Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

318/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
OPATRENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 4. mája 2004
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými na účely tohto opatrenia sú
a)
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,1)
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,2)
c)
krajské úrady životného prostredia.3)
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a na dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu prenechávajú správu hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.
§ 7
Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s právnickými osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 392/2003 Z. z. z 12. septembra 2003 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
László Miklós v. r.
1)
§ 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.