383/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. júna 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „alebo ústredný orgán členského štátu príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol alebo iný orgán, na ktorý túto pôsobnosť ústredný orgán preniesol,“.
Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 2.
2.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo ústredný orgán členského štátu príslušný na vykonávanie veterinárnych kontrol alebo iný orgán, na ktorý bola táto kompetencia prenesená,“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. r) sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „iného členského štátu“.
4.
V § 3 ods. 1 sa za slovo „uvádzať“ vkladá slovo „len“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 32 zákona č. 488/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.“.
6.
V § 7 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
7.
V § 8 sa na konci tretej vety slová „príslušnému orgánu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu veterinárnej správy“.
8.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
(1)
Produkty rybolovu získané pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii môžu byť uvádzané len na domáci trh v Slovenskej republike po 1. máji 2004 do 31. decembra 2004, ak sú označené národnou značkou podľa právnych predpisov platných pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
(2)
Produkty rybolovu uvedené v odseku 1 musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.
(3)
Na základe výnimky podľa odsekov 1 a 2 s produktmi rybolovu získanými pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii v prevádzkarniach schválených na vývoz do Európskej únie, označenými exportnou zdravotnou značkou Európskej únie schválenej prevádzkarne v Slovenskej republike, možno obchodovať s členskými štátmi odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii do 31. augusta 2004.
(4)
Sprievodný doklad, ktorý sprevádza produkty rybolovu uvedené v odseku 3, musí obsahovať túto poznámku: “Získané pred 1. májom 2004„ podpísanú úradným veterinárnym lekárom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovedným za prevádzkareň pôvodu.
(5)
Zásoby predtlačených materiálov na balenie do priameho obalu a druhého obalu a etikety, ktoré sú už označené podľa právnych predpisov platných pred dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, možno na produkty rybolovu získané po dni nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii používať do 31. decembra 2004. Takto označené produkty rybolovu musia ostať len na domácom trhu v Slovenskej republike.“.
9.
V § 14 sa za slovo „požiadaviek“ vkladajú slová „tretej časti“.
10.
V § 15 ods. 3 sa za slovo „požiadavky“ vkladajú slová „tretej časti“.
11.
V § 15 ods. 4 sa za slovo „požiadavkami“ vkladajú slová „tretej časti“.
12.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Za monitorovanie produkčných a sádkovacích oblastí v súlade s požiadavkami tretej časti tohto nariadenia zodpovedá príslušný orgán. Ak sa týmto monitorovaním zistí, že požiadavky tretej časti podľa tohto nariadenia nie sú naďalej plnené, musí sa daná produkčná oblasť alebo sádkovacia oblasť uzavrieť dovtedy, až kým oblasť nespĺňa požiadavky tretej časti podľa tohto nariadenia.“.
13.
§ 21 znie:
㤠21
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky môže na základe právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť
a)
podrobnosti o živočíšnych druhoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 5 a o metódach analýzy toxických látok,
b)
doplnenie alebo zmenu zoznamu rýb a výrobkov uvedených v prílohe č. 2 časti D bode V.3,
c)
kritériá, ktoré musia umožniť určenie procesov, ktoré sa považujú za dostatočné alebo nedostatočné na zničenie nematód podľa prílohy č. 2 časti D bodov V.2 a V.3,
d)
podrobnosti o požiadavkách na ošetrenie produktov uvedených v prílohe č. 6 časti A bode 1 písm. b) a c), ktoré neboli sádkované alebo purifikované.“.
