318/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2004 do 30.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
OPATRENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 4. mája 2004
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,2)
c)
krajské úrady životného prostredia.3)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa vzťahuje na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50 000 Sk; to neplatí, ak ide o prevody týchto vecí na účely uvedené v § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu prenechávajú správu hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia vymieňajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom nehnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 6 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú tento majetok štátu do nájmu na čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej častí na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 9 zákona)
Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % výmery pozemku subjektom uvedeným v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú tento majetok štátu do výpožičky na čas dlhší ako jeden rok.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 392/2003 Z. z. z 12. septembra 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
László Miklós v. r.
1)
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.