374/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

374
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 2003 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách.
Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2004 na základe článku 15 ods. 2.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.