14.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 298/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
1. smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky výroby výrobkov rybného hospodárstva a ich uvádzania na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24.9.1991, s.15) v znení
– rozhodnutia Rady 94/103(51) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 001, 3. 1. 1994, s. 220),
– rozhodnutia Komisie 94/356/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 156, 23. 6. 1994, s. 50),
– smernice Rady 95/71/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 332, 30. 12. 1995, s. 40),
– smernice Rady 96/23/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 125, 23. 5. 1996, s. 10),
– smernice Rady 97/79/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 24, 30. 1. 1998, s. 31),
– nariadenia Rady (ES) 806/2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 122, 16. 5. 2003, s. 1),
– aktu o pristúpení Slovenskej republiky (Úradný vestník EÚ, L 236, 23. septembra 2003),
2. smernica Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá vzťahujúce sa na produkty rybolovu získané na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3 (1) (a) (i) smernice 91/493/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41),
3. smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu živých lastúrnikov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1) v znení
– rozhodnutia Rady 94/103(51) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L1, 3. 1. 1994, s. 220),
– smernice Rady 97/61/ES ( Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 295, 29. 10. 1997, s. 35),
– smernice Rady 97/79/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 24, 30. 1. 1998, s. 31),
– nariadenia Rady (ES) 806/2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 122, 16. 5. 2003, s. 1),
4. rozhodnutie Komisie 93/25/EHS z 11. decembra 1992, ktoré schvaľuje určité úpravy proti rozšíreniu patogénych mikroorganizmov v dvojchlopňových mäkkýšoch a morských gastropodoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 016, 25. 1. 1993, s. 22),
5. rozhodnutie Komisie 93/51/EHS z 15. decembra 1992 o mikrobiologických kritériách uplatňovaných pri produkcii varených kôrovcov a mäkkýšov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 013, 21. 1. 1993, s. 11),
6. rozhodnutie Komisie 94/356/ES z 20. mája 1994, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 91/493/EHS, pokiaľ ide o vlastné zdravotné kontroly produktov rybolovu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 156, 23. 6. 1994, s. 50),
7. rozhodnutie Komisie 93/140/EHS z 19. januára 1993, ktorým sa ustanovujú podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na vizuálnu inšpekciu na účely detekcie parazitov v produktoch rybolovu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 056, 9. 3. 1993, s. 42),
8. rozhodnutie Komisie 95/149/ES z 8. marca 1995, upravujúce hodnoty limitov celkových voľných zásaditých dusíkatých látok (TVB–N) pre určité kategórie produktov rybolovu a špecifikujúce metódy skúšania, ktoré sa majú použiť (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 097, 29. 4. 1995, s. 84),
9. rozhodnutie Komisie 2002/226/ES z 15. marca 2002, ktorým sa ustanovujú osobitné zdravotné kontroly pre zber a spracovanie určitých lastúrnikov s obsahom Amnesic shellfish poison (ASP), prekračujúcim limit ustanovený smernicou Rady 91/492/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 75, 16. 3. 2002, s. 65),
10. rozhodnutie Komisie 2002/225/ES z 15. marca 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na zavedenie smernice Rady 91/492/EHS s ohľadom na maximálny obsah a metódy analýzy určitých morských biotoxínov v lastúrnikoch, ostnatokožcoch, plášťovcoch a morských ulitníkoch (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 75, 16. 3. 2002, s. 62).
Uvedené právne akty sú preložené do slovenského jazyka; do úradných prekladov v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.“.
15.
V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 33 a 34 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).
§ 21 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 33 a 34 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
§ 21 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.“.
16.
V prílohe č. 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996–100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998–100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.
17.
V prílohe č. 2 časti G bode 2 písmeno a) znie:
„a)
krajina odoslania uvedená plným názvom alebo skratkou s použitím veľkých písmen, ak ide o Slovenskú republiku slovami: „SLOVENSKÁ REPUBLIKA" alebo skratkou: „SK";“.
18.
V prílohe č. 2 časti G bode 2 písm. b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
19.
V prílohe č. 2 časti G písmeno c) znie:
„c)
skratka “ES„ pre produkty rybolovu pochádzajúce zo Slovenskej republiky,“.
20.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť I. Zároveň sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 18.
21.
V prílohe č. 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§14 zákona č. 488/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 14 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
22.
V prílohe č. 6 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 33 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“ nahrádza citáciou „Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. októbra 2002 č. 2745/2002–100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).“.
23.
V prílohe č. 6 časti A bode 2 sa slová „týmto nariadením“ nahrádzajú slovami „treťou časťou tohto nariadenia“.
24.
V prílohe č. 6 časti C bode 4 sa slová „týmto nariadením“ nahrádzajú slovami „treťou časťou tohto nariadenia“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Mikuláš Dzurinda v. r.