31/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 14.04.2004

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. januára 2004,
ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok podľa § 25 ods. 3 zákona,
b)
výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona,
c)
podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 až 36 zákona,
d)
podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39 zákona,
e)
podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41 zákona,
f)
dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43 zákona.
§ 2
Podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 zákona, môže vyberať od fyzickej osoby poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania (ďalej len „poplatok“) ako jednorazovú platbu najviac v sume, ktorá nepresiahne 10 % zo mzdy alebo platu dohodnutého so zamestnávateľom.
Výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania
§ 3
(1)
Cestovné výdavky podľa § 32 ods. 10 písm. d) zákona sú výdavky na cestovné prevyšujúce sumu 250 Sk.
(2)
Náhrada časti cestovných výdavkov uchádzačovi o zamestnanie podľa odseku 1 sa poskytuje vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 700 Sk mesačne.
§ 4
Preddavok na náhradu časti cestovných výdavkov podľa § 3 ods. 1 sa poskytuje vo výške 50 % z predpokladaných cestovných výdavkov, najviac v sume 350 Sk v hotovosti.
§ 5
Podrobný obsah a náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie okrem údajov podľa § 33 ods. 1 zákona obsahuje tieto ďalšie údaje:
a)
dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
dátum začatia a dátum skončenia
1.
zamestnania,
2.
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
3.
sústavnej prípravy na povolanie,
4.
povinnej vojenskej služby, ďalšej vojenskej služby, mimoriadnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
5.
osobnej starostlivosti o dieťa,
6.
osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna,
7.
dočasnej pracovnej neschopnosti,
8.
invalidity,
9.
výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
10.
pracovného pomeru občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru,
11.
vykonávania zárobkovej činnosti v cudzine,
c)
stupeň a odbor školského vzdelania,
d)
ďalšie zručnosti uchádzača o zamestnanie, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,
e)
číslo a názov posledného zamestnania podľa odvetvovej klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností v poslednom zamestnaní podľa klasifikácie zamestnaní a ich popis,
f)
výšku hrubej mesačnej mzdy alebo platu v poslednom zamestnaní,
g)
informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
h)
informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,
i)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,
j)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
k)
obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu nároku na materské,
l)
vznik nároku na dávku v nezamestnanosti, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v nezamestnanosti a výška dávky v nezamestnanosti,
m)
vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania dávky v hmotnej núdzi,
n)
vznik nároku na aktivačný príspevok, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania aktivačného príspevku,
o)
určenie periodicity návštev uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 8 zákona,
p)
určenie disponibility uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona,
r)
informácie o poskytnutej náhrade časti výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 ods. 4 a 5 zákona,
s)
informácie o účasti uchádzača o zamestnanie na opatreniach aktívnej politiky trhu práce podľa § 43, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 57 a 60 zákona a informácie o poskytnutých príspevkoch podľa § 49, 51, 52, 53, 55, 57 a 60 zákona,
t)
informácie o vyslaní uchádzača o zamestnanie na projekty a programy vykonávania aktivačnej činnosti vrátane počtu vyslaní,
u)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
§ 6
Postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie
Na účely vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie uchádzač o zamestnanie, ktorý nemôže predložiť doklady osvedčujúce skutočnosti podľa § 34 ods. 2 písm. e) a f) zákona, nahradí tieto doklady čestným vyhlásením.
§ 7
Podrobný obsah a náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie
Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 ods. 1 zákona okrem mena, priezviska, titulu a dátumu narodenia záujemcu o zamestnanie obsahuje tieto ďalšie údaje:
a)
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail,
b)
stupeň a odbor školského vzdelania,
c)
dĺžku odbornej praxe,
d)
ďalšie zručnosti, ako je znalosť cudzieho jazyka, vodičské oprávnenie, práca s počítačom, ďalšia odborná príprava,
e)
číslo a názov terajšieho zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní vrátane popisu vykonávaných činností,
f)
údaje o osobných a rodinných pomeroch a údaje o zdravotnom stave záujemcu o zamestnanie súvisiace so sprostredkovaním zamestnania, ak ich oznámi dobrovoľne,
g)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
h)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a o ochote pracovať na zmeny,
i)
informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,
j)
dátum možného nástupu do nového zamestnania,
k)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti záujemcu o zamestnanie v programe vzdelávania a prípravy pre trh práce,
l)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,
m)
druh požadovaných služieb zamestnanosti.
§ 8
Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) na účely sprostredkovania zamestnania vo svojom územnom obvode
a)
vedie evidenciu voľných pracovných miest vrátane pracovných miest vhodných pre databázu Európskych služieb zamestnanosti,
b)
priebežne aktualizuje evidenciu voľných pracovných miest,
c)
poskytuje a sprístupňuje údaje o voľných pracovných miestach uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a iným právnickým osobám a fyzickým osobám na účely služieb zamestnanosti.
(2)
Úrad sprístupňuje údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom najmä
a)
výveskou,
b)
samoobslužnou informačnou stanicou,
c)
prostredníctvom internetu,
d)
masovokomunikačnými prostriedkami.
(3)
Úrad získava údaje o voľných pracovných miestach na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest
a)
vyhľadávaním u zamestnávateľa a
b)
dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.
§ 9
Dĺžka vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu na podporu ich pracovného uplatnenia
Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia je najmenej tri mesiace.
§ 10
Výška príspevku na náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne
Príspevok na náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzača o zamestnanie na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne sa poskytuje vo výške preukázaných cestovných výdavkov, ktoré sú vyššie ako 250 Sk; príspevok sa poskytuje vo výške najviac 700 Sk mesačne.
§ 11
Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)
Individuálne poradenstvo sa uskutočňuje formou individuálneho rozhovoru odborného poradcu podľa § 43 ods. 3 zákona s uchádzačom o zamestnanie a zahŕňa
a)
komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
b)
určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
c)
určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
d)
vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.
(2)
Skupinové poradenstvo sa poskytuje uchádzačom o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2004.
Miroslav Beblavý v. r.