337/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

337
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 10. mája 2004,
ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) podľa § 54 ods. 11 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok
(1)
Mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok sa podľa požiadaviek ustanovených v bezpečnostnom štandarde fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti1) (ďalej len „bezpečnostný štandard“) určujú ako mechanický zábranný prostriedok a technický zabezpečovací prostriedok určený na ochranu utajovaných skutočností stupňa
a)
Prísne tajné, skrátene „PT“,
b)
Tajné, skrátene „T“,
c)
Dôverné, skrátene „D“,
d)
Vyhradené, skrátene „V“.
(2)
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky určené na ochranu utajovaných skutočností stupňa „V“ sa necertifikujú. Ich technická špecifikácia sa uvedie v bezpečnostnej dokumentácii fyzickej a objektovej bezpečnosti.2)
§ 2
Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku
(1)
Certifikácia mechanického zábranného prostriedku a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku je činnosť, pri ktorej sa
a)
overuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom,
b)
potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti.
(2)
Overenie zhody vlastností podľa odseku 1 písm. a) vykonáva úrad, štátny orgán alebo podnikateľ, ktorého úrad autorizoval3) na vykonávanie overovania zhody vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „autorizovaná osoba“) s bezpečnostným štandardom.
(3)
Potvrdzovanie spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu.
(4)
Náležitosti žiadosti o vydanie certifikátu sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.
§ 3
Certifikácia typu
(1)
Certifikácia typu mechanického zábranného prostriedku a certifikácia typu technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia typu“) je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s požiadavkami bezpečnostného štandardu.
(2)
Výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor4) (ďalej len „žiadateľ“) žiada úrad o vydanie certifikátu typu. Písomná žiadosť obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 1.
(3)
Žiadateľ poskytne autorizovanej osobe zoznam noriem a predpisov, ktorým výrobok vyhovuje, skúšobné protokoly vydané iným subjektom ako autorizovanou osobou, výsledky skúšok vykonané výrobcom, certifikáty a skúšobné protokoly vydané zahraničnými skúšobňami, technickú dokumentáciu, vzorku typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku, ak si ju autorizovaná osoba vyžiada.
(4)
Ak pre požadovanú skúšku neexistuje slovenská technická norma alebo metóda uvedená v technických predpisoch, použije sa na overovanie zhody skúšobný postup navrhnutý autorizovanou osobou a schválený úradom.
(5)
Autorizovaná osoba vydá o výsledkoch svojich zistení záverečný protokol, ktorý obsahuje záver komentujúci zhodu vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom.
(6)
Záverečný protokol obsahuje
a)
údaje o autorizovanej osobe,
b)
údaje o žiadateľovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
zoznam podkladov na overovanie zhody vlastností,
e)
prehľad výsledkov skúšok,
f)
zhodnotenie výsledkov skúšok,
g)
záver.
(7)
Autorizovaná osoba odovzdá záverečný protokol žiadateľovi.
(8)
Žiadateľ, ktorému bol vydaný certifikát, bezodkladne oznámi úradu všetky zmeny podmienok určených na vydanie certifikátu, ktoré nastali počas platnosti certifikátu.
(9)
Autorizovaná osoba je na podnet úradu oprávnená kontrolovať zhodu vlastností vyrábaných výrobkov s certifikovaným typom.
(10)
Zoznam certifikovaných typov mechanických zábranných prostriedkov a certifikovaných typov technických zabezpečovacích prostriedkov a obdobie platnosti certifikátu úrad zverejňuje ihneď po vydaní na internetovej stránke úradu. Po uplynutí platnosti certifikátu je mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok vyradený zo zoznamu certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov.
(11)
Držiteľ certifikátu typu prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu certifikátu typu.
(12)
Odseky 1 až 11 sa primerane vzťahujú na certifikáciu mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov, ktoré sa vyrábajú, dodávajú a inštalujú ako jednotlivé kusy (napr. komorové trezory).
§ 4
Certifikácia prostriedku
(1)
Certifikácia jednotlivého mechanického zábranného prostriedku a certifikácia jednotlivého technického zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „certifikácia prostriedku“) je druh certifikácie, ktorou sa overuje a osvedčuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku, na ktorý nebol vydaný certifikát typu úradom, s bezpečnostným štandardom.
(2)
Písomná žiadosť o certifikáciu prostriedku obsahuje
a)
údaje o užívateľovi,
b)
údaje o výrobcovi,
c)
údaje o výrobku,
d)
sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 2.
(3)
Certifikované prostriedky podľa odseku 1 sa neuvádzajú v zozname certifikovaných mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov podľa § 3 ods. 10.
(4)
Na certifikáciu prostriedku platia primerane ustanovenia § 3 ods. 3 až 8.
§ 5
Platnosť certifikátu typu a certifikátu prostriedku
Platnosť certifikátu mechanického zábranného prostriedku a certifikátu technického zabezpečovacieho prostriedku sa skončí
a)
uplynutím doby platnosti certifikátu,
b)
zmenou parametrov v bezpečnostnom štandarde,
c)
ak mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok prestal spĺňať parametre uvedené v záverečnom protokole.
§ 6
Prechodné ustanovenie
Mechanické zábranné prostriedky a technické zabezpečovacie prostriedky certifikované podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikované podľa tejto vyhlášky.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2004.
Aurel Ugor v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 337/2004 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 337/2004 Z. z.
1)
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
2)
§ 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z.
3)
§ 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 písm. b) až e) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.