376/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

376
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 2. júna 2004 č. 1397/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kakao a čokoládu.
Týmto výnosom sa upravuje výroba, dovoz, manipulácia a uvádzanie do obehu výrobkov z kakaa a čokolády.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 18/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 33/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.