobca elektrického zariadenia alebo jeho splnomocnenec sídlo v Slovenskej republike ani v Európskych spoločenstvách, uchováva dokumentáciu podľa bodu 3 osoba, ktorá uvádza elektrické zariadenie na trh.
3. Dokumentácia musí umožňovať posúdenie zhody elektrického zariadenia s požiadavkami tohto nariadenia. Dokumentácia musí v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie obsahovať údaje o konštrukcii, výrobe a funkcii elektrického zariadenia a
a) všeobecný opis elektrického zariadenia,
b) koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy súčiastok, podzostáv, obvodov a podobne,
c) opisy a komentáre potrebné pre zrozumiteľnosť výkresov, schém a funkcie elektrického zariadenia,
d) zoznam dokumentov podľa § 2 ods. 2, ktoré sa celkom alebo čiastočne použili, a ak sa tieto dokumenty nepoužili, uvedú sa opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek,
e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, uskutočnených skúšok a podobne,
f) skúšobné protokoly.
4. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva s dokumentáciou aj rovnopis vyhlásenia o zhode.
5. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uskutočňuje nevyhnutné opatrenia, aby výrobný postup zabezpečoval zhodu vyrábaných elektrických zariadení s dokumentáciou podľa bodu 2 a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 308/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty:
1. Smernica Rady 73/23/EHS z 19. februára 1973 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v určitom rozsahu napätia v znení smernice 93/68/EHS.