362/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. júna 2004 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 25. marca 2004 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 z 29. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb
a
Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 31. marca 2004 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2004 zo 7. apríla 2004 pre odvetvie vodární a kanalizácií v Slovenskej republike uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
5.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2004 – 2005 z 31. mája 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.
6.
Dodatok č. 2 z 24. februára 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku.
7.
Dodatok č. 2 z 12. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
8.
Dodatok č. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským mliekarenským zväzom.
9.
Dodatok č. 3 z 31. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 30. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
10.
Dodatok č. 3 z 15. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. mája 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.
11.
Dodatok č. 2 z 23. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.
12.
Dodatok č. 3 z 29. apríla 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.