388/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. júna 2004
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 18. septembra 2004;
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Hrušovský v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 388/2004 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 18. septembra 2004
Obec Volí sa Okres Kraj
Moravské Lieskové poslanci Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Čičmany poslanec Žilina Žilinský kraj
Lemešany starosta Prešov Prešovský kraj
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 388/2004 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 18. septembra 2004
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 16. 7. 2004
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov
a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť
pri volbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
16. 7. 2004
55 dní 16-2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
25. 7. 2004
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri
volbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 25. 7. 2004
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
30. 7. 2004
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
4. 8. 2004
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 9. 8. 2004
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
14. 8. 2004
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
19. 8. 2004
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 24. 8. 2004
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri volbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 29. 8. 2004
17 dní 30-1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
1. 9. 2004
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
3. 9. 2004
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
16. 9. 2004
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
18. 9. 2004